Tenis­ky Shift­We­ar majú po bokoch smart­fó­nom ovlá­da­né disp­le­je!

Rudolf Nečas / 1. decembra 2015 / Tech a inovácie

Ak si ten typ, kto­rý si kúpi nie­koľ­ko párov teni­siek, len aby sa ubez­pe­čil, že má vždy mód­ne topán­ky, čosko­ro mož­no ušet­ríš veľa peňa­zí a pries­tor v skri­ni.

Tenis­ky Shift­We­ar, za kto­ré je zod­po­ved­ný David Coel­ho majú po stra­nách fareb­né e-papie­ro­vé disp­le­je. Jedi­né, čo potre­bu­ješ aby si v oka­mi­hu doká­zal zme­niť vzhľad topá­nok je mobil­ná apli­ká­cia. Pomo­cou nej si dáš na tenis­ky obrá­zok, kto­rý sa ti páči (pri­sľú­be­ný je obchod s rôz­ny­mi dizajn­mi) a ak si mys­líš, že by si ani tým dosta­toč­ne nezau­jal, tenis­ky doká­žu zobra­zo­vať aj ani­má­cie. Keď­že ide o elek­tro­nic­ký papier podob­ne ako v čítač­kách kníh, vidi­teľ­nosť na pria­mom sln­ku bude exce­lent­ná a nemu­síš sa báť, že náho­dou nie­kto neuvi­dí tvoj dizajn.

Pri sta­tic­kých obráz­koch disp­le­je z elek­tro­nic­ké­ho papie­ra „neže­rú“ tak­mer žiad­nu ener­giu – hovo­rí sa aj o tech­no­ló­gií walk-to-char­ge, pri kto­rej sa nemu­síš trá­piť nabí­ja­ním ale­bo vymie­ňa­ním baté­rií, pre­to­že topán­ky sa nabi­jú počas chô­dze. Zobra­zo­va­nie obráz­ku na topán­kach by malo vydr­žať 30 dní na jed­no nabi­tie a ak ich náho­dou nebu­deš dlh­šie nosiť, môžeš baté­rie nabiť aj bez­drô­to­vo.

Dizaj­ny na topán­ky budú dostup­né v už spo­mí­na­nom obcho­de kde si budeš môcť kúpiť ten, kto­rý sa ti páči. Môžeš si aj vytvo­riť vlast­ný a ten zdie­ľať medzi svo­ji­mi kama­rát­mi ale­bo ho rov­no začať pre­dá­vať.

Okrem dizaj­nu sa našťas­tie mys­le­lo aj na kom­fort pri nose­ní. Topán­ky sú nepre­mo­ka­vé, tak­že neja­ký dážď a mlá­ky im urči­te neuš­ko­dia a môžeš ich dokon­ca prať v práč­ke. Šnúr­ky sú potia­hnu­té kev­la­ro­vý­mi vlák­na­mi, vďa­ka čomu sa nebu­dú trhať.

Tenis­ky sú dostup­né v šty­roch ver­ziách s cenou od 150 za Shift­We­ar L1 do 1000 dolá­rov za limi­to­va­nú edí­ciu, z kto­rej bude vyro­be­ných len 2000 kusov. Jed­not­li­vé ver­zie sú v troch dizaj­noch – níz­ke, kla­sic­ké, člen­ko­vé. Okrem dizaj­nu o cene roz­ho­du­je hlav­ne veľ­kosť disp­le­jov. Limi­to­va­ná edí­cia je celá pokry­tá disp­lej­mi.

Ak ťa tie­to topán­ky zau­ja­li ale­bo sa len jed­no­du­cho chceš odlí­šiť od ostat­ných, môžeš si ich pre­dob­jed­nať v kam­pa­ni na Indie­go­go, kde sa tomu­to pro­jek­tu za týž­deň poda­ri­lo vyzbie­rať cez 70 000 dolá­rov, čím pre­ko­na­li základ­ný cieľ, kto­rý bol nasta­ve­ný na 25 000. Ostá­va len dúfať, že ten­to zau­jí­ma­vý pro­jekt skon­čí úspeš­ne a nebu­de to ďal­šie fias­ko ako naprí­klad Skarp ale­bo Zano.

Zdroj: engadget.com
Pridať komentár (0)