10 strá­nok s uži­toč­ný­mi kur­za­mi, kto­ré sú zadar­mo

Michal Sorkovský / 9. januára 2016 / Lifehacking

Ako pod­ni­ka­teľ si stá­le zava­le­ný povin­nos­ťa­mi od hla­vy až po päty a sta­ráš sa o mno­ho roz­diel­nych zále­ži­tos­tí. Toto pla­tí dvoj­ná­sob­ne pre toho, kto svoj biz­nis iba roz­bie­ha a nemá dosta­tok zamest­nan­cov, aby mu pomoh­li vo všet­kých oblas­tiach, v kto­rých to potre­bu­je. Tak­že si to musí všet­ko spra­viť sám.

Zís­kať nové skills, kto­ré sú nevy­hnut­né pre štart nové­ho biz­ni­su, môže byť naozaj dra­hé. Našťas­tie, ale exis­tu­jú aj kva­lit­né onli­ne vzde­lá­va­cie zdro­je, kto­ré sú zadar­mo. V tom­to člán­ku je vybra­ných nie­koľ­ko z nich, kto­ré ti pomô­žu aj s mar­ke­tin­gom, pod­ni­ka­ním či biz­nis manaž­men­tom.

1. Code­A­ca­de­my

Ten­to skve­lý zdroj ponú­ka inte­rak­tív­ne kur­zy prog­ra­mo­va­nia, kto­ré ti pomô­žu naučiť sa jazyk HTML, CSS, Javasc­ript a PHP. Code­A­ca­de­my tiež ponú­ka mož­nosť prie­bež­né­ho ukla­da­nia cez vlast­ný účet, kto­rý je samoz­rej­me zdar­ma. Asi niko­mu netre­ba vysvet­ľo­vať, aké môže byť prog­ra­mo­va­nie uži­toč­né pre jeho biz­nis.

2. HubS­pot Aca­de­my

Cer­ti­fi­kač­ný prog­ram, kto­rý zdar­ma ponú­ka kur­zy inbound mar­ke­tin­gu. Kur­zy ti pomô­žu s opti­ma­li­zá­ci­ou webov, či s lan­ding page a lead nur­tu­ring. Tie­to skills sú potreb­né pre kaž­dé­ho, kto sa sna­ží roz­be­hnúť svoj biz­nis onli­ne.

3. Moz

Ak sa chceš naučiť, ako robiť SEO opti­ma­li­zá­ciu, kto­rá ti pomô­že zvi­di­teľ­niť strán­ku cez vyhľa­dá­va­če, potom neza­bud­ni nav­ští­viť strán­ku Moz. Okrem Moz Aca­de­my, tam náj­deš aj webi­ná­re či sprie­vod­cu pre začia­toč­ní­kov v SEO, sociál­nych médiách či v link buil­din­gu.

4. Learn­Vest

Najús­peš­nej­ší pod­ni­ka­te­lia si vedia spra­vo­vať svo­je penia­ze v biz­ni­se, ako aj v súkro­mí. Aby si to doká­zal aj ty, je tu Learn­Vest. Ten ti okrem ceno­vo výhod­ných kur­zov ponú­ka aj kur­zy zdar­ma, ako naprí­klad „Build Bet­ter Money Habits“ či „How to Bud­get.“

5. Niche kur­zy

Na inter­ne­te je dnes veľ­kým boomom kou­čo­va­nie, čo je nesmier­ne nápo­moc­né pre všet­kých pod­ni­ka­te­ľov, kto­rí sa chcú učiť, ako začať/zlepšiť biz­nis v tej najv­hod­nej­šej oblas­ti. Pre­to exis­tu­jú rôz­ne orga­ni­zá­cie a kou­čo­via, ako My Own Busi­ness či Nata­lie Mac­Ne­il, kto­rí pra­vi­del­ne ponú­ka­jú zdar­ma kur­zy, ako aj svo­je e-booky.

6. edX

Táto strán­ka ponú­ka viac ako 300 kur­zov pre rôz­ne oblas­ti, vrá­ta­ne „Finan­cial Ana­ly­sis and Dedic­si­on Making“ či „Entrep­re­ne­urs­hip 101: Who is your cus­to­mer?“ Poznat­ky z tých­to kur­zov využi­ješ pre vše­obec­né zlep­še­nie vo vašom biz­ni­se, no okrem toho ti aj pomô­žu zís­kať nové skills, kto­ré sú využi­teľ­né v oblas­ti, v kto­rej pod­ni­káš.

7. Khan Aca­de­my

Khan Aca­de­my bola vytvo­re­ná, aby umož­ni­la kaž­dé­mu prí­stup k vzde­lá­va­niu sa naprí­klad v mate­ma­ti­ke, vedách či tech­ni­ke. Na tej­to strán­ke náj­deš viac ako 100 000 inte­rak­tív­nych cvi­če­ní, kto­ré ti pomô­žu využiť teore­tic­ké zna­los­ti v pra­xi.

8. MIT Open Cour­se­wa­re

Tu náj­deš kur­zy, kto­ré ponú­ka v rám­ci svo­jej výuč­by MIT Scho­ol of Scien­ce, aku­rát sú dostup­né onli­ne zadar­mo. Náj­deš tam aj „entrep­re­ne­urs­hip page“, na kto­rej sa nachá­dza­jú aj kur­zy vhod­né pre ľudí, kto­rí spúš­ťa­jú nový biz­nis.

9. Kutz­to­wn Uni­ver­si­ty of Penn­syl­va­nia

Táto uni­ver­zi­ta na požia­da­nie posky­tu­je tak­mer 100 kur­zov, kto­ré môžu byť nesmier­ne uži­toč­né pre kaž­dé­ho pod­ni­ka­te­ľa. Náj­deš tam naprí­klad aj tie kto­ré sa zaobe­ra­jú biz­nis plá­nom, či ope­ra­ti­ons manag­men­tom.

10. Cour­se­ra

Cour­se­ra má 114 par­tne­rov vzde­lá­va­nia, kto­rí ponú­ka­jú kur­zy zdar­ma pre tak­mer 10 mili­ó­nov pou­ží­va­te­ľov. Výho­dou tej­to strán­ky je, že tam náj­deš kur­zy zaobe­ra­jú­ce sa veľ­mi kon­krét­ny­mi oblas­ťa­mi, ako „Data Manag­ment for Cli­ni­cal Rese­arch“ od Van­der­bilt Uni­ver­si­ty či „Inno­va­ti­on for Entrep­re­ne­urs: From Idea to Mar­ketp­la­ce“ od Uni­ver­si­ty of Mary­land.

coursera

zdroj: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)