Elep­hone M3 stojí len 164 €, no ponúka Helio P10, 3 GB RAM, 21 MPx Sony foto­apa­rát či kom­pletnú pod­poru LTE sietí!

fonyzciny.sk / 31. júla 2016 / Tech a inovácie

Elep­hone je už medzi fanú­šikmi čín­skych smart­fó­nov pomerne známy výrobca, v kto­rého port­fó­liu náj­deme smart­fóny niž­ších a stred­ných tried. Začiat­kom roka Elep­hone pred­sta­vil nie­koľko mode­lov, medzi kto­rými bol aj neme­nej zau­jí­mavý Elep­hone M3 – vlaj­kový model výrobcu pat­riaci do stred­nej triedy.

Elep­hone M3 je síce smart­fón stred­nej triedy, no nie hoci­jaký. Svo­jou výba­vou dokáže kon­ku­ro­vať oveľa drah­ším smart­fó­nom reno­mo­va­ných zna­čiek, pri­tom jeho cena nepre­sa­huje hra­nicu 165 eur! E-shop Gearbest.com posky­tol pre vás, čita­te­ľov nášho webu, exklu­zívny kupón na kúpu Pro ver­zie Elep­hone M3 za per­fekt­ných 164 €! Zľava sa apli­kuje auto­ma­ticky po zadaní zľa­vo­vého kupónu EleM3 do prí­sluš­ného poľa v objed­návke. Za tento malý peniaz dosta­nete smart­fón s nadu­pa­nou hard­vé­ro­vou výba­vou.

elephone-m3-7

Elep­hone M3 je kla­sický čín­sky 5,5-palcový smart­fón, kto­rého disp­lej má FullHD roz­lí­še­nie. Smart­fón je vyro­bený z luxus­ného kovu tvo­ria­ceho celú kon­štruk­ciu, kto­rej hrúbka je len 7,7 mm a váha 155 gra­mov. V kovom tele sa ukrýva spo­ľah­livý osem­jad­rový Media­Tek Helio P10 (MT6755) pro­ce­sor bežiaci na tak­to­va­cej frek­ven­cii 2,0 GHz. Keďže ide o Pro ver­ziu zaria­de­nia, pro­ce­soru sekun­duje dosta­točná 3 GB RAM pamäť. Gra­fický výkon zabez­pečí čip Mali-T860 MP2. Pre vaše dáta je nachys­tané 32 GB vnú­torné úlo­žisko s mož­nos­ťou roz­ší­re­nia o ďal­ších 128 GB pomo­cou mic­roSD karty.

elephone-m36

Aj keď ide o smart­fón s cenou pod 165 €, výrobca doň integ­ro­val foto­apa­rát, aký vídame vo vlaj­ko­vých lodiach. Kon­krétne ide o Sony IMX230 sní­mač s 21 MPx roz­lí­še­ním, clo­nou f/2.0 a rých­lym fázo­vým PDAF zaos­tro­va­ním. Na zadnej strane náj­deme aj sní­mač odtlač­kov prs­tov, ktorý je možné pou­žiť aj na uzam­knu­tie apli­ká­cií. Sel­fie mania­kov poteší až 8 MPx Omni­Vi­sion OV8858 predný foto­apa­rát s 84° uhlom záberu.

elephone-m3-1

Vše­tok tento nadu­paný hard­vér napája prie­merná 3000 mAh baté­ria s pod­po­rou tech­no­ló­gie rých­leho nabí­ja­nia Pump Express Plus, vďaka kto­rej sa smart­fón z 0% na 100% dobije za pri­bližne 2 hodiny. Nabí­ja­nie pre­bieha cez rever­zi­bilný USB Type-C v3.0 konek­tor a smart­fón beží na naj­nov­šom Andro­ide 6.0 Marsh­mal­low. Samoz­rej­mos­ťou je aj Dual­SIM a poteší plná pod­pora 4G LTE sietí na území Slo­ven­ska, čo zna­mená pod­poru dôle­ži­tého B20 (800 MHz) pásma.

elephone-m3-oficialne-2 FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: elep­hone

Pridať komentár (0)