20 vecí, ktoré od vás bude chcieť váš šéf a kto­rým sa nevyh­nete

Jaroslav Dodok / 16. februára 2016 / Tools a produktivita

Nájsť si nový job alebo neprísť o ten súčasný nemusí byť také ťažké, ako sa na prvý pohľad zdá.

Zby­točné chyby, ľahos­taj­nosť a prie­mer­nosť nás často­krát pri­pra­vujú o ulti­mátne prí­le­ži­tosti. Preto som sa roz­ho­dol zhr­núť 20 vecí, ktoré sa môžete naučiť už dnes a tak zvý­šiť svoju šancu na trhu práce.

1. Prísť na čas

Time­ma­na­ge­ment je základ. Je to pre­jav úcty voči dru­hému, ktorý sym­bo­li­zuje, že si svojho par­tnera s kto­rým sa máme stret­núť vážime.

2. Pove­dať o sebe súvisle aspoň 3 vety

Áno, latku som dal poriadne nízko. Možno si poviete, že pred­sta­viť sa vie predsa každý. No ja tvr­dím, že to tak nie je.

Jaroslav Dodok

foto: Jaro­slav Dodok

3. Vedieť odpo­ve­dať na otázku “PREČO?”

V práci nastane množ­stvo situ­ácii, keď bude dôle­žité obhá­jiť si svoj názor. Keď mi nie­kto odo­vzdáva vypra­co­vané zada­nie a tvrdí o ňom, že je fakt dobré, zau­jíma ma prečo. Zau­jíma ma, prečo by náš kli­ent mal byť na Face­bo­oku a nie na Ins­ta­grame. Prečo je lep­šie spra­viť webi­nár, než ško­le­nie.

4. Dead­liny

Ak pat­ríte medzi tvr­dých kri­ti­kov slova dead­line, rie­še­nie je jed­no­du­ché – stačí odo­vzdať svoj prácu o pár dní skôr, než vás dobehne dead­line. Plniť si svoje povin­nosti na čas je základ. Nie je to žiadna pri­daná hod­nota!!!

5. Naučte sa písať mail

Nie je to nič ťažké. Stačí sa naučiť, že každý mail má stručný pred­met, začia­tok mailu patrí oslo­ve­niu alebo aspoň pria­teľ­skému pozdravu. V texte mailu treba jasne a výstižne (pre­čí­tajte si tieto dve slová aspoň 10x) napí­sať, čo potre­bu­jete a kedy to oča­ká­vate. V pätičke mailu je fajn napí­sať aspoň svoje meno a priez­visko (kon­takt je už hudba budúc­nosti, ale ak pat­ríte medzi tých bys­trej­ších, tak by ste to mohli zvlád­nuť..

6. Dajte si dokopy svoj Face­book

Väč­šina per­so­na­lis­tov si najprv klike na váš face­book, až potom si otvorí váš živo­to­pis či moti­vačný list. Kvôli tomu, čo uchá­dzači o job zdie­ľajú na svo­jich pro­fi­lov som nepri­jal už nie­koľko ambi­ci­óz­nych ľudí. Ak o sebe tvr­díte, že ste spo­ľah­livý, no dáte na FB fotku ako ste zaspali na pra­covný poho­vor, znie to maxi­málne cynicky. Ak hovo­ríte, že ovlá­date admi­ni­stra­tívu a koreš­pon­den­ciu tak slovo výťaz sa píše takto: víťaz. Ak uvá­dzate, že ste nekon­fliktný typ a v zápätí pri­dáte na Face­book fotku z večer­nej bitky v bare, zabud­nite na svoj dream job.

7. Ste fle­xi­bilný? Pochy­bu­jem

Samoz­rejme hrdo som to o sebe pre­hla­so­val aj ja. Pokým mi moja bývalá šéfka Kata­rína Mol­ná­rová nedala fle­xi­bilný pra­covný čas. Poho­rel som za mesiac…

Jaroslav Dodok

foto: Jaro­slav Dodok

8. Dodr­žať slovo

Ak máte integ­ritu, máte viac, než si mys­líte. Táto hod­nota je doslova kľú­čová. Keď nie­komu dáte slovo, tak ho pro­sím dodr­žte. Myš­lienka, slovo, čin.

9. Naučte sa robiť pre­zen­tá­cie

Určite sa vo vašej kari­ére naskytne mini­málne jedna prí­le­ži­tosť, ktorá si bude vyža­do­vať, aby ste svoje myš­lienky, rie­še­nia či svoju prácu pútavo odpre­zen­to­vali. Pútavo nezna­mená čer­vený Comis Sans na mod­rom pozadí v Power Pointe. Vyskú­šajte naprí­klad Prezi.

10. Pri­znajte, ak ste niečo pokaš­lali

Nie je nič hor­šie, ako keď šéf objaví prú­ser, o kto­rom jeho pod­ria­dený nie­koľko dní alebo týž­dňov mlčal. Pri­znajte chybu skôr než na ňu príde váš šéf a navrh­nite rie­še­nie.

11. Naučte sa dávať a pri­jí­mať feed­back

Ak touto zruč­nos­ťou nedis­po­nu­jete, bude sa vám pra­co­vať a napre­do­vať veľmi ťažko. Väč­šina uve­do­me­lých zamest­ná­va­te­ľov dnes dáva svo­jim zamest­nan­com spätnú väzbu. Keď vám ju poskytne, oča­káva, že budete na sebe pra­co­vať, nie sa urá­žať.

Jaroslav Dodok

foto: Jaro­slav Dodok

12. Buďte pozorný

Váš šéf, to ocení. Nič viac si nece­ním ako to, keď za mnou príde náš account Michal, že si vši­mol novú prí­le­ži­tosť pre našu agen­túru alebo poten­ci­onálne riziko. Malič­kosti stoja za veľa!

13. Pozorne čítajte

Zjed­no­du­šíte si tak svoju prácu a uľah­číte ju aj svo­jim kole­gom. Často sa mi stáva, že keď postu­jem na Face­book nejakú pra­covnú ponuku a záu­jem­cov požia­dam, aby mi písali do správy, ozý­vajú sa v komen­tá­roch. Tak­tiež, keď pop­ro­sím kolegu o zasla­nie pod­kla­dov na mail, no on mi ich pošle na Skype.

14. Buďte pro­ak­tívny

Ak za váš job dostá­vate mini­málku, pri­zná­vam, že to môže byť sku­točne ťažký orie­šok.Exis­tujú 2 typy ľudí: reak­tívni a pro­ak­tívni. Tí druhí, sa majú lep­šie. 

15. Pýtajte sa!

Pre­tože kto sa pýta, ten veľa vie. A to je sku­točná pravda.

16. Opus­tite zónu kom­fortu

Nie je to veľmi pohodlné, no je to nevy­hnutné. Učíte sa a napre­du­jete, len vtedy, keď pre­kro­číte zónu kom­fortu a vydáte sa pre­bá­dať nové vody. Keď začnete čeliť novým výzvam.

Opusti Komfortnú zónu

foto: gofireyourself.com

17. Nepo­sie­lajte 5 stra­nový živo­to­pis

Áno, nie­kedy to bolo cool. Rec­ru­iteri však už nemajú toľko času, aby si čítali vaše osobné e-booky. Ume­nie nie je 5 stra­nové CV-čko, ale jedna strana, z kto­rej mi spadne sánka.

18. Ukážte výsledky

Keďže zamest­ná­vam 80% štu­den­tov, teda ľudí, pre kto­rých je práca v našej agen­túre tou prvou, baviť sa o penia­zoch je naozaj ťažké. Nej­dem hovo­riť o pre­hna­ných oča­ká­va­niach. Ale o tom, že pokiaľ uká­žete svoje výsledky, ktoré ste spra­vili ako dob­ro­voľ­ník pre akú­koľ­vek orga­ni­zá­ciu, pomôže vám to.

19. Samos­tat­nosť vs. tímová práca

Tieto slová poču­jem azda na kaž­dej pred­náške Mar­tina Men­šíka z Pro­fe­sie. Vo firem­nom pro­stredí ste zod­po­vedný za svoju agendu a zod­po­ved­nosť so sebou pri­náša aj samos­tat­nosť. Nemô­žete neus­tále svo­jimi tele­fo­nátmi otra­vo­vať nad­ria­de­ného. Na dru­hej strane, doká­zať pra­co­vať v tíme je veľké víťazs­tvo. Áno, papier zne­sie všetko. Aj ten s vašim CVč­kom. Ale v praxi sa vyskytne milión krí­zo­vých situ­ácii, kedy musíte spo­lu­pra­co­vať s člo­ve­kom, ktorý vám nesedí, voči kto­rému máte výhrady a žiadne zaklí­nadlo vám v tom nepo­môže.

Tímová práca

Tímová práca(ilustračná fotka), foto: aubg.edu

20. Podali ste naj­lepší výkon, aký ste vedeli?

Na Slo­ven­sku sme sa uspo­ko­jili s prie­mer­nos­ťou. „Hlavne, aby to bolo…” hovorí sa. Keď budete najb­liž­šie odo­vzdá­vať svoj živo­to­pis, vypra­co­vané zada­nie alebo pro­jekt svojmu šéfovi opý­tajte sa samého seba: „Je toto to naj­lep­šie, čo doká­žem?” Ak je odpo­veď “nie”, pre­pra­cujte to. Som totižto pre­sved­čený, že dnes by sa na Slo­ven­sku žilo lep­šie, keby sme odho­dili oku­liare prie­mer­nosti a dali do svo­jej práce maxi­mum svojho poten­ciálu, talentu a skú­se­ností.

Zhr­nuté a pod­čiark­nuté

Sú veci, ktoré pokla­dáme za samoz­rej­mosť. Ako naprí­klad vedieť napí­sať mail, či cho­diť načas. I napriek tomu tieto zále­ži­tosti flá­kame naj­lep­šie ako vieme.

Na dru­hej strane – exis­tujú prí­le­ži­tosti, vďaka kto­rým môžete vyťa­žiť a zažia­riť! Sú to často­krát malič­kosti. Práve vďaka ním sa dokáže odlí­šiť od ostat­ných uchá­dza­čov. Ak náj­dete vo svo­jej práci vášeň, pôjde to oveľa ľah­šie, než si mys­líte…

Internship

Ilus­tračná fotka stá­žistu, foto: projects-abroad.org

Zdroj: jaroslavdodok.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Jaro­slav Dodok

Pridať komentár (0)