Vyšľach­tili ho pre armádu. Jeden z naj­lep­ších psov sveta pochá­dza zo Slo­ven­ska

interez.sk / 1. januára 2017 / Zaujímavosti

Jeden z údajne naj­lep­ších psov na svete pochá­dza práve z našich kon­čín. Ide o krí­ženca nemec­kého ovčiaka s kar­pat­ským vlkom. Zoznám sa s čes­ko­slo­ven­kým vlčia­kom.

Pes spre­vá­dza člo­veka už odpra­dávna. Ako si však vybrať toho správ­neho? Možno pou­va­žu­jete práve nad týmto ple­me­nom. Je pova­žo­vaný za jed­ného z naj­lep­ších psov na svete. Ple­meno vzniklo krí­že­ním práve na našom území v býva­lom Čes­ko­slo­ven­sku. Je to pes, ale aj vlk. Krí­že­nec nemec­kého ovčiaka a kar­pat­ského vlka, ktorý sa naším úze­mím pre­háňa už tisícky rokov. Zoznámte sa s čes­ko­slo­ven­kým vlčia­kom.

Čes­ko­slo­ven­ský vlčiak je pomerne mladé ple­meno psa. Vzni­kol krí­že­ním nemec­kého ovčiaka a kar­pat­ského vlka na území Čes­ko­slo­ven­ska v roku 1955. Cie­ľom tohto expe­ri­mentu malo byť vytvo­re­nie sil­ného ple­mena s men­ta­li­tou a tem­pe­ra­men­tom nemec­kého ovčiaka a silou, inte­li­gen­ciou a vytrva­los­ťou vlka. Expe­ri­ment vyšiel na jed­notku. Čes­ko­slo­ven­ský vlčiak je sku­točne pozo­ru­hodné zviera, ktoré je pova­žo­vané za jed­ného z naj­lep­ších psov sveta.

czechwolfdog.wordpress.comfoto:czechwolfdog.wordpress.com

Čes­ko­slo­ven­ský vlčiak viac ako psa pri­po­mína vlka. Jeho telo je rýchle a silné. Hlava sa nápadne podobá na vlka dra­vého, ktorý obýva Kar­paty a nájsť ho možno v nema­lom počte aj na území Slo­ven­ska. Srsť vlčiaka je od vlka tak­mer na nero­zoz­na­nie. Zdá sa teda, akoby sa expe­ri­men­tom poda­rilo znovu zdo­mác­niť vlka, aku­rát mu boli pri­dané “psie vlast­nosti” nemec­kého ovčiaka.

pixabay.comfoto: pixabay.com

Toto jedi­nečné ple­meno je pokojné, seba­ve­domé a nad­prie­merne inte­li­gentné. Ple­meno netrpí žiad­nymi dedič­nými cho­ro­bami a má sku­točne silný korie­nok. Ak si mys­líte, že v ňom driemu agre­sívne sklony divo­kého vlka, mýlite sa. Len málo­kedy tento pes zaú­točí bez prí­činy či prí­kazu svojho maji­teľa. Pri výcviku však potre­buje pevnú (nie tvrdú!) a trpez­livú ruku. Predsa len boli jeho pred­ko­via poriadne divokí a na “kon­trolu zvr­chu” neboli zvyk­nutí.

animalcorner.co.uk

foto: animalcorner.co.uk

Čes­ko­slo­ven­ský vlčiak je zau­jí­mavé ple­meno plné kon­tras­tov psích a vlčích vlast­ností. Sú rýchle, odvážne a často konajú podľa svo­jich pri­ro­dze­ných “prí­rod­ných” inštink­tov. Sú pri­ro­dzene podoz­rie­vavé, no bez dôvodu či prí­kazu neúto­čia. Tieto zvie­ratá však majú “vlastnú hlavu” a sú veľmi nezá­vislé. To im asi ostalo po ich vlčích pred­koch. Svo­jich maji­te­ľov si však vysoko vážia a plno ich rešpek­tujú, uve­do­mujú si totiž pora­die svorky. K ostat­ným psom to však také priaz­nivé nie je a spo­loč­nosť dru­hých “riva­lov” im veľmi dobre nerobí. Sú to predsa len “vlci samo­tári”…

dogs.petbreeds.comfoto: dogs.petbreeds.com

Pôvodne bolo toto ple­meno vyšľach­tené pre účely čes­ko­slo­ven­skej armády. Pred­po­kla­dalo sa, že pri­da­ním “vlčej krvi” sa podarí vytvo­riť ple­meno ostra­ži­tej­šie, vytrva­lej­šie a sil­nej­šie. Tieto psy mali strá­žiť vte­daj­šiu čes­ko­slo­ven­skú západnú hra­nicu. Postupne však čes­ko­slo­ven­ský vlčiak z armády vymi­zol. V pohra­nič­ných hliad­kach sa totiž vojaci často menili, čo týchto odda­ných psov miatlo. Čes­ko­slo­ven­ský vlčiak tak našiel využi­tie pri pát­raní, love, pasení, či záchrane ľudí a v nepo­sled­nom rade v bež­nej domác­nosti.

preze-startitup

zdroj: interez.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: animalcorner.co.uk

Pridať komentár (0)