3 jed­no­du­ché rady, kto­rých by sa mal držať každý začí­na­júci pod­ni­ka­teľ

Martina Horváthová / 12. mája 2016 / Business

Pod­ni­kať je ťažké a roz­hodne to nie je pre kaž­dého. To môžem potvr­diť. Som malý kúsok za štar­to­va­cou čia­rou vlast­ného pod­ni­ka­nia a poma­lými krokmi sa pri­bli­žu­jem tam, kam chcem a, samoz­rejme, robím pri­tom chyby. 

Niečo som sa za tú chvíľu naučila a tu je pár rád pre novo­pe­če­ných pod­ni­ka­te­ľov:

  1. K penia­zom sa sprá­vaj prak­ticky

Na začiatku pod­ni­ka­nia ťa čaká viac výdav­kov ako príj­mov, preto sa musíš vedieť „obra­cať“ a pre­mys­lieť si každý krok. Aj v penia­zoch si určuj pri­ority, pre­mysli si, čo je dôle­ži­tej­šie zapla­tiť ako prvé. Ak vyge­ne­ru­ješ nejaký zisk, už si môžeš objed­nať aj tie vizitky. :-) Gene­ro­va­nie zisku a jeho ria­de­nie je pri­tom veľmi dôle­žité. Namiesto sústre­de­nia na aktu­álne potreby, však mnohé spo­loč­nosti pre­mýš­ľajú, koľko peňazí im biz­nis vyge­ne­ruje o 4 roky. A to môže byť ďalší veľký prob­lém.

Peniaze sú pre pod­nik ako kys­lík pre člo­veka. Máš ich dosta­tok, aby mohol dýchať?

wpid-o-businessman-protective-money-facebook

foto: elyonacc.wordpress.com

Začia­toč­níci robia vždy mini­málne jednu z týchto chýb: Ich počia­točný kapi­tál je nízky a nemajú rais­nutý rizi­kový kapi­tál. Ku gene­ro­va­niu zis­kov majú len pár mesia­cov. Ak sa potom nena­plní doko­nalý sce­nár, ktorý si pred­sta­vo­vali, príde tvrdá rea­lita, dôjdu peniaze a pod­ni­ka­nie sa zastaví. Ak nemáš zadné dvierka, môže prísť rýchly koniec.

Druhá chyba pri­chá­dza na rad, keď majú až prí­liš veľa peňazí a nie je nevy­hnutné gene­ro­va­nie zisku. Je im jedno, že strá­cajú tisíce denne, lebo ich pod­nik je stále dobre finan­co­vaný. A tento prí­pad vedie k níz­kej výkon­nosti a fleg­ma­tic­kému sprá­va­niu sa k budo­va­niu zis­ko­vého pod­niku.

Bez ohľadu na situ­áciu, pod­ni­ka­nie potre­buje peniaze, nie­kedy viac, nie­kedy menej.

  1. Čas = peniaze

V pod­ni­kaní to platí nie­koľ­ko­ná­sobne viac, a to najmä v prvom roku. Čas sú tvoje peniaze, tak si rad­šej nie­kedy pre­mysli, či pôj­deš na párty, dovo­lenku alebo si pozrieš nové diely obľú­be­ného seriálu. Nie­kedy to je strata času. Ver mi, nie­koľ­ko­krát sa to stalo aj mne a potom som pre­mr­haný čas ľuto­vala.

Nachá­dzaš sa v období, kedy by každá minúta tvojho života a pra­cov­ného času mala byť veno­vaná pod­ni­ka­niu. Môže sa stať, že tomu budeš musieť obe­to­vať 18 hodín denne, ako aj čas s rodi­nou. Je to veľká obeť, ale musíš si uve­do­miť, že je nevy­hnutná. Avšak musíš sa pýtať samého seba, akú veľkú firmu chceš vybu­do­vať. Čím má byť väč­šia, tým viac času ťa to bude stáť.

picjumbo.com_HNCK1218

foto: picjumbo.com

Pri­niesť ľuďom niečo nové, neus­tále to vylep­šo­vať a špe­ku­lo­vať. Pred­stava vybu­do­va­nia nie­čoho veľ­kého aj zo zdan­livo malej veci,” pove­dal o pod­ni­kaní Michal Dutko z Trdlo Swe­e­tery.

  1. Dodr­žuj slovo

Každý krok, každé roz­hod­nu­tie či objed­návku si dobre pre­mysli, takisto si pre­mysli, čo komu sľú­biš. Nie­kedy ťa nedo­dr­ža­nie sľu­bov totiž môže stáť firemnú a najmä tvoju povesť. So spo­ľah­li­vým pod­ni­ka­te­ľom sa vždy lep­šie spo­lu­pra­cuje.

Šta­tis­tiky hovo­ria, že do konca prvého roka svo­jej exis­ten­cie skra­chuje väč­šina pod­ni­kov. Jed­ným z dôvo­dov je to, že si člo­vek neuve­do­muje, aké ťažké to je a že do toho musí vlo­žiť všetko, čo má. Nikto ti neza­ručí, že neuro­bíš chyby alebo, že ti tieto rady pomôžu vyhnúť sa im, majú byť len nástro­jom k úvahe.

Mys­lím si že každý aspoň tro­chu ambi­ci­ózny člo­vek s dob­rým nápa­dom a dáv­kou dra­vosti by mal skú­siť pod­ni­ka­nie. Je to skvelá škola, ktorá naučí mno­hým veciam.

TRA297_BLOG_Header_Sometimes_a_gentlemans_handshakes_isnt_enough_1445x775

foto: realadventure.co.uk

Proste sa nebáť, ísť do toho. Ale treba mať určitú dávku pokory. Mladí sa dokážu tak nad­c­hnúť svo­jim nápa­dom, že pre­stanú byť objek­tívni a pre­stanú počú­vať rady tých, ktorí už niečo doká­zali. Nebáť sa pad­núť, no mať v sebe ozaj zdravú mieru pokory. A keď už za tým člo­vek ide, tak je potrebné si posta­viť v hlave aj plán B v prí­pade, že by to nevyšlo, ” pove­dal pre­zi­dent Andrej Kiska.

zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: coinformacje.pl

Pridať komentár (0)