10 výni­moč­ných výro­kov, ktoré by ťa mali viesť živo­tom

Ľudovít Nastišin / 28. februára 2016 / Tools a produktivita

Nič nie je zadarmo. Keď žiješ na tejto pla­néte, nemô­žeš si len tak sad­núť na pláž a oča­ká­vať, že všetci ostatní sa budú sta­rať o všetko namiesto teba. Život strá­vený ako pasa­žier je pre­mr­haný. Treba sa sna­žiť pris­pieť, aspoň nie­čím malým.

Tieto výroky majú v sebe veľa pravdy a rád. Mys­lím, že by si sa z nich mohol niečo priu­čiť. Niečo sakra dobré, trvácne a prav­divé.

  1. Musíš sa zapo­jiť.

Na ves­mír­nej lodi ZEM nie sú žiadni ces­tu­júci. Všetci sme posádka” - Mars­hall Mclu­han

Nič nie je zadarmo. Keď žiješ na tejto pla­néte, nemô­žeš si len tak sad­núť na pláž a oča­ká­vať, že všetci ostatní sa budú sta­rať za teba. Život strá­vený ako pasa­žier je pre­mr­haný. Treba sa sna­žiť pris­pieť, aspoň nie­čím malým.

foto: picdn.net

  1. Plač. Ale zo správ­nych dôvo­dov.

V živote sú len tri veci, za ktoré sa oplatí pla­kať: veci čo sme stra­tili, veci čo sme našli a veci čo sú veľ­ko­lepé.” - Doug­las Coup­land

To je to, čo zna­mená byť člo­ve­kom. Nechať sa ovlád­nuť emó­ciami, keď musíš pove­dať zbo­hom, alebo keď zaži­ješ nejaký objav a keď sa pozrieš na celý svet a uve­do­míš si, aký je úžasný. Keď pla­čeme pre tieto veci, až vtedy žijeme naozaj naplno.

A môžeš byť na to hrdý, že pla­češ. Plač nie je zna­me­nie sla­bosti. Plač je dobrý. Plač je zdravý. Takže plač, ale nie pre blbosti.

  1. Nesnaž sa ostať pozadu, napre­duj.

Veľa z nás má vo zvyku pri­ky­vo­vať na všetko čo hovo­ria ľudia, s kto­rými trá­vime naj­viac času bez ohľadu na to, či sa nám to páči alebo nie. Inak by sme sa báli, že nás nechajú, roz­mýš­ľali by sme nad tým do rána a mali pochyb­nosti, či sme ich neopus­tili práve z našej chyby, či sme ich nezra­dili, že sme si dovo­lili uro­biť zmenu.” — Joan Didion

Nemô­žeš sa meniť vždy, keď sa ti to hodí. Nemô­žeš úplne vyma­zať staré ver­zie tvojho ja. Takto to nefun­guje. Musíš sa naučiť roz­ví­jať sa postupne a súčasne zostať samým sebou.

foto: huffpost.com

  1. Sta­rajte sa jeden o dru­hého.

Všetci len spre­vá­dzame jeden dru­hého domov.” — Ram Dass

Musíš sa sta­rať o iných. Je tak neuve­ri­teľne ľahké zabud­núť, čo to zna­mená byť člo­ve­kom. A robíme to často. Zra­ňu­jeme iných. Zrá­dzame ich. Igno­ru­jeme ich. Ale toto nie je život.

Musíš sa načiah­nuť a dot­knúť ostat­ného sveta. Ostat­ných ľudí. Môžeš to robiť aj online, nemu­síš ani opus­tiť svoje pohod­lie. Nájdi nie­koho a odpre­vaď ho domov.

  1. Sny sú dobré. No život je rov­nako dôle­žitý.

Neo­platí sa visieť na snoch a zabud­núť žiť.” - J.K. Rowling

Musíš mať sny, lebo práve tie udr­žujú tvoju myseľ od toho, aby sa zbláz­nila. Moti­vujú ťa a ženú vpred. No je tu aj nebez­pe­čen­stvo, vždy. Ak strá­viš sní­va­ním pri­veľa času a zabud­neš žiť. Nevní­maš bolesti ani radosti a nič okolo seba.

offerman_woodshop9

foto: driftjournal.com

  1. Pre­staň sa han­biť za to čo robíš. 

Za nič, čo som v živote uro­bil sa nehan­bím, som s tým sto­tož­nený. Nie je žiadna časť môjho života, na ktorú sa pozriem a nechám ju ísť, taká osoba nie som.” - Ian Mckaye

Každý začína rov­nako. Učíš sa, zlep­šu­ješ sa, robíš maličké zmeny každý deň a napre­du­ješ. Presne takto sa vypra­co­vali aj umelci, spi­so­va­te­lia, pod­ni­ka­te­lia, vedci, dizaj­néri či hocikto iný.

Takže keď sa spätne pozrieš na to, čo si v živote robil, nemal by si sa nikdy han­biť. Buď na to hrdý, pre­tože to doka­zuje tvoj prog­res, doka­zuje to ako tvrdo si pra­co­val.

  1. Nechaj samého seba uve­riť.

Fan­tá­zia je skvelá pre tých, čo ute­kajú a to je jej naj­lep­šia vlast­nosť. Ak je vojak zajatý nepria­te­ľom, neča­káme, že bude jeho povin­nos­ťou utiecť?… Ak si ceníme slo­bodu mysle a duše, ak sme par­ti­záni slo­body, tak je našou psou povin­nos­ťou utiecť a vziať so sebou čo naj­viac ľudí!” — J.R.R. Tol­kien

Fik­cie, prí­behy, záhady, hrôzy, mágia nápa­dov — to všetko má svoje miesto v tomto svete. Nie je všetko len o práci, penia­zoch, eko­nó­mii a pod. Čas od času potre­bu­jeme mať hlavu v obla­koch, aspoň na pár chvíľ do dňa.

Veď nie všetky nápady pochá­dzajú z auto­bi­o­gra­fií a repor­tov. Množ­stvo skve­lých nápa­dov je z čis­tej pred­sta­vi­vosti, a to je úžasné. Nepod­ce­ňuj to. Nechaj samého seba uve­riť.

foto: elitedaily.com

  1. Nesnaž nad všet­kým až prí­liš pre­mýš­ľať.

Nie­kedy sú otázky kom­pli­ko­vané a odpo­vede jed­no­du­ché.” - Dr. Seuss

Často krát sa vôbec nemu­síš stre­so­vať, obá­vať, ana­ly­zo­vať a prí­liš pre­mýš­ľať. Musíš to brať po krô­či­koch a časom si tak vytvo­ríš big­ger pic­ture. Je to oveľa kom­plex­nej­šie, keď sa sna­žíš vyrie­šiť všetko naraz a pri­tom to, čo teraz potre­bu­ješ je len nájsť tú naj­jed­no­duch­šiu odpo­veď na tú naj­jed­no­duch­šiu časť prob­lému.

Nie­kedy sú otázky naozaj kom­pli­ko­vané. Ale len preto, lebo to dovo­líš, lebo sa nenau­číš ako sa na to celé pozrieť z naj­jed­no­duch­šieho pohľadu.

  1. Nech dni pri­chá­dzať, ale aj odchá­dzať.

Dokonči každý deň a nechaj ho tak. Uro­bil si čo si mohol. Určite sa obja­vili aj nejaké prob­lémy či absur­dity, zabudni na nich tak rýchlo, ako len môžeš. Zaj­tra je nový deň. Musíš ho začať vyrov­nane a s čerstvým duchom a ener­giou, ktoré ti nedo­vo­lia zaťa­žo­vať sa sta­rým non­sen­som.” - Ralph Waldo Emer­son

Nie­ktoré dni sú na prd. Nie­ktoré sú priam hrozné. Naj­rad­šej by si sa skryl v neja­kej kra­bici. No nebudú trvať večne, skon­čia keď zavrieš oči a pôj­deš spať. Tvoje prob­lémy nezmiznú za noc, no tvoj stres, bolesť či seba trýz­ne­nie by mohli.

Nemô­žeš sa ubí­jať zlými vecami. Musíš to nechať ísť, tak rýchlo ako necháš ísť dobré veci, ktoré ťa pre­stanú baviť, alebo keď sa vytratí vzru­še­nie z momentu.

  1. Mysli na následky.

Najs­mut­nejší aspekt života súčas­nosti je ten, že veda zís­kava zna­losti rých­lej­šie ako spo­loč­nosť zís­kava múd­rosť.” - Isaac Asi­mov

Len preto, že niečo môžeš robiť ešte nezna­mená, že by si mal. Veľmi mi to pri­po­mína Jeffa Goldb­luma v Jur­skom Parku — vedci sa veľme zaobe­rajú tým, či môžu, no už sa neza­mýš­ľajú nad tým, či by mali. 

Rov­nako sa to dá apli­ko­vať na ostatné aspekty života. Musíš mys­lieť na následky tvojho kona­nia a ako to môže raniť teba či nie­koho iného. Musíš pre­skú­mať dôvody, ktoré máš na to aby si polo­žil kameň do vody. A skús poro­zu­mieť aké vlny tým vytvo­ríš.

v2

foto: Annie Spratt

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: huffpost.com

Pridať komentár (0)