104 ročný chla­pík má lepší štýl než ty. A vôbec, lepší než my všetci dohro­mady.

Alexandra Dulaková / 2. septembra 2015 / Zaujímavosti

Ak je pravda, že ľudí zau­jí­majú najmä pekné a záhadné veci, potom niet divu, že tento nemecký gen­tle­man odne­dávna vládne inter­netu. Nie­lenže by sa od neho mohli mnohí ľudia učiť oblie­ka­niu, ale hlavne nikto poriadne netuší, ako starý vlastne je. 

Günt­hera Krab­ben­höfta si na ber­lín­skej vla­ko­vej sta­nici vši­mol Björn Aks­ti­nat. Už vtedy ho zau­jalo, že muž v jeho veku bol odetý ako z prí­ručky ele­gant­ného pán­skeho štýlu. Lenže Günt­he­rov štýl nie je akýsi trend posled­ných rokov. Ako sám tvrdí, on na svo­jom oblie­kaní nevidí nič špe­ciálne. Oblie­kal sa tak vždy, či už išiel do práce, alebo cvi­čiť(!). „Chcem sa na seba poze­rať s rados­ťou. A to, ako vyze­rám navo­nok, vždy odráža aj moje vnútro.“ Takže sa dá pred­po­kla­dať, že jeho vnútro tiež vyzerá ako kom­bi­ná­cia anglic­kého kraj­čír­skeho výkladu a moder­nej hips­te­riny.

No a čo sa týka spo­mí­na­ného mys­té­ria, nikto presne nevie, koľko má Günt­her rokov. Nie­ktorí tvr­dia, že 104, on tieto dohady odmieta s tým, že má o polo­vicu menej. To mu ale nikto neverí, takže nám ostáva len tipo­vať a odha­do­vať. Nech je jeho vek aký­koľ­vek, roz­hodne si ním nene­cháva dik­to­vať čo môže a čo nemôže. Con­versy? Farebné traky? Krik­ľavé ponožky v pol­to­pán­kach? Prečo nie?! Kaž­do­pádne je evi­dentné, že dobrý štýl, aký pred­vá­dza tento šar­mantný Ber­lín­čan, je nad­ča­sový a je sku­točne dobrý len vtedy, kým sa vo vlast­ných out­fi­toch člo­vek stále dokáže nájsť a spoz­nať.

Günt­her má dokonca aj svoju Face­bo­okovú stránku. A ako je zrejmé z nie­koľ­kých fotiek, ani moderné tech­no­ló­gie mu nie sú cudzie. Štý­lový pán teda presne vie, ako krá­čať s dobou. 

Slo­ven­skí dôchod­co­via, biz­nis­meni, štu­denti by si z tohto žijú­ceho trend­set­tera mali brať prí­klad. 

Zdroj: Bored Panda

Pridať komentár (0)