10 zna­kov, kto­ré uká­žu, či je tvoj šéf zlým mana­žé­rom

Timotej Vančo / 22. júla 2016 / Business

V dneš­nej dobe by kaž­dý dru­hý člo­vek chcel byť mana­žé­rom fir­my. Ale nie kaž­dý na to má.

Nie kaž­dý mana­žér si ťa zaslú­ži. A keď si uve­do­míš, že pra­cu­ješ pod nie­kým, kto si nece­ní tvo­je talen­ty a nepod­po­ru­je ťa ako by si poža­do­val, vieš, že je čas zme­niť mana­žé­ra a tým pádom aj prá­cu. Zlý mana­žér ti môže totiž zni­žo­vať seba­ve­do­mie a časom si aj ty sám pre­sta­neš veriť. On ale­bo ona ti teda môže zni­čiť budúc­nosť a to je naj­väč­ší dôvod, pre­čo by si ho mal už na poho­vo­re pre­kuk­núť a zis­tiť o ňom čo naj­viac.

Sla­bý mana­žér je nie­kto, kto vždy musí mať prav­du, uro­biť kaž­dé jed­no roz­hod­nu­tie a musí byť všet­ko vždy tak ako on chce. Jeho strach, že nie­kto by mohol zažia­riť pri ňom ho zožie­ra.

Manager works on a laptop in a distribution warehouse.

foto: workable.com

Poď­me sa pozrieť na 10 zna­kov, kto­ré ti také­ho­to mana­žé­ra cha­rak­te­ri­zu­jú.

1. Počas tvoj­ho prvé­ho poho­vo­ru vo fir­me sa ťa mana­žér pýta rôz­ne otáz­ky. Počas toh­to inter­view sa urči­te dosta­ne­te k čas­ti, kedy sa ťa spý­ta, aby si pove­dal nie­čo o sebe a tvo­jich úspe­choch. Po minú­te ako hovo­ríš ťa zasta­ví a zme­ní tému. Nech­ce počú­vať tvo­je prí­be­hy! Zlý mana­žér si zakla­dá iba na sebe a sú mu tak tro­chu ukrad­nu­tí všet­ci ostat­ní.

2. Počas poho­vo­ru bude hovo­riť hlav­ne o jeho fir­me, o ňom a jeho úspe­choch. Sko­ro ako keby bol on na poho­vo­re a nie ty.

3. Bude sa ťa pýtať množ­stvo otá­zok typu: „Ako si toto spra­vil?“, „Akým spô­so­bom si to dosia­hol?“. Robí to len pre­to, že chce zís­kať od teba tvoj know-how a infor­má­cie, kto­ré sú pre neho veľ­mi potreb­né. Zlý mana­žér nehľa­dá nie­ko­ho, kto má „svoj vlast­ný roz­um“, ale skôr člo­ve­ka, kto­rý bude posluš­ný a učen­li­vý jeho spô­so­bom.

4. Urči­te neza­bud­ne spo­me­núť: „Som veľ­mi vybe­ra­vý a nie mno­ho uchá­dza­čov o zamest­na­nie je pre mňa dob­rých.“

5. Stá­le ti bude hovo­riť o vedú­cich pozí­ciách vo fir­me, keď­že sa ťa bojí už na poho­vo­re a nech­ce, aby ho nie­kto z jeho „tró­nu“ zosa­dil.

6. Nepo­vie ti mno­ho o jeho tíme ale­bo tíme, kde by ste spo­lu moh­li pra­co­vať. Ak by bol prob­lém, kto­rý by doká­zal vyrie­šiť sám, ani by za tebou nešiel.

20150305190236-leadership-mentoring-employee-research-working-brainstorming-productivity

foto: entrepreneur.com

7. Počas poho­vo­ru sa ťa neopý­ta, čo sa ti páči­lo na pre­doš­lých pro­jek­toch ale­bo aký typ prá­ce by si pre­fe­ro­val. Jeho nezau­jí­ma, čo ťa robí šťast­ným. On chce iba seba robiť šťast­ným.

8. Ak spo­me­nieš, že si nie­ke­dy pred­tým v prá­ci rie­šil prob­lém iným, novým spô­so­bom pod­ľa seba, všim­ni si, ako sa jeho tvár a mimi­ka tvá­re okam­ži­te zme­ni­la. On vôbec nech­ce nie­ko­ho, kto má vo zvy­ku vybo­čiť zo zabe­hnu­tých koľa­jí a robiť pod­ľa seba.

9. Ani ti nespo­me­nie ich spô­sob komu­ni­ká­cie a časy kedy majú pora­dy. Abso­lút­ne nech­ce, aby si sa ho pýtal rôz­ne otáz­ky ale­bo mal od na neho oča­ká­va­nia.

10. Ak sa spý­taš nie­čo ohľa­dom mož­nos­ti kari­ér­ne­ho ras­tu, ale­bo (pri naj­hor­šom) zastu­po­va­nie fir­my v médiách, oči­vid­ne zba­dáš jeho nesú­hlas s tým­to návrhom.

20150722171430-handshake-partner-team-work

foto: entrepreneur.com

BONUS

11. Nako­niec spo­me­nie nie­čo v zmys­le: „Toto sú veci, kto­ré od vás oča­ká­vam, tie­to veci tu naopak nebu­de­me tole­ro­vať..“.

Ak budeš môcť, čím skôr odíď z takej­to fir­my. Ako som spo­me­nul vyš­šie, ten­to typ mana­žé­ra ti v osob­nom ras­te nijak nepo­mô­že. Byť neza­mest­na­ný je veľ­mi ťaž­ké, ale pra­co­vať pre zlé­ho šéfa je ťaž­šie.

zdroj člán­ku: www.forbes.comzdroj titul­nej foto­gra­fie: www.cpapracticeadvisor.com

Pridať komentár (0)