10 nástro­jov pre hlad­ký prie­beh star­tu­pu

Simona Babicová / 18. februára 2015 / Lifehacking

Spúš­ťa­nie vlast­né­ho star­tu­pu do von­kaj­šie­ho pro­stre­dia môže byť z počiat­ku ťaž­ké a záro­veň zastra­šu­jú­ce. Avšak mno­hí pod­ni­ka­te­lia veria, že prvé kro­ky sú v sku­toč­nos­ti ove­ľa jed­no­duch­šie a ceno­vo dostup­nej­šie.

Ten­to člá­nok vám pri­ná­ša 10 voľ­ne dostup­ných a jed­no­du­cho pou­ží­va­teľ­ných nástro­jov, kto­ré vám pomô­žu pohnúť sa a začať.

1. Práv­na oblasť

S čas­to sa menia­ci­mi nárok­mi na licen­ciu a obchod­ných štruk­túr môže pre vytvo­re­nie práv­nej štruk­tú­ry vašej fir­my byť mätú­ca.

Pre túto prí­či­nu zváž­te pou­ži­tie SCO­RE – orga­ni­zá­cia skú­se­ných a čas­to vyslú­že­ných pod­ni­ka­te­ľov a obchod­ných pro­fe­si­oná­lov, kto­rá bola zalo­že­ná Admi­ni­stra­tí­vou pre malé pod­ni­ka­nie (SBA), aby posky­to­va­la rady malým pod­ni­ka­te­ľom bez pou­ži­tia poplat­ku. Aj keď neskor­šie si urči­te bude­te môcť zme­niť legál­ne aspek­ty vašej fir­my, je naj­lep­šie nasta­viť si svoj biz­nis hneď od začiat­ku a pre­dísť tak zby­toč­ným nákla­dom v budúc­nos­ti.

2. Webo­vé strán­ky

Jed­nou z naj­jed­no­duch­ších úloh, kto­rá však môže mať naj­väč­ší dosah a vplyv na vaše pod­ni­ka­nie je zabez­pe­če­nie webo­vej domé­ny a zalo­že­nie dob­rej úvod­nej strán­ky. Úspech môže­te zís­kať s pou­ži­tím Squ­ares­pa­ce, kto­rý je veľ­mi ľah­ko pou­ži­teľ­ný a umož­ňu­je skve­lé webo­vé a mobil­né roz­hra­nie. Ostat­né strán­ky ako GoDad­dyWix majú tiež skve­lé zdro­je pre začia­tok. Avšak všet­ky vám dovo­lia rezer­vo­vať si vlast­nú obchod­nú domé­nu (URL) vďa­ka pou­ži­tiu ich slu­žieb.

Keď už sme pri tom, mali by ste sa tak­tiež poob­ze­rať po ďal­ších webo­vých domé­nach pre vaše pod­ni­ka­nie (napr. .com, .net, .CO, .nin­ja, atď.), kto­ré si môže­te dovo­liť cez strán­ky Names.com ale­bo CheapNames.com. Násled­ne na to, môže­te tie­to strán­ky pre­sme­ro­vať na vašu pri­már­nu strán­ku.

3. Znač­ka

Ak potre­bu­je­te pomoc s kre­a­ti­vi­tou vašej znač­ky ale­bo s vytvá­ra­ním kva­lit­ných obráz­kov pre vašu web strán­ku a digi­tál­ne kaná­ly zváž­te pou­ži­tie na roz­beh cro­wd­sour­cing strán­ku. 99 Designs vám umož­ní zorien­to­vať sa vo veľ­kom množ­stve talen­to­va­ných dizaj­né­rov, kto­rí vám môžu pomôcť s vytvo­re­ním kre­a­tív­ne­ho vzo­ru, aký by sa hodil pres­ne vám.

Čo sa týka obráz­kov, zváž­te pou­ži­tie Dol­lar Pho­to Club, kto­rý posky­tu­je tisí­ce licen­co­va­ných foto­gra­fií za jeden dolár jed­nu. Tak­tiež, Can­va posky­tu­je plat­for­my na ľah­ké on-line dizaj­no­va­nie od hla­vič­ky titul­nej strán­ky Twit­te­ru cez vizit­ky až k záve­ru.

4. Ukla­da­nie digi­tál­nych doku­men­tov

Ris­ko­vať stra­ty dôle­ži­tých doku­men­tov, kvô­li poru­che počí­ta­ča v tej­to dobe už nie je nevy­hnut­né. Namies­to toho pou­ži­te Cloud ulo­žis­ko na bez­peč­né ulo­že­nie doku­men­tov, kto­ré vám umož­ní jed­no­du­chú spo­lu­prá­cu a zdie­ľa­nie s iný­mi pou­ží­va­teľ­mi.

Goog­le Dri­ve posky­tu­je až 15GB skla­do­va­cie­ho pries­to­ru zadar­mo, kto­ré­ho je viac než dosť. Ten­to pries­tor slú­ži na ulo­že­nie digi­tál­nych súbo­rov, pokiaľ teda nepro­du­ku­je­te videá ale­bo nes­kla­du­je­te tisí­ce foto­gra­fií. Goog­le tak­tiež povo­ľu­je pra­co­vať na doku­men­toch cez Goog­le Docs.

Ostat­né skla­do­va­cie Cloud pries­to­ry, ako naprí­klad Drop­box je ceno­vo dostup­ný, pohodl­ne a ľah­ko pou­ži­teľ­ný. Aj Drop­box a Goog­le posky­tu­jú nástro­je, s kto­rý­mi môže­te jed­no­du­cho pri­stú­piť k vašim súbo­rom cez PC, Mac či smart­fón.

5. Mobil

Pod­pi­so­va­nie zmlúv s tele­fón­ny­mi spo­loč­nos­ťa­mi je zvy­čaj­ne dra­hé a zastra­šu­jú­ce. Namies­to toho pop­re­mýš­ľaj­te nad VoIP — Voice over Inter­net Pro­to­col, kto­rý vám umož­ní tele­fo­no­va­nie cez inter­net. Môže­te si zalo­žiť tel. čís­lo na Goog­le Voice zadar­mo a tak neob­me­dze­ne volať z pohod­lia váš­ho domo­va (avšak WIFI je nevy­hnut­ná a má ešte neja­ké obme­dze­nia) s voľ­ne dostup­nou mobil­nou apli­ká­ci­ou.

Ak by ste mali záu­jem o šir­šie využí­va­nie tele­fón­nej služ­by skús­te Ring­Cen­tral, kto­rá ponú­ka kom­plet­ný kan­ce­lár­sky tele­fón­ny sys­tém s kon­fe­renč­ný­mi hovor­mi a celý rad ďal­ších uži­toč­ných fun­kcií, kto­ré fun­gu­jú vďa­ka VoIP. Ring­Cen­tral je ceno­vo dostup­nej­ší než väč­ši­na mobil­ných obchod­ných návrhov a posky­tu­je neob­me­dze­né tele­fón­ne lin­ky a domá­ce hovo­ry. Má tiež skve­lú mobil­nú apli­ká­ciu, kto­rá umož­ňu­je kon­tro­lo­vať celý tele­fón­ny sys­tém na vašom mobil­nom zaria­de­ní.

6. Soft­vér pre sprá­vu

V obdo­bí, keď začne­te vyze­rať ako spo­loč­nosť, je nača­se sa začať aj tak sprá­vať. V tých­to dňoch viac a viac obcho­dov pre­chá­dza na Soft­vér ako služ­bu (SAAS), ale­bo on-line soft­vér, kto­rý posky­tu­je tie isté služ­by ako tie, kto­ré si môže stiah­nuť a pou­ží­vať na svo­jom počí­ta­či už teraz.

Naprí­klad, za malý mesač­ný popla­tok vám Quick­bo­oks umož­ní on-line spra­vo­vať svo­je finan­cie z ľubo­voľ­né­ho počí­ta­ča ale­bo mobil­né­ho zaria­de­nia s prí­stu­pom na inter­net. Z dlho­do­bé­ho hľa­dis­ka, ten­to popla­tok kry­je nevy­hnut­né nákla­dy na upg­ra­do­va­nie. Avšak dôle­ži­tej­šie je to, že posky­tu­je bez­peč­né ulo­že­nie všet­kých vašich dát.

Odpo­rú­ča sa pre­skú­ma­nie a uplat­ne­nie SAAS aj pre vaše špe­ci­fic­ké odvet­vie, ako naprí­klad Fresh­Bo­oks, kto­ré posky­tu­jú jed­no­du­chú pou­ží­va­teľ­nú plat­for­mu pre ser­vis­né fir­my, kto­ré účtu­jú načas.

7. Výskum

Zostať na vrcho­le tren­dov a novi­niek v prie­mys­le, si nevy­ža­du­je aby ste pre­hľa­dá­va­li inter­net celé hodi­ny kaž­dý deň. Namies­to toho si zadar­mo založ­te Goog­le Alerts, kto­rá vás den­ne upo­zor­ní na novin­ky pod­ľa kľú­čo­vých slov, kto­ré si zadá­te na pre­skú­ma­nie.

8. Sociál­ne média

Zabez­pe­če­nie váš­ho obchod­né­ho mena a pro­fi­lu vo väč­ši­ne sociál­nych sie­tí je kľú­čo­vé pre ria­de­nie vašej on-line znač­ky. Avšak udr­ža­nie kro­ku so všet­ký­mi z nich môže byť v skut­ku nároč­né.

Hoot­Su­ite ale­bo Buf­fer je skve­lý nástroj pre moni­to­ro­va­nie vašich sociál­nych strá­nok na jed­nom mies­te, ale tiež posky­tu­je sle­do­va­nie špe­ci­fic­kých kľú­čo­vých slov pod­ľa váš­ho výbe­ru. Za malý popla­tok môže­te pri­dať jed­not­liv­cov k váš­mu účtu a povo­liť im rov­na­ký prí­stup k ria­de­niu ako máte aj vy.

9. Spo­lu­prá­ca

Obja­vuj­te co-wor­king pries­to­ryinku­bá­to­ry vo vašom oko­lí, kto­ré sú skve­lý­mi mies­ta­mi k prá­ci a spá­ja­niu sa s ďal­ší­mi talen­to­va­ný­mi pod­ni­ka­teľ­mi a obchod­ný­mi pro­fe­si­onál­mi, kto­rí by moh­li vyrá­bať skve­lé zdro­je na to ako začať a rásť, začí­na­te a ako ras­tie­te.

Dôve­ruj, ale pre­ve­ruj. A to pres­ne tak, že si uro­bí­te svoj vlast­ný pries­kum pred tým ako sa pri­po­jí­te do tímu, aby ste sa uis­ti­li či do čoho ide­te roz­umie­te a čo od toho oča­ká­va­te.

10. Osob­né nástro­je

Váž­ne odpo­rú­čam zaob­sta­rať si vyso­ko­kva­lit­ný počí­tač a vyso­ko­rých­lost­ný inter­net. Aj keď vy môže­te vní­mať úspo­ry nákla­dov za význam­né a dôle­ži­té, a to naj­mä v tom­to ran­nom štá­diu, avšak to nie je nič v porov­na­ní so stra­tou pro­duk­ti­vi­ty a frus­trá­cie, s kto­rou sa bude­te musieť zaobe­rať na poma­lom počí­ta­či a inter­ne­te.

Zdroj: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)