32 naj­zau­jí­ma­vej­ších vychy­tá­vok roku 2015

Rudolf Nečas / 9. decembra 2015 / Lifehacking

Ten­to rok bol sku­toč­ne úrod­ný čo sa týka rôz­nych gad­ge­tov a vše­li­ja­kých vychy­tá­vok. Pozri si tých 32 naj­zau­jí­ma­vej­ších.


 1. Visu­té lôž­ko s víriv­kou

Je to visu­té lôž­ko. Je to víriv­ka. Je to visu­té lôž­ko a víriv­ka dohro­ma­dy. Hyd­ro Ham­mock je naozaj sku­toč­ná vec, môžeš si ju zave­siť na záh­ra­de a lebe­diť v nej.

hydro hammock

 1. S magic­kým perom môžeš písať ale­bo kres­liť v hoci­ja­kej far­be

Nudíš sa v prá­ci ale­bo ško­le? Chceš si písať poznám­ky ale­bo nie­čo nač­má­rať far­bou tvoj­ho sto­la, tele­fó­nu, ale­bo prak­tic­ky hoci­čo­ho? Sta­čí keď vez­meš pero Scribb­le, oske­nu­ješ far­bu, kto­rú chceš pou­žiť a je to. Toto pero v sebe ukrý­va sen­zor farieb a špe­ciál­nu pum­pu, kto­rá namie­ša far­by zo zásob­ní­kov. Jed­na záso­ba farieb by mala vydr­žať na nakres­le­nie čia­ry dlhej 3 míle.

 1. Hodi­ny, kto­ré ti okrem času uká­žu aj spo­mien­ky

Memo­ry Clock ukla­dá fot­ky a zobra­zí ich v rov­na­ký čas kedy boli odfo­te­né, ale o rok neskôr. Tak­že ak budeš mať jed­ny naprí­klad v obý­vač­ke a na Šted­rý večer odba­ľo­vať dar­če­ky, na hodi­nách bude fot­ka z toho ako si odba­ľo­val dar­če­ky minu­lý rok. Pod­ľa mňa super nápad.

 1. Obrov­ská Lite-Bri­te

Lite-Bri­te vznik­la v roku 1967 ako hrač­ka od Hasb­ro a bol to vlast­ne obdĺž­nik so žia­rov­kou roz­de­le­ný na malé krúž­ky, cez kto­ré sa dali umiest­niť pries­vit­né fareb­né kolí­ky a tým za pomo­ci svet­la vytvá­rať nápi­sy ale­bo obráz­ky. Everb­right je ale omno­ho lep­ší (bodaj by nie, keď je nov­ší o tak­mer 50 rokov) a opro­ti Lite-Bri­te nemá žiad­ne vybe­ra­teľ­né čas­ti, kto­ré by si mohol stra­tiť ale­bo na ne stú­piť a kaž­dé svet­lo doká­že svie­tiť hoci­ja­kou far­bou. Toto by moh­la byť skve­lá vec na ste­nu nie­kde v robo­te.

 1. Ori­ga­mi kve­ti­náč, kto­rý ras­tie spo­lu s rast­li­nou

Ak ťa neba­ví pre­sá­dzať svo­je kve­ty ale­bo ti vadí, že je potom vša­de bor­del od zemi­ny, mal by si pou­va­žo­vať nad kve­ti­ná­čom GRO­WTH. Ten totiž „ras­tie“ spo­lu s rast­li­nou.

Studio-Ayaskan-Growth-Origami-Planter6

 1. Tenis­ky, kto­rých vzhľad si upra­víš pomo­cou smart­fó­nu

Nevieš sa roz­hod­núť ako by mali tvo­je tenis­ky vyze­rať dnes? Majú mať na sebe len jed­no­du­chý vzor ale­bo obrá­zok či dokon­ca ani­má­ciu? Ak máš podob­ný prob­lém a nech­ceš mať všet­ky skri­ne „zamo­re­né“ topán­ka­mi s rôz­ny­mi vzor­mi, urči­te sa ti zapá­čia tenis­ky Shift­We­ar, o kto­rých sa viac dozvieš v tom­to člán­ku.

shiftwear-sneakers

 1. Väč­šie bez­pe­čie pre tvoj­ho naj­lep­šie­ho pria­te­ľa s oboj­kom Bud­dy

Bud­dy je „LED obo­jok, kto­rý spá­ja ľudí a ich psy ako nikdy pred­tým.“ Mať domá­ce­ho milá­či­ka je veľ­ká zod­po­ved­nosť a pre­to má Bud­dy zabu­do­va­né GPS aby si si cez app­ku vždy vedel pozrieť, kde sa ten tvoj nachá­dza. Okrem toho svie­ti tme, tak­že svoj­ho psí­ka uvi­díš vždy.

buddy-feat

 1. Pre­nos­né nála­do­vé osvet­le­nie, kto­ré vydr­ží až 80 hodín

Koc­ky Lucis mož­no vyze­ra­jú ako nie­čo, čo by si zbie­ral keby si posta­vou vo video­h­re, ale sú to výkon­né a pek­ne vyze­ra­jú­ce LED svet­lá, kto­ré vydr­žia naozaj dlho a okrem toho môžu svie­tiť hoci­ja­kou far­bou.

 1. Smart pedá­le, kto­ré ti ochrá­nia bicy­kel pred ukrad­nu­tím

Po tom, ako si nain­šta­lu­ješ prí­sluš­nú apli­ká­ciu ťa Con­nec­ted Cyc­le Pedals upo­zor­nia, ak sa ti nie­kto pokú­si zobrať bicy­kel aj keď si od neho kilo­met­re ďale­ko. A ak žiješ v oblas­ti kde sa krá­de­že bicyk­lov nevys­ky­tu­jú, môžeš ich spo­lu s apli­ká­ci­ou pou­žiť na trac­ko­va­nie svo­jich ciest na bicyk­li a iné s tým spo­je­né šta­tis­ti­ky.

3041051-poster-p-1-bike-pedals

 1. Naj­roz­to­mi­lej­šia bez­peč­nost­ná kame­ra na sve­te

Ulo je bez­peč­nost­ná kame­ra, kto­rá vyze­rá ako sova. Taká sova, kto­rú chceš mať ihneď doma. Ulo môžeš pou­žiť na sle­do­va­nie svo­jich domá­cich milá­či­kov, ako kame­ru na dohľad nad deť­mi ale­bo ti môže dohlia­dať aj na kve­ty. Len ju (ale­bo ho?) nastav a môžeš poze­rať živý pre­nos videa vo svo­jom smart­fó­ne ale­bo počí­ta­či.

 1. Zaria­de­nie, kto­ré zasta­ví chrá­pa­nie

Nora je zaria­de­nie, kto­ré­ho jed­nu časť si dáš pod van­kúš. Počas spán­ku bude jem­ne hýbať van­kú­šom a zasta­ví tvo­je chrá­pa­nie skôr, ako vyru­šíš nie­ko­ho, kto spí ved­ľa. Kúp si jed­nu a pria­teľ­ka sa ti poďa­ku­je.

Nora-bedside-listener-at-night

 1. Slú­chad­lá, kto­ré nosíš nad uša­mi

Vďa­ka BAT­BAND budeš môcť počú­vať hud­bu a záro­veň budeš počuť aj zvu­ky z oko­lia. „Budeš počuť dva­krát toľ­ko, bez kom­pro­mi­sov v oblas­ti kom­for­tu, kva­li­ty ale­bo štý­lu.“ To môže byť skve­lé pre oby­va­te­ľov miest, kto­rí potre­bu­jú zostať v stre­hu, ale tiež chcú počú­vať hud­bu pop­ri chô­dzi po chod­ní­ku.

 1. Ori­ga­mi kajak

Pri­via­za­nie kaja­ku na stre­chu auta je vždy boj. Ale nie ak máš kajak Oru. Ten zlo­žíš za menej ako 10 minút, hodíš ho do kuf­ra a je to.

oru-coast_-1500x1000

 1. USB port, kto­rý zme­ní tvoj gauč (ale­bo posteľ) na nabí­jač­ku

Bolo by super, keby všet­ky zásuv­ky boli v blíz­kos­ti naj­po­hodl­nej­ších miest v domác­nos­ti… ale čas­to to tak nie je. V tom môže pomôcť Couch­let. Dodá­va sa s veľ­mi dlhým káb­lom, kto­rý zapo­jíš do ste­ny, potom samot­né zaria­de­nie zastr­číš medzi van­kúš­mi na gau­či ale­bo pod mat­rac a máš šťa­vu tam, kde ju potre­bu­ješ. Ale­bo môžeš pou­žiť oby­čaj­nú pre­dl­žo­vač­ku. Ale to je pred­sa prí­liš mains­tre­am.

couchlet

 1. Tenuč­ký tele­fón, kto­rý ti pomô­že odtr­hnúť sa od netu

The Light Pho­ne pra­cu­je v tan­de­me s tvo­jim exis­tu­jú­cim mobi­lom, avšak bez všet­kých zby­toč­nos­tí. Môžeš s ním pri­jí­mať hovo­ry, ale nebu­de ťa rozp­ty­ľo­vať Twit­ter, Ins­ta­gram, a všet­ky ostat­né hlú­pos­ti, kvô­li kto­rým za celý deň nič nespra­víš.

the-light-phone-kickstarter-unplug-1

 1. Bater­ka, kto­rá nepot­re­bu­je baté­rie

Baté­rie: Strať­te sa! Nepot­re­bu­ješ ich, keď máš „več­nú“ bater­ku ako Lumen, kto­rá je pohá­ňa­ná duchov­nou silou, ehm vlast­ne tep­lom tvoj­ho tela.

40ff34d0e23679cd73a888f7078ffe01_original

 1. Levi­tu­jú­ca žia­rov­ka

Ľudia vo Fly­te „dali žia­rov­ke slo­bo­du“ (vďa­ka sile mag­ne­tov). Ak si chceš uží­vať nechá­pa­vé pohľa­dy ľudí na levi­tu­jú­cu žia­rov­ku, urči­te si jed­nu zožeň. Lac­né to ale nebu­de.

Flyte-Levitating-Light

 1. Sys­tém, v kto­rom si vypes­tu­ješ čerstvé jed­lo po celý rok

Ľudia v Gro­ve „si pred­sta­vu­jú budúc­nosť, kde ľudia zís­ka­va­jú väč­ši­nu potra­vín od miest­nych far­má­rov, zo svo­jej záh­ra­dy, a zvnút­ra svoj­ho domo­va“: ich Eco­sys­tem je prvým kro­kom k tomu­to cie­ľu.

grove-ecosystem-a27a5353-1500x1000

 1. Tanie­re pre milov­ní­kov USA

Ak máš veľ­mi rád kra­ji­nu „za veľ­kou mlá­kou“ tie­to tanie­re sú pres­ne nie­čo čo musíš mať. Kaž­dý z The Fif­ty Uni­ted Pla­tes má tvar jed­né­ho štá­tu. Môžeš si ich kúpiť samos­tat­ne, ale­bo spo­lu.

taniere

 1. Zaria­de­nie, kto­ré ti pomô­že správ­ne stáť a sedieť

UPRIGHT je vecič­ka, kto­rú si pomo­cou hypo­aler­gén­ne­ho lepid­la pri­pev­níš na chr­bát a ona ťa naučí správ­ne držať telo. Keď sa začneš hrbiť bude vib­ro­vať, čo ťa upo­zor­ní aby si sa vystrel. Budeš cho­diť pek­ne vystre­tý a netre­ba k tomu žiad­ne otrav­né pís­ka­nie. Okrem toho je spá­ro­va­ná s app­kou v mobi­le, kde si môžeš nasta­viť tré­nin­go­vý prog­ram ale­bo pozrieť rôz­ne šta­tis­ti­ky.

upright

 1. Nesku­toč­ne ten­ká a ľah­ká solár­na nabí­jač­ka

Solar Paper je taká malá, že sa zmes­tí do diá­ra a taká ľah­ká, že si ju pokoj­ne môžeš zaba­liť do bato­hu, keď ideš nie­kam na túru: nabí­ja­nie tele­fó­nu v divo­či­ne sa prá­ve sta­lo ove­ľa jed­no­duch­ším.

yolk-solar-paper

 1. Slú­chad­lá a hel­ma, kto­ré svie­tia

Samoz­rej­me nech­ceš, aby ťa zra­zi­lo auto. Vďa­ka hel­me Lumos a slú­chad­lám Glow ťa budú ostat­ní lep­šie vidieť. Hel­ma má okrem svet­la vpre­du dokon­ca aj brz­do­vé svet­lo a sme­rov­ky, a samoz­rej­me je vode­odol­ná. Slú­chad­lá zas doká­žu pul­zo­vať pod­ľa hud­by. Cool.

zara_small

 1. Nástroj, kto­rý ti umož­ní kres­liť s pomo­cou Sln­ka

S FEBOm doká­žeš zaos­tre­ním slneč­ných lúčov vypa­ľo­vať vzo­ry do dre­va, kože (nie ľud­skej, ok?), kor­ku, preg­lej­ky a kopy iných vecí. Nápad s kres­le­ním pomo­cou Sln­ka je urči­te zau­jí­ma­vý, ale veľa ľudí by ten­to pro­dukt asi zne­uži­lo na pále­nie mrav­cov…

FEBO-Bring-the-sun-with-you11__880

 1. Lam­pa čo ti pri­ne­sie dážď dovnút­ra

Samoz­rej­me nie doslov­ne, nemu­síš sa báť, že by tvo­je elek­tro­nic­ké gad­ge­ty a ostat­né veci zmok­li keď zapneš svet­lo. Ale ak si jed­ným z tých ľudí, kto­rí milu­jú daž­di­vé dni toto by moh­lo byť pre teba. Rain lamp „využí­va vodu a zlo­ži­to navr­hnu­tý sys­tém s čer­pad­lom na vytvo­re­nie trb­lie­ta­vé­ho efek­tu.“

www.bridgetbadore.com

 1. Cukor­nič­ka, kto­rá je záro­veň sne­ho­vou guľou

Ďal­ší zau­jí­ma­vý nápad. Sne­že­nie v nej asi nebu­de nijak ohro­mu­jú­ce, ale pohľa­dy zná­mych keď si začneš do kávy sypať nie­čo zo sne­ho­vej gule môžu stáť za to. Sugar Hou­se si môžeš kúpiť tu.

sugar-house-3

 1. Pro­jek­tor, kto­rý sa zmes­tí hocik­de kde žia­rov­ka

Pro­jek­tor s náz­vom Beam môžeš kľud­ne zaskrut­ko­vať do svet­la namies­to žia­rov­ky a potom s pomo­cou app­ky v smart­fó­ne začať pre­mie­tať. A ak nerád poze­ráš fil­my na pod­la­he, môžeš k Bea­mu pri­po­jiť aj kábel do zásuv­ky a potom ho nie­kam polo­žiť.

beam-lamp

 1. Kufor, kto­rý sa zme­ní na polič­ku

Toto je asi snom kaž­dé­ho, čo čas­to ces­tu­je. Z kuf­ra Shelf­Pack sta­čí jed­no­du­cho vytiah­nuť polič­ky a nemu­síš rie­šiť kam si dáš všet­ky veci.

ShelfPack-Hotel

 1. Zaria­de­nie na výro­bu žela­tí­no­vých sho­tov

Ak vlast­níš neja­ký pod­nik a roz­mýš­ľaš čo nové pri­dať, Jevo môže byť dob­rá voľ­ba. Za pár minút doká­že ten­to stroj vyro­biť 20 žela­tí­no­vých sho­tov pri­pra­ve­ných na zje­de­nie. Je navr­hnu­tý aby neplyt­val alko­ho­lom a veľ­kos­ťou pres­ne sad­ne na baro­vý pult.

jevo-header

 1. Gad­get, kto­rý zme­ní tvoj tele­fón na kľúč od domu

Sesa­me je ove­ľa lep­ší ako oby­čaj­ný zvon­ček. Po tom, čo je pri­po­je­ný, ti umož­ní odo­my­kať a zamy­kať dve­re odo­my­kať pomo­cou app­ky v tele­fó­ne, ale­bo ho dokon­ca môžeš nasta­viť tak, aby „istí“ ľudia moh­li vojsť (naprí­klad pria­teľ­ka, kama­rá­ti). Apli­ká­cia tiež ucho­vá­va záznam o tom, kedy sa dve­re otvá­ra­jú ale­bo zatvá­ra­jú (tak budeš vždy pres­ne vedieť, kto kedy pri­chá­dza a odchá­dza).

 1. Pero, kto­ré zme­ní hoci­ja­ký povrch na doty­ko­vú písa­ciu plo­chu

Exis­tu­je veľa tab­le­tov a sty­lu­sov, kto­ré ti umož­nia písať na obra­zov­ku, ale pero Phree robí celý pro­ces ešte jed­no­duch­ším. Môžeš písať na sto­le (ale­bo na ope­rad­le sto­lič­ky ale­bo oba­le kni­hy, ale­bo dokon­ca nie­ko­mu po ruke) a to, čo napí­šeš sa obja­ví na tvo­jom tele­fó­ne, tab­le­te ale­bo počí­ta­či.

 1. Jed­no klik­nu­tie toh­to tla­čid­la a spra­víš čokoľ­vek

Čo chceš aby Flic robil? Zavo­lal ti taxík? Odfo­til nie­čo? Začal pre­hrá­vať hud­bu? Ovlá­dal svet­lo? Poslal núdzo­vý sig­nál? Toto tla­čid­lo zvlá­da všet­ky tie­to čin­nos­ti (a veľa ďal­ších).

Flic-–-A-Button-for-Anything-You-Want2

 1. Elek­tro­nic­ký orches­ter pre tvo­ju gita­ru

Sta­čí keď si ACPAD pri­po­jíš ku gita­re a hneď budeš môcť svo­je hra­nie obo­ha­tiť pri­da­ním rôz­nych iné inštru­men­ty, ale­bo sto­viek rôz­nych sam­plov a efek­tov.

Zdroj: buzzfeed.com

Pridať komentár (0)