10 nástro­jov pre hladký prie­beh star­tupu

Simona Babicová / 18. februára 2015 / Startupy

Spúš­ťa­nie vlast­ného star­tupu do von­kaj­šieho pro­stre­dia môže byť z počiatku ťažké a záro­veň zastra­šu­júce. Avšak mnohí pod­ni­ka­te­lia veria, že prvé kroky sú v sku­toč­nosti oveľa jed­no­duch­šie a cenovo dostup­nej­šie.

Tento člá­nok vám pri­náša 10 voľne dostup­ných a jed­no­du­cho pou­ží­va­teľ­ných nástro­jov, ktoré vám pomôžu pohnúť sa a začať.

1. Právna oblasť

S často sa menia­cimi nárokmi na licen­ciu a obchod­ných štruk­túr môže pre vytvo­re­nie práv­nej štruk­túry vašej firmy byť mätúca.

Pre túto prí­činu zvážte pou­ži­tie SCORE – orga­ni­zá­cia skú­se­ných a často vyslú­že­ných pod­ni­ka­te­ľov a obchod­ných pro­fe­si­oná­lov, ktorá bola zalo­žená Admi­ni­stra­tí­vou pre malé pod­ni­ka­nie (SBA), aby posky­to­vala rady malým pod­ni­ka­te­ľom bez pou­ži­tia poplatku. Aj keď neskor­šie si určite budete môcť zme­niť legálne aspekty vašej firmy, je naj­lep­šie nasta­viť si svoj biz­nis hneď od začiatku a pre­dísť tak zby­toč­ným nákla­dom v budúc­nosti.

2. Webové stránky

Jed­nou z naj­jed­no­duch­ších úloh, ktorá však môže mať naj­väčší dosah a vplyv na vaše pod­ni­ka­nie je zabez­pe­če­nie webo­vej domény a zalo­že­nie dob­rej úvod­nej stránky. Úspech môžete zís­kať s pou­ži­tím Squ­ares­pace, ktorý je veľmi ľahko pou­ži­teľný a umož­ňuje skvelé webové a mobilné roz­hra­nie. Ostatné stránky ako GoDaddyWix majú tiež skvelé zdroje pre začia­tok. Avšak všetky vám dovo­lia rezer­vo­vať si vlastnú obchodnú doménu (URL) vďaka pou­ži­tiu ich slu­žieb.

Keď už sme pri tom, mali by ste sa tak­tiež poob­ze­rať po ďal­ších webo­vých domé­nach pre vaše pod­ni­ka­nie (napr. .com, .net, .CO, .ninja, atď.), ktoré si môžete dovo­liť cez stránky Names.com alebo CheapNames.com. Následne na to, môžete tieto stránky pre­sme­ro­vať na vašu pri­márnu stránku.

3. Značka

Ak potre­bu­jete pomoc s kre­a­ti­vi­tou vašej značky alebo s vytvá­ra­ním kva­lit­ných obráz­kov pre vašu web stránku a digi­tálne kanály zvážte pou­ži­tie na roz­beh cro­wd­sour­cing stránku. 99 Designs vám umožní zorien­to­vať sa vo veľ­kom množ­stve talen­to­va­ných dizaj­né­rov, ktorí vám môžu pomôcť s vytvo­re­ním kre­a­tív­neho vzoru, aký by sa hodil presne vám.

Čo sa týka obráz­kov, zvážte pou­ži­tie Dol­lar Photo Club, ktorý posky­tuje tisíce licen­co­va­ných foto­gra­fií za jeden dolár jednu. Tak­tiež, Canva posky­tuje plat­formy na ľahké on-line dizaj­no­va­nie od hla­vičky titul­nej stránky Twit­teru cez vizitky až k záveru.

4. Ukla­da­nie digi­tál­nych doku­men­tov

Ris­ko­vať straty dôle­ži­tých doku­men­tov, kvôli poru­che počí­tača v tejto dobe už nie je nevy­hnutné. Namiesto toho pou­žite Cloud ulo­žisko na bez­pečné ulo­že­nie doku­men­tov, ktoré vám umožní jed­no­du­chú spo­lu­prácu a zdie­ľa­nie s inými pou­ží­va­teľmi.

Google Drive posky­tuje až 15GB skla­do­va­cieho pries­toru zadarmo, kto­rého je viac než dosť. Tento pries­tor slúži na ulo­že­nie digi­tál­nych súbo­rov, pokiaľ teda nepro­du­ku­jete videá alebo nes­kla­du­jete tisíce foto­gra­fií. Google tak­tiež povo­ľuje pra­co­vať na doku­men­toch cez Google Docs.

Ostatné skla­do­va­cie Cloud pries­tory, ako naprí­klad Drop­box je cenovo dostupný, pohodlne a ľahko pou­ži­teľný. Aj Drop­box a Google posky­tujú nástroje, s kto­rými môžete jed­no­du­cho pri­stú­piť k vašim súbo­rom cez PC, Mac či smart­fón.

5. Mobil

Pod­pi­so­va­nie zmlúv s tele­fón­nymi spo­loč­nos­ťami je zvy­čajne drahé a zastra­šu­júce. Namiesto toho pop­re­mýš­ľajte nad VoIP — Voice over Inter­net Pro­to­col, ktorý vám umožní tele­fo­no­va­nie cez inter­net. Môžete si zalo­žiť tel. číslo na Google Voice zadarmo a tak neob­me­dzene volať z pohod­lia vášho domova (avšak WIFI je nevy­hnutná a má ešte nejaké obme­dze­nia) s voľne dostup­nou mobil­nou apli­ká­ciou.

Ak by ste mali záu­jem o šir­šie využí­va­nie tele­fón­nej služby skúste Ring­Cen­tral, ktorá ponúka kom­pletný kan­ce­lár­sky tele­fónny sys­tém s kon­fe­renč­nými hovormi a celý rad ďal­ších uži­toč­ných fun­kcií, ktoré fun­gujú vďaka VoIP. Ring­Cen­tral je cenovo dostup­nejší než väč­šina mobil­ných obchod­ných návrhov a posky­tuje neob­me­dzené tele­fónne linky a domáce hovory. Má tiež skvelú mobilnú apli­ká­ciu, ktorá umož­ňuje kon­tro­lo­vať celý tele­fónny sys­tém na vašom mobil­nom zaria­dení.

6. Soft­vér pre správu

V období, keď začnete vyze­rať ako spo­loč­nosť, je načase sa začať aj tak sprá­vať. V týchto dňoch viac a viac obcho­dov pre­chá­dza na Soft­vér ako službu (SAAS), alebo on-line soft­vér, ktorý posky­tuje tie isté služby ako tie, ktoré si môže stiah­nuť a pou­ží­vať na svo­jom počí­tači už teraz.

Naprí­klad, za malý mesačný popla­tok vám Quick­bo­oks umožní on-line spra­vo­vať svoje finan­cie z ľubo­voľ­ného počí­tača alebo mobil­ného zaria­de­nia s prí­stu­pom na inter­net. Z dlho­do­bého hľa­diska, tento popla­tok kryje nevy­hnutné náklady na upg­ra­do­va­nie. Avšak dôle­ži­tej­šie je to, že posky­tuje bez­pečné ulo­že­nie všet­kých vašich dát.

Odpo­rúča sa pre­skú­ma­nie a uplat­ne­nie SAAS aj pre vaše špe­ci­fické odvet­vie, ako naprí­klad Fresh­Bo­oks, ktoré posky­tujú jed­no­du­chú pou­ží­va­teľnú plat­formu pre ser­visné firmy, ktoré účtujú načas.

7. Výskum

Zostať na vrchole tren­dov a novi­niek v prie­mysle, si nevy­ža­duje aby ste pre­hľa­dá­vali inter­net celé hodiny každý deň. Namiesto toho si zadarmo založte Google Alerts, ktorá vás denne upo­zorní na novinky podľa kľú­čo­vých slov, ktoré si zadáte na pre­skú­ma­nie.

8. Sociálne média

Zabez­pe­če­nie vášho obchod­ného mena a pro­filu vo väč­šine sociál­nych sietí je kľú­čové pre ria­de­nie vašej on-line značky. Avšak udr­ža­nie kroku so všet­kými z nich môže byť v skutku náročné.

Hoot­Su­ite alebo Buf­fer je skvelý nástroj pre moni­to­ro­va­nie vašich sociál­nych strá­nok na jed­nom mieste, ale tiež posky­tuje sle­do­va­nie špe­ci­fic­kých kľú­čo­vých slov podľa vášho výberu. Za malý popla­tok môžete pri­dať jed­not­liv­cov k vášmu účtu a povo­liť im rov­naký prí­stup k ria­de­niu ako máte aj vy.

9. Spo­lu­práca

Obja­vujte co-wor­king pries­toryinku­bá­tory vo vašom okolí, ktoré sú skve­lými mies­tami k práci a spá­ja­niu sa s ďal­šími talen­to­va­nými pod­ni­ka­teľmi a obchod­nými pro­fe­si­onálmi, ktorí by mohli vyrá­bať skvelé zdroje na to ako začať a rásť, začí­nate a ako ras­tiete.

Dôve­ruj, ale pre­ve­ruj. A to presne tak, že si uro­bíte svoj vlastný pries­kum pred tým ako sa pri­po­jíte do tímu, aby ste sa uis­tili či do čoho idete roz­umiete a čo od toho oča­ká­vate.

10. Osobné nástroje

Vážne odpo­rú­čam zaob­sta­rať si vyso­ko­kva­litný počí­tač a vyso­ko­rých­lostný inter­net. Aj keď vy môžete vní­mať úspory nákla­dov za významné a dôle­žité, a to najmä v tomto ran­nom štá­diu, avšak to nie je nič v porov­naní so stra­tou pro­duk­ti­vity a frus­trá­cie, s kto­rou sa budete musieť zaobe­rať na poma­lom počí­tači a inter­nete.

Zdroj: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)