13-ročný Aďo o kto­rom bude Slo­ven­sko ešte počuť!

Šandi / 26. november 2014 / Tools a produktivita

Má len 13 a na dosah sve­tovú kari­éru. Veď pre­svedčte sa sami. 

Aďo, ako si sa dostal k prog­ra­mo­va­niu a kedy to bolo?

K prog­ra­mo­va­niu som sa dostal v 11-tich rokoch keď som mal túžbu vytvo­riť niečo vlastné. A tak som najprv začal s prog­ra­mo­va­ním web strá­nok. Nakú­pil som si knihy a poze­ral som videá na inter­nete.

Ale prog­ra­mo­va­nie web strá­nok ma neba­vilo.

Tvoji kama­ráti hrajú fut­bal a ty prog­ra­mu­ješ. Čo na to tvoje spo­lu­žiačky?;)

:)) Ja som úplne rov­naký ako ostatní, hrám fut­bal, bicyk­lu­jem, hrám flór­bal, aktívne sa venu­jem beha­niu, cho­dím na vše­li­jaké súťaže napr. aj mini­ma­ra­tón v Koši­ciach a ostatné, zabá­vam sa a robím všetko, čo robia ľudia v mojom veku.

Ako rea­gujú ľudia v tvo­jom okolí, keď im povieš, že si prog­ra­má­tor a máš svoj vlastný star­tup?

Ľudia v mojom okolí ako kama­ráti, kama­rátky, rodi­čia, známi v prvom rade neve­dia ani čo Star­tup je. No väč­ši­nou sú z toho prek­va­pení, že už v takom veku prog­ra­mu­jem a rie­šim biz­nis. :)

Keď už sme pri tom tvo­jom star­tupe, pred­stav nám ho. Nie je to náho­dou Mee­tie, ktoré sa pre­bo­jo­valo do finá­lo­vej 12ky na Star­tup­We­e­kend Bra­ti­slava?

Áno je to Mee­tie. Mee­tie je apli­ká­cia pro­stred­níc­tvom kto­rej zis­tím, čo sa chys­tajú robiť ľudia v mojom okolí. Ako kama­ráti ale aj neznámi ľudia sa budú môcť spoz­nať pri svo­jich obľú­be­ných akti­vi­tách. Každý pou­ží­va­teľ bude môcť vytvo­riť akti­vitu ako naprí­klad — chcem si ísť zahrať fut­bal, sme traja a treba nám viac ľudí a záro­veň spo­známe nových kama­rá­tov. Bude to slú­žiť aj na cel­kovú orga­ni­zá­ciu ľudí. Čiže našim cie­ľom je vytiah­nuť ľudí spoza obra­zo­viek počí­ta­čov a dosiah­nuť aby sa spoz­ná­vali a zaží­vali nové zážitky.

Ako ťa vní­majú čle­no­via tímu s kto­rými na pro­jekte pra­cu­ješ? Majú rešpekt? :)

Tak dokopy sme piati ľudia v tíme, ja ako Team-lea­der a android prog­ra­má­tor. Mar­tin Hviz­doš-Design, Marek Lav­čák- Mar­ke­ting, Filip-Magic –Fron­tend Deve­lo­per, Dávid Zol­cer-Mar­ke­ting.

Vní­majú ma dobre a vôbec im nevadí, že mám len 13 rokov a rešpek­tujú ma.

Kto ťa v tvo­jich prog­ra­má­tor­ských začiat­koch inšpi­ro­val?

Určite Mar­tin Her­man keď som si prvý krát pre­čí­tal o ňom člá­nok na Zajtra.sk.

Čo je tvo­jím život­ným snom?

Chcem sa stáť úspeš­ným deve­lo­pe­rom a dotiah­nuť to ďaleko.

Dá sa pove­dať, že sa už začína napĺňať?

Áno :)

Vši­mol som si, že máš stále úsmev na tvári. Ako to robíš?

Som opti­mista a vní­mam život pozi­tívne. :)

Kto­rému slo­ven­skému star­tupu držíš palce? A prečo?

Hlavne svojmu. :) Ale inak určite sa mi páči Drop­pie, Aero­Mo­bil, Chatr.tv, Char­geB­rella. Je ich veľa, čo sa mi páči. 

Čo by si odká­zal rovest­ní­kom v tvo­jom veku, ktorí by možno túžili robiť to čo robíš ty, len nemajú odvahu.

Nech robia to čo ich baví. A nech nemajú strach a idú za svo­jim cie­ľom. :)

Pridať komentár (0)