Star­ti­tup a jeho cesta do Európy

Luky Gašparík / 26. september 2014 / Tools a produktivita

Startitup.sk má veľké šťas­tie a dostal sa do spo­loč­nosti naj­výz­nam­nej­ších tech­no­lo­gic­kých a star­tu­po­vých webov na svete. Len teraz som sa vrá­til z Bru­selu, kde som mal mož­nosť nahliad­nuť, ako vlastne fun­gujú sve­tové weby ako TechC­runch, The­Next­Web, Tech.eu, či Arc­tics­tar­tups.

Na úvod poviem len “WOW”. Vidieť a mať mož­nosť kecať s európ­skymi top novi­nármi, je záži­tok sám o sebe. Vrá­til som sa z prvej kon­fe­ren­cie orga­ni­zo­va­nej EU Komi­siou, Tech.eu (CEO Robin Wau­ters) a Artics­tar­tups (CEO Dmitri Sarle) na tému európ­sky star­tu­pový eko­sys­tém a čo s ním chceme robiť. Na celej kon­fe­ren­cii sa zúčast­nili, ako bolo už viac­krát spo­me­nuté, len tie naj­zná­mej­šie weby a ich Chief edi­tori — a moja malič­kosť :).

Určite sa všetci pýtate ako sa mohol dostať Star­ti­tup do spo­loč­nosti TechC­runch-u či The­Next­Web-u. Je čas roz­lúš­tiť aj túto “záhadu”. Pred pár mesiacmi som mal mož­nosť spoz­nať CEO Arc­tics­tar­tups Dmit­ria Sar­leho, kto­rému sa veľmi páčil kon­cept star­ti­tup a hlavne náš zápal pre celú vec. Až tak, že mi pri­šiel pred pár mesiacmi mail s tým, že pri­pra­vuje jednu kon­fe­ren­ciu, na kto­rej nesmie star­ti­tup chý­bať. A Star­ti­tup nechý­bal!

Najprv hovorca a potom vicep­re­zi­dentka ;)

V strede Bru­selu, rovno vedľa budovy Európ­skej Komi­sie sa stretli žur­na­listi z celej Európy, aby si vyme­nili svoje názory a postrehy z posled­ných rokov. V akom stave je európ­sky star­tu­pový eko­sys­tém? Kam sme­ruje? Ako ho vedia žur­na­listi ovplyv­niť a skva­lit­niť? Tieto a ďal­šie ťažis­kové témy boli pre­be­rané krí­žom krá­žom. Naše mud­ro­vačky si prišla vypo­čuť aj vicep­re­zi­dentka Európ­skej Komi­sie Neelie Kroes.

Dokonca sa zmohla aj na pár viet o tom, ako nič poriadne nefun­guje a Európ­ska Komi­sia nám to pomôže vyrie­šiť, čo si vyslú­žilo zopár ušti­pač­ných úsme­vov nie­kto­rých kole­goch — hlavne z TechC­run­chu. Títo boli veľmi aktívni, hlavne keď išlo o trol­ling všet­kých verej­ných inšti­tú­cií, kto­rých sme tam mali na “haldy”. Spl­no­moc­ne­nec na hento, spl­no­moc­ne­nec na tamto, názvy orga­ni­zá­cií dlh­šie ako týž­deň pred výpla­tou. Ani som neve­del, že v Európe máme takú armádu inšti­tú­cií na pod­poru star­tu­po­vej komu­nity (Star­tup Europe, Evca — EURO­PEAN PRI­VATE EQU­ITY & VEN­TURE CAPI­TAL ASSO­CIA­TION, EU Start-up acce­le­ra­tor) — aspoň tie naj­dô­le­ži­tej­šie.

Po skve­lej (ale hlavne dlhej a nud­nej) pre­zen­tá­cii ako nám EÚ Komi­sia chce pomôcť, sme sa dostali k zau­jí­ma­vej­šej časti. Pane­lo­vej dis­ku­sii, kto­rej sa zúčast­nili významní pred­sta­vi­te­lia európ­skych akce­le­rá­to­rov a inku­bá­to­rov (napr. Star­tup­bo­ot­camp alebo Tech­hub Buku­rešť), Dörte Höpp­ner- šéfka Evca a ďal­šie viac či menej významné osôbky. Naj­viac pre­pie­rané témy boli okolo dostatku resp. nedos­tatku VC v Európe. Všetci pred­sta­vi­te­lia sa zhodli na jed­nej veci, že objem VC je momen­tálne dosta­ču­júci, samoz­rejme okrem šéfky Evca (kto by sa jej divil, veď by kopala sama proti sebe).

VC je dosť, ale dosť len pre finan­co­va­nie začí­na­jú­cih star­tu­pov, teda seed a early stage fázy. To, čo tu však naozaj chýba, je kapi­tál na A series, kde sú európ­sky inves­tori oveľa menej “risk wil­ling” ako ich ame­rickí kole­go­via. Často krát sa spo­mí­nali sumy, ktoré sa v rámci VC pre­in­ves­tujú v Európe a v USA. Len pre zau­jí­ma­vosť, v USA to je 3x viac ako v Európe. Na VC však bolo viac kri­tic­kých dota­zov hlavne, čo sa týka dĺžky inves­tí­cií, ktoré sú často krát prí­liš krátke na veľký exit alebo nebo­daj IPO. K tomu sa však spus­tila ohnivá debata, lebo práve nor­dické kra­jiny majú opačný prob­lém. VC tu zvyknú blo­ko­vať exity nor­dic­kých star­tu­pov v roz­sahu 10 – 20 mili­ó­nov, keďže sa im zdajú byť prí­liž nízke — občas to star­tupy bohu­žiaľ následne nepre­žijú.

Ďalší “hot topic” bola téma akce­le­rá­to­rov a inku­bá­to­rov, ktoré v posled­nej dobe vyra­šili ako huby po daždi. Zau­jí­mavé však bolo, keď padla aj otázka, ktorý z nich je reálne v zele­ných čís­lach. Na to sa všetci len jemne pous­miali. Pat­rick de Zee­uew (spo­lu­za­kla­da­teľ Star­tup­bo­ot­campu) pozna­me­nal k tomu len toľko, že nevie o takom v Európe, maxi­málne v USA sú asi tak dva — tip­nite si ktoré. Reálne výsledky našich európ­skych akce­le­rá­to­rov sa ukážu až v najb­liž­ších 4 – 5 rokoch. Pane­lová dis­ku­sia bola cel­kovo zau­jí­mavá, hlavne vďaka rôz­nym insi­der­ským infor­má­ciám, ku kto­rým sa bežne len ťažko dostať. 

Po pane­lo­vej dis­ku­sii nasle­do­val high­light celej kon­fe­ren­cie, aspoň pre mňa. Niall Wass vicep­re­zi­dent Uberu si dal zastávku aj v Bru­seli, aby nám pred­sta­vil ako sa má správne robiť star­tup. Bolo obdi­vu­hodné s akým odu­šev­ne­ním a abso­lút­nym zápa­lom pred­sta­vo­val Uber. Ešte obdi­vu­hod­nej­šie bolo ako odo­lá­val štip­ľa­vým otáz­kach Chief edi­tora TechC­run­chu UK — Mika But­chera. Riadnu slovnú masáž si užil pri pred­sta­vo­vaní nových pro­jek­tov, ktoré sa pečú v Ube­rov­skej kuchyni (nechám to na ďalší člá­nok, keďže budem mať celú pre­zku). Niall to odpá­lil, až tak, že som si rovno stia­hol Uber appku a odvie­zol sa cez ňu neskôr taxí­kom na hotel, nech mám už konečne aj reálny expi­rience :). 

Niall začal svoju pre­zen­tá­ciu

Po Nial­lovi došiel na psa mráz (teda na mňa) a začali sme debatu o našej krás­nej novi­nár­skej čin­nosti. Pri­znám sa, nie­kedy som si pri­šiel ako z Marsu. Po úvod­nom zis­tení ako vlastne fun­gujú zahra­ničné mega-weby a aké KPI vlastne oni sle­dujú, čo sú ich pri­ority a ako správne mone­ti­zo­vať svoj obsah, som bol tro­chu paff. Hlavne keď prišla reč na Star­ti­tup.

Po detail­nom vysvet­lení, kde sa nachá­dza Slo­ven­ská Repub­lika, som sa sna­žil všet­kým zúčast­ne­ným vysvet­liť, čo robíme a ako to robíme. Prek­va­pe­nie na tvári všet­kých zúčast­ne­ných vyča­ro­vala moja poznámka, že píšeme v lokál­nom jazyku, na čo sa spus­tila “bujará” debata s Mikom But­che­rom, ktorý nie a nie pocho­piť prečo :).

Silno sa ma sna­žil pre­sved­čiť o tom, že musíme písať v anglic­kom jazyku, aby sa o našich star­tu­poch dozve­deli aj za hra­ni­cami Slo­ven­ska. Dru­hým dychom však dodal, že keď mu príde mail o slo­ven­skom star­tupe, ani ho neot­vorí a rovno maže. Asi je vám jasné, že som to nemo­hol len tak nechať. Tak po 15-tich minú­tach ťaž­kej argu­men­tá­cie sme sa zhodli, že je vlastne dobré, že píšeme v lokál­nom jazyku, lebo veď kto iný by pokrý­val lokálne sto­ries. TechC­runch to určite nebude! A nemô­žeme byť všetci TechC­runch. 

Fókus všet­kých veľ­kých por­tá­lov neleží vôbec na ich číta­nosti — čo ma jemne prek­va­pilo. Všetci majú totiž za sebou inves­to­rov a pod­po­ro­va­te­ľov, ktorí ich z veľ­kej časti finan­cujú a nemu­sia sa zaobe­rať takým “detai­lom” ako je číta­nosť. Veľa z nich ani neve­deli, akú ju vlastne majú. Tro­chu divné?! Pat­rične sa všetci čudo­vali, prečo sa na takú blbosť vôbec pýtam. Prá­veže si ako top pri­oritu kladú obsa­hovú časť.

Ďal­ším prob­lé­mom, ktorý bol sklo­ňo­vaný vo všet­kých pádoch a vzo­roch bolo množ­stvo infor­má­cií a nestí­ha­nie ich selek­cie. Už keď sa táto téma otvo­rila, bolo mi jasné, kto bude mať opäť čier­neho Petra. Bol som totiž jediný, ktorý s tým prob­lém vôbec, ale vôbec nemá :D. Tých tém tu máme ako šaf­ránu. A ZNOVA bolo potrebné veľa vysvet­ľo­va­nia o tom, ako to u nás funguje/nefunguje.

Dmitri a Robin rozp­rú­ďujú debatu

Výsled­kom celej kon­fe­ren­cie je vytvo­re­nie pra­cov­nej sku­piny (kto­rej súčas­ťou je aj Star­ti­tup) v zmysle ďal­šej spo­lu­práce naj­väč­ších európ­skych tech por­tá­lov. Preto poďme spo­ločne vytvo­riť suc­cess sto­ries, kto­rými sa budeme môcť posu­núť ďalej. Teraz máte jedi­nečnú mož­nosť uro­biť dieru do sveta práve aj pro­stred­níc­tvom Star­ti­tup!!

Pridať komentár (0)