15 úžas­ných GIFiek, vďaka kto­rým si zami­lu­ješ vedu

Dominika Kováčová / 29. apríla 2016 / Tech a inovácie

Po stred­nej škole mnoho ľudí verí, že ché­mia a fyzika sú nudné pred­mety. Možno je to preto, že uči­te­lia nám len zriedka kedy uká­zali tie naj­lep­šie expe­ri­menty, ktoré by mohli odha­liť sku­točnú krásu vedy. Týchto 15 ohro­mu­jú­cich vedec­kých GIFiek nasýti tvoj hlad po poznaní. Len ich neopa­kuj doma. 

Drô­tenka a baté­ria

Hyd­ro­gé­lové guličky a zafar­bená voda

Archi­me­dov zákon- výtlak

Teleso, ktoré je úplne pono­rené do teku­tiny, vytlačí rov­naké množ­stvo teku­tiny ako činí jeho objem. Výtlak sa často pou­žíva ako meradlo veľ­kosti lodí. Výtlak lodi je defi­no­vaný ako hmot­nosť loďou vytla­če­nej vody, keď nor­málne pláva po hla­dine.

Horiaca zápalka

a&³2; + b&³2; = c&³2;

Horiaci dich­ró­man amónny (NH4)2Cr2O7

Ceruzka a elek­trina

Neody­mium and a tele­ví­zor

Kyse­lina boritá a pla­mene

Tekutý dusík a 1500 ping pon­go­vých lop­ti­čiek

Molo­to­vov kok­tail

Fyzika môže byť vzru­šu­júca

Zábava v triede

zdroj: brightside.me, zdroj titul­nej foto­gra­fie: sciencenews.org

Pridať komentár (0)