12 dizaj­no­vých vychy­tá­vok, kto­ré by sa ziš­li v kaž­dom mes­te

Veronika Andorová, existuje.sk / 3. septembra 2016 / Tech a inovácie

Keď sa spo­ja šikov­ní dizaj­né­ri, kto­rí sa sna­žia uľah­čiť nám život a pri­tom tole­ro­vať pri­ro­dze­né pro­stre­die mes­ta, nemô­že vznik­núť zlý nápad. Pozri si tie­to inšta­lá­cie v rôz­nych mes­tách sve­ta. Mys­lím, že podob­né veci by mali byť vo všet­kých mes­tách.

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Existuje.sk!

zdroj: existuje.sk, zdroj foto­gra­fií: brightside.me

Pridať komentár (0)