22 naj­dô­le­ži­tej­ších vecí, ktoré ťa posunú bliž­šie k tvo­jim cie­ľom

Rudolf Nečas / 26. júna 2016 / Tools a produktivita

Koľko úspeš­ných ľudí poznáš osobne? Väč­šina ľudí nedo­káže vyme­no­vať viac než zopár mien. Prečo je tak ťažké dosiah­nuť úspech a čo je to, čo delí úspeš­ných od menej úspeš­ných?

Ak si pre­zrieš živo­to­pisy úspeš­ných ľudí, zis­tíš, že nie to odkiaľ prišli alebo kde začali, ovplyv­nilo ich úspech, ale skôr to boli ich zvyky a spô­sob mys­le­nia. Úspech má veľa čo doči­ne­nia s robe­ním toho, čo prav­de­po­dobne teraz nech­ceš robiť, aby si neskôr mohol robiť to, čo naozaj chceš.

sir-richard-branson

foto: ibtimes.co.uk

Pokiaľ robíš v živote len jed­no­du­ché veci, potom bude ťažký, ale ak robíš ťažké veci, život bude ľahký. Tu je 22 z naj­ťaž­ších, ale naj­dô­le­ži­tej­ších vecí, ktoré musíš uro­biť pre dosia­hnu­tie úspe­chu a všet­kých tvo­jich cie­ľov.

1. Neboj sa veľ­kých ris­kov

Postup vždy zahŕňa riziko. Nemô­žeš ukrad­núť druhú métu a stále mať nohu na prvej.“ – Fre­de­rick Wil­cox

Ris­ko­va­nia sa boja tak­mer všetci, ale úspech nedo­siah­neš keď budeš všetko hrať na istotu. Musíš ísť za tým, čo chceš, neob­javí sa to len tak z ničoho nič pred tebou na strie­bor­nom pod­nose. Čím väčší risk, tým väčší býva úspech.

2. Ver si a nasle­duj intu­íciu

Oveľa viac sa spo­lie­ham na inštinkt, než na skú­ma­nie obrov­ského množ­stva šta­tis­tík.“ – Sir Richard Bran­son

Nemu­síš vždy nad všet­kým pre­hnane pre­mýš­ľať a sna­žiť sa byť čo naj­lo­gic­kej­ším, podľa väč­šiny úspeš­ných ľudí je nie­kedy intu­ícia oveľa pres­nej­šia vo výbere toho naj­lep­šieho roz­hod­nu­tia. Nebýva to ľahké, keď logika ti vraví, že to má byť inak, ale naučiť sa veriť intu­ícií môže byť tá naj­lep­šia vec čo spra­víš.

3. Postav sa stra­chu

Aby si uspel, tvoja túžba po úspe­chu by mala byť väč­šia ako stra­chu z neús­pe­chu.” – Bill Cosby

Ak chceš uspieť, musíš sa naučiť, ako pre­ko­nať svoj strach a vyspo­ria­dať sa s ním, tak aby nena­ru­šil tvoj úspech. Ak neo­vlád­neš svoje obavy, ony určite ovládnu teba a okradnú ťa o úspech.

47b2008eb528b67d5545368730af256b

foto: pinterest.com

4. Sta­nov si ciele a drž sa ich

Sta­no­ve­nie cie­ľov je prvým kro­kom v pre­mene nevi­di­teľ­ného na vidi­teľné.” – Tony Rob­bins

Väč­šina ľudí si nesta­noví ciele a nedrží sa ich, pre­tože to vyža­duje dis­cip­línu a extra úsi­lie. Vedel si, že väč­šina z najús­peš­nej­ších ľudí v tomto svete si pra­vi­delne sta­no­vuje ciele? Ciele sú tvo­jou tra­sou k úspe­chu. Nepre­hliadni tento dôle­žitý zvyk.

5. Prijmi zod­po­ved­nosť za svoje výsledky

Prijmi zod­po­ved­nosť za svoj život. Vedz, že si to ty, kto sa chce nie­kam dostať, nie nie­kto iný. ” – Les Brown

Nemô­žeš zo seba robiť obeť a obvi­ňo­vať iných za výsledky, ktoré máš v živote. Ty vytvá­raš výsledky, ktoré chceš, nemô­žeš oča­ká­vať, že nie­kto iný dosiahne tvoje ciele a potom ti len dá to čo chceš. Ak chceš úspech, budeš musieť vziať zod­po­ved­nosť za to či ho dosiah­neš alebo nie, nemô­žeš obvi­ňo­vať ostat­ných.

6. Skoro vstá­vaj

Keď ráno stra­tíš hodinu, budeš ju dobie­hať celý deň.“ – Richard Wha­tely

Toto je na vrchole v zozname väč­šiny ľudí, ale často je to tak ťažké! Je však pravda, že ak sa pre­bu­díš len o hodinu skôr každý deň, budeš mať päť hodín týž­denne naviac, počas kto­rých môžeš pra­co­vať na dosia­hnutí svojho cieľa. Šta­tis­tiky neklamú a najús­peš­nejší ľudia nevys­pá­vajú dlho, ale vstá­vajú zavčas.

motivation-on-a-monday

foto: lifehack.org

7. Postav sa po tom, ako si spa­dol

Nie je to o tom či spad­neš, ale o tom, či vsta­neš.“ – Vince Lom­bardi

Nemô­žeš mať kon­trolu nad tým, čo sa ti stane, ale máš kon­trolu nad tým, ako sa s tým vyspo­ria­daš. Ak chceš byť úspešní, musíš ísť ďalej, aj keď máš pocit, že by si to naj­rad­šej vzdal. Vzdať sa svojho cieľa, pre­tože jedna vec nevyšla, že je ako zni­če­nie ďal­ších troch pneuma­tík, lebo na jed­nej máš defekt.

8. Pre­staň prok­ras­ti­no­vať

Odlož na zaj­traj­šok len to, čo si ochotný nechať nedo­kon­čené keď zomrieš.“ – Pablo Picasso

Prok­ras­ti­no­va­nie môže vážne sabo­to­vať tvoje šance na úspech. Môžeš prísť o prí­le­ži­tosti, peniaze, poško­diť si povesť a dôveru. Vyspo­ria­daj sa so svo­jím otá­ľa­ním, ak vieš, že ťa drží späť, nene­chaj prok­ras­ti­ná­cií ukrad­núť tvoje sny a úspech, veľa ľuďom sa to stáva až prí­liš často.

9. Daj pred­nosť výsled­kom pred pohod­lím

Slov­ník je jedi­ným mies­tom, kde je úspech skôr, ako práca.” – Vin­cent Lom­bardi

Ak chceš v živote uspieť, musíš pra­co­vať tvr­d­šie: roz­sah tvo­jich snáh je aj roz­sa­hom tvo­jich odmien. Nie je to o pra­co­vaní dlhé hodiny aby si toho sti­hol čo naj­viac, ale o tom aby si pra­co­val roz­um­nej­šie. Na začiatku musíš dať niečo extra a pra­co­vať tvr­d­šie, aby si mal dobrý roz­beh.

47ed330924cd485ba8660f5f6043ac43_tx600

foto: sandiegouniontribune.com

10. Pusti sa do toho

Úspech nav­štívi len tých, ktorí vedú život plný práce.“– The­odore Roose­velt

Je ľahké prísť s mili­ó­nom dôvo­dov, prečo by si nemal dať spra­viť “určitú” akciu, ktoré by si mal uro­biť. Ako často si povieš: “Teraz nie je správny čas,” alebo “Nie som pri­pra­vený”? Stačí aby si sa do toho pus­til, nemusí to byť správne alebo doko­nalé, ale potre­bu­ješ postupne pokra­čo­vať bliž­šie k svojmu cieľu. Vždy sa nájde niečo, čo môžeš uro­biť, aby si sa dostal bliž­šie k cieľu.

11. Vyspo­ria­daj sa so zme­nami

Zmena je zásadná; zlep­še­nie je logická forma zmeny.” – John Cash Penny

Nie­kedy je ťažké pri­jať zmenu, ale keď chceš dosiah­nuť určité ciele a byť úspeš­nej­ším, je to potrebné. Snaž sa pri­jať zmenu a nájdi spô­soby, ako sa jej čo naj­jed­no­duch­šie pris­pô­so­biť. Ak chceš väčší úspech potre­bu­ješ zmeny, inak by si bol úspeš­ným už teraz. Neb­ráň sa im, vítaj ich!

12. Vyhni sa bez­du­chým kle­be­tám

Veľké mysle dis­ku­tujú o myš­lien­kach; prie­merné mysle dis­ku­tujú o uda­los­tiach; malé mysle dis­ku­tujú o ľuďoch.” – Ele­a­nor Roose­velt

Ty a tvoj úspech ste do znač­nej miery ovplyv­není pro­stre­dím a kru­hom tvo­jich pria­te­ľov. Roz­ho­vory, ktoré s nimi vedieš sú semienka myš­lie­nok, a ty chceš úspešné myš­lienky. Roz­prá­vaj sa o nápa­doch, maj inšpi­ra­tívne roz­ho­vory a nemu­síš sa uchy­ľo­vať k bez­du­chým kon­ver­zá­ciám s ničím pozi­tív­nym, ktoré len zne­čis­ťujú svoju myseľ.

13. Spo­lu­pra­cuj s ostat­nými

Ten, kto sa snaží žiť sám, neus­peje ako ľud­ská bytosť.” – Pearl S. Buck

Nikto sa nestane úspeš­ným sám, jed­no­du­cho to nie je možné. Pomá­haj dru­hým a buduj si vzťahy na svo­jej ceste. Pop­ros ostat­ných o radu, keď budeš potre­bo­vať pomoc, a keď môžeš pomá­haj ostat­ným. Nie je ľahké nájsť a vybu­do­vať silný vzťah, vyža­duje to úsi­lie a odhod­la­nie, tie sú však extrémne dôle­žité pre úspech.

startup-593343_960_720

foto: pixabay.com

14. Netráp sa tým čo si mys­lia ostatní

Nemô­žeš sa cítiť menej­cen­ným kvôli nikomu, ak to nedo­vo­líš.” – Ele­a­nor Roose­velt

Je ťažké nene­chať pri­po­mienky a názory iných ľudí aby sa ťa nie­kedy dot­kli, však predsa si tiež člo­vek. Avšak, zjavne to nepo­máha, pokiaľ ide o dosia­hnu­tie cie­ľov; bez seba­ve­do­mia sa to stane dva­krát tak náročné. Je len na tebe či umož­níš ostat­ným aby ťa poni­žo­vali. Jed­no­du­cho sa usmej na ľudí, ktorí pochy­bujú, sna­žia sa ťa zho­diť a pokra­čuj ďalej . Nemô­žeš sa usi­lo­vať o to, aby ťa mali radi všetci na svete.

15. Rob to, čo naozaj milu­ješ

Jediný spô­sob, ako odviesť veľkú prácu, je milo­vať to, čo robíš. Ak si to ešte nena­šiel, hľa­daj ďalej.” – Steve Jobs

Jed­ným z naj­väč­ších kľú­čov k úspe­chu je milo­vať to, čo robíš. Už máš moti­vá­ciu, inšpi­rá­ciu a odhod­la­nie, ktoré ťa pod­po­ria od začiatku a počas cesty. Je náročné sku­točne robiť to, čo máš rád v živote, a záro­veň si z toho zabez­pe­čiť živo­by­tie, ale nedá­vaj limity na svoj život. Vy roz­ho­du­ješ, čo je možné; Buď kre­a­tívni a nájdi spô­soby, ako to spra­viť v prí­pade, že je to to, čo naozaj chceš.

16. Plá­nuj efek­tívne

Nikto nikdy nespí­sal plán, aby bol na mizine, tučný, lenivý, alebo hlúpy. Tieto veci sú tým, čo sa stane, keď nemáš plán.” – Larry Win­get

Potre­bu­ješ mať plán a záro­veň potre­bu­ješ aj efek­tívne plá­no­vať. Ak neplá­nu­ješ ako vieš, kam ideš? Musíš si sta­no­viť ciele, naplá­no­vať ako ich dosiah­neš a potom usku­toč­niť svoj plán. Naučiť sa efek­tívne plá­no­vať je tiež dôle­žité, je ľahké pod­ko­pať svoje úsi­lie zlým plá­no­va­ním a tak ohro­ziť šance na úspech.

startup-photos

foto: pexels.com

17. Buď odhod­laný

Úspech sa skladá z cesty od neús­pe­chu k neús­pe­chu bez straty nad­še­nia.” – Wins­ton Chur­chill

Zostať odhod­laný keď veci nevy­ze­rajú dobre sa oveľa jed­no­duch­šie povie, ako urobí. Tvá­rou v tvár nepriazni osudu, udr­ža­nie ducha nad­še­nia ti dá silu, ktorú potre­bu­ješ aby si mohol ísť ďalej. To, na čo sa sústre­díš ras­tie, takže sa nesús­treď na to, čo nefun­guje, zame­raj sa na to, čo môžeš uro­biť aby to fun­go­valo a buď nad­šený z ďal­ších mož­ností.

18. Nájdi odvahu na nasle­do­va­nie svo­jich snov

Všetky tvoje sny sa môžu stať sku­toč­nos­ťou, ak budeš mať odvahu na ich dosia­hnu­tie.” – Walt Dis­ney

Musíš sa pozrieť stra­chu priamo do očí a prejsť okolo neho. Môžeš dosiah­nuť všetky svoje ciele a mať vše­tok úspech, ak máš odvahu a mys­le­nie, ktoré to pod­porí. Maj odvahu nasle­do­vať svoje sny, a nevzdá­vaj sa, kým ich nedo­siah­neš.

19. Prijmi všetky výzvy

Ak chceš byť úspešný, musíš pri­jať všetky výzvy, ktoré ti prídu do cesty. Nemô­žeš jed­no­du­cho pri­jať len tie, ktoré sa ti páčia.” – Mike Gafka

Na dosia­hnu­tie svo­jich cie­ľov a úspe­chu musíš pre­ko­nať veľa výziev. Nemô­žeš si vybrať, kto­rým z nich chceš čeliť, budeš ich musieť pri­jať všetky. Sú tam, aby ťa pod­po­rili v raste a dosia­hnutí svo­jich cie­ľov, všetky sú rov­nako dôle­žité pre tvoj úspech.

run-1275786_960_720

foto: pixabay.com

20. Keď s nie­čím začneš, nepres­tá­vaj

Činy sú základ­ným kľú­čom k všet­kému úspe­chu.” – Pablo Picasso

Keď začneš cho­diť do posil­ňovne, musíš tam byť pra­vi­delne aby si videl nejaké výsledky a to isté platí aj pre úspech. Musíš pra­vi­delne a dlho­dobo pra­co­vať, ak chceš mať viac než len oby­čajné výsledky. Sní­va­nie, chce­nie a plá­no­va­nie ťa tam samé nedos­tanú, ale dlho­dobá práca áno.

21. Vždy ver v seba samého

Viera v seba samého je jed­nou z naj­dô­le­ži­tej­ších tehál v budo­vaní kaž­dého úspeš­ného pod­niku.” – Lydia M. Child

Ak neve­ríš v seba samého, nemô­žeš oča­ká­vať, že nie­kto iný bude. Musíš byť svo­jou vlast­nou rozt­lies­ka­vač­kou a povzbu­dzo­vať sa. Mať dôveru v seba je to, čo ťa spraví úspeš­ným. Nepo­chy­buj o sebe, ver si a úspech sa dostaví.

22. Sprav niečo naviac

Úspech je robiť oby­čajné veci neoby­čajne dobre.” – Jim Rohn

Jediný roz­diel medzi bežné a mimo­riad­nym je, že do toho dru­hého vlo­žíš tro­chu viac úsi­lia. Je to ťažké a treba k tomu oveľa viac ener­gie, ale ako veľmi chceš uspieť?

Úspech príde ak si ochotný uro­biť čo musíš k tomu, aby si sa dostal tam, kde chceš byť. Nevzdá­vaj sa svo­jich cie­ľov a snov. Všetci máme rov­naké šance uspieť.

guy-690753_960_720

foto: pixabay.com

zdroj: lifehack.org, zdroj titul­nej foto­gra­fie: pixabay.com

Pridať komentár (0)