Táto malá min­ca doká­že ulo­žiť 360 TB dát na 14 miliárd rokov

Marián Novikmec, thinkapple.sk / 29. augusta 2016 / Tech a inovácie

Len nedáv­no ved­ci infor­mo­va­li o mož­nos­ti ulo­žiť dáta na úlom­ky z kre­mi­či­té­ho skla tak, aby tam osta­li 300 mili­ó­nov rokov. Mož­no to nie­kto­rým neda­lo a roz­mýš­ľa­li, čo bude s dáta­mi po tej­to dobe a že ľudia budú ukrá­te­ní o naše poznat­ky. Teraz však ved­ci pri­chá­dza­jú s novou tech­no­ló­gi­ou, kto­rá doká­že ulo­žiť dáta na dobu 14 miliárd rokov. 

Ak zobe­rie­me do úva­hy, že Zem je sta­rá 4,534 miliárd rokov a celý ves­mír má 13,82 miliárd rokov, dá sa pove­dať, že dáta budú ulo­že­né prak­tic­ky navž­dy. Za všet­ko vďa­čí­me výskum­ní­kom z Uni­ver­si­ty of Sout­hamp­ton v Spo­je­nom krá­ľov­stve, kto­rí obja­vi­li tech­ni­ku ukla­da­nia dát pomo­cou lase­ro­vé­ho svet­la. Vzhľa­dom na to, že je táto tech­ni­ka veľ­mi rých­la a na veľ­kosť min­ce sa zmes­tí 360 tera­baj­tov dát, môže­me ulo­žiť celú his­tó­riu ľud­stva, kto­rú máme k dis­po­zí­cii.

Tech­ni­ka pou­ží­va ter­mo­se­kun­do­vé lase­ro­vé pul­zy na to, aby zapí­sa­la dáta do 3D štruk­tú­ry. Laser vytvá­ra tri vrstvy bodiek, kaž­dá z nich sa pri­tom nachá­dza iba pár mikó­nov nad tou dru­hou.

Dané zaria­de­nie sa však ozna­ču­je za 5D, pre­to­že sa ku kla­sic­kým trom dimen­ziám, kto­ré môžu ľudia vní­mať, pri­dá­va ešte pola­ri­ta a sila lúča, kto­rý vytvá­ra bod­ky. Ten­to sys­tém je tiež dosť bez­peč­ný, pre­to­že osta­ne nepoš­ko­de­ný až do 157 stup­ňov Cel­zia.

Zázrač­ná min­ca môže byť pros­tried­kom komu­ni­ká­cie medzi nami a vzdia­le­ný­mi gala­xia­mi, kto­ré ju obja­via, keď my bude­me dáv­no preč. Ved­ci už zapí­sa­li na “min­cu” nie­kto­ré zná­me die­la, tu je ich zoznam:

  • Dekla­rá­cia práv člo­ve­ka,
  • Newto­no­va opti­ka,
  • The Mag­na Car­ta,
  • The King James Bib­le.

Na číta­nie úda­jov bude slú­žiť lúč svet­la, kto­rý bude zachy­tá­vať zme­nu orien­tá­cie vĺn po tom, čo prej­dú cez jed­not­ku, na kto­rej sú dáta ulo­že­né.

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: futu­rism

Pridať komentár (0)