20 vecí, kto­ré od vás bude chcieť váš šéf a kto­rým sa nevyh­ne­te

Jaroslav Dodok / 16. februára 2016 / Lifehacking

Nájsť si nový job ale­bo neprísť o ten súčas­ný nemu­sí byť také ťaž­ké, ako sa na prvý pohľad zdá.

Zby­toč­né chy­by, ľahos­taj­nosť a prie­mer­nosť nás často­krát pri­pra­vu­jú o ulti­mát­ne prí­le­ži­tos­ti. Pre­to som sa roz­ho­dol zhr­núť 20 vecí, kto­ré sa môže­te naučiť už dnes a tak zvý­šiť svo­ju šan­cu na trhu prá­ce.

1. Prí­sť na čas

Time­ma­na­ge­ment je základ. Je to pre­jav úcty voči dru­hé­mu, kto­rý sym­bo­li­zu­je, že si svoj­ho par­tne­ra s kto­rým sa máme stret­núť váži­me.

2. Pove­dať o sebe súvis­le aspoň 3 vety

Áno, lat­ku som dal poriad­ne níz­ko. Mož­no si povie­te, že pred­sta­viť sa vie pred­sa kaž­dý. No ja tvr­dím, že to tak nie je.

Jaroslav Dodok

foto: Jaro­slav Dodok

3. Vedieť odpo­ve­dať na otáz­ku “PRE­ČO?”

V prá­ci nasta­ne množ­stvo situ­ácii, keď bude dôle­ži­té obhá­jiť si svoj názor. Keď mi nie­kto odo­vzdá­va vypra­co­va­né zada­nie a tvr­dí o ňom, že je fakt dob­ré, zau­jí­ma ma pre­čo. Zau­jí­ma ma, pre­čo by náš kli­ent mal byť na Face­bo­oku a nie na Ins­ta­gra­me. Pre­čo je lep­šie spra­viť webi­nár, než ško­le­nie.

4. Dead­li­ny

Ak pat­rí­te medzi tvr­dých kri­ti­kov slo­va dead­li­ne, rie­še­nie je jed­no­du­ché – sta­čí odo­vzdať svoj prá­cu o pár dní skôr, než vás dobeh­ne dead­li­ne. Plniť si svo­je povin­nos­ti na čas je základ. Nie je to žiad­na pri­da­ná hod­no­ta!!!

5. Nauč­te sa písať mail

Nie je to nič ťaž­ké. Sta­čí sa naučiť, že kaž­dý mail má struč­ný pred­met, začia­tok mai­lu pat­rí oslo­ve­niu ale­bo aspoň pria­teľ­ské­mu pozdra­vu. V tex­te mai­lu tre­ba jas­ne a výstiž­ne (pre­čí­taj­te si tie­to dve slo­vá aspoň 10x) napí­sať, čo potre­bu­je­te a kedy to oča­ká­va­te. V pätič­ke mai­lu je fajn napí­sať aspoň svo­je meno a priez­vis­ko (kon­takt je už hud­ba budúc­nos­ti, ale ak pat­rí­te medzi tých bys­trej­ších, tak by ste to moh­li zvlád­nuť..

6. Daj­te si doko­py svoj Face­bo­ok

Väč­ši­na per­so­na­lis­tov si najprv kli­ke na váš face­bo­ok, až potom si otvo­rí váš živo­to­pis či moti­vač­ný list. Kvô­li tomu, čo uchá­dza­či o job zdie­ľa­jú na svo­jich pro­fi­lov som nepri­jal už nie­koľ­ko ambi­ci­óz­nych ľudí. Ak o sebe tvr­dí­te, že ste spo­ľah­li­vý, no dáte na FB fot­ku ako ste zaspa­li na pra­cov­ný poho­vor, znie to maxi­mál­ne cynic­ky. Ak hovo­rí­te, že ovlá­da­te admi­ni­stra­tí­vu a koreš­pon­den­ciu tak slo­vo výťaz sa píše tak­to: víťaz. Ak uvá­dza­te, že ste nekon­flikt­ný typ a v zápä­tí pri­dá­te na Face­bo­ok fot­ku z večer­nej bit­ky v bare, zabud­ni­te na svoj dre­am job.

7. Ste fle­xi­bil­ný? Pochy­bu­jem

Samoz­rej­me hrdo som to o sebe pre­hla­so­val aj ja. Pokým mi moja býva­lá šéf­ka Kata­rí­na Mol­ná­ro­vá neda­la fle­xi­bil­ný pra­cov­ný čas. Poho­rel som za mesiac…

Jaroslav Dodok

foto: Jaro­slav Dodok

8. Dodr­žať slo­vo

Ak máte integ­ri­tu, máte viac, než si mys­lí­te. Táto hod­no­ta je doslo­va kľú­čo­vá. Keď nie­ko­mu dáte slo­vo, tak ho pro­sím dodr­ž­te. Myš­lien­ka, slo­vo, čin.

9. Nauč­te sa robiť pre­zen­tá­cie

Urči­te sa vo vašej kari­é­re naskyt­ne mini­mál­ne jed­na prí­le­ži­tosť, kto­rá si bude vyža­do­vať, aby ste svo­je myš­lien­ky, rie­še­nia či svo­ju prá­cu púta­vo odpre­zen­to­va­li. Púta­vo nezna­me­ná čer­ve­ný Comis Sans na mod­rom poza­dí v Power Poin­te. Vyskú­šaj­te naprí­klad Pre­zi.

10. Pri­znaj­te, ak ste nie­čo pokaš­la­li

Nie je nič hor­šie, ako keď šéf obja­ví prú­ser, o kto­rom jeho pod­ria­de­ný nie­koľ­ko dní ale­bo týž­dňov mlčal. Pri­znaj­te chy­bu skôr než na ňu prí­de váš šéf a navrh­ni­te rie­še­nie.

11. Nauč­te sa dávať a pri­jí­mať feed­back

Ak tou­to zruč­nos­ťou nedis­po­nu­je­te, bude sa vám pra­co­vať a napre­do­vať veľ­mi ťaž­ko. Väč­ši­na uve­do­me­lých zamest­ná­va­te­ľov dnes dáva svo­jim zamest­nan­com spät­nú väz­bu. Keď vám ju poskyt­ne, oča­ká­va, že bude­te na sebe pra­co­vať, nie sa urá­žať.

Jaroslav Dodok

foto: Jaro­slav Dodok

12. Buď­te pozor­ný

Váš šéf, to oce­ní. Nič viac si nece­ním ako to, keď za mnou prí­de náš account Michal, že si vši­mol novú prí­le­ži­tosť pre našu agen­tú­ru ale­bo poten­ci­onál­ne rizi­ko. Malič­kos­ti sto­ja za veľa!

13. Pozor­ne čítaj­te

Zjed­no­du­ší­te si tak svo­ju prá­cu a uľah­čí­te ju aj svo­jim kole­gom. Čas­to sa mi stá­va, že keď postu­jem na Face­bo­ok neja­kú pra­cov­nú ponu­ku a záu­jem­cov požia­dam, aby mi písa­li do sprá­vy, ozý­va­jú sa v komen­tá­roch. Tak­tiež, keď pop­ro­sím kole­gu o zasla­nie pod­kla­dov na mail, no on mi ich pošle na Sky­pe.

14. Buď­te pro­ak­tív­ny

Ak za váš job dostá­va­te mini­mál­ku, pri­zná­vam, že to môže byť sku­toč­ne ťaž­ký orie­šok.Exis­tu­jú 2 typy ľudí: reak­tív­ni a pro­ak­tív­ni. Tí dru­hí, sa majú lep­šie. 

15. Pýtaj­te sa!

Pre­to­že kto sa pýta, ten veľa vie. A to je sku­toč­ná prav­da.

16. Opus­ti­te zónu kom­for­tu

Nie je to veľ­mi pohodl­né, no je to nevy­hnut­né. Učí­te sa a napre­du­je­te, len vte­dy, keď pre­kro­čí­te zónu kom­for­tu a vydá­te sa pre­bá­dať nové vody. Keď začne­te čeliť novým výzvam.

Opusti Komfortnú zónu

foto: gofireyourself.com

17. Nepo­sie­laj­te 5 stra­no­vý živo­to­pis

Áno, nie­ke­dy to bolo cool. Rec­ru­ite­ri však už nema­jú toľ­ko času, aby si číta­li vaše osob­né e-booky. Ume­nie nie je 5 stra­no­vé CV-čko, ale jed­na stra­na, z kto­rej mi spad­ne sán­ka.

18. Ukáž­te výsled­ky

Keď­že zamest­ná­vam 80% štu­den­tov, teda ľudí, pre kto­rých je prá­ca v našej agen­tú­re tou prvou, baviť sa o penia­zoch je naozaj ťaž­ké. Nej­dem hovo­riť o pre­hna­ných oča­ká­va­niach. Ale o tom, že pokiaľ uká­že­te svo­je výsled­ky, kto­ré ste spra­vi­li ako dob­ro­voľ­ník pre akú­koľ­vek orga­ni­zá­ciu, pomô­že vám to.

19. Samos­tat­nosť vs. tímo­vá prá­ca

Tie­to slo­vá poču­jem azda na kaž­dej pred­náš­ke Mar­ti­na Men­ší­ka z Pro­fe­sie. Vo firem­nom pro­stre­dí ste zod­po­ved­ný za svo­ju agen­du a zod­po­ved­nosť so sebou pri­ná­ša aj samos­tat­nosť. Nemô­že­te neus­tá­le svo­ji­mi tele­fo­nát­mi otra­vo­vať nad­ria­de­né­ho. Na dru­hej stra­ne, doká­zať pra­co­vať v tíme je veľ­ké víťazs­tvo. Áno, papier zne­sie všet­ko. Aj ten s vašim CVč­kom. Ale v pra­xi sa vyskyt­ne mili­ón krí­zo­vých situ­ácii, kedy musí­te spo­lu­pra­co­vať s člo­ve­kom, kto­rý vám nese­dí, voči kto­ré­mu máte výhra­dy a žiad­ne zaklí­nad­lo vám v tom nepo­mô­že.

Tímová práca

Tímo­vá práca(ilustračná fot­ka), foto: aubg.edu

20. Poda­li ste naj­lep­ší výkon, aký ste vede­li?

Na Slo­ven­sku sme sa uspo­ko­ji­li s prie­mer­nos­ťou. „Hlav­ne, aby to bolo…” hovo­rí sa. Keď bude­te najb­liž­šie odo­vzdá­vať svoj živo­to­pis, vypra­co­va­né zada­nie ale­bo pro­jekt svoj­mu šéfo­vi opý­taj­te sa samé­ho seba: „Je toto to naj­lep­šie, čo doká­žem?” Ak je odpo­veď “nie”, pre­pra­cuj­te to. Som totiž­to pre­sved­če­ný, že dnes by sa na Slo­ven­sku žilo lep­šie, keby sme odho­di­li oku­lia­re prie­mer­nos­ti a dali do svo­jej prá­ce maxi­mum svoj­ho poten­ciá­lu, talen­tu a skú­se­nos­tí.

Zhr­nu­té a pod­čiark­nu­té

Sú veci, kto­ré pokla­dá­me za samoz­rej­mosť. Ako naprí­klad vedieť napí­sať mail, či cho­diť načas. I napriek tomu tie­to zále­ži­tos­ti flá­ka­me naj­lep­šie ako vie­me.

Na dru­hej stra­ne – exis­tu­jú prí­le­ži­tos­ti, vďa­ka kto­rým môže­te vyťa­žiť a zažia­riť! Sú to často­krát malič­kos­ti. Prá­ve vďa­ka ním sa doká­že odlí­šiť od ostat­ných uchá­dza­čov. Ak náj­de­te vo svo­jej prá­ci vášeň, pôj­de to ove­ľa ľah­šie, než si mys­lí­te…

Internship

Ilus­trač­ná fot­ka stá­žis­tu, foto: projects-abroad.org

Zdroj: jaroslavdodok.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Jaro­slav Dodok

Pridať komentár (0)