13-ročné diev­čatko prišlo na to, ako vo ves­míre vytvo­riť kys­lík

Michal Ondro / 16. augusta 2016 / Tech a inovácie

Mys­líš si, že nie­kto, kto ešte stále nav­šte­vuje základnú školu, nemôže nič doká­zať? Si na veľ­kom omyle. 13-ročná Roni Oron z Izra­ela je živým prí­kla­dom toho, že aj v mla­dom veku možno pomôcť ľud­stvu pri pre­žití vo ves­míre.

Roni Oron pochá­dza z izra­el­ského mesta Ramat Has­ha­ron, kto­rého oby­va­te­lia môžu byť na svoju mladú susedku prá­vom hrdí, pre­tože to, čo doká­zala, môžeme nazý­vať naozaj veľ­kým úspe­chom. Poda­rilo sa jej totiž vynájsť sys­tém na tvorbu kys­líka vo ves­míre. Ak sa ľud­stvo aj vydá na medzi­pla­ne­tárne lety, tak práve kys­lík bude tým, čo roz­hodne o úspe­chu alebo neús­pe­chu misie.

Je to sate­lit a dostal názov Bio­Sat. Za svoj vyná­lez už aj dostala oce­ne­nie s náz­vom „Sate­lit sa naro­dil“, ktoré jej do rúk odo­vzdala Izra­el­ská ves­mírna agen­túra. Na čo sa taký sate­lit zíde v najb­liž­šej budúc­nosti? Môže vyrie­šiť jeden veľký prob­lém astro­nau­tov, ktorí sa budú sna­žiť doká­zať, že sa na Marse sku­točne dá pre­žiť. A s vyná­le­zom malej Roni by sa sku­točne mohlo dať.

Roni-Oron

foto: nextshark.com

Sate­lit Bio­Sat vyzerá ako veľká bub­lina, ktorá má na jed­nej strane zrkadlo a na dru­hej je pries­vitná, čo poslúži na to, aby mohli slnečné lúče pre­nik­núť dovnútra. V cen­tre zaria­de­nia sa bude nachá­dzať kap­sula vyro­bená z mem­brány, ktorá bude pre­púš­ťať vzduch, no nie vodu.

V jej vnútri sa budú nachá­dzať riasy a voda, a vonku kys­lič­ník uhli­čitý. Následne bude kys­lík vytvo­rený pro­ce­som foto­syn­tézy, ktorá bude v jeho vnútri pre­bie­hať. To sú vedo­mosti detí na základ­nej škole, však? Špe­ciálne prí­davné zrkadlá nasme­rujú slnečné žia­re­nie priamo ku kap­suly. Zabrá­nia však tomu, aby sa k nim dostalo priame slnečné žia­re­nie, ktoré by riasy poško­dilo.

Roni-Oron-poses-for-a-picture-along-with-astronaut-Sunita-Williams.-Photo-Family-courtesy

foto: israelandstuff.com

Toto pove­dala Roni o svo­jom úspe­chu: „Za to, čo som doká­zala, vďa­čím hlavne pod­pore svo­jich rodi­čov. Môj otec, ktorý je orto­pé­dom, sa nesmierne tešil z toho, že som roz­behla svoj vlastný výskum. Mama ma zase naučila, aby som sa na život poze­rala kre­a­tívne.“

Čas ukáže, ako s týmto úžas­ným vyná­le­zom naloží Izra­el­ská ves­mírna agen­túra. Je dosť možné, že oň budú mať záu­jem aj ves­mírne prog­ramy iných kra­jín sveta a za pár rokov naozaj uvi­díme vyná­lez malej Izra­el­čanky na ces­tách vesmírom.Verím, že Roni bude v prí­pade celo­sve­to­vého úspe­chu jej zaria­de­nia aj nále­žite oce­nená.

zdroj: algemeiner.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: mainframeview.com

Pridať komentár (0)