4 úžasné prog­ra­má­tor­ské online kurzy

Martina Ditrichová / 7. októbra 2016 / Tools a produktivita

Ak si ich stiah­neš v najb­liž­ších dňoch, ešte aj ušet­ríš.

Všet­kým je nám jasné, že vedieť kódo­vať je dôle­žitá zruč­nosť prak­ticky pre kaž­dého, kto chce v súčas­nosti zažia­riť na trhu práce alebo začať vlastné pod­ni­ka­nie. Ale všetci aj vieme, aké náročné to je, neho­vo­riac o penia­zoch a čase, ktorý do toho treba inves­to­vať. Keď je člo­vek zamest­naný alebo full time štu­dent, jed­no­du­cho na to nemá čas.

Tento člá­nok ti pri­náša reb­rí­ček 4 naj­lep­šie hod­no­te­ných online prog­ra­mo­va­cích kur­zov Scien­ce­A­lert Aca­demy, ktoré môžeš absol­vo­vať z pohod­lia svojho gauča a nemu­síš ani do nich inves­to­vať veľké peniaze. V rámci mož­ností je to naj­lep­šia a naj­me­nej bolestná cesta, ako sa naučiť prog­ra­mo­vať.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt online course student hipster

foto: williams.edu.au

1.Complete Web Deve­lo­per Course 2.0

Čo musíš vedieť na tvorbu web­strá­nok. Tento kurz, ktorý ťa pohltí, je skve­lým na začiat­kom. Naučíš sa základy HTML5, CSS3 a Pyt­honu a sku­točne vybu­du­ješ 25 jed­no­du­chých webov a apli­ká­cii od nuly.

Dĺžka: 30,5 hodiny

Cena: $19 do 11.októbra

2. Cloud Com­pu­ting od nuly

Cloud Com­pu­ting j všade — robí hos­ting našej hudbe, fot­kám a dátam. Ale ako vlastne fun­guje?

V tomto kurze sa naučíš, ako zdie­ľať zdroje po sieti, ako pou­ží­vať cloud tech­no­ló­gie ako Google Com­pu­ter Engine, Ama­zon AWS či Red Hat.

Dĺžka: 2 hodiny

Cena: $14 do 11.októbra

3. Staň sa etic­kým hac­ke­rom

Chceš byť pla­tený za hac­ko­va­nie? Tento súhrn 9 kur­zov ťa naučí, ako sa stať etic­kým hac­ke­rom — odbor­ní­kom, ktorý príde zachrá­niť firmu, keď je hack­nutá a potre­buje zís­kať prí­stup k svo­jej sieti (áno, presne ako v seriáli Mr. Robot). Balí­ček obsa­huje moduly ako Linux Secu­rity a Har­de­ning: prak­tická bez­peč­nostná prí­ručka a “Etický hac­king pre začia­toč­ní­kov”.

Dĺžka: 16 hodín

Cena: $49 do 11. októbra

4. Com­plete Machine Lear­ning balík

Si bežec na dlh­šiu trať? Chceš sa dostať do hĺbky a kom­plexne? Tento balí­ček ti umožní prí­stup k 10 rôz­nym kur­zom, vrá­tane “An intro­duc­tion to deep lear­ning & com­pu­ter vision” a “An intro­duc­tion to machine lear­ning & NLP in Pyt­hon”, ktorý je vyučo­vaný exper­tami zo Sili­con Val­ley.

Stro­jové uče­nie sa stáva pod­statné už aj v odvet­viach ako medi­cína, mate­ma­tika, soft­vé­rový vývoj či pri auto­nóm­nych vozid­lách. Tento balí­ček ti dá skilly, ktoré budú tvo­jim veľ­kým aktí­vom.

Dĺžka: 63.5 hodiny

Cena: $39,99 do 8.októbra

zdroj: sciencealert.com zdroj titul­nej foto­gra­fie:mbain­sight.com

Pridať komentár (0)