4 rady od úspešných podnikateľov, na ktoré by si pri podnikaní na Slovensku nemal zabúdať

Linda Cebrová / 15. novembra 2018 / Biznis

  • Chi­vas VEN­TURE aj tento rok hľadá pod­ni­ka­te­ľov, ktorí si dá­vajú za cieľ vy­rie­šiť naj­väč­šie so­ciálne a en­vi­ro­men­tálne prob­lémy sveta
  • V ob­ľú­be­nej sú­ťaži sa ob­javí hneď nie­koľko am­bi­ci­óz­nych ľudí, ktorí sú od­hod­laní pre­ra­ziť so svo­jím ná­pa­dom na trhu
zdroj: Chivas VENTURE
  • Chi­vas VEN­TURE aj tento rok hľadá pod­ni­ka­te­ľov, ktorí si dá­vajú za cieľ vy­rie­šiť naj­väč­šie so­ciálne a en­vi­ro­men­tálne prob­lémy sveta
  • V ob­ľú­be­nej sú­ťaži sa ob­javí hneď nie­koľko am­bi­ci­óz­nych ľudí, ktorí sú od­hod­laní pre­ra­ziť so svo­jím ná­pa­dom na trhu

Aj tento rok bude o pro­jek­toch s naj­väč­ším po­ten­ciá­lom roz­ho­do­vať 4-členná po­rota zlo­žená z pod­ni­ka­te­ľov, ktorí za­čí­nali sta­vať ich biz­nis od nuly. Nám po­rota od­po­ve­dala na pár biz­ni­so­vých otá­zok, ktoré ťa možno na­kopnú uve­riť vo svoj pro­jekt, pra­co­vať na ňom, uká­zať ho svetu.

Ví­ťaza Chi­vas VEN­TURE čaká sve­tové zvi­di­teľ­ne­nie, po­diel z ba­líka vo výške 1 mi­li­óna ame­ric­kých do­lá­rov, 3-dňový ak­ce­le­račný prog­ram v Spo­je­nom krá­ľov­stve a množ­stvo no­vých kon­tak­tov. Ak aj ty máš v hlave ná­pad na biz­nis, alebo už na ne­ja­kom pra­cu­ješ, ur­čite sa na tvo­jej pod­ni­ka­teľ­skej ceste in­špi­ruj ra­dami prog­re­sívne zmýš­ľa­jú­cich po­ni­ka­te­ľov, ktorí budú tento rok tvo­riť po­rotu sú­ťaže Chi­vas VEN­TURE.

Pat­rick Hes­sel – c2i

Prečo si mys­líš, že sa v kon­ku­ren­cii os­tat­ných spo­loč­ností darí práve tebe? Čo vás od­li­šuje?

Na svete je mnoho fi­riem, ktoré vy­rá­bajú kom­po­zitné ma­te­riály, ale iba zo­pár z nich za­mest­náva vyše 500 ľudí. Dô­vod nášho úspe­chu môže tkvieť v tom, že na roz­diel od os­tat­ných za­kla­da­te­ľov po­dob­ných fi­riem som viac biz­nis­men ako tech­nicky za­lo­žený typ. Od za­čiatku som mal ví­ziu zväč­šo­vať vý­robu a čo naj­viac roz­ši­ro­vať náš biz­nis.

Ak by si sa ob­zrel do mi­nu­losti a mal dať svojmu 20-roč­nému „ja“ nie­koľko dobre mie­ne­ných rád do ži­vota – aké by to boli?

Pra­cuj na­plno, uží­vaj si na­plno. Vždy sa snaž udr­žať rov­no­váhu me­dzi prá­cou a osob­ným ži­vo­tom. Vy­bu­duj si ži­votnú ru­tinu: pra­vi­delne sa hýb a dbaj aj na svoju psy­chickú po­hodu. Na­stav si ciele, prie­bežne ich kon­tro­luj a meň svoje ko­na­nie podľa toho, ako sa me­nia tvoje ciele.

Keď zo­mrieš, ľu­dia si ťa budú pa­mä­tať podľa vzťa­hov, ktoré si si vy­bu­do­val. Ne­za­me­raj sa iba na vý­sle­dok, ale uisti sa, že cestu k nemu si uží­vaš a má pre teba hod­notu. Po­znaj sám seba, ne­za­budni na pra­vi­delnú se­ba­ref­le­xiu. Po­znaj svoje hod­noty a ko­naj podľa nich, inak ne­bu­deš šťastný. Mysli na svo­jich na­sle­dov­ní­kov a ni­kdy ne­viaž svoj biz­nis len na svoju osobu.

Lujza Bu­bá­nová – You­first

Čo ťa v tvo­jom pod­ni­ka­teľ­skom ži­vote na­učilo naj­viac?

Ne­ús­pech ma na­učil oveľa viac, pre­tože je to skúška vý­drže a odol­nosti. Asi naj­rad­šej mám, keď ma nie­kto pre­sviedča, že to, čo ro­bím nemá bu­dúc­nosť. Ako keby to už mali vy­skú­šané. Mys­lím, že ta­kéto a po­dobné skú­se­nosti, keď je od­hod­la­nie pod skúš­kou, člo­veka na­učí bo­jov­nosti a jed­no­značne pri­núti mať hrub­šiu kožu.

Kto­rým od­vet­viam pred­po­ve­dáš naj­sľub­nej­šiu bu­dúc­nosť v na­sle­du­jú­cich ro­koch? Do čoho sa oplatí púš­ťať?

Tým, ktoré nás budú ro­biť kraj­šími, čo nás uzdra­via, na­sý­tia a uby­tujú. Takže vlastne to isté, čo tu bolo do­te­raz, len v inom šate, vďaka ino­vá­ciám. Pre mňa osobne je zau­jí­mavé zdra­vot­níc­tvo, mys­lím, že men­tálne zdra­vie bude do­stá­vať veľa po­zor­nosti.

Kris­tina Po­mothy – Col­lec­tive.space

Ak by si sa ob­zrela do mi­nu­losti, aké rady by si dala svojmu 20-roč­nému „ja“ ?

Viac od­vahy a uve­do­me­losti. Máme his­to­ricky danú ne­au­to­nóm­nosť. Naša kul­túra, vý­chova a vzde­lá­vací sys­tém nás ne­viedli k se­ba­dô­vere a práci na sil­ných strán­kach. Ešte aj moja ge­ne­rá­cia bola ve­dená k tomu, aby sme prí­liš ne­vy­ni­kali a aby sme sa sna­žili zlep­šiť aj v tom, čo nám pri­ro­dzene nejde.

Na­vyše, pre úspech sta­čilo byť prie­merný a to je ra­ko­vina po­kroku. V mi­nu­losti som re­la­tívne veľa času ve­no­vala ve­ciam, pre ktoré som ne­mala žiadnu alebo mi­zivú vá­šeň. Dnes by som s tým ča­som na­rá­bala úplne inak.

Aký úspech ťa naj­viac na­učil?

Učia ma skôr chyby ako úspech. Za úspech, ktorý ma po­su­nul po­va­žu­jem to, že som sa roz­hodla byť ne­zá­vis­lým po­rad­com v ob­lasti, pre ktorú mám vá­šeň a v kto­rej ne­exis­to­vali zau­ží­vané po­stupy. Sama som si z toho vy­tvo­rila prácu snov. Chcela som mať mož­nosť priamo me­niť to, ako ľu­dia pra­cujú a pri­tom si za­cho­vať ne­zá­vis­losť a byť silno spätá so sve­to­vými ino­vá­ciami. To všetko sa mi po­da­rilo.

Ka­ta­rína Šim­ková – Deal Fac­tory

Ako sa z tvojho po­hľadu zme­nilo pod­ni­ka­teľ­ské pro­stre­die za po­sledné roky?

Zdá sa, že je veľmi priaz­nivé. Aj vďaka no­vým tech­no­ló­giám môže dnes kto­koľ­vek vy­skú­šať pod­ni­ka­nie aj s ma­lou po­čia­toč­nou in­ves­tí­ciou. Stačí mať od­vahu, dobrý ná­pad, vá­šeň a chuť ma­kať.

 

Prečo si sa roz­hodla stať sa po­rot­com Chi­vas VEN­TURE a na čo bu­deš ako po­rot­kyňa pri hod­no­tení pri­hlia­dať?

Je to zau­jí­mavý pro­jekt, kto­rého som sú­čas­ťou už druhý rok. Dáva po­zor­nosť hlavne téme so­ciál­nej zod­po­ved­nosti. Tej by sme sa mohli ve­no­vať všetci o niečo viac. Ok­rem toho mne sa­mej po­mohli mnohí skvelí men­tori po­čas bu­do­va­nia svo­jich fi­riem. Rada by som túto po­moc ko­mu­nite vrá­tila. Za­me­ria­vať sa bu­dem hlavne na to, či má star­tup pre­mys­lenú ob­chodnú stra­té­giu a vstup na trh. To je ob­lasť, kto­rej sa v mo­jej Deal Fac­tory ve­nu­jeme a vieme v nej účast­ní­kom sú­ťaže po­ra­diť.

 

Zá­ve­reč­ných 5 ti­pov, ako uspieť v biz­nise

  • Choď za svo­jimi snami, ne­daj sa od­ra­diť pre­káž­kami, ale zá­ro­veň zis­ti, či už po­dobný pro­jekt ne­fun­guje nie­kde v za­hra­ničí. Ne­pod­ce­ňuj sa, no tiež si ne­mys­li, že si naj­lepší – pre­tože stále je čo zlep­šo­vať.
  • Ne­boj sa ino­vo­vať už exis­tu­júci pro­jekt, no vy­lep­ši ho o niečo, čo oce­nia bežní ľu­dia – tak má šancu uspieť kde­koľ­vek na svete.
  • Choď sa po­zrieť do za­hra­ni­čia, ako tam rie­šia vý­zvy tý­ka­júce sa po­dob­nej ob­lasti.
  • Ak tvoj pro­jekt skvele fun­guje aj na na­šom 5-mi­li­ó­no­vom trhu, je veľká šanca, že bude úspešný aj na veľ­kých tr­hoch v za­hra­ničí.
  • Na­uč sa, ako zvý­šiť po­ve­do­mie o tvo­jej značke, ne­za­bud­ni, že prí­beh pre­dáva.

 

Člá­nok vzni­kol v spo­lu­práci s Chi­vas VEN­TURE.

Pridať komentár (0)