14 najú­žas­nej­ších prí­kla­dov moder­nej japon­skej archi­tek­túry

Petr Smejkal / 10. októbra 2016 / Zaujímavosti

Dôvo­dov prečo nav­ští­viť exo­tické Japon­sko je veľa. Môže to byť ich ori­gi­nálna kuchyňa, kul­túra, forma vzde­lá­va­nia a vede­nia firiem alebo naprí­klad archi­tek­túra. Japon­ská archi­tek­túra je totiž moderná a nad­ča­sová, ako môžeš sám vidieť, v nasle­du­jú­com výbere nara­zíš na kre­a­ti­vitu a fan­tá­ziu tamoj­ších archi­tek­tov. A ako sám zis­tíš, nie­ktoré budovy sú naozaj nád­herné a člo­vek by ich oby­va­te­ľom možno aj závi­del, do nie­kto­rých by ale nezav­rel ani psa …

1. Mater­ská škola posta­vená okolo stromu nie­kde v Japon­sku. 

amazing-modern-japanese-architecture-16-57e24fc9e71ad__880

2. Škôlka, ktorá zhro­maž­ďuje daž­ďové kvaplky. Deti sa s nimi hrajú.

amazing-modern-japanese-architecture-2-57e245caa19b5__880

3. Ori­gi­nálny „lesný“ dom pre dve japon­ské dôchod­kyne.

amazing-modern-japanese-architecture-12-57e245e210db4__880

4. Ebisu East Gal­lery v Tokiu.

amazing-modern-japanese-architecture-17-57e2514977896__880

5. Malý dom v Tokiu.

amazing-modern-japanese-architecture-5-57e245d13b8e7__880

6. Namba park v Osake.

amazing-modern-japanese-architecture-42-57e3a39f828db__880

7. Sugamo Shin­kin banka v Kawa­guči.

amazing-modern-japanese-architecture-30-57e2869c389a5__880

8. Bytový dom so záh­ra­dou v Tokiu.

amazing-modern-japanese-architecture-36-57e394846a4ee__880

9. Budova so záh­rad­nými tera­sami v Tokiu.

amazing-modern-japanese-architecture-19-57e25672d363f__880

10. Točená kapl­nka v Hiro­šime.

amazing-modern-japanese-architecture-15-57e256b2a856c__880

11. Moderný dom so šmyk­ľav­kou. 

amazing-modern-japanese-architecture-11-57e245de9dbb9__880

12. Naka­gin Cap­sule v Tokiu.

amazing-modern-japanese-architecture-101-57e26f027a8a6__880

13. Tokij­ské apart­mány nie­kde v Japon­sku. 

amazing-modern-japanese-architecture-40-57e39e13e8699__880

14. Nanuse típí nie­kde v Japon­sku.

amazing-modern-japanese-architecture-21-57e26e39142b4__880

zdroj: boredpanda.com

Pridať komentár (0)