10 naj­po­pu­lár­nej­ších pro­duk­tov v his­tó­rii Apple

Zuzana Golecová, thinkapple.sk / 13. augusta 2016 / Tech a inovácie

Hoci spo­lu­za­kla­da­teľ Apple Steve Jobs nikdy neštu­do­val tech­niku na uni­ver­zite, jed­no­značne pat­ril medzi najk­re­a­tív­nej­ších ľudí v dneš­nom svete plnom tech­no­ló­gií. Sám stál pri zrode mno­hých revo­luč­ných pro­duk­tov. Tu je top 10 naj­po­pu­lár­nej­ších pro­duk­tov.

10. Apple II

Zdroj: oldcomputers.net

Písal sa rok 1977, keď firma Apple Com­pu­ters pri­chá­dza s prvým 8-bito­vým počí­ta­čom, ktorý bežal na 1MHz, 4 KB RAM a mal kaze­tový pre­hrá­vač. Počí­tač bol mimo­riadne obľú­bený medzi domá­cimi uží­va­teľmi.

9. Mac

Zdroj: toastbucket.com
1. janu­ára 1984 na trh uviedli prvý Macin­tosh s 128 KB pamäte. Bol to prvý osobný počí­tač s gra­fic­kým roz­hra­ním (GUI), čo bolo revo­lučné, a mal aj myš.

8. IMac

Zdroj: theregister.co.uk

V roku 1998 pred­sta­vil Steve Jobs iMac, osobný počí­tač typu “všetko v jed­nom”. IMac pris­pel k opä­tov­nému záujmu o pro­dukty Apple. Práve s iMa­com firma Apple pred­sta­vila a vysvet­lila význam pís­mena “i” v slove iMac.

7. Prvý iPod

Zdroj: engadget.com

Prvý iPod bol pred­sta­vený 23. októbra 2001. Bol kom­pa­ti­bilný iba s počí­tačmi Mac, jeho baté­ria mala desať­ho­di­novú výdrž a miesto až pre 1 000 pes­ni­čiek.

6. Mac OS X

Zdroj: wikipedia.org

Mac OS X je ope­račný sys­tém, ktorý bol prvý­krát komerčne sprí­stup­nený v roku 2001. Ovláda sa rých­lej­šie a jed­no­duch­šie ako Win­dows od Mic­ro­softu.

5. Mac­Book Air

Zdroj: apple.com

Veľa počí­ta­čo­vých spo­loč­ností sa pokú­silo oko­pí­ro­vať ultra­tenký dizajn Mac­Bo­oku Air, ktorý má Apple paten­to­vaný.

4. IPad

Zdroj: iosguides.netPrvého janu­ára 2010 Steve Jobs pred­sta­vil ďalší revo­lučný pro­dukt, a to iPad. Nazý­vaný aj ako nad­merný iPhone s 9.7-palcovým fareb­ným LCD disp­le­jom.

3. IOS App Store

Zdroj: appleinsider.com

App Store, obchod s apli­ká­ciami na ope­račný sys­tém iOS a Mac OS X, bol spus­tený 10. júla 2008. V júli pre­kro­čil Apple spolu s App Store ďalší medz­ník, 15 bili­ó­nov stia­hnutí viac ako 500 000 apli­ká­cií.

2. iTu­nes

Zdroj: chromegeek.com

ITu­nes, apli­ká­cia na pre­hrá­va­nie a spra­co­va­nie hudob­ných súbo­rov, bola opäť pred­sta­vená Ste­vom Job­som v janu­ári 2001.

1. iPhone

Zdroj: thetipsguru.com

Nikoho neprek­vapí, že na prvom mieste je iPhone. Prvý uzrel svetlo sveta v roku 2007. Odvtedy sa pre­dala už viac ako miliarda iPho­nov a na nový sa už môžeme tešiť na jeseň tohto roka.

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: thetipsguru.com

Pridať komentár (0)