10 dôvo­dov prečo by si mal zme­niť svoje zamest­na­nie

Kristína Šuvadová / 8. februára 2016 / Business

Keď James Altu­cher — známy žur­na­lista, opus­til školu, cítil sa odtr­hnutý od sveta. Nech­cel skon­čiť v zamest­naní kde by sedel od devia­tej do pia­tej, no nech­cel si ani zará­bať nele­gálne a následne skon­čiť vo väzení. Čo máš robiť, keď si na tom podobne?

Keď som ešte cho­die­val do školy, mohol som si robiť čo sa mi len zachcelo. Trá­vil som vše­tok čas s kama­rátmi, hrá­val som hry a keď som si zmys­lel, mohol som ísť naprí­klad aj do múzea.” No v robote je to inak. Musíš pod­lí­zať šéfovi, aby ti nedá­val ťažké zada­nia, aby ťa nevy­ho­dil, prí­padne aby si bol pový­šený a zvý­šil ti plat.

James sa preto roz­ho­dol, že odíde a tu je 10 dôvo­dov, prečo by si to mal uro­biť aj ty.

James Altucher

James Altu­cher, foto: chalenejohnson.com

  1. Jedno zamest­na­nie = jeden zdroj príj­mov

Podľa štú­dií má každý mili­onár v prie­mere mini­málne 7 príj­mov.

Navyše, z kaž­dého príjmu musíš pla­tiť dane, lep­šie je preto pla­tiť via­cero niž­ších daní ako jednu veľkú.

  1. Pred­stav si, že tvoja práca je tvoj vlastný biz­nis

Biz­nis­mani sa často sta­rajú len o svoje pro­dukty a o prí­jem.

No ty v zamest­naní trá­viš každý týž­deň okolo 60 hodín. Plus ďal­ších 10 hodín pre­sú­va­nia sa Z a DO práce. PLUS kaž­do­denný stres a pocit stra­chu z toho, že ťa toto celé čaká zaj­tra odznova.

Ak by si sa na to pozrel očami biz­nis­mana, určite by si hneď usú­dil, že až prí­liš veľa obe­tu­ješ a prí­liš málo pro­fi­tu­ješ.

Rutina, rutina, rutina...

foto: cnbc.com

  1. Práca je pomi­nu­teľná

Je to otáz­kou len pár rokov, no čochvíľu budú po ces­tách jaz­diť autá bez šofé­rov a viac ako 90% zamest­nan­cov nahra­dia stroje.

Ste­ven Kot­ler (známy spi­so­va­teľ ) tvrdí, že nahra­dení budú dokonca aj tera­pe­uti a práv­nici. “Už teraz exis­tuje robot, ktorý by doká­zal určiť, či má vojak po návrate z akcie len malé dep­re­sie, alebo či to je nejaký váž­nejší psy­chický prob­lém.”

Ale kde pojde tých 90% neza­mest­na­ných? Čo budú robiť? Opusti teda svoju prácu skôr, ako ona opustí teba.

  1. Nemáš reál­nych kama­rá­tov

James vys­trie­dal už nie­koľko zamest­naní, no tvrdí, že si nena­šiel ani jed­ného úprim­ného pria­teľa. “Väč­šina zamest­nan­cov na mňa bola milá, aj to len vďaka tomu, že sme sedeli vedľa seba a počul som celo­denne tele­fo­náty o tom, ako pro­sia svoju priateľku/priateľa, aby im odpus­til, prí­padne iné súkromné debaty.”
Neskôr sa svoje prob­lémy pokú­šali pre­ná­šať na ostat­ných a z toho vzni­kali len zby­točné intrigy. Každý oho­vá­ral kaž­dého. A každý z toho bol smutný. Prav­daže exis­tujú výnimky, dob­rých kole­gov som si našla aj ja.

Ten pocit, keď vieš, že tam nepatríš.

foto: unwritten.digital

  1. Platy kle­sajú

Za posled­ných 25 rokov klesli platy prudko nadol alebo stag­nujú, hlavne pre ľudí vo veku 18 až 35 rokov.

Prečo? Nikto nevie. Nikoho to ani nezau­jíma.

Medzi­tým však všade hovo­ria, že práve počas týchto rokov by si mal naj­viac šet­riť. Ale ako máš spo­riť, keď do banky ti pri­búda stále menej a menej peňazí, no náklady na “pre­ži­tie” sú stále vyš­šie a vyš­šie?

Nespo­lie­haj sa preto na výplatu, ktorá bude kaž­dým rokom niž­šia a niž­šia aj kvôli inflá­cii, ale buď sám sebe pánom a zaob­sta­raj si svoju vlastnú “výplatu”.

  1. Deflá­cia

Eko­no­mika sa zmení od zákla­dov.

100 rokov sa bojíme inflá­cie (neus­tály nárast cien), no opak vyzerá byť prav­dou.

Áut na baté­rie bude stále viac a viac, preto náklady na palivo klesnú. Ceny za elek­tro­niku a hlavne za počí­tače prudko kle­sajú už teraz a vďaka 3D tla­čiar­ňam a dro­nom sa už nebude musieť doplá­cať suma za dopravu

Je to dobré aj zlé záro­veň. Budeme musieť menej pla­tiť, no menej bude pla­tené aj nám.

...

foto: tnwcdn.com

  1. K dis­po­zí­cii máš veľa alter­na­tív

Exis­tuje mnoho ľudí, ktorí majú pre­by­točné veci — pries­tory na pre­ná­jom. Naprí­klad nejaké miesto v dome, ktoré nikdy nevy­užijú. Alebo voľné sedadlá v aute. Tiež exis­tuje veľa ľudí, ktorí sú ochotní za tieto pre­by­točné veci zapla­tiť.

Ak však nemáš čo pre­na­jať, pre­najmi pries­tor vo svo­jej hlave. To hlavné je mať dobrý nápad.

  1. Tu je nie­koľko nápa­dov pre nový začia­tok

Bojíš sa, že keď opus­tíš školu, nebu­deš mať kam ísť? Mož­ností je mnoho. Nav­štív naprí­klad kurz prog­ra­mo­va­nia a začni prog­ra­mo­vať a tvo­riť web­stránky. Prí­padne začni písať, čí ilus­tro­vať det­ské knihy. Vymýš­ľa­nie nových apli­ká­cií tiež nie je naj­hor­šie a keď budeš naozaj dobrý, s kusom šťas­tia sa na tom dá pekne zaro­biť.

Programovanie v Startupe

foto: luckyrobot.com

  1. Odkiaľ zís­kaš dosta­točné vzde­la­nie?

Lynda.com, Khan Aca­demy, Cour­sera, Udemy, Code­a­ca­demy, Uda­city, Skills­hare a iné (anglické) stránky, ktoré ti pomôžu roz­ší­riť tvoje skills. Exis­tuje však mnoho ďaľ­ších zdro­jov, z kto­rých sa oplatí čer­pať.

10. Sta­bilný plat je tá naj­hor­šia vec

Sta­bil­ným pla­tom nezis­tíš, či si bol tento mesiac dobrý, alebo nie. Sta­bilný plat ťa núti tvoju prácu odflák­nuť a nesú­stre­diť sa na ňu. Tvoja práca ťa abso­lútne pre­stane baviť — budeš vedieť, že nech spra­víš čokoľ­vek, odmena bude rov­naká.

Skvelá práca

foto: dare2mension.com

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: i-kinja.img.com

Pridať komentár (0)