Digi­tál­ny nomád Aleš: Ces­to­va­nie je tá naj­lep­šia ško­la živo­ta

Marianna Mikešová / 2. januára 2017 / Rozhovory

Jed­no­du­cho milu­je nezá­vis­lé ces­to­va­nie a fote­nie nových vzru­šu­jú­cich miest. Asi tak­to by sme v skrat­ke moh­li opí­sať mla­dé­ho Slo­vá­ka Ale­ša Tvr­dé­ho, kto­rý rod­nú kra­ji­nu na čas vyme­nil za ďale­kú cudzi­nu. Okrem toho aj rád píše, pre­to nevá­haj a pre­čí­taj si jeho blog, za kto­rý zís­kal dvoj­ná­sob­né oce­ne­nie Blo­ger roka 2014 a 2015.

Ahoj Aleš, v kto­rej kra­ji­ne sa momen­tál­ne nachá­dzaš? :-)

Ahoj Marian­na, v sep­tem­bri minu­lé­ho roka som odišiel na Tai­wan. Okrem jed­né­ho mesia­ca dovo­len­ky na Slo­ven­sku počas leta som tu dote­raz a netu­ším, kedy zme­ním loka­li­tu opä­tov­ne :-).

Spo­mí­naš si vôbec, kedy si s ces­to­va­ním po sve­te a foto­gra­fo­va­ním začal?

Prá­ve pred­ne­dáv­nom som sa nad tým zamýš­ľal. No nie som si cel­kom istý. Svo­ju prvú ces­tu som absol­vo­val v roku 2005, vte­dy som však išiel auto­bu­som do Írska hľa­dať prá­cu a nie ces­to­vať. To sku­toč­né dob­ro­druž­né ces­to­va­nie zača­lo tro­chu neskôr. V roku 2008 sme si s kama­rát­mi a vte­daj­ší­mi pria­teľ­ka­mi kúpi­li leten­ky do Parí­ža. Po návra­te sme zis­ti­li, aké to bolo jed­no­du­ché a odvte­dy sa ces­to­va­nia stá­le neviem naba­žiť. Foto­apa­rát bol vždy mojím ver­ným spo­loč­ní­kom na kaž­dej jed­nej ces­te, kto­rú som absol­vo­val. Postu­pom času som však čoraz inten­zív­nej­šie pát­ral po tom, ako svo­je foto­gra­fie stá­le zlep­šo­vať, aby boli kraj­šie.

alishan-4

Alis­han, Tai­wan, zdroj foto­gra­fií: photoandtraveling.com

Ces­tu­ješ aj sám?

Nie vždy, ale občas áno. Väč­ši­nou však idem s nie­kým, či už to je kama­rát, pria­teľ­ka ale­bo náhod­ní ces­tu­jú­ci, kto­rých stret­nem počas svoj­ho túla­nia. Nie­kto­rí ľudia, kto­rí sa ma pýta­jú, či sa nebo­jím ísť sám, majú zby­toč­né pred­sud­ky. Na ces­tách sa vždy náj­de nie­kto podob­ný ako ty a je jed­no­du­ché dať sa s ním do reči. Ešte si nepa­mä­tám, že by som niko­ho nestre­tol. A ak by aj pred­sa nikde naoko­lo nebol žia­den cudzi­nec, tak vždy veľ­mi rád pre­ho­dím zopár viet s domá­ci­mi. Tí sa vždy dajú veľ­mi radi do reči s cudzin­com.

Digi­tál­ne nomád­stvo je dnes obľú­be­ný život­ný štýl. Doká­že ťa však uži­viť? Ale­bo ti pomá­ha aj spon­zo­ring?

Je to veľ­mi podob­né tomu, ako keď sa nie­kto živí sám na seba. To zna­me­ná, že musím sám hľa­dať rôz­ne pra­cov­né prí­le­ži­tos­ti, za kto­ré mi nie­kto zapla­tí. Spo­čiat­ku som som v tom cel­kom tápal. No postup­ne som sa naučil hľa­dať prí­le­ži­tos­ti aj tam, kde by som ich pred tým nikdy nehľa­dal. Aby som však pre­žil v „ďale­kom sve­te“, tak si pri­vy­rá­bam naprí­klad aj pou­lič­ným ume­ním. Čo sa týka spon­zor­stva, tak to je len veľ­mi oje­di­ne­lé. Sko­ro vždy to je tak, že ak sa nie­kto roz­hod­ne mi nie­čo dať, tak to zadar­mo nebu­de. Vždy pre to tak, že na oplát­ku nie­čo uro­bím aj ja.

taipei-3

Tai­pei, zdroj foto­gra­fií: photoandtraveling.com

Kto­ré sú tvo­je top 3 kra­ji­ny, kto­ré si nav­ští­vil? 

Hmm, tak to sa musím poriad­ne zamys­lieť. Nepat­rím medzi nároč­ných ľudí, čo zna­me­ná, že mi sta­čí málo na to, aby som bol spo­koj­ný. To pla­tí aj o kra­ji­nách, kto­ré som nav­ští­vil. Avšak, aby som sa nevy­hý­bal odpo­ve­di, tak naj­viac mi v hla­ve rezo­nu­jú kra­ji­ny ako Japon­sko, Bolí­via a Peru.

Japon­sko si ma zís­ka­lo naj­viac tým, že je to ako­by cel­kom iný svet na našej pla­né­te. Dá sa tu nájsť asi všet­ko a k tomu tu žije mno­ho veľ­mi milých a pria­teľ­ských ľudí.

Bolí­via mi uča­ro­va­la naj­mä kvô­li prí­ro­de, kto­rú je tu mož­né vidieť. Dajú sa tu pod­nik­núť krás­ne túry do hôr, k nád­her­ným lagú­nam ale­bo tu majú aj naj­väč­šiu soľ­nú púšť na sve­te.

Peru je pre mňa takis­to krás­ne kvô­li prí­ro­de, no navy­še tu je mož­né vidieť aj kus boha­tej his­tó­rie. Táto kra­ji­na nie je len o Machu Pic­chu. Je to aj o tre­koch do naj­hl­b­ších kaňo­nov na sve­te a úni­koch do divo­kej džun­gle. Dá sa tu nájsť naj­väč­šia pies­ko­vá duna ale­bo kon­tro­verz­né čia­ry v púš­ti Naz­ca.

Keď sa občas vrá­tiš na Slo­ven­sko, kam rád cho­díš?

Naj­rad­šej trá­vim čas so svo­ji­mi pria­teľ­mi a rodi­nou, nech je to kde­koľ­vek. V augus­te sa mi však poda­ri­lo uro­biť okruž­nú ces­to tak­mer oko­lo celej kra­ji­ny. Počas tej­to ces­ty som si uve­do­mil, že Slo­ven­sko je nád­her­né. Toľ­ko krá­sy, prí­rod­né­ho a kul­túr­ne­ho dedič­stva, kto­ré tu máme, nám môže závi­dieť nejed­na zahra­nič­ná kra­ji­na. Nie­ke­dy však ako­by sme zabú­da­li na to, že sa o to všet­ko musí­me aj sta­rať. Máme ten­to poklad a musí­me si ho chrá­niť, lebo ak nie, tak sa ani nenaz­dá­me a môže sa to zme­niť na minu­losť.

strbske-pleso-in-high-tatras

Slo­ven­sko, Štr­b­ské ple­so, zdroj foto­gra­fií: photoandtraveling.com

Ces­to­va­nie je naj­mä o spoz­ná­va­ní nových ľudí, odliš­ných kul­túr. Ako ťa v tom­to sme­re ovplyv­ni­lo?

S tým súhla­sím. Ces­to­va­nie je naj­lep­šia ško­la živo­tom, akú som dostal. Mno­ho­krát som videl krá­sy sve­ta, kto­ré som dovte­dy mohol sle­do­vať len z doku­men­tár­nych fil­mov. Avšak ces­to­va­nie nie je len o tom pek­nom. Je to aj o tom, ako spoz­nať svet tých dru­hých a spoz­nať aj seba samé­ho. Ak si nie­kto mys­lí, že môj život je len o tom, aby som videl super­la­tí­vy pla­né­ty, tak ho skla­mem. Odvte­dy, ako som začal ces­to­vať, som zis­til, že mno­ho vecí, kto­ré boli pre mňa samoz­rej­mos­ťou, sú pre mno­hých ľudí na sve­te nie­čo ako malý zázrak. Pre nie­kto­rých to sú dokon­ca veci, kto­ré nikdy neza­ži­jú. Pre­to viem, že voda z vodo­vo­du nie samoz­rej­mosť, stre­cha nad hla­vou môže byť aj z ige­lit­ky, hlad je naj­lep­ší kuchár a poko­ry nie je nikdy dosť.

Spo­me­nieš si na nie­kto­rý sku­toč­ne pozi­tív­ny ale­bo nega­tív­ny záži­tok z ciest?

Odke­dy žijem na Tai­wa­ne, tak o tie pozi­tív­ne sku­toč­ne nie je núdza. Tu sú tak­mer všet­ci na seba veľ­mi milí a pria­teľ­skí. Veria totiž, že keď uro­bia nie­čo dob­ré pre dru­hé­ho, tak sa nie­čo dob­ré vrá­ti aj im. Samoz­rej­me to pla­tí aj naopak. Naprí­klad dnes som bol na káve v jed­nej z mojich obľú­be­ných kaviar­ní, kam cho­dím čas­to. Pri mojom odcho­de mi pre­da­vač­ka dala plný pohár s ďal­šou kávou na domov, lebo vie, že ju mám rád. Zadar­mo.

Z tých hor­ších spo­mie­nok mi momen­tál­ne napa­dá to, ako nám rebe­li v Peru chce­li pre­pad­núť auto­bus, nie­kde na ces­te upro­stred ničo­ho. Našťas­tie si šofér zacho­val duchap­rí­tom­nosť a nene­chal sa zastra­šiť. Váž­nosť situ­ácie som si uve­do­mil až vte­dy, keď do vnút­ra auto­bu­su pre­le­tel cez roz­bi­té sklo prvý kameň. Rých­lo sme sa všet­ci skr­či­li do ulič­ky a kry­li si hla­vy.

81

Viet­nam, zdroj foto­gra­fií: photoandtraveling.com

Mno­hí ces­tu­jú málo, pre­to­že vraj na to tre­ba veľa peňa­zí. Súhla­síš s tým?

Samoz­rej­me to nie je zadar­mo, ale nie je to ani také dra­hé, aby si to nemoh­li dovo­liť oby­čaj­ní ľudia, ako naprí­klad aj ja. Exis­tu­je veľa spô­so­bov, ako ušet­riť dosť peňa­zí, a potom za ne spoz­ná­vať svet. Sám to mám odskú­ša­né a ak nie­kto neve­rí, tak nech mi pokoj­ne napí­še. Veľ­mi rád mu pora­dím, ako sa to dá.

Máš neja­ké tipy, ako ces­to­vať výhod­nej­šie? 

Mys­lím, že kaž­dý, kto už absol­vo­val nie­koľ­ko ciest „na vlast­nú päsť“, neja­ké tie fíg­le pozná. Naprí­klad som v jed­nom mojom člán­ku písal o tom, ako sme strá­vi­li Sil­ves­ter v Kari­bi­ku za menej ako 900€ na 14 dní. Leten­ky vždy poze­rám v dosta­toč­nom pred­sti­hu pred plá­no­va­ným odle­tom. Je to roz­pä­tie zhru­ba troch mesia­cov. To však ešte nega­ran­tu­je, že náj­dem super akciu. Dôle­ži­té je vedieť des­ti­ná­ciu a pri­bliž­ný dátum. Tie­to úda­je sú však len orien­tač­né. Daj­me tomu, že chcem letieť zo Slo­ven­ska do Thaj­ska. Pre­to hľa­dám nie­len lety z Bra­ti­sla­vy, ale aj z oko­li­tých letísk — Vie­deň, Buda­pešť, Pra­ha, Kra­kov. Cenu sme­rom dole stla­čia aj pre­stu­py.

Takis­to je potreb­né kal­ku­lo­vať aj s cie­ľo­vou des­ti­ná­ci­ou. Aj tu tre­ba hľa­dať via­ce­ro mož­nos­tí. Nemu­sím zhá­ňať pria­mo leten­ku na neja­ký malič­ký ostrov, pre­to­že to bude zrej­me dra­hé. Pre­to si ju kúpim pod­ľa naj­niž­šej ceny (frek­ven­to­va­né letis­ká) a odtiaľ sa po kra­ji­ne dopra­vím vnút­ro­štát­nym pre­prav­com. Ten­to spô­sob doká­že ušet­riť aj stov­ky eur. Teraz však exis­tu­jú aj rôz­ne web strán­ky, kto­ré to uro­bia za mňa a ja si len poze­rám na mape, kam som ochot­ný uro­biť zachádz­ku. Ušet­riť sa dá aj na býva­ní. Keď ces­tu­jem s pria­teľ­kou, tak spí­me zvy­čaj­ne v hote­loch ale­bo pen­zi­ó­noch, no keď som sám ale­bo s kama­rát­mi, spí­me vša­de. Na plá­ži, v lese, v par­ku, na sta­ni­ci… :)

alex0250

Tai­tung Coun­ty, Tai­wan, zdroj foto­gra­fií: photoandtraveling.com

Čo nikdy nesmie chý­bať v tvo­jej ces­tov­nej taš­ke? Urči­te si za ten čas zdo­ko­na­lil neja­ký ultra-eko­no­mic­ký sys­tém bale­nia.

Za tých pár rokov som sa už čo to naučil. To, ako sa poba­lím, ovplyv­ňu­je veľa okol­nos­tí. Naprí­klad sa sna­žím plá­no­vať výle­ty tak, aby som nes­trie­dal tep­lé a stu­de­né poča­sie. Tým eli­mi­nu­jem to, že v bato­hu nebu­dem potre­bo­vať oble­če­nie do tep­la aj do zimy. Vždy si na ces­tu beriem sta­ré veci, kto­ré tam buď nechám ale­bo ich daru­jem, a keď nie­čo potre­bu­jem, tak si to kúpim pria­mo v des­ti­ná­cii, kde sa nachá­dzam a zís­kam tak aspoň pek­ný a mno­ho­krát aj lac­ný suve­nír.

Naj­nov­šie si sa roz­ho­dol vytvá­rať videá zo svo­jich ciest. Povedz nám o tom nie­čo.

Áno pres­ne tak. Plá­no­val som to už dlh­šie, no nemal som kame­ru, kto­rá by doká­za­la ako tak schop­ne zazna­me­ná­vať momen­ty na ces­tách. Video je super a je to cel­kom iný pohľad na mies­to kde som. Foto­gra­fiu milu­jem, ale keď­že chcem ľuďom spro­stred­ko­vať čo najau­ten­tic­kej­ší záži­tok, tak je video nevy­hnut­nos­ťou.

Veľ­mi sa mi však páčia aj video­p­re­zen­tá­cie foto­gra­fií, kto­ré som tiež začal robiť. Je to taký malý a zrých­le­ný film o tom, čo sa dá v danom mies­te vidieť. Naj­nov­šie môže­te sle­do­vať seriál z kra­jín, kto­ré som nav­ští­vil. Jeho názov je pod­ľa štá­tu odkiaľ sú foto­gra­fie, dopl­ne­ný o pozdrav v danom jazy­ku. Prvý diel sa volá Slo­va­kia – Ahoj.

Ale­šov blog a ďal­šie krás­ne fot­ky náj­deš tu.

zdroj foto­gra­fií: photoandtraveling.com,zdro titul­nej foto: photoandtraveling.com

Pridať komentár (0)