Írsko – kra­jina, ktorá si nájde miesto v srdci kaž­dého ces­to­va­teľa

Dárius Polák / 16. augusta 2016 / Zaujímavosti

Je to viac ako len Guin­ness, whis­key a dážď. Írsko ťa očarí aj inak. 

V tejto kra­jine som strá­vil 4 neza­bud­nu­teľné mesiace svojho života vďaka Erasmu. Nie­len kvôli nevys­lo­vi­teľ­nej kráse prí­rody, jej zátok, záli­vov, ostro­vov, údo­lia a úte­sov. Uni­kátna his­tó­ria, kul­túra a myto­ló­gia kra­jiny zohrala tiež svoju rolu. Všetko tu dýcha slo­bo­dou. Každý hrad, vre­so­visko, veterný mlyn a zdan­livo oby­čajná cesta má svoj legen­dárny prí­beh.

Zdá sa, že kra­jina ”Eme­rald Isle” bola vytvo­rená pre tých, ktorí znesú viac. Nepriaz­nivé pod­ne­bie s chlad­nými vet­rami aj v lete, osa­melé útesy a pobre­žie vytva­ro­vané vlnami Atlan­tiku odradí nejed­ného turistu. 

Tí, ktorí však túžia ísť na plný plyn, neos­tanú skla­maní. Ak poča­sie nevyjde, vždy budú vítaní v kaž­dom írskom hos­tinci plnom piva Guin­ness a milými ľuďmi, ktorí sú ochotní pomôcť. Ak budeš najb­liž­šie uva­žo­vať nad dovo­len­kou, pozri sa ešte raz na nasle­du­júce fotky a poroz­mýš­ľaj, či ti Írsko nestojí za to.

Rock of Cas­hel bolo síd­lom krá­ľov Muns­ter nie­koľko sto rokov pred Nor­manmi.

1

Lanový most Car­rick-a-rede. 2

Dúha neďa­leko Cliffs of Moher pri Atlan­tic­kom pobreží.

3

Cliffs of Moher. Mimo­cho­dom, tu sa natá­čala pamätná scéna z Har­ryho Pottera.

4

Stre­do­veký hrad Ash­ford na brehu jazera Cor­rib a rieky Cong.

5

Pohľad na pobre­žie.

6

The Giant’s Cau­se­way je uni­kátna pobrežná oblasť tvo­rená zo 40,000 pre­ple­te­ných stĺp­cov čadiča, ktoré sú výsled­kom sopeč­nej erup­cie. Áno, pre správ­nosť sa nachá­dza v Sever­nom Írsku.

7

Bridge to the stars, Wick­low.

8

Ostrovy Skel­lig.

9

Polárna žiara nad ruinami hradu Dun­luce.

10

Obloha nad kop­cami.

11

Typické leto v Írsku.

12

Ovce, polo­strov Din­gle.

13

Pohľad na Dub­lin v noci.

14

Mólo Wick­lew.

15

Hrad Doona­gore.

16

Most Glan­worth, kraj Cork.

17

The Ring of Beara, kraj Cork.

18

Ben­bul­bin, veľký skalný útvar v kraji Sligo.

19

Pan­stvo Galway, domov mesta Galway.

20

Maják na pobreží jazera Swilly.

21

Zdroj: brightside.me, zdroj všet­kých foto­gra­fií: brightside.me

Pridať komentár (0)