Elep­ho­ne M3 sto­jí len 164 €, no ponú­ka Helio P10, 3 GB RAM, 21 MPx Sony foto­apa­rát či kom­plet­nú pod­po­ru LTE sie­tí!

fonyzciny.sk / 31. júla 2016 / Tech a inovácie

Elep­ho­ne je už medzi fanú­šik­mi čín­skych smart­fó­nov pomer­ne zná­my výrob­ca, v kto­ré­ho port­fó­liu náj­de­me smart­fó­ny niž­ších a stred­ných tried. Začiat­kom roka Elep­ho­ne pred­sta­vil nie­koľ­ko mode­lov, medzi kto­rý­mi bol aj neme­nej zau­jí­ma­vý Elep­ho­ne M3 – vlaj­ko­vý model výrob­cu pat­ria­ci do stred­nej trie­dy.

Elep­ho­ne M3 je síce smart­fón stred­nej trie­dy, no nie hoci­ja­ký. Svo­jou výba­vou doká­že kon­ku­ro­vať ove­ľa drah­ším smart­fó­nom reno­mo­va­ných zna­čiek, pri­tom jeho cena nepre­sa­hu­je hra­ni­cu 165 eur! E-shop Gearbest.com posky­tol pre vás, čita­te­ľov náš­ho webu, exklu­zív­ny kupón na kúpu Pro ver­zie Elep­ho­ne M3 za per­fekt­ných 164 €! Zľa­va sa apli­ku­je auto­ma­tic­ky po zada­ní zľa­vo­vé­ho kupó­nu Ele­M3 do prí­sluš­né­ho poľa v objed­náv­ke. Za ten­to malý peniaz dosta­ne­te smart­fón s nadu­pa­nou hard­vé­ro­vou výba­vou.

elephone-m3-7

Elep­ho­ne M3 je kla­sic­ký čín­sky 5,5-palcový smart­fón, kto­ré­ho disp­lej má FullHD roz­lí­še­nie. Smart­fón je vyro­be­ný z luxus­né­ho kovu tvo­ria­ce­ho celú kon­štruk­ciu, kto­rej hrúb­ka je len 7,7 mm a váha 155 gra­mov. V kovom tele sa ukrý­va spo­ľah­li­vý osem­jad­ro­vý Media­Tek Helio P10 (MT6755) pro­ce­sor bežia­ci na tak­to­va­cej frek­ven­cii 2,0 GHz. Keď­že ide o Pro ver­ziu zaria­de­nia, pro­ce­so­ru sekun­du­je dosta­toč­ná 3 GB RAM pamäť. Gra­fic­ký výkon zabez­pe­čí čip Mali-T860 MP2. Pre vaše dáta je nachys­ta­né 32 GB vnú­tor­né úlo­žis­ko s mož­nos­ťou roz­ší­re­nia o ďal­ších 128 GB pomo­cou mic­roSD kar­ty.

elephone-m36

Aj keď ide o smart­fón s cenou pod 165 €, výrob­ca doň integ­ro­val foto­apa­rát, aký vída­me vo vlaj­ko­vých lodiach. Kon­krét­ne ide o Sony IMX230 sní­mač s 21 MPx roz­lí­še­ním, clo­nou f/2.0 a rých­lym fázo­vým PDAF zaos­tro­va­ním. Na zadnej stra­ne náj­de­me aj sní­mač odtlač­kov prs­tov, kto­rý je mož­né pou­žiť aj na uzam­knu­tie apli­ká­cií. Sel­fie mania­kov pote­ší až 8 MPx Omni­Vi­si­on OV8858 pred­ný foto­apa­rát s 84° uhlom zábe­ru.

elephone-m3-1

Vše­tok ten­to nadu­pa­ný hard­vér napá­ja prie­mer­ná 3000 mAh baté­ria s pod­po­rou tech­no­ló­gie rých­le­ho nabí­ja­nia Pump Express Plus, vďa­ka kto­rej sa smart­fón z 0% na 100% dobi­je za pri­bliž­ne 2 hodi­ny. Nabí­ja­nie pre­bie­ha cez rever­zi­bil­ný USB Type-C v3.0 konek­tor a smart­fón beží na naj­nov­šom Andro­ide 6.0 Marsh­mal­low. Samoz­rej­mos­ťou je aj Dual­SIM a pote­ší plná pod­po­ra 4G LTE sie­tí na úze­mí Slo­ven­ska, čo zna­me­ná pod­po­ru dôle­ži­té­ho B20 (800 MHz) pás­ma.

elephone-m3-oficialne-2 FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: elep­ho­ne

Pridať komentár (0)