Kaž­do­denné scény zo života v oča­ru­jú­cich cine­ma­gra­foch

Barbora Váradyova, sketcher.sk / 9. júla 2016 / Tech a inovácie

Odkedy sa v roku 2011 prvý krát obja­vil ter­mín cine­ma­graf, pre­šiel nijaký ten čas, aby sa sti­hol udo­mác­niť. Pojem vzni­kol v USA foto­grafmi Kevi­nom Bur­gom a Jamie Bec­kom, ktorí začali ani­mo­vať svoje foto­gra­fie do mód­nych časo­pi­sov a novín.

Fran­cúz­sky foto­graf Julien Dou­vier tiež pod­ľa­hol tomuto médiu. Zachy­táva kaž­do­denné výjavy v prí­rode či meste a trans­for­muje ich do magic­kých obraz­cov akoby zasek­nu­tých v čase. Stú­pa­júci dym z komína, vlniace jazero či kvapky dažďa, sú obrazy nad kto­rými sa prí­liš nepo­za­sta­vu­jeme, ale Dou­vier dokáže z týchto oby­čaj­ných momen­tov spra­viť­hyp­no­tickú krásu. Viac náj­deš tu.

03-600

05-600Arbre-vent_600Brindille_longer-600Cabane_600Fontaine_600Fontaine-2-slow-600_61gif-chalet-eau-lac-pierre-percee_600Cheval-1-600mouettes-1_600Mouches-2_600sketcher_banner

zdroj: sketcher.sk, zdroj foto­gra­fií: thi­sis­co­los­sal

Pridať komentár (0)