15 toolov, ktoré ti pomôžu vybu­do­vať svoju stránku bez jedi­ného riadku kódu

Timotej Vančo / 20. júna 2016 / Tools a produktivita

Tak veľa nápa­dov a tak málo času alebo vedo­mostí pre tvo­re­nie webu. Ak si pri­pra­vený na spus­te­nie webu pre tvoj star­tup, blog, port­fo­lio alebo hocičo iné, vieš, že ťa tvorba webu neja­kou fir­mou vždy víde dosť veľa penazí a to neho­vo­rím aj o jeho udr­žia­vaní a rôz­nych úpra­vách za chodu.

Pred­ne­dáv­nom dal Pro­duct Hunt dokopy kolek­ciu pät­nás­tich toolov, ktoré ti pomôžu pri tvorbe a spus­tení webu, aj keď nemáš žiadne skú­se­nosti s prog­ra­mo­va­ním alebo tvor­bou dizajnu.

Dúfam, že si náj­deš niečo prak­tické a vytvo­ríš web, o kto­rom budeme ešte počuť.

Carrd 

Jed­no­du­chá, res­pon­zívna, stránka s jed­nou stra­nou prak­ticky pre všetko

Carrd

foto: medium.com

Bez­platná služba pre tvorbu a hos­ting jed­no­du­chých, res­pon­zív­nych webov. Exis­tuje mnoho ďal­ších strá­nok, ktoré ti pomôžu vytvo­riť web­stránku, ale naj­väčší roz­diel medzi nimi je jed­no­du­chosť v pou­ží­vaní. Tu máš mož­nosť tvo­riť web naj­jed­no­duch­ším mož­ným spô­so­bom a záro­veň si ani nevšim­neš, že ani nevieš poriadne kódiť.

Tem­plate Stash 

Zbierka naj­lep­ších tém a šab­lón pre web­stránky

Template

foto: medium.com

Každá šab­lóna je posta­vená na zákla­doch: vizu­ál­nej krásy, jed­no­du­chosti tvorby a zmien a funkč­nosti. Jed­no­du­chým klik­nu­tím si vieš vybe­rať spo­me­dzi kate­gó­rií, hlav­ného slova alebo tvorby, čo ti významne zjed­no­du­šuje hľa­da­nie presne toho čo hľa­dáš. Bonus: Sú tam tak­tiež kolek­cie zame­rané na „mate­riálny dizajn“ alebo „moderné port­fó­lio“.

Bubble 

Vytvor plno­hod­notný web bez žiad­neho kódu

Bubble

foto: medium.com

Bez nut­nosti ovlá­da­nia prog­ra­mo­vať, doká­žeš vytvo­riť web a mobilnú apli­ká­ciu. Fun­guje na prin­cípe „drag and drop“ a umož­ňuje ti pou­žiť ele­menty ako: text, video, mapy, ikonky, tla­čidlá atď. Všet­kému je možné meniť jeho základné nasta­ve­nia, ako naprí­klad umies­te­nie alebo veľ­kosť.

HTML to WordP­ress 

Pre­trans­for­muj svoju HTML web­stránku behom jed­nom sekundy do WordP­ress-u

HTML to WordPress

foto: medium.com

Ak plá­nu­ješ svoju webku dvi­hnúť na inú úro­veň a záro­veň uľah­čiť si mnoho manu­ál­nej práce, tento tool je priam žia­duci. Pre­mení celý tvoj HTML kód do zná­meho WordP­ress-u iba v pár sekun­dách. Tento tool si veľmi cenie dizaj­néri a vývo­jári.

Tilda Pub­lis­hing 

Vytvor nád­herné stránky a povedz cez ne svoj prí­beh, bez aké­ho­koľ­vek kódu

tilda

foto: medium.com

Nachá­dza sa tam cez 170 pred vytvo­re­ných blo­kov, ktoré sú pri­pra­vené na pou­ži­tie v tvo­jom webe. Všetky stránky, ktoré týmto toolom vytvo­ríš budú na kaž­dom zaria­dení vyze­rať úžasne, čo je veľmi dobré pokiaľ sa moc nero­zu­mieš do kóde­nia. Je to super mož­nosť hlavne pre tých, ktorí by si radi spra­vili naprí­klad blog alebo port­fó­lio.

XPRS 

Tvorba webu úplne zadarmo a jed­no­du­cho ako hra­nie sa s legom

XPRS

foto: medium.com

Ak si bol nie­kedy frus­tro­vaný z tvorby stránky lebo je to veľmi kom­pli­ko­vaná zále­ži­tosť alebo nie­kedy aj dosť drahá, tento tool ti to poriadne uľahčí a samoz­rejme aj spraví veľmi zábavné. Jedi­neč­nosť v tomto tooly je, že si vytvá­raš web pomo­cou poly­do­mov (inte­li­gent­ných blo­kov, ktoré obsa­hujú text). Je to doslova ako hra s Legom.

Grav 

Moderný open source prog­ram na rýchlu tvorbu webu

Grav

foto: medium.com

Toto je viac kop­lexný tool, hlavne pre deve­lo­pe­rov, ktorí už majú nejakú skú­se­nosť. Tento open source CMS prog­ram ti umož­ňuje tvo­riť web vyso­kou rých­los­ťou. Zmy­sel pou­ží­va­nia tohto toolu bol posta­vená na základe tejto myš­lienky: So sta­tic­kým HTML kódom, nemô­žeš robiť nič dyna­mické s „query“ dátami, edi­to­vať obsah cez admi­nis­trá­tor­ský prí­stup atď. Grav ti dovo­ľuje robiť tie isté veci, ktoré môžeš s Dru­pa­lom, Joom­lou alebo WordP­res­som. Náj­deš v ňom mnoho mož­ností pre zlep­še­nie dizajnu ale aj funkč­nosti tvojho webu.

Pivot 

Doslova tvo­ríš web for­mou „drag and drop“

Pivot

foto: medium.com

Pivot je zalo­žený na blo­koch v HTML5, kto­rých tam máš až 70 roz­diel­nych dru­hov. Web si vieš vytvo­riť v pár minú­tach na svo­jom webo­vom pre­hlia­dači a pop­ri­dá­vať doň text, navi­gá­ciu, pohyb­livé efekty, obrázky, mapy, rôzne schémy farieb a mnoho viac. Má vysoko prak­tické využi­tie, či už pre tvorbu webu o pro­duk­toch alebo osob­ného port­fó­lia.

Hype 3.0

Vytvor si krásnu web­stránku v HTML5, ale bez žiad­neho kóde­nia

hype

foto: medium.com

Hype fun­guje na ani­mač­nom „keyf­rame“ sys­téme, ktorý sle­duje každý tvoj krok a tvorí web presne podľa tvo­jich potrieb. Samoz­rejme môžeš pri­dá­vať alebo odo­be­rať a mazať obsah webu aj manu­álne. Je to nesku­točný prog­ram, pokiaľ chceš do svojho webu pri­dať tro­chu ani­má­cie v gra­fike alebo pre­zen­tá­ciách. Pri­prav sa na to, že Hype ťa poriadne ohúri!

One­Pa­ger 

Prog­ram pre tvorbu webu vo WordP­resse

Onepager

foto: medium.com

Pomo­cou One­Pa­ger vieš zme­niť všetko na tvo­jom webe v prie­behu pár sekúnd. Bez námahy vieš vytvo­riť naprí­klad web, kto­rým začneš tvoju deve­lo­per­skú kari­éru. Všetko, čo sa tam nachá­dza, sa dá meniť presne podľa potrieb ako to potre­bu­ješ. Je to vyni­ka­júci nástroj ak nemáš moc voľ­ného času a záro­veň hľa­dáš mož­nosť pre tvorbu webu vo WordP­resse.

Webydo 2.0 

Plat­forma pre tvorbu web­di­zajnu pre pro­fe­si­oná­lov

webydo

foto: medium.com

Per­fektný prog­ram pre dizaj­né­rov, pokiaľ majú super nápady ale žiadne skú­se­nosti s prog­ra­mo­va­ním. Náj­deš mnoho podob­ných toolov, ale tento bol vytvo­rený presne pre dizaj­né­rov. Tento tool určite stojí za vyskú­ša­nie, ak ťa baví dizajn a záro­veň by si chcel skú­siť tvo­riť web.

Boots­trap Stu­dio 

Vytvor web s res­pon­zív­nym dizaj­nom v Boots­trap fra­me­worku

Bootstrap

foto: medium.com

Čisté a intu­itívne roz­hra­nie pre kaž­dého, robí Boots­trap jed­nou z naj­jed­no­duch­ších mož­ností pre vytvá­ra­nie web­strá­nok. S boha­tým výbe­rom kom­po­nen­tov pre úpravu, si doká­žeš upra­viť každý jeden detail na webe. Boots­trap Stu­dio sľu­buje, že ti aj vypro­du­kujú HTML a CSS kód, ktorý by si ináč musel ručne písať.

Evo­lero 2.0 

Vytvor web pre každú akciu

evolero

foto: medium.com

Evo­lero sa snaží tvo­riť web pre rôzne eventy, aby vyze­rali čo naj­viac zau­jí­mavo a pri­lá­kali, čo naj­viac ľudí. Od tvorby webu a základ­ných tex­to­vých ozna­mov a správ vieš pri­dá­vať aj kupo­va­nie lís­tkov a tak­tiež aj dis­ku­siu pre účast­ní­kov, ktorí môžu písať recen­zie a odpo­ru­če­nia. Či už sa chys­táš robiť works­hop, semi­nár, oslavu alebo fes­ti­val, tento tool je presne čo hľa­dáš.

Cloudp­ress 

Vytvor uni­kátne res­pon­zívne stránky vo WordP­resse a bez žiad­neho kóde­nia

cloudpress

foto: medium.com

V Cloudp­resse sa nachá­dza viac ako 80 pred­de­fi­no­va­ných tém, z kto­rých môžeš vybe­rať. Budeš mať ale aj úplnú kon­trolu nad kaž­dým jed­ným detai­lom tvo­jej stránky v rátane – nadi­men­zo­va­nia, roz­me­rov, typo­gra­fie, fon­tov, pozadí a efek­tov.

Pic­nic 

Vytvor a zare­gis­truj si svoju novú web­stránku behom 5 minút

picnic

foto: medium.com

Nie­kedy je to fakt o nervy, keď máš tvo­riť a regis­tro­vať web­stránky stále dokola. Už to tak ale ďalej nemusí byť. Pic­nic ti všetky neprí­jem­nosti zmi­ni­ma­li­zo­val a výsle­dok je, že všetko dôle­žité máš zvlád­nuté skôr ako nará­taš do 10.

pre­zenčný obrá­zok: mbsmartsolutions.com

zdroj článku: Pro­duct Huntmedium.com

Pridať komentár (0)