10 otá­zok, kto­ré si musí­te polo­žiť pred plá­no­va­ním nové­ho pro­jek­tu

Juraj Sasko / 8. januára 2016 / Business

Nakoľ­ko sa 23.2.2016 bude konať v Con­nec­te prvé toh­to­roč­né podu­ja­tie pro­jek­tu Men­tors Night na tému ino­vá­cie, rád by som pri tej­to prí­le­ži­tos­ti spí­sal 10 otá­zok, kto­ré sú pod­ľa mňa dôle­ži­té, ak si pri­pra­vu­je­te nový pro­jekt ale­bo máte nápad, kto­rý by ste chce­li ďalej roz­vi­núť. V rám­ci podu­ja­tia „Men­tors Night” mám tú česť pre­zen­to­vať a pode­liť sa o svo­je skú­se­nos­ti, pre­to je to téma viac ako aktu­ál­na aj pre mňa samot­né­ho.

Ako dlho doká­žem pra­co­vať „zadar­mo”?

Jed­nou z prvých otá­zok, kto­rú by ste si mali polo­žiť, ak vstu­pu­je­te do nové­ho pro­jek­tu je, či a ako dlho ste schop­ní sa uži­viť bez príj­mu. Otáz­ka strá­ca zmy­sel, ak ste si zabez­pe­či­li dosta­toč­ne veľ­ký kapi­tál na roz­beh, to však nie vždy býva tak. Veľa­krát je potreb­né pre­žiť dlhé mesia­ce bez toho, že vidí­te čo i len euro z pod­ni­ka­teľ­skej čin­nos­ti a hneď na začiat­ku by ste mali pri­bliž­ne vedieť, ako dlho to tak­to utiah­ne­te.

Dote­raz som zalo­žil 6 firiem a ani jed­na neza­ča­la na seba zará­bať skôr ako o rok (ak vôbec zača­la :)). Z VISI­BI­LI­TY som prvý rok nemal vôbec nič a dru­hý rok som si vyplá­cal mesač­ne 600 eur. Našťas­tie som nemal žiad­ne záväz­ky a drob­né ved­laj­šie príj­my, inak by to moh­lo byť dnes celé úpl­ne inak…

Má môj nápad aj alter­na­tív­ne ces­ty?

Čas­tou chy­bou, s kto­rou som sa stre­tá­val pri začí­na­jú­cich pro­jek­toch, je ich nef­le­xi­bi­li­ta pris­pô­so­biť biz­nis model ale­bo pro­dukt rea­li­te. Vymys­lel som X a musím pre­dá­vať X, inak to môžem celé zaba­liť.

via GIP­HY

Kľú­čom k úspe­chu je pod­ľa mňa alter­na­tí­va hneď od začiat­ku. Ako prí­klad uve­diem fir­mu JRK, kto­rá sa venu­je prob­le­ma­ti­ke kom­pos­to­va­nia bio­lo­gic­ké­ho odpa­du. Ich cie­ľov­kou sú samosprá­vy, ško­ly a iné inšti­tú­cie, kto­ré pro­du­ku­jú ale­bo spra­co­vá­va­jú bio­lo­gic­ký odpad. Je jas­né, že to je beh na dlhú trať. Fir­me sa darí, ale čo ak by to bolo inak? Čo ak by sa uká­za­lo, že do samospráv sa neve­dia roz­um­ne dostať a ich biz­nis model začí­na zly­há­vať?

Samoz­rej­me, majú alter­na­tí­vu v podo­be pre­da­ja kom­pos­te­rov pre kon­co­vé domác­nos­ti. Pocho­pi­teľ­ne menej luk­ra­tív­ny seg­ment, ale je to fle­xi­bi­li­ta biz­nis mode­lu, kto­rá doká­že pre­kle­núť počia­toč­né spo­ma­le­né obdo­bie. Pre­to vždy od začiat­ku hľa­daj­te alter­na­tív­ne ces­ty, všet­ky mož­nos­ti využi­tia a pre­da­ja, pre­to­že ak nebu­de fun­go­vať jeden spô­sob, je to prá­ve alter­na­tí­va, kto­rá vás môže zachrá­niť.

Ako veľ­mi je náročné/pravdepodobné pre kon­ku­ren­ciu uro­biť to isté?

Na Slo­ven­sku máme hneď nie­koľ­ko prí­kla­dov, kedy líder na trhu pomer­ne rých­lo rea­go­val na pro­dukt ale­bo služ­bu od novo­vznik­nu­tej kon­ku­ren­cie a hneď na začiat­ku zaha­sil pla­mie­nok náde­je na úspech.

Pred pri­bliž­ne rokom boli za mnou ľudia, kto­rí chce­li naštar­to­vať kon­ku­ren­ciu Zľa­vo­ma­tu ale­bo Bookin­gu na Slo­ven­sku v tom, že budú pre­dá­vať zľa­vy na uby­to­va­nie. Kon­ku­renč­ná výho­da mala byť v tom, že zľa­vu si bude­te môcť uplat­niť rov­no vo vami vybra­nom ter­mí­ne.

Do pro­jek­tu som im neod­po­rú­čal ísť z dvoch dôvo­dov. Jed­nak seg­ment uby­to­va­nia je neuve­ri­teľ­ne kon­ku­renč­ný (ja by som sa do pro­jek­tu nepúš­ťal, keby som nemal na úvod­nú rekla­mu a mar­ke­ting aspoň pár sto­ti­síc eur). Dru­hý dôvod bola prá­ve spo­mí­na­ná kon­ku­ren­cia, kto­rá má vyni­ka­jú­cu pozí­ciu na trhu, sil­nú bázu exis­tu­jú­cich kli­en­tov a uve­de­ná fun­kci­ona­li­ta je pre nich len ďal­ší z pri­ro­dze­ných kro­kov (teda hlav­ne v prí­pa­de Zľa­vo­ma­tu, pre­to­že Booking to v pod­sta­te má).

Nie­ke­dy máte síce skve­lý nápad, ale ak o mesiac neskôr prí­de s rov­na­kou vecou naprí­klad líder trhu, môže­te to zaba­liť (ale­bo vás kúpia, ale to pla­tí skôr pre zabe­hnu­té pro­jek­ty). Svo­je o tom vedia auto­ri apli­ká­cie Volu­me­ti­mer pre Andro­id ale­bo nesláv­ne zná­my star­tup Gol­dee, kto­rý vyví­jal jed­not­ku pre manaž­ment osvet­le­nia v domác­nos­ti. Jeden z dôvo­dov, pre­čo skon­či­li, je aj to, že glo­bál­na fir­ma Phi­lips priš­la s nie­čím podob­ným.

Ako veľ­mi je dôle­ži­tý „time to mar­ket”?

Time to mar­ket hovo­rí o tom, aký dlhý čas uply­nie od idey po umiest­ne­nie pro­duk­tu (prí­pad­ne služ­by) na trh. Sú oblas­ti, kde sa ponáh­lať netre­ba a v pod­sta­te sa to ani nedá. Pek­ný a typic­ký prí­klad je slo­ven­ský Aero­mo­bil. Lie­ta­jú­ce auto vyví­ja­jú už viac ako 20 rokov a jas­nej­šiu pred­sta­vu o uve­de­ní pro­duk­tu na trh majú až teraz (mal by to byť rok 2017).

Na dru­hej stra­ne sú nápa­dy, kto­ré musia ísť „von” čo naj­skôr, inak sa šan­ca na úspech expo­nen­ciál­ne zni­žu­je. Zober­me si ako prí­klad už spo­mí­na­ný Zľa­vo­mat. Obrov­ská vlna zľa­vo­vých por­tá­lov tu bola nie­koľ­ko rokov doza­du a zra­zu v prie­be­hu pár mesia­cov sme tu mali desiat­ky podob­ných pro­jek­tov. Zosta­li tie, kto­ré to vede­li efek­tív­ne a obchod­ne ria­diť ale­bo mali dosta­toč­ný kapi­tál na roz­voj. Ale­bo boli na trhu jed­ni z prvých a rých­lo nabra­li kri­tic­kú masu pou­ží­va­te­ľov. Nápa­dy sú síce super, ale ak ich nedo­ká­že­te zre­a­li­zo­vať v ten pra­vý čas, môže byť nesko­ro.

Jim-pitching-an-idea

Musí byť môj nápad dosta­toč­ne ino­va­tív­ny?

Nikdy som netvr­dil, že nový nápad na pro­jekt musí byť maxi­mál­ne ino­va­tív­ny ale­bo úpl­ne nový na trhu. Nie­ke­dy to dokon­ca môže byť na ško­du, pre­to­že prí­liš ino­va­tív­ne pro­jek­ty si musia pre seba trh vytvá­rať, čo sto­jí nema­lé penia­ze a čas. A potom prí­de kon­ku­ren­cia a využi­je pri­pra­ve­nú pôdu.

Nové­mu pro­jek­tu veľa­krát sta­čí, aby bol novým na svo­jom trhu ale­bo aby využil obchod­né či mar­ke­tin­go­vé nedos­tat­ky kon­ku­ren­cie. Pozri­me sa naprí­klad na UBER. Super ino­va­tív­na vec, kto­rá sa šíri sve­tom ako vírus, to ale vôbec neb­rá­ni kon­ku­renč­ným lokál­nym hrá­čom (Lif­ta­go, HOPIN), aby fun­go­va­li a dokon­ca expan­do­va­li tiež.

Mám domys­le­ný pro­ces aj po akvi­zí­cii zákaz­ní­ka?

Asi naj­ťaž­šou čas­ťou biz­ni­su je akvi­zí­cia nových zákaz­ní­kov. Boj s kon­ku­ren­ci­ou, veľa mož­nos­tí z pohľa­du spot­re­bi­te­ľa a obrov­ské nákla­dy do rekla­my a mar­ke­tin­gu, to sú štan­dard­né prob­lé­my mno­hých firiem. Pre­to vôbec nero­zu­miem tomu, ak má nie­kto pek­ne vyrie­še­nú akvi­zič­nú časť a už sa neza­po­die­va pro­ce­som udr­ža­nia zákaz­ní­ka.

Je veľ­mi veľa biz­ni­sov, kde je pozi­tív­na návrat­nosť inves­tí­cie po prvot­nej akvi­zí­cii nové­ho kli­en­ta tak­mer nemož­ná. Nákla­dy na jeho zís­ka­nie sa totiž začnú vra­cať až po čase, keď kli­ent nakú­pi zno­vu ale­bo zosta­ne ver­ný naprí­klad rok. Aj pre­to by mali byť plá­no­va­nie sta­rost­li­vos­ti o zákaz­ní­kov a upsa­le na nich prí­tom­né hneď pri prvom nástre­le biz­nis mode­lu. Bez takz­va­né­ho „Cus­to­mer life time value” sa dnes pod­ni­ká len veľ­mi ťaž­ko.

Je ten správ­ny čas?

Už sme spo­mí­na­li otáz­ku „time to mar­ket”. Úpl­ne iná otáz­ka je ale to, či je vôbec ten správ­ny čas, aby sme s naším produktom/službou priš­li na trh. Je pri­pra­ve­ný? Nie je to prí­liš sko­ro, res­pek­tí­ve nesko­ro?

via GIP­HY

Asi rok pred prvou vlnou zľa­vo­vých por­tá­lov sme mali s kama­rá­tom „pre­vrat­ný” nápad. Chce­li sme vytvo­riť por­tál na hro­mad­né naku­po­va­nie áut. Našou sna­hou bolo dať doko­py viac ľudí, kto­rí si chcú kúpiť naprí­klad Ško­du Fabia a vyba­viť im hro­mad­nú zľa­vu u nie­kto­ré­ho z pre­daj­cov. Pro­jekt sa ale nikdy neroz­be­hol, pre­to­že jed­no­du­cho nebol ten správ­ny čas. Ceny áut boli na dne. Nám sa neo­pla­ti­lo pre­dať 10 áut s pro­ví­zi­ou 2000 eur a poten­ciál­nym záu­jem­com sa zasa neo­pla­ti­lo ces­to­vať cez celú repub­li­ku, aby dosta­li zľa­vu 300 eur na auto.

Ako zauj­mem ľudí?

Keď už máme vymys­le­ný pro­dukt ale­bo služ­bu a navr­hnu­tý biz­nis model, je čas začať pre­mýš­lať o tom, ako to celé odko­mu­ni­ko­vať. Nedáv­no som kon­zul­to­val jed­nu slo­ven­skú apli­ká­ciu, kde tvor­co­via po pol roku zis­ti­li, že nema­jú dosť pou­ží­va­te­ľov, aby to bolo ren­ta­bil­né. Dôvod? Nefun­go­val akvi­zič­ný kanál, s kto­rým od začiat­ku plá­no­va­li – refer­ral z pre­vádz­ko­va­te­ľov rôz­nych pre­vá­dzok. Alter­na­tí­va sa v tom prí­pa­de hľa­dá ťaž­ko, pre­to­že väč­ši­nou je zís­ka­nie kri­tic­kej masy pou­ží­va­te­ľov spo­je­né s nema­lou finanč­nou inves­tí­ci­ou a keď s tým nekal­ku­lu­je­te od začiat­ku, penia­ze jed­no­du­cho nie sú.

via GIP­HY

Poznám len málo pro­jek­tov, kto­ré sa sta­li naozaj úspeš­né vďa­ka refe­ren­ciám a spon­tán­nej pub­li­ci­te. Tak­mer vždy sa muse­lo inves­to­vať veľa pros­tried­kov do rekla­my, PR a mar­ke­tin­gu, inak to môže trvať vee­eľ­mi dlho…

Ako nároč­né bude dostať sa mimo Slo­ven­ska?

Asi na kaž­dej star­tu­po­vej akcii sa hovo­rí o tom, že tre­ba mys­lieť glo­bál­ne. Slo­ven­sko je tak malý trh, že je až smieš­ne o ňom hovo­riť ako o cie­ľo­vej sta­ni­ci. Samoz­rej­me, nie kaž­dý pro­dukt ale­bo služ­ba sú vhod­né aj za hra­ni­ca­mi, ale ak to má čo i len naj­men­ší poten­ciál, roz­mýš­ľal by som nad tým od samot­né­ho začiat­ku.

Môže sa totiž stať, že sa za pár rokov etab­lu­je­me na lokál­nom trhu a bude­me chcieť skú­siť nie­čo za hra­ni­ca­mi a zra­zu nasta­nú prob­lé­my. Nikdy sa totiž nevy­be­ral názov pro­jek­tu, kto­rý by sedel aj mimo Slo­ven­ska, ale je prob­lém s pro­duk­tom samot­ným, kto­rý tre­ba kom­plet pre­ro­biť, a pri­tom sa s tým dalo rátať hneď od začiat­ku.

Mám nasta­ve­né správ­ne cie­le­nie ale­bo pro­dukt?

Pri jed­nej z firiem (Huma­me­dix a pro­dukt Lie­ta­jú­ce vita­mí­ny) sa nám sta­lo, že sme od začiat­ku pre­pra­co­va­li do detai­lu pro­dukt, jeho dis­tri­bú­ciu aj mar­ke­ting a až po roku sme zis­ti­li, že chy­ba (samoz­rej­me toho bolo viac) bola hlav­ne v pro­duk­te samot­nom. Zvo­li­li sme nevhod­ný objem, kon­ku­renč­ný pozi­ci­oning a z čas­ti aj cie­le­nie komu­ni­ká­cie. Nie­ke­dy to, bohu­žiaľ, zis­tí­te, až keď to tes­tu­je trh a zákaz­ník.

Samoz­rej­me, otá­zok pri príp­ra­ve nových pro­jek­tov si môže­me klásť desiat­ky a všet­ky môžu byť rele­vant­né, tých­to 10 je ale pod­ľa mňa kľú­čo­vých a doká­že nám výraz­ne napo­môcť pri ďal­šom plá­no­va­ní.

12511242_10208462360779496_1685838841_o

zdroj: www.visibility.sk/blog

Pridať komentár (0)