15 dôvo­dov, prečo upred­nost­niť fre­e­lan­cing pred prá­cou

Martin Bohunický / 8. august 2015 / Tools a produktivita

Ak si jeden zo štu­den­tov, ktorí po ukon­čení štú­dia hľa­dajú prácu, možno máš prob­lém. Nedarí sa ti, nie si pre nikoho dosť skú­sený a možno ťa trápi aj štu­dent­ská pôžička. Čo odde­ľuje tých, kto­rým sa po škole darí od zvyšku je, že jedna sku­pina dokon­čila svoje pro­jekty už počas školy. Ak nemáš totiž po škole čo uká­zať, zamest­ná­va­teľ nemôže tušiť, čo môžeš dosiah­nuť.

Nemô­žeš čakať do konca školy a hľa­dať si prácu, aby si si vytvo­ril port­fó­lio. To musíš zvlád­nuť už dávno pred­tým. Tak prečo nebyť fre­e­lan­ce­rom?

Oča­káva sa, že v roku 2020 bude fre­e­lan­co­vať polo­vica popu­lá­cie. Tak sa spý­taj sám seba, “Som pri­pra­vený začať?”

Aby sme ťa povzbu­dili, tu je 15 dôvo­dov prečo do toho ísť:

1. Kedy si bol napo­sledy nezá­vislý?

Väč­šine vyso­koš­ko­lá­kov pla­tia vzde­la­nie rodi­čia. Tí potom po skon­čení školy abso­lútne nemajú poňa­tia, ako peniaze pra­cujú a trá­pia sa. Pre­vezmi kon­trolu nad svo­jimi peniazmi a nemu­síš sa neskôr nič navyše učiť.

2. Dokon­čené pro­jekty sú viac ako titul

Nikto odo mňa dodnes nepot­re­bo­val titul, nikto sa naň ani len nespý­tal. To isté platí aj pre mojich pria­te­ľov. Ale koľ­ko­krát som už počul, že na čo som vo svo­jom živote naj­viac hrdý.

3. Peniaze

Čím skôr začneš makať, tým skôr začneš zará­bať. Na začiatku to bude ťažké, no neskôr začneš pra­co­vať za zau­jí­ma­vej­šie čias­tky a na oveľa zau­jí­ma­vej­ších pro­jek­toch.

4. Poho­vory budeš zvlá­dať ako fra­jer

Ako fre­e­lan­cer budeš prav­de­po­dobne pra­co­vať pre via­ce­rých ľudí. Pla­tená práca potre­buje jeden poho­vor, fre­e­lan­cing aj 50 ročne.

5. V budúc­nosti si nevy­be­rieš

Firmy sa sna­žia pra­co­vať čoraz efek­tív­nej­šie. Zni­žujú počet zamest­nan­cov a pro­cesy rie­šia externe. Tento trend bude gra­do­vať, pri­prav sa na to.

6. Pre­vez­meš kon­trolu nad svo­jim živo­tom

Pokiaľ pra­cu­ješ v kor­po­rát­nom svete, budeš musieť makať na pro­jek­toch a s ľuďmi, kto­rých nie­kedy nemu­síš. Ako fre­e­lan­cer si pro­jekty vybe­ráš sám a nikto ťa do ničoho nemôže nútiť.

7. Naučíš sa bojo­vať

Pokiaľ si chceš nájsť prácu, potre­bu­ješ vyhrať jeden boj. Pokiaľ chceš byť fre­e­lan­cer, v ringu si nons­top.

8. Náj­deš v sebe silu

Veľa ľudí pra­cuje v kor­po­rá­ciach, pre­tože sa boja. Nechcú zly­hať, chcú, aby za nich roz­ho­do­vali iní. Lenže tento prí­stup ti bez­pe­čie neza­ručí. Ani v kor­po­rá­cií.

9. Dead­lajny si nasta­víš sám

Pokiaľ máš kon­trolu nad svo­jimi pro­jektmi, už nikdy ti práca nepre­kazí hudobný kon­cert, výlet na pláž či ces­to­va­nie po svete.

10. Zis­tíš, čoho si schopný

Za čo by mi ľudia boli ochotní zapla­tiť?” Čím skôr sa posta­víš rea­lite čelom a zis­tíš, ako veľmi cenný pre trh si a tým skôr zis­tíš, kde sa môžeš ešte zlep­šo­vať.

11. Pôj­deš po ťaž­šej ceste

Možno to znie kon­tra­pro­duk­tívne, ale tie naj­lep­šie veci v živote pri­chá­dzajú z dis­kom­fortu. Jedine mimo zóny kom­fortu sa naučíš niečo nové.

12. Budeš mať spon­tánny život

Každý deň som vďačný, že nemu­sím cho­diť do práce ráno a prísť domov večer. Fre­e­lan­cer zažíva každý deň nové a zau­jí­mavé dob­ro­druž­stvo.

13. Spoz­náš svoj hod­notu

Čakať celý rok na to, aby ti zvý­šili plat o 10, alebo čo i len o 5 per­cent, to je pate­tické. Veľa fre­e­lan­ce­rov dokáže medzi­ročne zaro­biť aj o 100% viac peňazí. Pre­tože ich port­fó­lio neus­tále ras­tie.

14. Je to naj­rých­lej­šia cesta, ako dosiah­nuť úspech

Úspech pri­chá­dza, keď máš ruky na volante a vzadu sedia kor­po­rátni zamest­nanci. Môžu kri­čať, koľko chcú, môžu chcieť zme­niť smer, no koniec kon­cov, ruky na volante máš stále ty.

15. Kor­po­rátne skratky nikam nevedú

Zrejme dosta­neš v kor­po­rát­nej práci na začiatku viac ako začí­na­júci fre­e­lan­cer. Ak si ale jasne pôj­deš za svo­jim cie­ľom, už čoskoro môžeš zará­bať oveľa viac a pra­co­vať pri tom oveľa menej ako kor­po­rátni zom­bies. Budeš sa učiť rých­lej­šie a len to, čo sám uznáš za vhodné.

Tak čo, si pri­pra­vený na fre­e­lan­cing?

zdroj: elitedaily.com

Pridať komentár (0)