18 neuve­ri­teľ­ných vyná­le­zov, kto­ré zme­nia naše živo­ty

Timotej Vančo / 27. septembra 2016 / Zaujímavosti

Super veci, kto­ré ti zjed­no­du­šu­jú život.

Den­ne pou­ží­va­me rôz­ne zau­jí­ma­vé a potreb­né zaria­de­nia na uľah­če­nie našej prá­ce ale­bo čas­to krát aj jej zrých­le­nie. V tom­to zozna­me môžeš nájsť rôz­ne nové a inšpi­ra­tív­ne vecič­ky, kto­ré by ti pomoh­li v neča­ka­ných chví­ľach.

Veľ­mi kom­fort­né lavič­ky v par­koch

6069505-prodotti-27674-rel90203ab7-05f8-4c88-b172-cb03db55c4b4-650-a441d56ff3-1471444040-1

Foto: archiproducts.com

Vtip­ný a prak­tic­ký držiak na špa­ge­ty.

6069105-kitchenconversation02-650-53c212670e-1471444040

Foto: brightside.me

Vet­ra­nie pre tvo­ju posteľ

6068805-bedfan-0-650-346710679d-1471444040

Foto: gizmag.com

Jas­né, že kaž­dý z nás pou­ží­va ten taj­ný trik v podo­be jed­nej nohy pod peri­nou a dru­hej ved­ľa nej, len aby si regu­lo­val tep­lo­tu. Odte­raz ho už nemu­síš prak­ti­zo­vať.

Papu­če vytvo­re­né pre hra­nie sa s deť­mi

6068755-b125f7add6199ec100c5618106145df2c5554658-650-a69b3e4b9c-1471444040

Foto: feedfloyd.com

Super nápad pre rodi­ny s malý­mi deť­mi.

Spon­ky pre upnu­tie zele­ni­ny pri gri­lo­va­ní

6068905-c4bf56db-a55c-476a-8472-15f93ed08dc6-650-c1afb69e7b-1471444040

Foto: amazon.com

Výbor­né pri gri­lo­va­ní zele­ni­ny, sla­ni­ny a mno­ho ďal­šie­ho.

Super kufor

6069355-f7d4cf8a93e61ad0981fd597649819d1-605-899af399ae-1471444040

Foto: yankodesign.com

Ten­to kufor sa ľah­ko sta­ne tvo­jím spo­loč­ní­kom na ces­tách. Obsa­hu­je vešiak a zásuv­ky pre ulo­že­nie oble­če­nia.

Vrec­ko­vá lam­pa vo veľ­kos­ti kre­dit kar­ty

6069555-1-650-9ab3879a04-1471444040

Foto: thinkgeek.com

Táto lam­pa sa dokon­ca zmes­tí aj do tvo­jej peňa­žen­ky!

Tri v jed­nom: kávo­var, hrian­ko­vač a pan­vi­ca

6068705-3in1_breakfast_station-590-a12b707add-1471444040

Foto: amazon.com

Super stroj pre robe­nie raňa­jok.

Mag­ne­tic­ké vypí­na­če

6068655-ad-191-650-d95b19c096-1471444040

Foto: amazon.com

Prak­tic­ké, aby si nič pred odcho­dom neza­bu­dol.

Hrn­ček, kto­rý sa sám zamie­ša

6069255-self-stirring-mug-610x610-650-9a951eb20e-1471444040

Foto: amazon.com

Doká­že pomie­šať čokoľ­vek, čo dáš do vnút­ra. Výbor­ný nápad!

Klá­ves­ni­ca z holo­gra­mu

6069155-keychain-laser-projection-virtual-keyboard-1-650-47b377365d-1471444040

Foto: amazon.com

Túto super vychy­táv­ku využi­ješ naj­viac pri písa­ní dlhých správ. Niko­mu sa pred­sa nech­ce písať dlhé sprá­vy dvo­ma prs­ta­mi na tele­fó­ne.

Stan so solár­ny­mi panel­mi

6069055-orangesolarconcepttent-650-53c212670e-14714440406069405-kak-vybrat-palatku-palatka-budushhego-imidzhevaya-kartinka-1-650-3a36c3c249-1471444040

Foto: lcimag.com

Počas noci si v sta­ne môžeš svie­tiť, nabí­jať tele­fón ale­bo ohriať pod­la­hu, na kto­rej spíš.

Ino­va­tív­na taš­ka na umý­va­nie

6068605-ad-27-650-fb4eabe452-1471444040

Foto: thescrubba.com

Keď ideš mimo domu, ťaž­ko si vez­meš aj práč­ku. S tou­to taš­kou si ale budeš môcť vyprať čokoľ­vek.

Skú­maj poča­sie vo vnút­ri domu

6069205-weather-forecast-box-tempescope-ken-kawamoto-5-650-53c212670e-1471444040

Foto: tempescope.com

Je to sko­ro neuve­ri­teľ­né, ako môžeš pozo­ro­vať poča­sie vo vnút­ri tej­to malej koc­ky.

Držiak na kávu

6068855-c7ec9edbb8249b8368f3d4b9cd315cfd-650-e7f5170fb6-1471444040

Foto: outblush.com

Jed­no­du­ché a záro­veň bri­liant­né. Toto si roz­hod­ne zami­lu­ješ pou­ží­vať, či už doma ale­bo v robo­te.

Pero, kto­ré rozo­zná far­by

6069455-fbf0c24437feb5dd438413f4ca3fd5f0-650-e12f285188-1471444040

Foto: pinterest.com

Pre­čo to nie­kto vymys­lel až teraz?!

Scho­va­ný tele­ví­zor

6069305-extended-tv9-650-9050ba3342-1471444040

Foto: dumpaday.com

Per­fekt­ná kamuf­láž.

Múd­re pero

6069005-this_is_pure_genius_02-650-dccd595b25-1471444040

Foto: designboom.com

Sta­či­lo by mať jed­no také­to pero v ško­le.

Zdroj člán­ku: brightside.meZdroj titul­nej foto­gra­fie: brightside.me

Pridať komentár (0)