Digitálny nomád Aleš: Cestovanie je tá najlepšia škola života

Marianna Mikešová / 2. januára 2017 / Rozhovory

Jed­no­du­cho mi­luje ne­zá­vislé ces­to­va­nie a fo­te­nie no­vých vzru­šu­jú­cich miest. Asi takto by sme v skratke mohli opí­sať mla­dého Slo­váka Aleša Tvr­dého, ktorý rodnú kra­jinu na čas vy­me­nil za ďa­lekú cu­dzinu. Ok­rem toho aj rád píše, preto ne­vá­haj a pre­čí­taj si jeho blog, za ktorý zís­kal dvoj­ná­sobné oce­ne­nie Blo­ger roka 2014 a 2015.

Ahoj Aleš, v kto­rej kra­jine sa mo­men­tálne na­chá­dzaš? :-)

Ahoj Ma­rianna, v sep­tem­bri mi­nu­lého roka som od­išiel na Tai­wan. Ok­rem jed­ného me­siaca do­vo­lenky na Slo­ven­sku po­čas leta som tu do­te­raz a ne­tu­ším, kedy zme­ním lo­ka­litu opä­tovne :-).

Spo­mí­naš si vô­bec, kedy si s ces­to­va­ním po svete a fo­to­gra­fo­va­ním za­čal?

Práve pred­ne­dáv­nom som sa nad tým za­mýš­ľal. No nie som si cel­kom istý. Svoju prvú cestu som ab­sol­vo­val v roku 2005, vtedy som však išiel au­to­bu­som do Ír­ska hľa­dať prácu a nie ces­to­vať. To sku­točné dob­ro­družné ces­to­va­nie za­čalo tro­chu ne­skôr. V roku 2008 sme si s ka­ma­rátmi a vte­daj­šími pria­teľ­kami kú­pili le­tenky do Pa­ríža. Po ná­vrate sme zis­tili, aké to bolo jed­no­du­ché a od­vtedy sa ces­to­va­nia stále ne­viem na­ba­žiť. Fo­to­apa­rát bol vždy mo­jím ver­ným spo­loč­ní­kom na kaž­dej jed­nej ceste, ktorú som ab­sol­vo­val. Po­stu­pom času som však čo­raz in­ten­zív­nej­šie pát­ral po tom, ako svoje fo­to­gra­fie stále zlep­šo­vať, aby boli kraj­šie.

alishan-4

Alis­han, Tai­wan, zdroj fo­to­gra­fií: pho­to­andt­ra­ve­ling.com

Ces­tu­ješ aj sám?

Nie vždy, ale ob­čas áno. Väč­ši­nou však idem s nie­kým, či už to je ka­ma­rát, pria­teľka alebo ná­hodní ces­tu­júci, kto­rých stret­nem po­čas svojho tú­la­nia. Nie­ktorí ľu­dia, ktorí sa ma pý­tajú, či sa ne­bo­jím ísť sám, majú zby­točné pred­sudky. Na ces­tách sa vždy nájde nie­kto po­dobný ako ty a je jed­no­du­ché dať sa s ním do reči. Ešte si ne­pa­mä­tám, že by som ni­koho ne­stre­tol. A ak by aj predsa ni­kde na­okolo ne­bol žia­den cu­dzi­nec, tak vždy veľmi rád pre­ho­dím zo­pár viet s do­má­cimi. Tí sa vždy dajú veľmi radi do reči s cu­dzin­com.

Di­gi­tálne no­mád­stvo je dnes ob­ľú­bený ži­votný štýl. Do­káže ťa však uži­viť? Alebo ti po­máha aj spon­zo­ring?

Je to veľmi po­dobné tomu, ako keď sa nie­kto živí sám na seba. To zna­mená, že mu­sím sám hľa­dať rôzne pra­covné prí­le­ži­tosti, za ktoré mi nie­kto za­platí. Spo­čiatku som som v tom cel­kom tá­pal. No po­stupne som sa na­učil hľa­dať prí­le­ži­tosti aj tam, kde by som ich pred tým ni­kdy ne­hľa­dal. Aby som však pre­žil v „ďa­le­kom svete“, tak si pri­vy­rá­bam na­prí­klad aj po­u­lič­ným ume­ním. Čo sa týka spon­zor­stva, tak to je len veľmi oje­di­nelé. Skoro vždy to je tak, že ak sa nie­kto roz­hodne mi niečo dať, tak to za­darmo ne­bude. Vždy pre to tak, že na oplátku niečo uro­bím aj ja.

taipei-3

Tai­pei, zdroj fo­to­gra­fií: pho­to­andt­ra­ve­ling.com

Ktoré sú tvoje top 3 kra­jiny, ktoré si nav­ští­vil? 

Hmm, tak to sa mu­sím po­riadne za­mys­lieť. Ne­pat­rím me­dzi ná­roč­ných ľudí, čo zna­mená, že mi stačí málo na to, aby som bol spo­kojný. To platí aj o kra­ji­nách, ktoré som nav­ští­vil. Av­šak, aby som sa ne­vy­hý­bal od­po­vedi, tak naj­viac mi v hlave re­zo­nujú kra­jiny ako Ja­pon­sko, Bo­lí­via a Peru.

Ja­pon­sko si ma zís­kalo naj­viac tým, že je to akoby cel­kom iný svet na na­šej pla­néte. Dá sa tu nájsť asi všetko a k tomu tu žije mnoho veľmi mi­lých a pria­teľ­ských ľudí.

Bo­lí­via mi uča­ro­vala najmä kvôli prí­rode, ktorú je tu možné vi­dieť. Dajú sa tu pod­nik­núť krásne túry do hôr, k nád­her­ným la­gú­nam alebo tu majú aj naj­väč­šiu soľnú púšť na svete.

Peru je pre mňa ta­kisto krásne kvôli prí­rode, no na­vyše tu je možné vi­dieť aj kus bo­ha­tej his­tó­rie. Táto kra­jina nie je len o Ma­chu Pic­chu. Je to aj o tre­koch do naj­hl­b­ších ka­ňo­nov na svete a úni­koch do di­vo­kej džun­gle. Dá sa tu nájsť naj­väč­šia pies­ková duna alebo kon­tro­verzné čiary v púšti Nazca.

Keď sa ob­čas vrá­tiš na Slo­ven­sko, kam rád cho­díš?

Naj­rad­šej trá­vim čas so svo­jimi pria­teľmi a ro­di­nou, nech je to kde­koľ­vek. V au­guste sa mi však po­da­rilo uro­biť okružnú cesto tak­mer okolo ce­lej kra­jiny. Po­čas tejto cesty som si uve­do­mil, že Slo­ven­sko je nád­herné. Toľko krásy, prí­rod­ného a kul­túr­neho de­dič­stva, ktoré tu máme, nám môže zá­vi­dieť ne­jedna za­hra­ničná kra­jina. Nie­kedy však akoby sme za­bú­dali na to, že sa o to všetko mu­síme aj sta­rať. Máme tento po­klad a mu­síme si ho chrá­niť, lebo ak nie, tak sa ani ne­naz­dáme a môže sa to zme­niť na mi­nu­losť.

strbske-pleso-in-high-tatras

Slo­ven­sko, Štr­b­ské pleso, zdroj fo­to­gra­fií: pho­to­andt­ra­ve­ling.com

Ces­to­va­nie je najmä o spoz­ná­vaní no­vých ľudí, od­liš­ných kul­túr. Ako ťa v tomto smere ovplyv­nilo?

S tým sú­hla­sím. Ces­to­va­nie je naj­lep­šia škola ži­vo­tom, akú som do­stal. Mno­ho­krát som vi­del krásy sveta, ktoré som do­vtedy mo­hol sle­do­vať len z do­ku­men­tár­nych fil­mov. Av­šak ces­to­va­nie nie je len o tom pek­nom. Je to aj o tom, ako spoz­nať svet tých dru­hých a spoz­nať aj seba sa­mého. Ak si nie­kto myslí, že môj ži­vot je len o tom, aby som vi­del su­per­la­tívy pla­néty, tak ho skla­mem. Od­vtedy, ako som za­čal ces­to­vať, som zis­til, že mnoho vecí, ktoré boli pre mňa sa­moz­rej­mos­ťou, sú pre mno­hých ľudí na svete niečo ako malý zá­zrak. Pre nie­kto­rých to sú do­konca veci, ktoré ni­kdy ne­za­žijú. Preto viem, že voda z vo­do­vodu nie sa­moz­rej­mosť, stre­cha nad hla­vou môže byť aj z ige­litky, hlad je naj­lepší ku­chár a po­kory nie je ni­kdy dosť.

Spo­me­nieš si na nie­ktorý sku­točne po­zi­tívny alebo ne­ga­tívny zá­ži­tok z ciest?

Od­kedy ži­jem na Tai­wane, tak o tie po­zi­tívne sku­točne nie je nú­dza. Tu sú tak­mer všetci na seba veľmi milí a pria­teľ­skí. Ve­ria to­tiž, že keď uro­bia niečo dobré pre dru­hého, tak sa niečo dobré vráti aj im. Sa­moz­rejme to platí aj na­opak. Na­prí­klad dnes som bol na káve v jed­nej z mo­jich ob­ľú­be­ných ka­viarní, kam cho­dím často. Pri mo­jom od­chode mi pre­da­vačka dala plný po­hár s ďal­šou ká­vou na do­mov, lebo vie, že ju mám rád. Za­darmo.

Z tých hor­ších spo­mie­nok mi mo­men­tálne na­padá to, ako nám re­beli v Peru chceli pre­pad­núť au­to­bus, nie­kde na ceste upro­stred ni­čoho. Na­šťas­tie si šo­fér za­cho­val du­chap­rí­tom­nosť a ne­ne­chal sa za­stra­šiť. Váž­nosť si­tu­ácie som si uve­do­mil až vtedy, keď do vnútra au­to­busu pre­le­tel cez roz­bité sklo prvý ka­meň. Rýchlo sme sa všetci skr­čili do uličky a kryli si hlavy.

81

Viet­nam, zdroj fo­to­gra­fií: pho­to­andt­ra­ve­ling.com

Mnohí ces­tujú málo, pre­tože vraj na to treba veľa pe­ňazí. Sú­hla­síš s tým?

Sa­moz­rejme to nie je za­darmo, ale nie je to ani také drahé, aby si to ne­mohli do­vo­liť oby­čajní ľu­dia, ako na­prí­klad aj ja. Exis­tuje veľa spô­so­bov, ako ušet­riť dosť pe­ňazí, a po­tom za ne spoz­ná­vať svet. Sám to mám od­skú­šané a ak nie­kto ne­verí, tak nech mi po­kojne na­píše. Veľmi rád mu po­ra­dím, ako sa to dá.

Máš ne­jaké tipy, ako ces­to­vať vý­hod­nej­šie? 

Mys­lím, že každý, kto už ab­sol­vo­val nie­koľko ciest „na vlastnú päsť“, ne­jaké tie fígle po­zná. Na­prí­klad som v jed­nom mo­jom článku pí­sal o tom, ako sme strá­vili Sil­ves­ter v Ka­ri­biku za me­nej ako 900€ na 14 dní. Le­tenky vždy po­ze­rám v do­sta­toč­nom pred­stihu pred plá­no­va­ným od­le­tom. Je to roz­pä­tie zhruba troch me­sia­cov. To však ešte ne­ga­ran­tuje, že náj­dem su­per ak­ciu. Dô­le­žité je ve­dieť des­ti­ná­ciu a pri­bližný dá­tum. Tieto údaje sú však len orien­tačné. Dajme tomu, že chcem le­tieť zo Slo­ven­ska do Thaj­ska. Preto hľa­dám nie­len lety z Bra­ti­slavy, ale aj z oko­li­tých le­tísk – Vie­deň, Bu­da­pešť, Praha, Kra­kov. Cenu sme­rom dole stla­čia aj pre­stupy.

Ta­kisto je po­trebné kal­ku­lo­vať aj s cie­ľo­vou des­ti­ná­ciou. Aj tu treba hľa­dať via­cero mož­ností. Ne­mu­sím zhá­ňať priamo le­tenku na ne­jaký ma­ličký os­trov, pre­tože to bude zrejme drahé. Preto si ju kú­pim podľa naj­niž­šej ceny (frek­ven­to­vané le­tiská) a od­tiaľ sa po kra­jine do­pra­vím vnút­ro­štát­nym pre­prav­com. Tento spô­sob do­káže ušet­riť aj stovky eur. Te­raz však exis­tujú aj rôzne web stránky, ktoré to uro­bia za mňa a ja si len po­ze­rám na mape, kam som ochotný uro­biť za­chádzku. Ušet­riť sa dá aj na bý­vaní. Keď ces­tu­jem s pria­teľ­kou, tak spíme zvy­čajne v ho­te­loch alebo pen­zi­ó­noch, no keď som sám alebo s ka­ma­rátmi, spíme všade. Na pláži, v lese, v parku, na sta­nici… :)

alex0250

Tai­tung County, Tai­wan, zdroj fo­to­gra­fií: pho­to­andt­ra­ve­ling.com

Čo ni­kdy ne­smie chý­bať v tvo­jej ces­tov­nej taške? Ur­čite si za ten čas zdo­ko­na­lil ne­jaký ul­tra-eko­no­mický sys­tém ba­le­nia.

Za tých pár ro­kov som sa už čo to na­učil. To, ako sa po­ba­lím, ovplyv­ňuje veľa okol­ností. Na­prí­klad sa sna­žím plá­no­vať vý­lety tak, aby som ne­s­trie­dal teplé a stu­dené po­ča­sie. Tým eli­mi­nu­jem to, že v ba­tohu ne­bu­dem po­tre­bo­vať ob­le­če­nie do tepla aj do zimy. Vždy si na cestu be­riem staré veci, ktoré tam buď ne­chám alebo ich da­ru­jem, a keď niečo po­tre­bu­jem, tak si to kú­pim priamo v des­ti­ná­cii, kde sa na­chá­dzam a zís­kam tak as­poň pekný a mno­ho­krát aj lacný su­ve­nír.

Naj­nov­šie si sa roz­ho­dol vy­tvá­rať vi­deá zo svo­jich ciest. Po­vedz nám o tom niečo.

Áno presne tak. Plá­no­val som to už dl­h­šie, no ne­mal som ka­meru, ktorá by do­ká­zala ako tak schopne za­zna­me­ná­vať mo­menty na ces­tách. Vi­deo je su­per a je to cel­kom iný po­hľad na miesto kde som. Fo­to­gra­fiu mi­lu­jem, ale keďže chcem ľu­ďom spro­stred­ko­vať čo na­jau­ten­tic­kejší zá­ži­tok, tak je vi­deo ne­vy­hnut­nos­ťou.

Veľmi sa mi však pá­čia aj vi­deo­p­re­zen­tá­cie fo­to­gra­fií, ktoré som tiež za­čal ro­biť. Je to taký malý a zrých­lený film o tom, čo sa dá v da­nom mieste vi­dieť. Naj­nov­šie mô­žete sle­do­vať se­riál z kra­jín, ktoré som nav­ští­vil. Jeho ná­zov je podľa štátu od­kiaľ sú fo­to­gra­fie, do­pl­nený o po­zdrav v da­nom ja­zyku. Prvý diel sa volá Slo­va­kia – Ahoj.

Ale­šov blog a ďal­šie krásne fotky náj­deš tu.

zdroj fo­to­gra­fií: pho­to­andt­ra­ve­ling.com,zdro ti­tul­nej foto: pho­to­andt­ra­ve­ling.com

Pridať komentár (0)