18 neuve­ri­teľ­ných vyná­le­zov, ktoré zme­nia naše životy

Timotej Vančo / 27. septembra 2016 / Zaujímavosti

Super veci, ktoré ti zjed­no­du­šujú život.

Denne pou­ží­vame rôzne zau­jí­mavé a potrebné zaria­de­nia na uľah­če­nie našej práce alebo často krát aj jej zrých­le­nie. V tomto zozname môžeš nájsť rôzne nové a inšpi­ra­tívne vecičky, ktoré by ti pomohli v neča­ka­ných chví­ľach.

Veľmi kom­fortné lavičky v par­koch

6069505-prodotti-27674-rel90203ab7-05f8-4c88-b172-cb03db55c4b4-650-a441d56ff3-1471444040-1

Foto: archiproducts.com

Vtipný a prak­tický držiak na špa­gety.

6069105-kitchenconversation02-650-53c212670e-1471444040

Foto: brightside.me

Vet­ra­nie pre tvoju posteľ

6068805-bedfan-0-650-346710679d-1471444040

Foto: gizmag.com

Jasné, že každý z nás pou­žíva ten tajný trik v podobe jed­nej nohy pod peri­nou a dru­hej vedľa nej, len aby si regu­lo­val tep­lotu. Odte­raz ho už nemu­síš prak­ti­zo­vať.

Papuče vytvo­rené pre hra­nie sa s deťmi

6068755-b125f7add6199ec100c5618106145df2c5554658-650-a69b3e4b9c-1471444040

Foto: feedfloyd.com

Super nápad pre rodiny s malými deťmi.

Sponky pre upnu­tie zele­niny pri gri­lo­vaní

6068905-c4bf56db-a55c-476a-8472-15f93ed08dc6-650-c1afb69e7b-1471444040

Foto: amazon.com

Výborné pri gri­lo­vaní zele­niny, sla­niny a mnoho ďal­šieho.

Super kufor

6069355-f7d4cf8a93e61ad0981fd597649819d1-605-899af399ae-1471444040

Foto: yankodesign.com

Tento kufor sa ľahko stane tvo­jím spo­loč­ní­kom na ces­tách. Obsa­huje vešiak a zásuvky pre ulo­že­nie oble­če­nia.

Vrec­ková lampa vo veľ­kosti kre­dit karty

6069555-1-650-9ab3879a04-1471444040

Foto: thinkgeek.com

Táto lampa sa dokonca zmestí aj do tvo­jej peňa­ženky!

Tri v jed­nom: kávo­var, hrian­ko­vač a pan­vica

6068705-3in1_breakfast_station-590-a12b707add-1471444040

Foto: amazon.com

Super stroj pre robe­nie raňa­jok.

Mag­ne­tické vypí­nače

6068655-ad-191-650-d95b19c096-1471444040

Foto: amazon.com

Prak­tické, aby si nič pred odcho­dom neza­bu­dol.

Hrn­ček, ktorý sa sám zamieša

6069255-self-stirring-mug-610x610-650-9a951eb20e-1471444040

Foto: amazon.com

Dokáže pomie­šať čokoľ­vek, čo dáš do vnútra. Výborný nápad!

Klá­ves­nica z holo­gramu

6069155-keychain-laser-projection-virtual-keyboard-1-650-47b377365d-1471444040

Foto: amazon.com

Túto super vychy­távku využi­ješ naj­viac pri písaní dlhých správ. Nikomu sa predsa nechce písať dlhé správy dvoma prs­tami na tele­fóne.

Stan so solár­nymi panelmi

6069055-orangesolarconcepttent-650-53c212670e-14714440406069405-kak-vybrat-palatku-palatka-budushhego-imidzhevaya-kartinka-1-650-3a36c3c249-1471444040

Foto: lcimag.com

Počas noci si v stane môžeš svie­tiť, nabí­jať tele­fón alebo ohriať pod­lahu, na kto­rej spíš.

Ino­va­tívna taška na umý­va­nie

6068605-ad-27-650-fb4eabe452-1471444040

Foto: thescrubba.com

Keď ideš mimo domu, ťažko si vez­meš aj práčku. S touto taš­kou si ale budeš môcť vyprať čokoľ­vek.

Skú­maj poča­sie vo vnútri domu

6069205-weather-forecast-box-tempescope-ken-kawamoto-5-650-53c212670e-1471444040

Foto: tempescope.com

Je to skoro neuve­ri­teľné, ako môžeš pozo­ro­vať poča­sie vo vnútri tejto malej kocky.

Držiak na kávu

6068855-c7ec9edbb8249b8368f3d4b9cd315cfd-650-e7f5170fb6-1471444040

Foto: outblush.com

Jed­no­du­ché a záro­veň bri­liantné. Toto si roz­hodne zami­lu­ješ pou­ží­vať, či už doma alebo v robote.

Pero, ktoré rozo­zná farby

6069455-fbf0c24437feb5dd438413f4ca3fd5f0-650-e12f285188-1471444040

Foto: pinterest.com

Prečo to nie­kto vymys­lel až teraz?!

Scho­vaný tele­ví­zor

6069305-extended-tv9-650-9050ba3342-1471444040

Foto: dumpaday.com

Per­fektná kamuf­láž.

Múdre pero

6069005-this_is_pure_genius_02-650-dccd595b25-1471444040

Foto: designboom.com

Sta­čilo by mať jedno takéto pero v škole.

Zdroj článku: brightside.meZdroj titul­nej foto­gra­fie: brightside.me

Pridať komentár (0)