10 strá­nok s uži­toč­nými kur­zami, ktoré sú zadarmo

Michal Sorkovský / 9. januára 2016 / Tools a produktivita

Ako pod­ni­ka­teľ si stále zava­lený povin­nos­ťami od hlavy až po päty a sta­ráš sa o mnoho roz­diel­nych zále­ži­tostí. Toto platí dvoj­ná­sobne pre toho, kto svoj biz­nis iba roz­bieha a nemá dosta­tok zamest­nan­cov, aby mu pomohli vo všet­kých oblas­tiach, v kto­rých to potre­buje. Takže si to musí všetko spra­viť sám.

Zís­kať nové skills, ktoré sú nevy­hnutné pre štart nového biz­nisu, môže byť naozaj drahé. Našťas­tie, ale exis­tujú aj kva­litné online vzde­lá­va­cie zdroje, ktoré sú zadarmo. V tomto článku je vybra­ných nie­koľko z nich, ktoré ti pomôžu aj s mar­ke­tin­gom, pod­ni­ka­ním či biz­nis manaž­men­tom.

1. Code­A­ca­demy

Tento skvelý zdroj ponúka inte­rak­tívne kurzy prog­ra­mo­va­nia, ktoré ti pomôžu naučiť sa jazyk HTML, CSS, Javasc­ript a PHP. Code­A­ca­demy tiež ponúka mož­nosť prie­bež­ného ukla­da­nia cez vlastný účet, ktorý je samoz­rejme zdarma. Asi nikomu netreba vysvet­ľo­vať, aké môže byť prog­ra­mo­va­nie uži­točné pre jeho biz­nis.

2. HubS­pot Aca­demy

Cer­ti­fi­kačný prog­ram, ktorý zdarma ponúka kurzy inbound mar­ke­tingu. Kurzy ti pomôžu s opti­ma­li­zá­ciou webov, či s lan­ding page a lead nur­tu­ring. Tieto skills sú potrebné pre kaž­dého, kto sa snaží roz­be­hnúť svoj biz­nis online.

3. Moz

Ak sa chceš naučiť, ako robiť SEO opti­ma­li­zá­ciu, ktorá ti pomôže zvi­di­teľ­niť stránku cez vyhľa­dá­vače, potom neza­budni nav­ští­viť stránku Moz. Okrem Moz Aca­demy, tam náj­deš aj webi­náre či sprie­vodcu pre začia­toč­ní­kov v SEO, sociál­nych médiách či v link buil­dingu.

4. Learn­Vest

Najús­peš­nejší pod­ni­ka­te­lia si vedia spra­vo­vať svoje peniaze v biz­nise, ako aj v súkromí. Aby si to doká­zal aj ty, je tu Learn­Vest. Ten ti okrem cenovo výhod­ných kur­zov ponúka aj kurzy zdarma, ako naprí­klad „Build Bet­ter Money Habits“ či „How to Bud­get.“

5. Niche kurzy

Na inter­nete je dnes veľ­kým boomom kou­čo­va­nie, čo je nesmierne nápo­mocné pre všet­kých pod­ni­ka­te­ľov, ktorí sa chcú učiť, ako začať/zlepšiť biz­nis v tej najv­hod­nej­šej oblasti. Preto exis­tujú rôzne orga­ni­zá­cie a kou­čo­via, ako My Own Busi­ness či Nata­lie Mac­Neil, ktorí pra­vi­delne ponú­kajú zdarma kurzy, ako aj svoje e-booky.

6. edX

Táto stránka ponúka viac ako 300 kur­zov pre rôzne oblasti, vrá­tane „Finan­cial Ana­ly­sis and Dedic­sion Making“ či „Entrep­re­ne­urs­hip 101: Who is your cus­to­mer?“ Poznatky z týchto kur­zov využi­ješ pre vše­obecné zlep­še­nie vo vašom biz­nise, no okrem toho ti aj pomôžu zís­kať nové skills, ktoré sú využi­teľné v oblasti, v kto­rej pod­ni­káš.

7. Khan Aca­demy

Khan Aca­demy bola vytvo­rená, aby umož­nila kaž­dému prí­stup k vzde­lá­va­niu sa naprí­klad v mate­ma­tike, vedách či tech­nike. Na tejto stránke náj­deš viac ako 100 000 inte­rak­tív­nych cvi­čení, ktoré ti pomôžu využiť teore­tické zna­losti v praxi.

8. MIT Open Cour­se­ware

Tu náj­deš kurzy, ktoré ponúka v rámci svo­jej výučby MIT School of Science, aku­rát sú dostupné online zadarmo. Náj­deš tam aj „entrep­re­ne­urs­hip page“, na kto­rej sa nachá­dzajú aj kurzy vhodné pre ľudí, ktorí spúš­ťajú nový biz­nis.

9. Kutz­town Uni­ver­sity of Penn­syl­va­nia

Táto uni­ver­zita na požia­da­nie posky­tuje tak­mer 100 kur­zov, ktoré môžu byť nesmierne uži­točné pre kaž­dého pod­ni­ka­teľa. Náj­deš tam naprí­klad aj tie ktoré sa zaobe­rajú biz­nis plá­nom, či ope­ra­ti­ons manag­men­tom.

10. Cour­sera

Cour­sera má 114 par­tne­rov vzde­lá­va­nia, ktorí ponú­kajú kurzy zdarma pre tak­mer 10 mili­ó­nov pou­ží­va­te­ľov. Výho­dou tejto stránky je, že tam náj­deš kurzy zaobe­ra­júce sa veľmi kon­krét­nymi oblas­ťami, ako „Data Manag­ment for Cli­ni­cal Rese­arch“ od Van­der­bilt Uni­ver­sity či „Inno­va­tion for Entrep­re­ne­urs: From Idea to Mar­ketp­lace“ od Uni­ver­sity of Mary­land.

coursera

zdroj: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)