Táto malá minca dokáže ulo­žiť 360 TB dát na 14 miliárd rokov

Marián Novikmec, thinkapple.sk / 29. augusta 2016 / Tech a inovácie

Len nedávno vedci infor­mo­vali o mož­nosti ulo­žiť dáta na úlomky z kre­mi­či­tého skla tak, aby tam ostali 300 mili­ó­nov rokov. Možno to nie­kto­rým nedalo a roz­mýš­ľali, čo bude s dátami po tejto dobe a že ľudia budú ukrá­tení o naše poznatky. Teraz však vedci pri­chá­dzajú s novou tech­no­ló­giou, ktorá dokáže ulo­žiť dáta na dobu 14 miliárd rokov. 

Ak zobe­rieme do úvahy, že Zem je stará 4,534 miliárd rokov a celý ves­mír má 13,82 miliárd rokov, dá sa pove­dať, že dáta budú ulo­žené prak­ticky navždy. Za všetko vďa­číme výskum­ní­kom z Uni­ver­sity of Sout­hamp­ton v Spo­je­nom krá­ľov­stve, ktorí obja­vili tech­niku ukla­da­nia dát pomo­cou lase­ro­vého svetla. Vzhľa­dom na to, že je táto tech­nika veľmi rýchla a na veľ­kosť mince sa zmestí 360 tera­baj­tov dát, môžeme ulo­žiť celú his­tó­riu ľud­stva, ktorú máme k dis­po­zí­cii.

Tech­nika pou­žíva ter­mo­se­kun­dové lase­rové pulzy na to, aby zapí­sala dáta do 3D štruk­túry. Laser vytvára tri vrstvy bodiek, každá z nich sa pri­tom nachá­dza iba pár mikó­nov nad tou dru­hou.

Dané zaria­de­nie sa však ozna­čuje za 5D, pre­tože sa ku kla­sic­kým trom dimen­ziám, ktoré môžu ľudia vní­mať, pri­dáva ešte pola­rita a sila lúča, ktorý vytvára bodky. Tento sys­tém je tiež dosť bez­pečný, pre­tože ostane nepoš­ko­dený až do 157 stup­ňov Cel­zia.

Zázračná minca môže byť pros­tried­kom komu­ni­ká­cie medzi nami a vzdia­le­nými gala­xiami, ktoré ju obja­via, keď my budeme dávno preč. Vedci už zapí­sali na “mincu” nie­ktoré známe diela, tu je ich zoznam:

  • Dekla­rá­cia práv člo­veka,
  • Newto­nova optika,
  • The Magna Carta,
  • The King James Bible.

Na číta­nie úda­jov bude slú­žiť lúč svetla, ktorý bude zachy­tá­vať zmenu orien­tá­cie vĺn po tom, čo prejdú cez jed­notku, na kto­rej sú dáta ulo­žené.

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: futu­rism

Pridať komentár (0)