16 domov, kto­rých sa maji­te­lia odmietli vzdať aj napriek masív­nej výstavbe

interez.sk / 30. septembra 2016 / Zaujímavosti

Čína v posled­ných rokoch posta­vila rad impo­zant­ných a sve­tovo uni­kát­nych sta­vieb. Či už 500 met­rov široký rádi­ote­le­skop alebo 41 kilo­met­rov dlhý most.

To, čo tieto mega­stavby vyža­dujú, je miesto, čo zna­mená, že veľa oby­va­te­ľov sa musí vysťa­ho­vať a navždy opus­tiť svoje domovy. Nie­ktorí ľudia ich aj napriek masív­nej výstavbe odmie­tajú opus­tiť. Nie len preto, že im štát či súkromné firmy ponú­kajú za ne prí­liš nízke ceny, ale určite aj preto, že sa im spája s týmto mies­tom veľa spo­mie­nok a zážit­kov.

Nasle­du­júce domy sú jediné svojho druhu. Napriek výstavbe zostali stáť na svo­jom pôvod­nom mieste.

domfoto:Paul Yeung/Reuters

Maji­teľ tejto 6 poscho­do­vej vily odmie­tol kom­pen­zá­ciu, ktorú mu ponú­kol deve­lo­per za jeho dom, ktorý tu plá­no­val posta­viť veľké finančné cen­trum. Táto foto­gra­fia je z roku 2007.

dom1foto:China Strin­ger Network/Reuters

Star­šia obytná budova je upro­stred nového kru­ho­vého via­duktu v meste Guangz­hou. Foto­gra­fia bola odfo­tená v roku 2015.

dom2foto:China Strin­ger Network/Reuters

Dom­ček “zava­dzia” upro­stred cesty v auto­nóm­nej oblasti Guan­gxi Zhu­ang. Písal sa rok 2015.

dom3foto:China Daily Infor­ma­tion Corp/Reuters

Starší man­žel­ský pár odmie­tol dovo­liť, aby bol ich dom zni­čený. Teraz je ich dom upro­stred cesty. Foto­gra­fia pochá­dza z roku 2012.

dom4foto:Jianan Yu/Reuters

Jeho dom je už tak­mer zbú­raný, no maji­teľ stále nesú­hlasí a chce vyš­šie odškod­ne­nie. Písal sa rok 2010.

dom5foto:China Strin­ger Network/Reuters

Podľa miest­nych médií vlast­nili tento dom dvaja bra­tia, no tí sa neve­deli dohod­núť, ako si roz­de­lia peniaze od vlády za kom­pen­zá­ciu. A tak ju nepri­jali a nepod­pí­sali dohodu. Foto­gra­fia bola fotená tento rok.

dom6foto:Stringer Shanghai/Reuters

Starý dom­ček a nové nákupné cen­trum v pro­vin­cii Chu-nan na foto­gra­fii z roku 2007.

dom7foto:Joe Tan/Reuters

Tento maji­teľ o svoj dom pri­šiel. Napriek nesú­hlasu pre­hral pro­ces a namiesto jeho domu pri­šiel nový pro­jekt a nová, výš­ková budova. Foto­gra­fia pochá­dza z roku 2008.

dom8foto:China Strin­ger Network/Reuters

Keď bola táto foto­gra­fia odfo­tená v roku 2013, maji­teľ tohto “zvyšku” domu žil bez vody a elek­triny vyše 6 mesia­cov.

dom9foto:Stringer China/Reuters

Ani nové obytné domy v pro­vin­cii Chu-pej túto stavbu nezni­čia. Foto­gra­fia pochá­dza z roku 2013.

dom10foto:Jianan Yu/Reuters

Dom a čer­vený trans­pa­rent, ktorý žiada vládu, aby potres­tala inves­to­rov, ktorí zni­čili domovy ľuďom a vrá­tili ich im späť. Foto­gra­fia pochá­dza z roku 2008.

dom11foto:Sean Yong/Reuters

Smutná žena kráča okolo jedi­ného nez­bú­ra­ného domu na okraji Nan­jing, kde bude pôda využitá na nový pro­jekt. Foto­gra­fia pochá­dza z roku 2008.

dom12foto:China Daily Infor­ma­tion Corp/Reuters

Ani nová zóna bytov nedo­nú­tila maji­teľa tohto domu ho opus­tiť. Písal sa rok 2009.

dom13foto:Stringer Shanghai/Reuters

Maji­teľ Zhao Xing zbiera vodu v blíz­kosti svojho domu v pro­vin­cii Yun­nan. Dodávky vody či elek­tiny mu boli vybú­rané. Foto­gra­fia pochá­dza z roku 2010.

dom14foto:China Strin­ger Network/Reuters

Dom­ček stojí ako jediný na pahorku nad úrov­ňou terénu, ktorý deve­lo­pery zme­nili na nepoz­na­nie, pre­tože vyhra­bali pôdu okolo neho. Písal sa rok 2015.

dom15foto:China Strin­ger Network/Reuters

V pro­vin­cii Che-nan sa nachá­dzal troj­pos­cho­dový dom­ček s čín­skou vlaj­kou v strede novo­vy­bu­do­va­nej cesty.

preze-startitup

zdroj: interez.sk

Pridať komentár (0)