15 dôka­zov, že Japon­sko je kra­jina plná prek­va­pení

Simona Hanzelová / 19. marca 2017 / Zaujímavosti

zdroj: © Eurasia Press/Photononstop/East News/ © ncousla / DEPOSITPHOTOS.COM

Japon­sko je jed­ným z naj­po­zo­ru­hod­nej­ších miest na pla­néte, kde sa mie­šajú sto­ročné tra­dí­cie s tými naj­nov­šími tech­no­ló­giami. Našli sme 15 dôvo­dov, ktoré ti dokážu, že táto kra­jina vo svete naozaj nemá obdobu.

1. Tokyo je naj­bez­peč­nej­šia met­ro­pola sveta

zdroj: © ncousla / DEPOSITPHOTOS.COM 

Pokiaľ ide o hod­no­te­nie naj­bez­peč­nej­ších miest sveta z hľa­diska infor­má­cií, osob­nej bez­peč­nosti, zdra­vot­níc­tva a infra­štruk­túry, japon­ské mestá Tokyo a Osaka suve­rénne obsa­dzujú prvé priečky.

2. Pod­robné inštruk­cie na kaž­dom kroku

zdroj: © ru-japan.livejournal.com 

Ako cudzi­nec sa v Japon­sku vďaka počet­ným obráz­ko­vým prí­ruč­kám a návo­dom zorien­tu­ješ bez väč­ších prob­lé­mov. Mnohé texty sú navyše pre­lo­žené do anglič­tiny.

3. Japon­ské deti majú spo­ločné naro­de­niny

zdroj: © Eura­sia Press/Photononstop/East News 

15. novem­bra majú svia­tok všetky deti, ktoré majú 3, 5 a 7 rokov. Tento deň sa ozna­čuje ako Shiti-Go-San, čo v pre­klade zna­mená sedem-päť-tri. Tieto čísla sa v Japon­sku pova­žujú za magické, a pred­sta­vujú dôle­žitú fázu dospie­va­nia.

4. Spo­ločné ranné cvi­če­nie

zdroj: © Rod­rigo Reyes Marin/AFLO/EAST NEWS 

Štu­denti a zamest­nanci väč­šiny spo­loč­ností začí­najú svoj deň spo­loč­nou ran­nou roz­cvič­kou. Táto tra­dí­cia sa v Japon­sku dodr­žiava od roku 1928 a má veľký úspech, keďže ľudia sa po ran­nom cvi­čení cítia lep­šie.

5. Pré­mi­ové piatky

zdroj: © EAST NEWS 

Nie je žiad­nym tajom­stvom, že väč­šina Japon­cov trpí úna­vou z pre­pra­co­va­nia. Aby si zamest­nanci tro­cha oddýchli, vláda schvá­lila prog­ram s náz­vom “Pré­mi­ový pia­tok”. Zamest­nanci môžu posledný pia­tok v mesiaci odísť z práce o nie­koľko hodín skôr a uží­vať si pre­dĺžený víkend.

6. Spo­loč­nosti s tisíc­roč­nou his­tó­riou

zdroj: © Wiki­pe­dia Com­mons

Vlast­nícke právo je v Japon­sku veľmi striktné, preto tam dodnes náj­deš sta­ro­bylé spo­loč­nosti ako naprí­klad Hoshi Ryo­kan (tra­dičný japon­ský hotel). Exis­tuje od roku 718 a ria­dilo ho už 46 gene­rá­cií tej istej rodiny.

7. Nád­herné prí­rodné rezer­vá­cie 

zdroj: © han­dai­_fox / twitter.com 

Jed­nou z nich je aj Zao Fox Vil­lage, dedina plná líšok, nachá­dza­júca sa v pre­fek­túre Mijagi na ostrove Honšú.

8. Rýchle opravy ciest

zdroj: © Kyodo/FOTOLINK/Associated Press/East News 

V roku 2014 vznikla v meste Fuku­oka v dôsledku výstavby metra na jed­nej z ulíc obrov­ská diera. Len ťažko uve­riť tomu, že bola do 48 hodín opra­vená do pôvod­ného stavu.

9. Sta­rost­liví robot­níci

zdroj: © 24warez.ru 

Zdá sa to priam neuve­ri­teľné, ale títo robot­níci pri­kryli cudzie auto, aby ho ochrá­nili pred pra­chom a špi­nou.

10. Mini­málny pries­tor s maxi­mál­nym kom­for­tom

zdroj: © barmoska.livejournal.com 

Japonci zvy­čajne bývajú v malých bytoch, preto je efek­tívne využi­tie kaž­dého štvor­co­vého metra viac než potrebné. Zau­jí­ma­vos­ťou je, že všetky nové budovy majú na bal­kóne umý­vadlo, aby bola sta­rost­li­vosť o kvety kom­for­tnej­šia než kedy­koľ­vek pred­tým.

11. Zmy­sel pre detail

zdroj: © coward lion / DEPOSITPHOTO.COM 

Jedi­nečné detaily náj­deš v Japon­sku naozaj na kaž­dom kroku.

12. Rých­lov­laky

zdroj: © imago stock&people/EAST NEWS 

Poma­losť sa v Japon­sku naozaj nenosí. O včasný prí­chod všet­kých štu­den­tov a pra­cu­jú­cich sa sta­rajú popu­lárne rých­lov­laky.

13. Sys­tém varo­va­nia oby­va­teľ­stva vo všet­kým mobil­ných tele­fó­ńoch

zdroj: © EAST NEWS 

Sys­tém varo­va­nia oby­va­teľ­stva je nain­šta­lo­vaný v kaž­dom moder­nom mobil­nom tele­fóne, vďaka čomu môžu úrady v prí­pade núdze okam­žite varo­vať kaž­dého oby­va­teľa.

14. Neuve­ri­teľné potra­viny

zdroj: © legoland.jp 

V Japon­sku sa kre­a­ti­vite medze nekladú ani pokiaľ ide o gas­tro pre­vádzky. Chys­tajú sa dokonca otvo­riť kavia­reň pre všet­kých Lego fanú­ši­kov, v kto­rej budeš môcť ochut­nať potra­viny, ktoré vyze­rajú ako Lego sta­veb­nica.

15. Zele­nina, ktorá vyzerá ako ume­lecké dielo

zdroj: © reddit.com 

Vyre­zá­va­nie zele­niny a ovo­cia do rôz­nych orna­men­tov je v Japon­sku veľmi roz­ší­rené. Neraz sa stane, že vzniknú hotové ume­lecké diela.

zdroj článku: brightside.me 

Pridať komentár (0)