15 úžas­ných GIFiek, vďa­ka kto­rým si zami­lu­ješ vedu

Dominika Kováčová / 29. apríla 2016 / Tech a inovácie

Po stred­nej ško­le mno­ho ľudí verí, že ché­mia a fyzi­ka sú nud­né pred­me­ty. Mož­no je to pre­to, že uči­te­lia nám len zried­ka kedy uká­za­li tie naj­lep­šie expe­ri­men­ty, kto­ré by moh­li odha­liť sku­toč­nú krá­su vedy. Tých­to 15 ohro­mu­jú­cich vedec­kých GIFiek nasý­ti tvoj hlad po pozna­ní. Len ich neopa­kuj doma. 

Drô­ten­ka a baté­ria

Hyd­ro­gé­lo­vé gulič­ky a zafar­be­ná voda

Archi­me­dov zákon- výtlak

Tele­so, kto­ré je úpl­ne pono­re­né do teku­ti­ny, vytla­čí rov­na­ké množ­stvo teku­ti­ny ako činí jeho objem. Výtlak sa čas­to pou­ží­va ako merad­lo veľ­kos­ti lodí. Výtlak lodi je defi­no­va­ný ako hmot­nosť loďou vytla­če­nej vody, keď nor­mál­ne plá­va po hla­di­ne.

Horia­ca zápal­ka

a&³2; + b&³2; = c&³2;

Horia­ci dich­ró­man amón­ny (NH4)2Cr2O7

Ceruz­ka a elek­tri­na

Neody­mium and a tele­ví­zor

Kyse­li­na bori­tá a pla­me­ne

Teku­tý dusík a 1500 ping pon­go­vých lop­ti­čiek

Molo­to­vov kok­tail

Fyzi­ka môže byť vzru­šu­jú­ca

Zába­va v trie­de

zdroj: brightside.me, zdroj titul­nej foto­gra­fie: sciencenews.org

Pridať komentár (0)