32 naj­zau­jí­ma­vej­ších vychy­tá­vok roku 2015

Rudolf Nečas / 9. decembra 2015 / Tech a inovácie

Tento rok bol sku­točne úrodný čo sa týka rôz­nych gad­ge­tov a vše­li­ja­kých vychy­tá­vok. Pozri si tých 32 naj­zau­jí­ma­vej­ších.


 1. Visuté lôžko s víriv­kou

Je to visuté lôžko. Je to vírivka. Je to visuté lôžko a vírivka dohro­mady. Hydro Ham­mock je naozaj sku­točná vec, môžeš si ju zave­siť na záh­rade a lebe­diť v nej.

hydro hammock

 1. S magic­kým perom môžeš písať alebo kres­liť v hoci­ja­kej farbe

Nudíš sa v práci alebo škole? Chceš si písať poznámky alebo niečo nač­má­rať far­bou tvojho stola, tele­fónu, alebo prak­ticky hoci­čoho? Stačí keď vez­meš pero Scribble, oske­nu­ješ farbu, ktorú chceš pou­žiť a je to. Toto pero v sebe ukrýva sen­zor farieb a špe­ciálnu pumpu, ktorá namieša farby zo zásob­ní­kov. Jedna zásoba farieb by mala vydr­žať na nakres­le­nie čiary dlhej 3 míle.

 1. Hodiny, ktoré ti okrem času ukážu aj spo­mienky

Memory Clock ukladá fotky a zobrazí ich v rov­naký čas kedy boli odfo­tené, ale o rok neskôr. Takže ak budeš mať jedny naprí­klad v obý­vačke a na Štedrý večer odba­ľo­vať dar­čeky, na hodi­nách bude fotka z toho ako si odba­ľo­val dar­čeky minulý rok. Podľa mňa super nápad.

 1. Obrov­ská Lite-Brite

Lite-Brite vznikla v roku 1967 ako hračka od Hasbro a bol to vlastne obdĺž­nik so žia­rov­kou roz­de­lený na malé krúžky, cez ktoré sa dali umiest­niť pries­vitné farebné kolíky a tým za pomoci svetla vytvá­rať nápisy alebo obrázky. Everb­right je ale omnoho lepší (bodaj by nie, keď je novší o tak­mer 50 rokov) a oproti Lite-Brite nemá žiadne vybe­ra­teľné časti, ktoré by si mohol stra­tiť alebo na ne stú­piť a každé svetlo dokáže svie­tiť hoci­ja­kou far­bou. Toto by mohla byť skvelá vec na stenu nie­kde v robote.

 1. Ori­gami kve­ti­náč, ktorý ras­tie spolu s rast­li­nou

Ak ťa nebaví pre­sá­dzať svoje kvety alebo ti vadí, že je potom všade bor­del od zeminy, mal by si pou­va­žo­vať nad kve­ti­ná­čom GRO­WTH. Ten totiž „ras­tie“ spolu s rast­li­nou.

Studio-Ayaskan-Growth-Origami-Planter6

 1. Tenisky, kto­rých vzhľad si upra­víš pomo­cou smart­fónu

Nevieš sa roz­hod­núť ako by mali tvoje tenisky vyze­rať dnes? Majú mať na sebe len jed­no­du­chý vzor alebo obrá­zok či dokonca ani­má­ciu? Ak máš podobný prob­lém a nech­ceš mať všetky skrine „zamo­rené“ topán­kami s rôz­nymi vzormi, určite sa ti zapá­čia tenisky Shift­Wear, o kto­rých sa viac dozvieš v tomto článku.

shiftwear-sneakers

 1. Väč­šie bez­pe­čie pre tvojho naj­lep­šieho pria­teľa s oboj­kom Buddy

Buddy je „LED obo­jok, ktorý spája ľudí a ich psy ako nikdy pred­tým.“ Mať domá­ceho milá­čika je veľká zod­po­ved­nosť a preto má Buddy zabu­do­vané GPS aby si si cez appku vždy vedel pozrieť, kde sa ten tvoj nachá­dza. Okrem toho svieti tme, takže svojho psíka uvi­díš vždy.

buddy-feat

 1. Pre­nosné nála­dové osvet­le­nie, ktoré vydrží až 80 hodín

Kocky Lucis možno vyze­rajú ako niečo, čo by si zbie­ral keby si posta­vou vo video­hre, ale sú to výkonné a pekne vyze­ra­júce LED svetlá, ktoré vydr­žia naozaj dlho a okrem toho môžu svie­tiť hoci­ja­kou far­bou.

 1. Smart pedále, ktoré ti ochrá­nia bicy­kel pred ukrad­nu­tím

Po tom, ako si nain­šta­lu­ješ prí­slušnú apli­ká­ciu ťa Con­nec­ted Cycle Pedals upo­zor­nia, ak sa ti nie­kto pokúsi zobrať bicy­kel aj keď si od neho kilo­metre ďaleko. A ak žiješ v oblasti kde sa krá­deže bicyk­lov nevys­ky­tujú, môžeš ich spolu s apli­ká­ciou pou­žiť na trac­ko­va­nie svo­jich ciest na bicykli a iné s tým spo­jené šta­tis­tiky.

3041051-poster-p-1-bike-pedals

 1. Naj­roz­to­mi­lej­šia bez­peč­nostná kamera na svete

Ulo je bez­peč­nostná kamera, ktorá vyzerá ako sova. Taká sova, ktorú chceš mať ihneď doma. Ulo môžeš pou­žiť na sle­do­va­nie svo­jich domá­cich milá­či­kov, ako kameru na dohľad nad deťmi alebo ti môže dohlia­dať aj na kvety. Len ju (alebo ho?) nastav a môžeš poze­rať živý pre­nos videa vo svo­jom smart­fóne alebo počí­tači.

 1. Zaria­de­nie, ktoré zastaví chrá­pa­nie

Nora je zaria­de­nie, kto­rého jednu časť si dáš pod van­kúš. Počas spánku bude jemne hýbať van­kú­šom a zastaví tvoje chrá­pa­nie skôr, ako vyru­šíš nie­koho, kto spí vedľa. Kúp si jednu a pria­teľka sa ti poďa­kuje.

Nora-bedside-listener-at-night

 1. Slú­chadlá, ktoré nosíš nad ušami

Vďaka BAT­BAND budeš môcť počú­vať hudbu a záro­veň budeš počuť aj zvuky z oko­lia. „Budeš počuť dva­krát toľko, bez kom­pro­mi­sov v oblasti kom­fortu, kva­lity alebo štýlu.“ To môže byť skvelé pre oby­va­te­ľov miest, ktorí potre­bujú zostať v strehu, ale tiež chcú počú­vať hudbu popri chô­dzi po chod­níku.

 1. Ori­gami kajak

Pri­via­za­nie kajaku na stre­chu auta je vždy boj. Ale nie ak máš kajak Oru. Ten zlo­žíš za menej ako 10 minút, hodíš ho do kufra a je to.

oru-coast_-1500x1000

 1. USB port, ktorý zmení tvoj gauč (alebo posteľ) na nabí­jačku

Bolo by super, keby všetky zásuvky boli v blíz­kosti naj­po­hodl­nej­ších miest v domác­nosti… ale často to tak nie je. V tom môže pomôcť Couch­let. Dodáva sa s veľmi dlhým káb­lom, ktorý zapo­jíš do steny, potom samotné zaria­de­nie zastr­číš medzi van­kúšmi na gauči alebo pod mat­rac a máš šťavu tam, kde ju potre­bu­ješ. Alebo môžeš pou­žiť oby­čajnú pre­dl­žo­vačku. Ale to je predsa prí­liš mains­tream.

couchlet

 1. Tenučký tele­fón, ktorý ti pomôže odtr­hnúť sa od netu

The Light Phone pra­cuje v tan­deme s tvo­jim exis­tu­jú­cim mobi­lom, avšak bez všet­kých zby­toč­ností. Môžeš s ním pri­jí­mať hovory, ale nebude ťa rozp­ty­ľo­vať Twit­ter, Ins­ta­gram, a všetky ostatné hlú­posti, kvôli kto­rým za celý deň nič nespra­víš.

the-light-phone-kickstarter-unplug-1

 1. Baterka, ktorá nepot­re­buje baté­rie

Baté­rie: Straťte sa! Nepot­re­bu­ješ ich, keď máš „večnú“ baterku ako Lumen, ktorá je pohá­ňaná duchov­nou silou, ehm vlastne tep­lom tvojho tela.

40ff34d0e23679cd73a888f7078ffe01_original

 1. Levi­tu­júca žia­rovka

Ľudia vo Flyte „dali žia­rovke slo­bodu“ (vďaka sile mag­ne­tov). Ak si chceš uží­vať nechá­pavé pohľady ľudí na levi­tu­júcu žia­rovku, určite si jednu zožeň. Lacné to ale nebude.

Flyte-Levitating-Light

 1. Sys­tém, v kto­rom si vypes­tu­ješ čerstvé jedlo po celý rok

Ľudia v Grove „si pred­sta­vujú budúc­nosť, kde ľudia zís­ka­vajú väč­šinu potra­vín od miest­nych far­má­rov, zo svo­jej záh­rady, a zvnútra svojho domova“: ich Eco­sys­tem je prvým kro­kom k tomuto cieľu.

grove-ecosystem-a27a5353-1500x1000

 1. Taniere pre milov­ní­kov USA

Ak máš veľmi rád kra­jinu „za veľ­kou mlá­kou“ tieto taniere sú presne niečo čo musíš mať. Každý z The Fifty Uni­ted Pla­tes má tvar jed­ného štátu. Môžeš si ich kúpiť samos­tatne, alebo spolu.

taniere

 1. Zaria­de­nie, ktoré ti pomôže správne stáť a sedieť

UPRIGHT je vecička, ktorú si pomo­cou hypo­aler­gén­neho lepidla pri­pev­níš na chr­bát a ona ťa naučí správne držať telo. Keď sa začneš hrbiť bude vib­ro­vať, čo ťa upo­zorní aby si sa vystrel. Budeš cho­diť pekne vystretý a netreba k tomu žiadne otravné pís­ka­nie. Okrem toho je spá­ro­vaná s app­kou v mobile, kde si môžeš nasta­viť tré­nin­gový prog­ram alebo pozrieť rôzne šta­tis­tiky.

upright

 1. Nesku­točne tenká a ľahká solárna nabí­jačka

Solar Paper je taká malá, že sa zmestí do diára a taká ľahká, že si ju pokojne môžeš zaba­liť do batohu, keď ideš nie­kam na túru: nabí­ja­nie tele­fónu v divo­čine sa práve stalo oveľa jed­no­duch­ším.

yolk-solar-paper

 1. Slú­chadlá a helma, ktoré svie­tia

Samoz­rejme nech­ceš, aby ťa zra­zilo auto. Vďaka helme Lumos a slú­chad­lám Glow ťa budú ostatní lep­šie vidieť. Helma má okrem svetla vpredu dokonca aj brz­dové svetlo a sme­rovky, a samoz­rejme je vode­odolná. Slú­chadlá zas dokážu pul­zo­vať podľa hudby. Cool.

zara_small

 1. Nástroj, ktorý ti umožní kres­liť s pomo­cou Slnka

S FEBOm doká­žeš zaos­tre­ním slneč­ných lúčov vypa­ľo­vať vzory do dreva, kože (nie ľud­skej, ok?), korku, preg­lejky a kopy iných vecí. Nápad s kres­le­ním pomo­cou Slnka je určite zau­jí­mavý, ale veľa ľudí by tento pro­dukt asi zne­užilo na pále­nie mrav­cov…

FEBO-Bring-the-sun-with-you11__880

 1. Lampa čo ti pri­ne­sie dážď dovnútra

Samoz­rejme nie doslovne, nemu­síš sa báť, že by tvoje elek­tro­nické gad­gety a ostatné veci zmokli keď zapneš svetlo. Ale ak si jed­ným z tých ľudí, ktorí milujú daž­divé dni toto by mohlo byť pre teba. Rain lamp „využíva vodu a zlo­žito navr­hnutý sys­tém s čer­pad­lom na vytvo­re­nie trb­lie­ta­vého efektu.“

www.bridgetbadore.com

 1. Cukor­nička, ktorá je záro­veň sne­ho­vou guľou

Ďalší zau­jí­mavý nápad. Sne­že­nie v nej asi nebude nijak ohro­mu­júce, ale pohľady zná­mych keď si začneš do kávy sypať niečo zo sne­ho­vej gule môžu stáť za to. Sugar House si môžeš kúpiť tu.

sugar-house-3

 1. Pro­jek­tor, ktorý sa zmestí hocikde kde žia­rovka

Pro­jek­tor s náz­vom Beam môžeš kľudne zaskrut­ko­vať do svetla namiesto žia­rovky a potom s pomo­cou appky v smart­fóne začať pre­mie­tať. A ak nerád poze­ráš filmy na pod­lahe, môžeš k Beamu pri­po­jiť aj kábel do zásuvky a potom ho nie­kam polo­žiť.

beam-lamp

 1. Kufor, ktorý sa zmení na poličku

Toto je asi snom kaž­dého, čo často ces­tuje. Z kufra Shelf­Pack stačí jed­no­du­cho vytiah­nuť poličky a nemu­síš rie­šiť kam si dáš všetky veci.

ShelfPack-Hotel

 1. Zaria­de­nie na výrobu žela­tí­no­vých sho­tov

Ak vlast­níš nejaký pod­nik a roz­mýš­ľaš čo nové pri­dať, Jevo môže byť dobrá voľba. Za pár minút dokáže tento stroj vyro­biť 20 žela­tí­no­vých sho­tov pri­pra­ve­ných na zje­de­nie. Je navr­hnutý aby neplyt­val alko­ho­lom a veľ­kos­ťou presne sadne na barový pult.

jevo-header

 1. Gad­get, ktorý zmení tvoj tele­fón na kľúč od domu

Sesame je oveľa lepší ako oby­čajný zvon­ček. Po tom, čo je pri­po­jený, ti umožní odo­my­kať a zamy­kať dvere odo­my­kať pomo­cou appky v tele­fóne, alebo ho dokonca môžeš nasta­viť tak, aby „istí“ ľudia mohli vojsť (naprí­klad pria­teľka, kama­ráti). Apli­ká­cia tiež ucho­váva záznam o tom, kedy sa dvere otvá­rajú alebo zatvá­rajú (tak budeš vždy presne vedieť, kto kedy pri­chá­dza a odchá­dza).

 1. Pero, ktoré zmení hoci­jaký povrch na doty­kovú písa­ciu plo­chu

Exis­tuje veľa tab­le­tov a sty­lu­sov, ktoré ti umož­nia písať na obra­zovku, ale pero Phree robí celý pro­ces ešte jed­no­duch­ším. Môžeš písať na stole (alebo na ope­radle sto­ličky alebo obale knihy, alebo dokonca nie­komu po ruke) a to, čo napí­šeš sa objaví na tvo­jom tele­fóne, tab­lete alebo počí­tači.

 1. Jedno klik­nu­tie tohto tla­čidla a spra­víš čokoľ­vek

Čo chceš aby Flic robil? Zavo­lal ti taxík? Odfo­til niečo? Začal pre­hrá­vať hudbu? Ovlá­dal svetlo? Poslal núdzový sig­nál? Toto tla­čidlo zvláda všetky tieto čin­nosti (a veľa ďal­ších).

Flic-–-A-Button-for-Anything-You-Want2

 1. Elek­tro­nický orches­ter pre tvoju gitaru

Stačí keď si ACPAD pri­po­jíš ku gitare a hneď budeš môcť svoje hra­nie obo­ha­tiť pri­da­ním rôz­nych iné inštru­menty, alebo sto­viek rôz­nych sam­plov a efek­tov.

Zdroj: buzzfeed.com

Pridať komentár (0)