22 naj­dô­le­ži­tej­ších vecí, kto­ré ťa posu­nú bliž­šie k tvo­jim cie­ľom

Rudolf Nečas / 26. júna 2016 / Lifehacking

Koľ­ko úspeš­ných ľudí poznáš osob­ne? Väč­ši­na ľudí nedo­ká­že vyme­no­vať viac než zopár mien. Pre­čo je tak ťaž­ké dosiah­nuť úspech a čo je to, čo delí úspeš­ných od menej úspeš­ných?

Ak si pre­zrieš živo­to­pi­sy úspeš­ných ľudí, zis­tíš, že nie to odkiaľ priš­li ale­bo kde zača­li, ovplyv­ni­lo ich úspech, ale skôr to boli ich zvy­ky a spô­sob mys­le­nia. Úspech má veľa čo doči­ne­nia s robe­ním toho, čo prav­de­po­dob­ne teraz nech­ceš robiť, aby si neskôr mohol robiť to, čo naozaj chceš.

sir-richard-branson

foto: ibtimes.co.uk

Pokiaľ robíš v živo­te len jed­no­du­ché veci, potom bude ťaž­ký, ale ak robíš ťaž­ké veci, život bude ľah­ký. Tu je 22 z naj­ťaž­ších, ale naj­dô­le­ži­tej­ších vecí, kto­ré musíš uro­biť pre dosia­hnu­tie úspe­chu a všet­kých tvo­jich cie­ľov.

1. Neboj sa veľ­kých ris­kov

Postup vždy zahŕňa rizi­ko. Nemô­žeš ukrad­núť dru­hú métu a stá­le mať nohu na prvej.“ – Fre­de­rick Wil­cox

Ris­ko­va­nia sa boja tak­mer všet­ci, ale úspech nedo­siah­neš keď budeš všet­ko hrať na isto­tu. Musíš ísť za tým, čo chceš, neob­ja­ví sa to len tak z ničo­ho nič pred tebou na strie­bor­nom pod­no­se. Čím väč­ší risk, tým väč­ší býva úspech.

2. Ver si a nasle­duj intu­íciu

Ove­ľa viac sa spo­lie­ham na inštinkt, než na skú­ma­nie obrov­ské­ho množ­stva šta­tis­tík.“ – Sir Richard Bran­son

Nemu­síš vždy nad všet­kým pre­hna­ne pre­mýš­ľať a sna­žiť sa byť čo naj­lo­gic­kej­ším, pod­ľa väč­ši­ny úspeš­ných ľudí je nie­ke­dy intu­ícia ove­ľa pres­nej­šia vo výbe­re toho naj­lep­šie­ho roz­hod­nu­tia. Nebý­va to ľah­ké, keď logi­ka ti vra­ví, že to má byť inak, ale naučiť sa veriť intu­ícií môže byť tá naj­lep­šia vec čo spra­víš.

3. Postav sa stra­chu

Aby si uspel, tvo­ja túž­ba po úspe­chu by mala byť väč­šia ako stra­chu z neús­pe­chu.” – Bill Cos­by

Ak chceš uspieť, musíš sa naučiť, ako pre­ko­nať svoj strach a vyspo­ria­dať sa s ním, tak aby nena­ru­šil tvoj úspech. Ak neo­vlád­neš svo­je oba­vy, ony urči­te ovlád­nu teba a okrad­nú ťa o úspech.

47b2008eb528b67d5545368730af256b

foto: pinterest.com

4. Sta­nov si cie­le a drž sa ich

Sta­no­ve­nie cie­ľov je prvým kro­kom v pre­me­ne nevi­di­teľ­né­ho na vidi­teľ­né.” – Tony Rob­bins

Väč­ši­na ľudí si nesta­no­ví cie­le a nedr­ží sa ich, pre­to­že to vyža­du­je dis­cip­lí­nu a extra úsi­lie. Vedel si, že väč­ši­na z najús­peš­nej­ších ľudí v tom­to sve­te si pra­vi­del­ne sta­no­vu­je cie­le? Cie­le sú tvo­jou tra­sou k úspe­chu. Nepre­hliad­ni ten­to dôle­ži­tý zvyk.

5. Prij­mi zod­po­ved­nosť za svo­je výsled­ky

Prij­mi zod­po­ved­nosť za svoj život. Vedz, že si to ty, kto sa chce nie­kam dostať, nie nie­kto iný. ” – Les Bro­wn

Nemô­žeš zo seba robiť obeť a obvi­ňo­vať iných za výsled­ky, kto­ré máš v živo­te. Ty vytvá­raš výsled­ky, kto­ré chceš, nemô­žeš oča­ká­vať, že nie­kto iný dosiah­ne tvo­je cie­le a potom ti len dá to čo chceš. Ak chceš úspech, budeš musieť vziať zod­po­ved­nosť za to či ho dosiah­neš ale­bo nie, nemô­žeš obvi­ňo­vať ostat­ných.

6. Sko­ro vstá­vaj

Keď ráno stra­tíš hodi­nu, budeš ju dobie­hať celý deň.“ – Richard Wha­te­ly

Toto je na vrcho­le v zozna­me väč­ši­ny ľudí, ale čas­to je to tak ťaž­ké! Je však prav­da, že ak sa pre­bu­díš len o hodi­nu skôr kaž­dý deň, budeš mať päť hodín týž­den­ne naviac, počas kto­rých môžeš pra­co­vať na dosia­hnu­tí svoj­ho cie­ľa. Šta­tis­ti­ky nekla­mú a najús­peš­nej­ší ľudia nevys­pá­va­jú dlho, ale vstá­va­jú zavčas.

motivation-on-a-monday

foto: lifehack.org

7. Postav sa po tom, ako si spa­dol

Nie je to o tom či spad­neš, ale o tom, či vsta­neš.“ – Vin­ce Lom­bar­di

Nemô­žeš mať kon­tro­lu nad tým, čo sa ti sta­ne, ale máš kon­tro­lu nad tým, ako sa s tým vyspo­ria­daš. Ak chceš byť úspeš­ní, musíš ísť ďalej, aj keď máš pocit, že by si to naj­rad­šej vzdal. Vzdať sa svoj­ho cie­ľa, pre­to­že jed­na vec nevyš­la, že je ako zni­če­nie ďal­ších troch pneuma­tík, lebo na jed­nej máš defekt.

8. Pre­staň prok­ras­ti­no­vať

Odlož na zaj­traj­šok len to, čo si ochot­ný nechať nedo­kon­če­né keď zomrieš.“ – Pab­lo Picas­so

Prok­ras­ti­no­va­nie môže váž­ne sabo­to­vať tvo­je šan­ce na úspech. Môžeš prí­sť o prí­le­ži­tos­ti, penia­ze, poško­diť si povesť a dôve­ru. Vyspo­ria­daj sa so svo­jím otá­ľa­ním, ak vieš, že ťa drží späť, nene­chaj prok­ras­ti­ná­cií ukrad­núť tvo­je sny a úspech, veľa ľuďom sa to stá­va až prí­liš čas­to.

9. Daj pred­nosť výsled­kom pred pohod­lím

Slov­ník je jedi­ným mies­tom, kde je úspech skôr, ako prá­ca.” – Vin­cent Lom­bar­di

Ak chceš v živo­te uspieť, musíš pra­co­vať tvr­d­šie: roz­sah tvo­jich snáh je aj roz­sa­hom tvo­jich odmien. Nie je to o pra­co­va­ní dlhé hodi­ny aby si toho sti­hol čo naj­viac, ale o tom aby si pra­co­val roz­um­nej­šie. Na začiat­ku musíš dať nie­čo extra a pra­co­vať tvr­d­šie, aby si mal dob­rý roz­beh.

47ed330924cd485ba8660f5f6043ac43_tx600

foto: sandiegouniontribune.com

10. Pus­ti sa do toho

Úspech nav­ští­vi len tých, kto­rí vedú život plný prá­ce.“– The­odo­re Roose­velt

Je ľah­ké prí­sť s mili­ó­nom dôvo­dov, pre­čo by si nemal dať spra­viť “urči­tú” akciu, kto­ré by si mal uro­biť. Ako čas­to si povieš: “Teraz nie je správ­ny čas,” ale­bo “Nie som pri­pra­ve­ný”? Sta­čí aby si sa do toho pus­til, nemu­sí to byť správ­ne ale­bo doko­na­lé, ale potre­bu­ješ postup­ne pokra­čo­vať bliž­šie k svoj­mu cie­ľu. Vždy sa náj­de nie­čo, čo môžeš uro­biť, aby si sa dostal bliž­šie k cie­ľu.

11. Vyspo­ria­daj sa so zme­na­mi

Zme­na je zásad­ná; zlep­še­nie je logic­ká for­ma zme­ny.” – John Cash Pen­ny

Nie­ke­dy je ťaž­ké pri­jať zme­nu, ale keď chceš dosiah­nuť urči­té cie­le a byť úspeš­nej­ším, je to potreb­né. Snaž sa pri­jať zme­nu a náj­di spô­so­by, ako sa jej čo naj­jed­no­duch­šie pris­pô­so­biť. Ak chceš väč­ší úspech potre­bu­ješ zme­ny, inak by si bol úspeš­ným už teraz. Neb­ráň sa im, vítaj ich!

12. Vyhni sa bez­du­chým kle­be­tám

Veľ­ké mys­le dis­ku­tu­jú o myš­lien­kach; prie­mer­né mys­le dis­ku­tu­jú o uda­los­tiach; malé mys­le dis­ku­tu­jú o ľuďoch.” – Ele­a­nor Roose­velt

Ty a tvoj úspech ste do znač­nej mie­ry ovplyv­ne­ní pro­stre­dím a kru­hom tvo­jich pria­te­ľov. Roz­ho­vo­ry, kto­ré s nimi vedieš sú semien­ka myš­lie­nok, a ty chceš úspeš­né myš­lien­ky. Roz­prá­vaj sa o nápa­doch, maj inšpi­ra­tív­ne roz­ho­vo­ry a nemu­síš sa uchy­ľo­vať k bez­du­chým kon­ver­zá­ciám s ničím pozi­tív­nym, kto­ré len zne­čis­ťu­jú svo­ju myseľ.

13. Spo­lu­pra­cuj s ostat­ný­mi

Ten, kto sa sna­ží žiť sám, neus­pe­je ako ľud­ská bytosť.” – Pearl S. Buck

Nikto sa nesta­ne úspeš­ným sám, jed­no­du­cho to nie je mož­né. Pomá­haj dru­hým a buduj si vzťa­hy na svo­jej ces­te. Pop­ros ostat­ných o radu, keď budeš potre­bo­vať pomoc, a keď môžeš pomá­haj ostat­ným. Nie je ľah­ké nájsť a vybu­do­vať sil­ný vzťah, vyža­du­je to úsi­lie a odhod­la­nie, tie sú však extrém­ne dôle­ži­té pre úspech.

startup-593343_960_720

foto: pixabay.com

14. Netráp sa tým čo si mys­lia ostat­ní

Nemô­žeš sa cítiť menej­cen­ným kvô­li niko­mu, ak to nedo­vo­líš.” – Ele­a­nor Roose­velt

Je ťaž­ké nene­chať pri­po­mien­ky a názo­ry iných ľudí aby sa ťa nie­ke­dy dot­kli, však pred­sa si tiež člo­vek. Avšak, zjav­ne to nepo­má­ha, pokiaľ ide o dosia­hnu­tie cie­ľov; bez seba­ve­do­mia sa to sta­ne dva­krát tak nároč­né. Je len na tebe či umož­níš ostat­ným aby ťa poni­žo­va­li. Jed­no­du­cho sa usmej na ľudí, kto­rí pochy­bu­jú, sna­žia sa ťa zho­diť a pokra­čuj ďalej . Nemô­žeš sa usi­lo­vať o to, aby ťa mali radi všet­ci na sve­te.

15. Rob to, čo naozaj milu­ješ

Jedi­ný spô­sob, ako odviesť veľ­kú prá­cu, je milo­vať to, čo robíš. Ak si to ešte nena­šiel, hľa­daj ďalej.” – Ste­ve Jobs

Jed­ným z naj­väč­ších kľú­čov k úspe­chu je milo­vať to, čo robíš. Už máš moti­vá­ciu, inšpi­rá­ciu a odhod­la­nie, kto­ré ťa pod­po­ria od začiat­ku a počas ces­ty. Je nároč­né sku­toč­ne robiť to, čo máš rád v živo­te, a záro­veň si z toho zabez­pe­čiť živo­by­tie, ale nedá­vaj limi­ty na svoj život. Vy roz­ho­du­ješ, čo je mož­né; Buď kre­a­tív­ni a náj­di spô­so­by, ako to spra­viť v prí­pa­de, že je to to, čo naozaj chceš.

16. Plá­nuj efek­tív­ne

Nikto nikdy nespí­sal plán, aby bol na mizi­ne, tuč­ný, leni­vý, ale­bo hlú­py. Tie­to veci sú tým, čo sa sta­ne, keď nemáš plán.” – Lar­ry Win­get

Potre­bu­ješ mať plán a záro­veň potre­bu­ješ aj efek­tív­ne plá­no­vať. Ak neplá­nu­ješ ako vieš, kam ideš? Musíš si sta­no­viť cie­le, naplá­no­vať ako ich dosiah­neš a potom usku­toč­niť svoj plán. Naučiť sa efek­tív­ne plá­no­vať je tiež dôle­ži­té, je ľah­ké pod­ko­pať svo­je úsi­lie zlým plá­no­va­ním a tak ohro­ziť šan­ce na úspech.

startup-photos

foto: pexels.com

17. Buď odhod­la­ný

Úspech sa skla­dá z ces­ty od neús­pe­chu k neús­pe­chu bez stra­ty nad­še­nia.” – Wins­ton Chur­chill

Zostať odhod­la­ný keď veci nevy­ze­ra­jú dob­re sa ove­ľa jed­no­duch­šie povie, ako uro­bí. Tvá­rou v tvár nepriaz­ni osu­du, udr­ža­nie ducha nad­še­nia ti dá silu, kto­rú potre­bu­ješ aby si mohol ísť ďalej. To, na čo sa sústre­díš ras­tie, tak­že sa nesús­treď na to, čo nefun­gu­je, zame­raj sa na to, čo môžeš uro­biť aby to fun­go­va­lo a buď nad­še­ný z ďal­ších mož­nos­tí.

18. Náj­di odva­hu na nasle­do­va­nie svo­jich snov

Všet­ky tvo­je sny sa môžu stať sku­toč­nos­ťou, ak budeš mať odva­hu na ich dosia­hnu­tie.” – Walt Dis­ney

Musíš sa pozrieť stra­chu pria­mo do očí a prejsť oko­lo neho. Môžeš dosiah­nuť všet­ky svo­je cie­le a mať vše­tok úspech, ak máš odva­hu a mys­le­nie, kto­ré to pod­po­rí. Maj odva­hu nasle­do­vať svo­je sny, a nevzdá­vaj sa, kým ich nedo­siah­neš.

19. Prij­mi všet­ky výzvy

Ak chceš byť úspeš­ný, musíš pri­jať všet­ky výzvy, kto­ré ti prí­du do ces­ty. Nemô­žeš jed­no­du­cho pri­jať len tie, kto­ré sa ti páčia.” – Mike Gaf­ka

Na dosia­hnu­tie svo­jich cie­ľov a úspe­chu musíš pre­ko­nať veľa výziev. Nemô­žeš si vybrať, kto­rým z nich chceš čeliť, budeš ich musieť pri­jať všet­ky. Sú tam, aby ťa pod­po­ri­li v ras­te a dosia­hnu­tí svo­jich cie­ľov, všet­ky sú rov­na­ko dôle­ži­té pre tvoj úspech.

run-1275786_960_720

foto: pixabay.com

20. Keď s nie­čím začneš, nepres­tá­vaj

Činy sú základ­ným kľú­čom k všet­ké­mu úspe­chu.” – Pab­lo Picas­so

Keď začneš cho­diť do posil­ňov­ne, musíš tam byť pra­vi­del­ne aby si videl neja­ké výsled­ky a to isté pla­tí aj pre úspech. Musíš pra­vi­del­ne a dlho­do­bo pra­co­vať, ak chceš mať viac než len oby­čaj­né výsled­ky. Sní­va­nie, chce­nie a plá­no­va­nie ťa tam samé nedos­ta­nú, ale dlho­do­bá prá­ca áno.

21. Vždy ver v seba samé­ho

Vie­ra v seba samé­ho je jed­nou z naj­dô­le­ži­tej­ších tehál v budo­va­ní kaž­dé­ho úspeš­né­ho pod­ni­ku.” – Lydia M. Child

Ak neve­ríš v seba samé­ho, nemô­žeš oča­ká­vať, že nie­kto iný bude. Musíš byť svo­jou vlast­nou rozt­lies­ka­vač­kou a povzbu­dzo­vať sa. Mať dôve­ru v seba je to, čo ťa spra­ví úspeš­ným. Nepo­chy­buj o sebe, ver si a úspech sa dosta­ví.

22. Sprav nie­čo naviac

Úspech je robiť oby­čaj­né veci neoby­čaj­ne dob­re.” – Jim Rohn

Jedi­ný roz­diel medzi bež­né a mimo­riad­nym je, že do toho dru­hé­ho vlo­žíš tro­chu viac úsi­lia. Je to ťaž­ké a tre­ba k tomu ove­ľa viac ener­gie, ale ako veľ­mi chceš uspieť?

Úspech prí­de ak si ochot­ný uro­biť čo musíš k tomu, aby si sa dostal tam, kde chceš byť. Nevzdá­vaj sa svo­jich cie­ľov a snov. Všet­ci máme rov­na­ké šan­ce uspieť.

guy-690753_960_720

foto: pixabay.com

zdroj: lifehack.org, zdroj titul­nej foto­gra­fie: pixabay.com

Pridať komentár (0)