Vyšľach­ti­li ho pre armá­du. Jeden z naj­lep­ších psov sve­ta pochá­dza zo Slo­ven­ska

interez.sk / 1. januára 2017 / Zaujímavosti

Jeden z údaj­ne naj­lep­ších psov na sve­te pochá­dza prá­ve z našich kon­čín. Ide o krí­žen­ca nemec­ké­ho ovčia­ka s kar­pat­ským vlkom. Zoznám sa s čes­ko­slo­ven­kým vlčia­kom.

Pes spre­vá­dza člo­ve­ka už odpra­dáv­na. Ako si však vybrať toho správ­ne­ho? Mož­no pou­va­žu­je­te prá­ve nad tým­to ple­me­nom. Je pova­žo­va­ný za jed­né­ho z naj­lep­ších psov na sve­te. Ple­me­no vznik­lo krí­že­ním prá­ve na našom úze­mí v býva­lom Čes­ko­slo­ven­sku. Je to pes, ale aj vlk. Krí­že­nec nemec­ké­ho ovčia­ka a kar­pat­ské­ho vlka, kto­rý sa naším úze­mím pre­há­ňa už tisíc­ky rokov. Zoznám­te sa s čes­ko­slo­ven­kým vlčia­kom.

Čes­ko­slo­ven­ský vlčiak je pomer­ne mla­dé ple­me­no psa. Vzni­kol krí­že­ním nemec­ké­ho ovčia­ka a kar­pat­ské­ho vlka na úze­mí Čes­ko­slo­ven­ska v roku 1955. Cie­ľom toh­to expe­ri­men­tu malo byť vytvo­re­nie sil­né­ho ple­me­na s men­ta­li­tou a tem­pe­ra­men­tom nemec­ké­ho ovčia­ka a silou, inte­li­gen­ci­ou a vytrva­los­ťou vlka. Expe­ri­ment vyšiel na jed­not­ku. Čes­ko­slo­ven­ský vlčiak je sku­toč­ne pozo­ru­hod­né zvie­ra, kto­ré je pova­žo­va­né za jed­né­ho z naj­lep­ších psov sve­ta.

czechwolfdog.wordpress.comfoto:czechwolfdog.wordpress.com

Čes­ko­slo­ven­ský vlčiak viac ako psa pri­po­mí­na vlka. Jeho telo je rých­le a sil­né. Hla­va sa nápad­ne podo­bá na vlka dra­vé­ho, kto­rý obý­va Kar­pa­ty a nájsť ho mož­no v nema­lom počte aj na úze­mí Slo­ven­ska. Srsť vlčia­ka je od vlka tak­mer na nero­zoz­na­nie. Zdá sa teda, ako­by sa expe­ri­men­tom poda­ri­lo zno­vu zdo­mác­niť vlka, aku­rát mu boli pri­da­né “psie vlast­nos­ti” nemec­ké­ho ovčia­ka.

pixabay.comfoto: pixabay.com

Toto jedi­neč­né ple­me­no je pokoj­né, seba­ve­do­mé a nad­prie­mer­ne inte­li­gent­né. Ple­me­no netr­pí žiad­ny­mi dedič­ný­mi cho­ro­ba­mi a má sku­toč­ne sil­ný korie­nok. Ak si mys­lí­te, že v ňom drie­mu agre­sív­ne sklo­ny divo­ké­ho vlka, mýli­te sa. Len málo­ke­dy ten­to pes zaú­to­čí bez prí­či­ny či prí­ka­zu svoj­ho maji­te­ľa. Pri výcvi­ku však potre­bu­je pev­nú (nie tvr­dú!) a trpez­li­vú ruku. Pred­sa len boli jeho pred­ko­via poriad­ne divo­kí a na “kon­tro­lu zvr­chu” nebo­li zvyk­nu­tí.

animalcorner.co.uk

foto: animalcorner.co.uk

Čes­ko­slo­ven­ský vlčiak je zau­jí­ma­vé ple­me­no plné kon­tras­tov psích a vlčích vlast­nos­tí. Sú rých­le, odváž­ne a čas­to kona­jú pod­ľa svo­jich pri­ro­dze­ných “prí­rod­ných” inštink­tov. Sú pri­ro­dze­ne podoz­rie­va­vé, no bez dôvo­du či prí­ka­zu neúto­čia. Tie­to zvie­ra­tá však majú “vlast­nú hla­vu” a sú veľ­mi nezá­vis­lé. To im asi osta­lo po ich vlčích pred­koch. Svo­jich maji­te­ľov si však vyso­ko vážia a plno ich rešpek­tu­jú, uve­do­mu­jú si totiž pora­die svor­ky. K ostat­ným psom to však také priaz­ni­vé nie je a spo­loč­nosť dru­hých “riva­lov” im veľ­mi dob­re nero­bí. Sú to pred­sa len “vlci samo­tá­ri”…

dogs.petbreeds.comfoto: dogs.petbreeds.com

Pôvod­ne bolo toto ple­me­no vyšľach­te­né pre úče­ly čes­ko­slo­ven­skej armá­dy. Pred­po­kla­da­lo sa, že pri­da­ním “vlčej krvi” sa poda­rí vytvo­riť ple­me­no ostra­ži­tej­šie, vytrva­lej­šie a sil­nej­šie. Tie­to psy mali strá­žiť vte­daj­šiu čes­ko­slo­ven­skú západ­nú hra­ni­cu. Postup­ne však čes­ko­slo­ven­ský vlčiak z armá­dy vymi­zol. V pohra­nič­ných hliad­kach sa totiž voja­ci čas­to meni­li, čo tých­to odda­ných psov miat­lo. Čes­ko­slo­ven­ský vlčiak tak našiel využi­tie pri pát­ra­ní, love, pase­ní, či záchra­ne ľudí a v nepo­sled­nom rade v bež­nej domác­nos­ti.

preze-startitup

zdroj: interez.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: animalcorner.co.uk

Pridať komentár (0)