10 zna­kov, ktoré ukážu, či je tvoj šéf zlým mana­žé­rom

Timotej Vančo / 22. júla 2016 / Business

V dneš­nej dobe by každý druhý člo­vek chcel byť mana­žé­rom firmy. Ale nie každý na to má.

Nie každý mana­žér si ťa zaslúži. A keď si uve­do­míš, že pra­cu­ješ pod nie­kým, kto si necení tvoje talenty a nepod­po­ruje ťa ako by si poža­do­val, vieš, že je čas zme­niť mana­žéra a tým pádom aj prácu. Zlý mana­žér ti môže totiž zni­žo­vať seba­ve­do­mie a časom si aj ty sám pre­sta­neš veriť. On alebo ona ti teda môže zni­čiť budúc­nosť a to je naj­väčší dôvod, prečo by si ho mal už na poho­vore pre­kuk­núť a zis­tiť o ňom čo naj­viac.

Slabý mana­žér je nie­kto, kto vždy musí mať pravdu, uro­biť každé jedno roz­hod­nu­tie a musí byť všetko vždy tak ako on chce. Jeho strach, že nie­kto by mohol zažia­riť pri ňom ho zožiera.

Manager works on a laptop in a distribution warehouse.

foto: workable.com

Poďme sa pozrieť na 10 zna­kov, ktoré ti také­hoto mana­žéra cha­rak­te­ri­zujú.

1. Počas tvojho prvého poho­voru vo firme sa ťa mana­žér pýta rôzne otázky. Počas tohto inter­view sa určite dosta­nete k časti, kedy sa ťa spýta, aby si pove­dal niečo o sebe a tvo­jich úspe­choch. Po minúte ako hovo­ríš ťa zastaví a zmení tému. Nechce počú­vať tvoje prí­behy! Zlý mana­žér si zakladá iba na sebe a sú mu tak tro­chu ukrad­nutí všetci ostatní.

2. Počas poho­voru bude hovo­riť hlavne o jeho firme, o ňom a jeho úspe­choch. Skoro ako keby bol on na poho­vore a nie ty.

3. Bude sa ťa pýtať množ­stvo otá­zok typu: „Ako si toto spra­vil?“, „Akým spô­so­bom si to dosia­hol?“. Robí to len preto, že chce zís­kať od teba tvoj know-how a infor­má­cie, ktoré sú pre neho veľmi potrebné. Zlý mana­žér nehľadá nie­koho, kto má „svoj vlastný rozum“, ale skôr člo­veka, ktorý bude poslušný a učen­livý jeho spô­so­bom.

4. Určite neza­budne spo­me­núť: „Som veľmi vybe­ravý a nie mnoho uchá­dza­čov o zamest­na­nie je pre mňa dob­rých.“

5. Stále ti bude hovo­riť o vedú­cich pozí­ciách vo firme, keďže sa ťa bojí už na poho­vore a nechce, aby ho nie­kto z jeho „trónu“ zosa­dil.

6. Nepo­vie ti mnoho o jeho tíme alebo tíme, kde by ste spolu mohli pra­co­vať. Ak by bol prob­lém, ktorý by doká­zal vyrie­šiť sám, ani by za tebou nešiel.

20150305190236-leadership-mentoring-employee-research-working-brainstorming-productivity

foto: entrepreneur.com

7. Počas poho­voru sa ťa neopýta, čo sa ti páčilo na pre­doš­lých pro­jek­toch alebo aký typ práce by si pre­fe­ro­val. Jeho nezau­jíma, čo ťa robí šťast­ným. On chce iba seba robiť šťast­ným.

8. Ak spo­me­nieš, že si nie­kedy pred­tým v práci rie­šil prob­lém iným, novým spô­so­bom podľa seba, všimni si, ako sa jeho tvár a mimika tváre okam­žite zme­nila. On vôbec nechce nie­koho, kto má vo zvyku vybo­čiť zo zabe­hnu­tých koľají a robiť podľa seba.

9. Ani ti nespo­me­nie ich spô­sob komu­ni­ká­cie a časy kedy majú porady. Abso­lútne nechce, aby si sa ho pýtal rôzne otázky alebo mal od na neho oča­ká­va­nia.

10. Ak sa spý­taš niečo ohľa­dom mož­nosti kari­ér­neho rastu, alebo (pri naj­hor­šom) zastu­po­va­nie firmy v médiách, oči­vidne zba­dáš jeho nesú­hlas s týmto návrhom.

20150722171430-handshake-partner-team-work

foto: entrepreneur.com

BONUS

11. Nako­niec spo­me­nie niečo v zmysle: „Toto sú veci, ktoré od vás oča­ká­vam, tieto veci tu naopak nebu­deme tole­ro­vať..“.

Ak budeš môcť, čím skôr odíď z takejto firmy. Ako som spo­me­nul vyš­šie, tento typ mana­žéra ti v osob­nom raste nijak nepo­môže. Byť neza­mest­naný je veľmi ťažké, ale pra­co­vať pre zlého šéfa je ťaž­šie.

zdroj článku: www.forbes.comzdroj titul­nej foto­gra­fie: www.cpapracticeadvisor.com

Pridať komentár (0)