12 dizaj­no­vých vychy­tá­vok, ktoré by sa zišli v kaž­dom meste

Veronika Andorová, existuje.sk / 3. septembra 2016 / Tech a inovácie

Keď sa spoja šikovní dizaj­néri, ktorí sa sna­žia uľah­čiť nám život a pri­tom tole­ro­vať pri­ro­dzené pro­stre­die mesta, nemôže vznik­núť zlý nápad. Pozri si tieto inšta­lá­cie v rôz­nych mes­tách sveta. Mys­lím, že podobné veci by mali byť vo všet­kých mes­tách.

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Existuje.sk!

zdroj: existuje.sk, zdroj foto­gra­fií: brightside.me

Pridať komentár (0)