Tenisky Shift­Wear majú po bokoch smart­fó­nom ovlá­dané disp­leje!

Rudolf Nečas / 1. decembra 2015 / Tech a inovácie

Ak si ten typ, ktorý si kúpi nie­koľko párov teni­siek, len aby sa ubez­pe­čil, že má vždy módne topánky, čoskoro možno ušet­ríš veľa peňazí a pries­tor v skrini.

Tenisky Shift­Wear, za ktoré je zod­po­vedný David Coelho majú po stra­nách farebné e-papie­rové disp­leje. Jediné, čo potre­bu­ješ aby si v oka­mihu doká­zal zme­niť vzhľad topá­nok je mobilná apli­ká­cia. Pomo­cou nej si dáš na tenisky obrá­zok, ktorý sa ti páči (pri­sľú­bený je obchod s rôz­nymi dizajnmi) a ak si mys­líš, že by si ani tým dosta­točne nezau­jal, tenisky dokážu zobra­zo­vať aj ani­má­cie. Keďže ide o elek­tro­nický papier podobne ako v čítač­kách kníh, vidi­teľ­nosť na pria­mom slnku bude exce­lentná a nemu­síš sa báť, že náho­dou nie­kto neuvidí tvoj dizajn.

Pri sta­tic­kých obráz­koch disp­leje z elek­tro­nic­kého papiera „nežerú“ tak­mer žiadnu ener­giu – hovorí sa aj o tech­no­ló­gií walk-to-charge, pri kto­rej sa nemu­síš trá­piť nabí­ja­ním alebo vymie­ňa­ním baté­rií, pre­tože topánky sa nabijú počas chô­dze. Zobra­zo­va­nie obrázku na topán­kach by malo vydr­žať 30 dní na jedno nabi­tie a ak ich náho­dou nebu­deš dlh­šie nosiť, môžeš baté­rie nabiť aj bez­drô­tovo.

Dizajny na topánky budú dostupné v už spo­mí­na­nom obchode kde si budeš môcť kúpiť ten, ktorý sa ti páči. Môžeš si aj vytvo­riť vlastný a ten zdie­ľať medzi svo­jimi kama­rátmi alebo ho rovno začať pre­dá­vať.

Okrem dizajnu sa našťas­tie mys­lelo aj na kom­fort pri nosení. Topánky sú nepre­mo­kavé, takže nejaký dážď a mláky im určite neuš­ko­dia a môžeš ich dokonca prať v práčke. Šnúrky sú potia­hnuté kev­la­ro­vými vlák­nami, vďaka čomu sa nebudú trhať.

Tenisky sú dostupné v šty­roch ver­ziách s cenou od 150 za Shift­Wear L1 do 1000 dolá­rov za limi­to­vanú edí­ciu, z kto­rej bude vyro­be­ných len 2000 kusov. Jed­not­livé ver­zie sú v troch dizaj­noch – nízke, kla­sické, člen­kové. Okrem dizajnu o cene roz­ho­duje hlavne veľ­kosť disp­le­jov. Limi­to­vaná edí­cia je celá pokrytá disp­lejmi.

Ak ťa tieto topánky zau­jali alebo sa len jed­no­du­cho chceš odlí­šiť od ostat­ných, môžeš si ich pre­dob­jed­nať v kam­pani na Indie­gogo, kde sa tomuto pro­jektu za týž­deň poda­rilo vyzbie­rať cez 70 000 dolá­rov, čím pre­ko­nali základný cieľ, ktorý bol nasta­vený na 25 000. Ostáva len dúfať, že tento zau­jí­mavý pro­jekt skončí úspešne a nebude to ďal­šie fiasko ako naprí­klad Skarp alebo Zano.

Zdroj: engadget.com
Pridať komentár (0)