10 chýb v práci, kto­rým rad­šej pre­díď

Timotej Vančo / 28. septembra 2016 / Tools a produktivita

Je dobré sa učiť zo svo­jich chýb. Lep­šie je, učiť sa z chýb dru­hých.

Mnoho z nás skuša rôzne cesty v živote. Skú­šame raz jednu vec, potom inú. Nie­kedy robíme to isté a čakáme iné výsledky. V tomto článku som, ako inšpi­rá­ciu pou­žil člá­nok od Dariusa Forouxa, v kto­rom píše o neli­ne­ár­nej kari­ére a o mož­ných chy­bách, s kto­rými sa často a možno až stále stre­tá­vame.

Pred­po­kla­dať, že tvoja kari­éra bude line­árna

Toto je jedna z naj­dô­le­ži­tej­ších lek­cií, ktoré som sa naučil. V prvom rade, pred­po­klady sú vždy zlé. Často­krát robíme závery bez toho, aby sme o tom zis­tili viac alebo sa spý­tali. Jeden z týchto pred­po­kla­dov je aj to, že kari­éra má line­árny rast.

Takto to chodí: Zís­kaš vzde­la­nie. Ideš na stáž. Zosta­neš tam na pár mesiacov/rokov. Skú­siš pozí­ciu mana­žéra men­šieho tímu. Po pár rokoch sa kari­érne vyšvih­neš. A ak budeš mať mož­nosť, zme­níš pôso­bisko vo firme kvôli lep­šie pla­te­nej pozí­cii.

Alebo to chodí aj takto: Sta­neš sa fre­e­lan­ce­rom. Na začiatku pra­cu­ješ na pro­jek­toch zadarmo. Robíš to nie­koľko mesiacov/rokov. Ledva alebo vôbec nemô­žeš vyžiť z tak mini­mál­neho zárobku. Náj­deš si prácu. Skon­číš v práci, lebo ju nezná­šaš. Začneš si pýtať peniaze za prácu, ktorú robíš a baví ťa. Kaž­dým rokom a úspe­chom si zdvih­neš svoju úro­veň peňaž­ného ohod­no­te­nia.

A posledná mož­nosť: Si pod­ni­ka­teľ, vytvo­ríš si nejaký biz­nis, ras­tieš, mys­líš si, že si úžasný, minieš viac ako zaro­bíš, pokú­siš sa zís­kať inves­to­rov, tí si teba a tvoj nápad pri­vlast­nia a skon­čil si.

cover

foto:forbes.com

Znova: Prečo robíme stále to isté a tie isté chyby dokola? Je to tak pred­ví­da­teľné! Život je prí­liš krátky na to, aby sme robili stále tak nudné veci.

Musíš zrých­liť tvoju krivku uče­nia. Zame­raj sa na hod­notné veci. Uč sa viac, zará­baj viac. Rob skoky. Nie­kedy si možno mys­líš, že uče­ním robíš krok vzad, ale to nevadí, v budúc­nosti to mno­ho­ná­sobne využi­ješ a budeš viac zará­bať.

V dneš­nom svete je to viac o tom, čo vieš ponúk­nuť. Prvý­krát v his­tó­rii, mnoho spo­loč­ností (nie všetky) nepo­ze­rajú na vek, pohla­vie, rasu, nábo­žen­stvo alebo titul zo školy, ale na to čo vieš ponúk­nuť. Takže ponúkni niečo zau­jí­mavé. Ako? No stačí sa učiť a príde to samé.

Upred­nost­ne­nie peňazí

Robí to mnoho ľudí a robil som to aj ja. Sú 3 mož­nosti, ktoré sa môžu udiať:

  1. Skon­číš v práci, ktorú nezná­šaš.
  2. Sta­neš sa agre­sívne orien­to­va­ným pod­ni­ka­te­ľom alebo fre­e­lan­ce­rom.
  3. Povieš áno práci, ktorá ťa nena­pĺňa.

Nejde mi o to stop­nu­tie tvojho príjmu. Ale okrem zame­ria­va­nia sa na peniaze, prečo sa neza­me­rať aj na niečo hlb­šie a viac napĺňa­júce? Naprí­klad vzde­la­nie, skú­se­nosti, robiť prácu, ktorá ťa baví a pri­ná­šať hod­notu do živo­tov iných ľudí.

Mys­líš, že veľa ľudí bude nasle­do­vať túto radu? Asi ťažko. Nikto nechce pove­dať penia­zom stop. Je iba jedno jed­no­du­ché pra­vidlo k penia­zom a slo­bode: Ži pod svoje pros­triedky. A áno je to veľmi ťažké.

Ak chceš vedieť viac o zlep­šení sa v nezá­vis­losti na penia­zoch, pre­čí­taj si túto knihu.

Strá­ca­nie času

V dneš­nom svete snáď každý nie­kedy prok­ras­ti­nuje a stráca čas, ktorý je naj­hod­not­nej­šie aktí­vum, aké máme. Koľko hodín ľudia strá­cajú čas pred tele­ví­zo­rom, bez­dô­vod­ným cho­de­ním von, naku­po­va­ním alebo akou­koľ­vek neobo­ha­cu­jú­cou akti­vi­tou? Jasné, oddych je dôle­žitý, ale netreba oddy­cho­vať každú sekundu tvojho voľ­ného času. Pozri, toto je tvoj život a tvoja kari­éra. Ber to vážne.

Môžeš mi pove­dať, aké zruč­nosti ovlá­daš? V čom si výni­močný?

Ak nepoz­náš odpo­veď je čas s tým niečo spra­viť. Začni sa vzde­lá­vať, stre­tá­vať so zau­jí­ma­vými ľuďmi, ktorí ťa môžu obo­ha­tiť. Rob čokoľ­vek, aby si sa stal exper­tom v neja­kom odbore.

04-woman

foto: lifehack.com

Výber práce na roz­diel od spo­loč­nosti

V posled­ných rokoch ľudia skú­šajú šťas­tie aj v nie­koľ­kých spo­loč­nos­tiach po sebe a nie­kedy aj v roz­diel­nych odvet­viach. Pri kaž­dom prí­chode do novej firmy sa musíš učiť ich his­tó­riu, dôvod toho, čo robia, spoz­ná­vať ľudí a nepí­sané pra­vidlá atď. Niečo sa ti tam nebude páčiť a znova hľa­dáš ďal­šiu. Toto všetko ľudia prak­ti­zujú len preto, lebo si firmu dopredu nepre­kuknú a nezis­tia, ako fun­guje.

Tak­tiež to nie je dobrá tak­tika, lebo sa nikdy nesta­neš exper­tom v jed­nom odbore. Vyber si prácu a v nej sa snaž zdo­ko­na­liť čo naj­viac. Vyhliadni si kon­krétne firmy, ktoré sa ti páčia a oni ti za tvoje kva­litné infor­má­cie a adek­vátne zapla­tia.

Pohodl­nosť

Veta typu: „Ah, už som pra­co­val tvrdo, nate­raz som v pohode.“, sa už nepou­žíva. Pre­čí­taj si ju znova a poroz­mýš­ľaj. Nikdy nie si v bez­pečí.

Život je súťaž a nie­kedy až boj. Nejaká osoba v budúc­nosti už teraz trpez­livo čaká a roz­mýšľa, ako ťa pora­ziť, vhr­núť sa na teba a pre­viať tvoju pozí­ciu. Toto je dôvod, prečo by si nemal spo­hodl­nieť a mys­lieť si, že si v pohode a nič ťa nemôže ohro­ziť.

Nepý­ta­nie sa

Ak niečo chceš, stačí sa spý­tať. Druhý člo­vek pomôže a vysvetlí, čo potre­bu­ješ a sta­neš sa múd­rej­ším. Ak chceš zbo­hat­núť, pýtaj sa ľudí, ktorí zbo­hatli, ako to spra­vili. Nikto nepríde za tebou s taš­kou plnú peňazí.

5-stupid-questions-sales-people-should-stop-asking

foto: raymmar.com

Nena­sle­du­ješ svoje záujmy

Exi­tujú 2 druhy ľudí. Jedni ti hovo­ria, aby si sa držal svo­jej vášne a druhí, aby si sa jej nedr­žal. Vtipná vec je, že iba ľudia, ktorí tvr­dia, aby si sa nedr­žal svo­jej vášne sa jej ani sami nedr­žia. Chá­peš? Prečo by ti nie­kto hovo­ril, aby si nena­sle­do­val svoje sny a vášeň, ak by ich on nasle­do­val.

Nemu­sím o tom veľa písať, stačí, ak sa zamys­líš nad týmto:

Život nie je neko­nečný a nie­kedy skončí. Chceš ho pre­žiť strá­ca­ním času na blbos­tiach?

Nepo­čú­va­nie ľudí

Môžeš zís­kať aký­koľ­vek titul a mys­lieť si, že si veľký pán. Ale ak sa nájde nie­kto s väč­šími skú­se­nos­ťami, prečo nebyť pokorný a počú­vať ho? Namys­le­nosť je veľká chyba.

Prax je iná ako knihy a teória. Učíme sa z vlast­ných chýb, a preto dnes počú­vam múd­rej­ších a skú­se­nej­ších ľudí bez ohľadu na ich titul, vek alebo výzor. Každý nám vie niečo ponúk­nuť a každý člo­vek je v nie­čom lepší ako ty. Treba len zis­tiť v čom.

Chcieť pri­veľa a pri­rýchlo

Napriek tomu, že tvoja kari­éra nemá line­árny rast, nemô­žeš čakať, že každý deň spra­víš obrov­ský posun. Treba byť trpez­livý a pokrok, posun a úspech sa dosta­via.

entrepreneur_breakfast_getty_2

foto: virgin.com

Nepý­ta­nie si pomoci

Možno si mys­líš, že si na to prí­liš hrdý. Alebo, že ťa nepo­cho­pia a nebudú ti roz­umieť. Alebo naj­hor­šie, ak si mys­líš, že ťa budú pova­žo­vať za hlú­peho. Toto je rov­naké, ako pri pýtaní sa.

Pokiaľ o radu nepo­žia­daš, tak žiadnu ani nedos­ta­neš. Skoro všade a vždy budeš potre­bo­vať pora­diť a pomôcť. Každý prí­beh self-made mili­onára je výmy­sel. Snáď si si nemys­lel, že nikdy o radu nepo­žia­dal a nepot­re­bo­val pomôcť. Každý potre­bu­jeme pomá­hať a stačí sa ria­diť hes­lom: Koľko dáš, toľko aj dosta­neš.

Zdroj článku: medium.com,zdroj titul­nej foto­gra­fie: forbes.com

Pridať komentár (0)