10 dôvo­dov pre­čo by si mal zme­niť svo­je zamest­na­nie

Kristína Šuvadová / 8. februára 2016 / Business

Keď James Altu­cher — zná­my žur­na­lis­ta, opus­til ško­lu, cítil sa odtr­hnu­tý od sve­ta. Nech­cel skon­čiť v zamest­na­ní kde by sedel od devia­tej do pia­tej, no nech­cel si ani zará­bať nele­gál­ne a násled­ne skon­čiť vo väze­ní. Čo máš robiť, keď si na tom podob­ne?

Keď som ešte cho­die­val do ško­ly, mohol som si robiť čo sa mi len zachce­lo. Trá­vil som vše­tok čas s kama­rát­mi, hrá­val som hry a keď som si zmys­lel, mohol som ísť naprí­klad aj do múzea.” No v robo­te je to inak. Musíš pod­lí­zať šéfo­vi, aby ti nedá­val ťaž­ké zada­nia, aby ťa nevy­ho­dil, prí­pad­ne aby si bol pový­še­ný a zvý­šil ti plat.

James sa pre­to roz­ho­dol, že odíde a tu je 10 dôvo­dov, pre­čo by si to mal uro­biť aj ty.

James Altucher

James Altu­cher, foto: chalenejohnson.com

  1. Jed­no zamest­na­nie = jeden zdroj príj­mov

Pod­ľa štú­dií má kaž­dý mili­onár v prie­me­re mini­mál­ne 7 príj­mov.

Navy­še, z kaž­dé­ho príj­mu musíš pla­tiť dane, lep­šie je pre­to pla­tiť via­ce­ro niž­ších daní ako jed­nu veľ­kú.

  1. Pred­stav si, že tvo­ja prá­ca je tvoj vlast­ný biz­nis

Biz­nis­ma­ni sa čas­to sta­ra­jú len o svo­je pro­duk­ty a o prí­jem.

No ty v zamest­na­ní trá­viš kaž­dý týž­deň oko­lo 60 hodín. Plus ďal­ších 10 hodín pre­sú­va­nia sa Z a DO prá­ce. PLUS kaž­do­den­ný stres a pocit stra­chu z toho, že ťa toto celé čaká zaj­tra odzno­va.

Ak by si sa na to pozrel oča­mi biz­nis­ma­na, urči­te by si hneď usú­dil, že až prí­liš veľa obe­tu­ješ a prí­liš málo pro­fi­tu­ješ.

Rutina, rutina, rutina...

foto: cnbc.com

  1. Prá­ca je pomi­nu­teľ­ná

Je to otáz­kou len pár rokov, no čochví­ľu budú po ces­tách jaz­diť autá bez šofé­rov a viac ako 90% zamest­nan­cov nahra­dia stro­je.

Ste­ven Kot­ler (zná­my spi­so­va­teľ ) tvr­dí, že nahra­de­ní budú dokon­ca aj tera­pe­uti a práv­ni­ci. “Už teraz exis­tu­je robot, kto­rý by doká­zal určiť, či má vojak po návra­te z akcie len malé dep­re­sie, ale­bo či to je neja­ký váž­nej­ší psy­chic­ký prob­lém.”

Ale kde poj­de tých 90% neza­mest­na­ných? Čo budú robiť? Opus­ti teda svo­ju prá­cu skôr, ako ona opus­tí teba.

  1. Nemáš reál­nych kama­rá­tov

James vys­trie­dal už nie­koľ­ko zamest­na­ní, no tvr­dí, že si nena­šiel ani jed­né­ho úprim­né­ho pria­te­ľa. “Väč­ši­na zamest­nan­cov na mňa bola milá, aj to len vďa­ka tomu, že sme sede­li ved­ľa seba a počul som celo­den­ne tele­fo­ná­ty o tom, ako pro­sia svo­ju priateľku/priateľa, aby im odpus­til, prí­pad­ne iné súkrom­né deba­ty.”
Neskôr sa svo­je prob­lé­my pokú­ša­li pre­ná­šať na ostat­ných a z toho vzni­ka­li len zby­toč­né intri­gy. Kaž­dý oho­vá­ral kaž­dé­ho. A kaž­dý z toho bol smut­ný. Prav­da­že exis­tu­jú výnim­ky, dob­rých kole­gov som si našla aj ja.

Ten pocit, keď vieš, že tam nepatríš.

foto: unwritten.digital

  1. Pla­ty kle­sa­jú

Za posled­ných 25 rokov kles­li pla­ty prud­ko nadol ale­bo stag­nu­jú, hlav­ne pre ľudí vo veku 18 až 35 rokov.

Pre­čo? Nikto nevie. Niko­ho to ani nezau­jí­ma.

Medzi­tým však vša­de hovo­ria, že prá­ve počas tých­to rokov by si mal naj­viac šet­riť. Ale ako máš spo­riť, keď do ban­ky ti pri­bú­da stá­le menej a menej peňa­zí, no nákla­dy na “pre­ži­tie” sú stá­le vyš­šie a vyš­šie?

Nespo­lie­haj sa pre­to na výpla­tu, kto­rá bude kaž­dým rokom niž­šia a niž­šia aj kvô­li inflá­cii, ale buď sám sebe pánom a zaob­sta­raj si svo­ju vlast­nú “výpla­tu”.

  1. Deflá­cia

Eko­no­mi­ka sa zme­ní od zákla­dov.

100 rokov sa bojí­me inflá­cie (neus­tá­ly nárast cien), no opak vyze­rá byť prav­dou.

Áut na baté­rie bude stá­le viac a viac, pre­to nákla­dy na pali­vo kles­nú. Ceny za elek­tro­ni­ku a hlav­ne za počí­ta­če prud­ko kle­sa­jú už teraz a vďa­ka 3D tla­čiar­ňam a dro­nom sa už nebu­de musieť doplá­cať suma za dopra­vu

Je to dob­ré aj zlé záro­veň. Bude­me musieť menej pla­tiť, no menej bude pla­te­né aj nám.

...

foto: tnwcdn.com

  1. K dis­po­zí­cii máš veľa alter­na­tív

Exis­tu­je mno­ho ľudí, kto­rí majú pre­by­toč­né veci — pries­to­ry na pre­ná­jom. Naprí­klad neja­ké mies­to v dome, kto­ré nikdy nevy­uži­jú. Ale­bo voľ­né sedad­lá v aute. Tiež exis­tu­je veľa ľudí, kto­rí sú ochot­ní za tie­to pre­by­toč­né veci zapla­tiť.

Ak však nemáš čo pre­na­jať, pre­naj­mi pries­tor vo svo­jej hla­ve. To hlav­né je mať dob­rý nápad.

  1. Tu je nie­koľ­ko nápa­dov pre nový začia­tok

Bojíš sa, že keď opus­tíš ško­lu, nebu­deš mať kam ísť? Mož­nos­tí je mno­ho. Nav­štív naprí­klad kurz prog­ra­mo­va­nia a začni prog­ra­mo­vať a tvo­riť web­strán­ky. Prí­pad­ne začni písať, čí ilus­tro­vať det­ské kni­hy. Vymýš­ľa­nie nových apli­ká­cií tiež nie je naj­hor­šie a keď budeš naozaj dob­rý, s kusom šťas­tia sa na tom dá pek­ne zaro­biť.

Programovanie v Startupe

foto: luckyrobot.com

  1. Odkiaľ zís­kaš dosta­toč­né vzde­la­nie?

Lynda.com, Khan Aca­de­my, Cour­se­ra, Ude­my, Code­a­ca­de­my, Uda­ci­ty, Skills­ha­re a iné (anglic­ké) strán­ky, kto­ré ti pomô­žu roz­ší­riť tvo­je skills. Exis­tu­je však mno­ho ďaľ­ších zdro­jov, z kto­rých sa opla­tí čer­pať.

10. Sta­bil­ný plat je tá naj­hor­šia vec

Sta­bil­ným pla­tom nezis­tíš, či si bol ten­to mesiac dob­rý, ale­bo nie. Sta­bil­ný plat ťa núti tvo­ju prá­cu odflák­nuť a nesú­stre­diť sa na ňu. Tvo­ja prá­ca ťa abso­lút­ne pre­sta­ne baviť — budeš vedieť, že nech spra­víš čokoľ­vek, odme­na bude rov­na­ká.

Skvelá práca

foto: dare2mension.com

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: i-kinja.img.com

Pridať komentár (0)