14 najú­žas­nej­ších prí­kla­dov moder­nej japon­skej archi­tek­tú­ry

Petr Smejkal / 10. októbra 2016 / Zaujímavosti

Dôvo­dov pre­čo nav­ští­viť exo­tic­ké Japon­sko je veľa. Môže to byť ich ori­gi­nál­na kuchy­ňa, kul­tú­ra, for­ma vzde­lá­va­nia a vede­nia firiem ale­bo naprí­klad archi­tek­tú­ra. Japon­ská archi­tek­tú­ra je totiž moder­ná a nad­ča­so­vá, ako môžeš sám vidieť, v nasle­du­jú­com výbe­re nara­zíš na kre­a­ti­vi­tu a fan­tá­ziu tamoj­ších archi­tek­tov. A ako sám zis­tíš, nie­kto­ré budo­vy sú naozaj nád­her­né a člo­vek by ich oby­va­te­ľom mož­no aj závi­del, do nie­kto­rých by ale nezav­rel ani psa …

1. Mater­ská ško­la posta­ve­ná oko­lo stro­mu nie­kde v Japon­sku. 

amazing-modern-japanese-architecture-16-57e24fc9e71ad__880

2. Škôl­ka, kto­rá zhro­maž­ďu­je daž­ďo­vé kvapl­ky. Deti sa s nimi hra­jú.

amazing-modern-japanese-architecture-2-57e245caa19b5__880

3. Ori­gi­nál­ny „les­ný“ dom pre dve japon­ské dôchod­ky­ne.

amazing-modern-japanese-architecture-12-57e245e210db4__880

4. Ebi­su East Gal­le­ry v Tokiu.

amazing-modern-japanese-architecture-17-57e2514977896__880

5. Malý dom v Tokiu.

amazing-modern-japanese-architecture-5-57e245d13b8e7__880

6. Namba park v Osa­ke.

amazing-modern-japanese-architecture-42-57e3a39f828db__880

7. Suga­mo Shin­kin ban­ka v Kawa­gu­či.

amazing-modern-japanese-architecture-30-57e2869c389a5__880

8. Byto­vý dom so záh­ra­dou v Tokiu.

amazing-modern-japanese-architecture-36-57e394846a4ee__880

9. Budo­va so záh­rad­ný­mi tera­sa­mi v Tokiu.

amazing-modern-japanese-architecture-19-57e25672d363f__880

10. Toče­ná kapl­n­ka v Hiro­ši­me.

amazing-modern-japanese-architecture-15-57e256b2a856c__880

11. Moder­ný dom so šmyk­ľav­kou. 

amazing-modern-japanese-architecture-11-57e245de9dbb9__880

12. Naka­gin Cap­su­le v Tokiu.

amazing-modern-japanese-architecture-101-57e26f027a8a6__880

13. Tokij­ské apart­má­ny nie­kde v Japon­sku. 

amazing-modern-japanese-architecture-40-57e39e13e8699__880

14. Nanu­se típí nie­kde v Japon­sku.

amazing-modern-japanese-architecture-21-57e26e39142b4__880

zdroj: boredpanda.com

Pridať komentár (0)