10 chýb v prá­ci, kto­rým rad­šej pre­díď

Timotej Vančo / 28. septembra 2016 / Lifehacking

Je dob­ré sa učiť zo svo­jich chýb. Lep­šie je, učiť sa z chýb dru­hých.

Mno­ho z nás sku­ša rôz­ne ces­ty v živo­te. Skú­ša­me raz jed­nu vec, potom inú. Nie­ke­dy robí­me to isté a čaká­me iné výsled­ky. V tom­to člán­ku som, ako inšpi­rá­ciu pou­žil člá­nok od Dariu­sa Forou­xa, v kto­rom píše o neli­ne­ár­nej kari­é­re a o mož­ných chy­bách, s kto­rý­mi sa čas­to a mož­no až stá­le stre­tá­va­me.

Pred­po­kla­dať, že tvo­ja kari­é­ra bude line­ár­na

Toto je jed­na z naj­dô­le­ži­tej­ších lek­cií, kto­ré som sa naučil. V prvom rade, pred­po­kla­dy sú vždy zlé. Často­krát robí­me záve­ry bez toho, aby sme o tom zis­ti­li viac ale­bo sa spý­ta­li. Jeden z tých­to pred­po­kla­dov je aj to, že kari­é­ra má line­ár­ny rast.

Tak­to to cho­dí: Zís­kaš vzde­la­nie. Ideš na stáž. Zosta­neš tam na pár mesiacov/rokov. Skú­siš pozí­ciu mana­žé­ra men­šie­ho tímu. Po pár rokoch sa kari­ér­ne vyšvih­neš. A ak budeš mať mož­nosť, zme­níš pôso­bis­ko vo fir­me kvô­li lep­šie pla­te­nej pozí­cii.

Ale­bo to cho­dí aj tak­to: Sta­neš sa fre­e­lan­ce­rom. Na začiat­ku pra­cu­ješ na pro­jek­toch zadar­mo. Robíš to nie­koľ­ko mesiacov/rokov. Led­va ale­bo vôbec nemô­žeš vyžiť z tak mini­mál­ne­ho zárob­ku. Náj­deš si prá­cu. Skon­číš v prá­ci, lebo ju nezná­šaš. Začneš si pýtať penia­ze za prá­cu, kto­rú robíš a baví ťa. Kaž­dým rokom a úspe­chom si zdvih­neš svo­ju úro­veň peňaž­né­ho ohod­no­te­nia.

A posled­ná mož­nosť: Si pod­ni­ka­teľ, vytvo­ríš si neja­ký biz­nis, ras­tieš, mys­líš si, že si úžas­ný, minieš viac ako zaro­bíš, pokú­siš sa zís­kať inves­to­rov, tí si teba a tvoj nápad pri­vlast­nia a skon­čil si.

cover

foto:forbes.com

Zno­va: Pre­čo robí­me stá­le to isté a tie isté chy­by doko­la? Je to tak pred­ví­da­teľ­né! Život je prí­liš krát­ky na to, aby sme robi­li stá­le tak nud­né veci.

Musíš zrých­liť tvo­ju kriv­ku uče­nia. Zame­raj sa na hod­not­né veci. Uč sa viac, zará­baj viac. Rob sko­ky. Nie­ke­dy si mož­no mys­líš, že uče­ním robíš krok vzad, ale to neva­dí, v budúc­nos­ti to mno­ho­ná­sob­ne využi­ješ a budeš viac zará­bať.

V dneš­nom sve­te je to viac o tom, čo vieš ponúk­nuť. Prvý­krát v his­tó­rii, mno­ho spo­loč­nos­tí (nie všet­ky) nepo­ze­ra­jú na vek, pohla­vie, rasu, nábo­žen­stvo ale­bo titul zo ško­ly, ale na to čo vieš ponúk­nuť. Tak­že ponúk­ni nie­čo zau­jí­ma­vé. Ako? No sta­čí sa učiť a prí­de to samé.

Upred­nost­ne­nie peňa­zí

Robí to mno­ho ľudí a robil som to aj ja. Sú 3 mož­nos­ti, kto­ré sa môžu udiať:

  1. Skon­číš v prá­ci, kto­rú nezná­šaš.
  2. Sta­neš sa agre­sív­ne orien­to­va­ným pod­ni­ka­te­ľom ale­bo fre­e­lan­ce­rom.
  3. Povieš áno prá­ci, kto­rá ťa nena­pĺňa.

Nej­de mi o to stop­nu­tie tvoj­ho príj­mu. Ale okrem zame­ria­va­nia sa na penia­ze, pre­čo sa neza­me­rať aj na nie­čo hlb­šie a viac napĺňa­jú­ce? Naprí­klad vzde­la­nie, skú­se­nos­ti, robiť prá­cu, kto­rá ťa baví a pri­ná­šať hod­no­tu do živo­tov iných ľudí.

Mys­líš, že veľa ľudí bude nasle­do­vať túto radu? Asi ťaž­ko. Nikto nech­ce pove­dať penia­zom stop. Je iba jed­no jed­no­du­ché pra­vid­lo k penia­zom a slo­bo­de: Ži pod svo­je pros­tried­ky. A áno je to veľ­mi ťaž­ké.

Ak chceš vedieť viac o zlep­še­ní sa v nezá­vis­los­ti na penia­zoch, pre­čí­taj si túto kni­hu.

Strá­ca­nie času

V dneš­nom sve­te snáď kaž­dý nie­ke­dy prok­ras­ti­nu­je a strá­ca čas, kto­rý je naj­hod­not­nej­šie aktí­vum, aké máme. Koľ­ko hodín ľudia strá­ca­jú čas pred tele­ví­zo­rom, bez­dô­vod­ným cho­de­ním von, naku­po­va­ním ale­bo akou­koľ­vek neobo­ha­cu­jú­cou akti­vi­tou? Jas­né, oddych je dôle­ži­tý, ale netre­ba oddy­cho­vať kaž­dú sekun­du tvoj­ho voľ­né­ho času. Pozri, toto je tvoj život a tvo­ja kari­é­ra. Ber to váž­ne.

Môžeš mi pove­dať, aké zruč­nos­ti ovlá­daš? V čom si výni­moč­ný?

Ak nepoz­náš odpo­veď je čas s tým nie­čo spra­viť. Začni sa vzde­lá­vať, stre­tá­vať so zau­jí­ma­vý­mi ľuď­mi, kto­rí ťa môžu obo­ha­tiť. Rob čokoľ­vek, aby si sa stal exper­tom v neja­kom odbo­re.

04-woman

foto: lifehack.com

Výber prá­ce na roz­diel od spo­loč­nos­ti

V posled­ných rokoch ľudia skú­ša­jú šťas­tie aj v nie­koľ­kých spo­loč­nos­tiach po sebe a nie­ke­dy aj v roz­diel­nych odvet­viach. Pri kaž­dom prí­cho­de do novej fir­my sa musíš učiť ich his­tó­riu, dôvod toho, čo robia, spoz­ná­vať ľudí a nepí­sa­né pra­vid­lá atď. Nie­čo sa ti tam nebu­de páčiť a zno­va hľa­dáš ďal­šiu. Toto všet­ko ľudia prak­ti­zu­jú len pre­to, lebo si fir­mu dopre­du nepre­kuk­nú a nezis­tia, ako fun­gu­je.

Tak­tiež to nie je dob­rá tak­ti­ka, lebo sa nikdy nesta­neš exper­tom v jed­nom odbo­re. Vyber si prá­cu a v nej sa snaž zdo­ko­na­liť čo naj­viac. Vyhliad­ni si kon­krét­ne fir­my, kto­ré sa ti páčia a oni ti za tvo­je kva­lit­né infor­má­cie a adek­vát­ne zapla­tia.

Pohodl­nosť

Veta typu: „Ah, už som pra­co­val tvrdo, nate­raz som v poho­de.“, sa už nepou­ží­va. Pre­čí­taj si ju zno­va a poroz­mýš­ľaj. Nikdy nie si v bez­pe­čí.

Život je súťaž a nie­ke­dy až boj. Neja­ká oso­ba v budúc­nos­ti už teraz trpez­li­vo čaká a roz­mýš­ľa, ako ťa pora­ziť, vhr­núť sa na teba a pre­viať tvo­ju pozí­ciu. Toto je dôvod, pre­čo by si nemal spo­hodl­nieť a mys­lieť si, že si v poho­de a nič ťa nemô­že ohro­ziť.

Nepý­ta­nie sa

Ak nie­čo chceš, sta­čí sa spý­tať. Dru­hý člo­vek pomô­že a vysvet­lí, čo potre­bu­ješ a sta­neš sa múd­rej­ším. Ak chceš zbo­hat­núť, pýtaj sa ľudí, kto­rí zbo­hat­li, ako to spra­vi­li. Nikto neprí­de za tebou s taš­kou plnú peňa­zí.

5-stupid-questions-sales-people-should-stop-asking

foto: raymmar.com

Nena­sle­du­ješ svo­je záuj­my

Exi­tu­jú 2 dru­hy ľudí. Jed­ni ti hovo­ria, aby si sa držal svo­jej váš­ne a dru­hí, aby si sa jej nedr­žal. Vtip­ná vec je, že iba ľudia, kto­rí tvr­dia, aby si sa nedr­žal svo­jej váš­ne sa jej ani sami nedr­žia. Chá­peš? Pre­čo by ti nie­kto hovo­ril, aby si nena­sle­do­val svo­je sny a vášeň, ak by ich on nasle­do­val.

Nemu­sím o tom veľa písať, sta­čí, ak sa zamys­líš nad tým­to:

Život nie je neko­neč­ný a nie­ke­dy skon­čí. Chceš ho pre­žiť strá­ca­ním času na blbos­tiach?

Nepo­čú­va­nie ľudí

Môžeš zís­kať aký­koľ­vek titul a mys­lieť si, že si veľ­ký pán. Ale ak sa náj­de nie­kto s väč­ší­mi skú­se­nos­ťa­mi, pre­čo nebyť pokor­ný a počú­vať ho? Namys­le­nosť je veľ­ká chy­ba.

Prax je iná ako kni­hy a teória. Učí­me sa z vlast­ných chýb, a pre­to dnes počú­vam múd­rej­ších a skú­se­nej­ších ľudí bez ohľa­du na ich titul, vek ale­bo výzor. Kaž­dý nám vie nie­čo ponúk­nuť a kaž­dý člo­vek je v nie­čom lep­ší ako ty. Tre­ba len zis­tiť v čom.

Chcieť pri­ve­ľa a pri­rých­lo

Napriek tomu, že tvo­ja kari­é­ra nemá line­ár­ny rast, nemô­žeš čakať, že kaž­dý deň spra­víš obrov­ský posun. Tre­ba byť trpez­li­vý a pokrok, posun a úspech sa dosta­via.

entrepreneur_breakfast_getty_2

foto: virgin.com

Nepý­ta­nie si pomo­ci

Mož­no si mys­líš, že si na to prí­liš hrdý. Ale­bo, že ťa nepo­cho­pia a nebu­dú ti roz­umieť. Ale­bo naj­hor­šie, ak si mys­líš, že ťa budú pova­žo­vať za hlú­pe­ho. Toto je rov­na­ké, ako pri pýta­ní sa.

Pokiaľ o radu nepo­žia­daš, tak žiad­nu ani nedos­ta­neš. Sko­ro vša­de a vždy budeš potre­bo­vať pora­diť a pomôcť. Kaž­dý prí­beh self-made mili­oná­ra je výmy­sel. Snáď si si nemys­lel, že nikdy o radu nepo­žia­dal a nepot­re­bo­val pomôcť. Kaž­dý potre­bu­je­me pomá­hať a sta­čí sa ria­diť hes­lom: Koľ­ko dáš, toľ­ko aj dosta­neš.

Zdroj člán­ku: medium.com,zdroj titul­nej foto­gra­fie: forbes.com

Pridať komentár (0)