4 úžas­né prog­ra­má­tor­ské onli­ne kur­zy

Martina Ditrichová / 7. októbra 2016 / Lifehacking

Ak si ich stiah­neš v najb­liž­ších dňoch, ešte aj ušet­ríš.

Všet­kým je nám jas­né, že vedieť kódo­vať je dôle­ži­tá zruč­nosť prak­tic­ky pre kaž­dé­ho, kto chce v súčas­nos­ti zažia­riť na trhu prá­ce ale­bo začať vlast­né pod­ni­ka­nie. Ale všet­ci aj vie­me, aké nároč­né to je, neho­vo­riac o penia­zoch a čase, kto­rý do toho tre­ba inves­to­vať. Keď je člo­vek zamest­na­ný ale­bo full time štu­dent, jed­no­du­cho na to nemá čas.

Ten­to člá­nok ti pri­ná­ša reb­rí­ček 4 naj­lep­šie hod­no­te­ných onli­ne prog­ra­mo­va­cích kur­zov Scien­ce­A­lert Aca­de­my, kto­ré môžeš absol­vo­vať z pohod­lia svoj­ho gau­ča a nemu­síš ani do nich inves­to­vať veľ­ké penia­ze. V rám­ci mož­nos­tí je to naj­lep­šia a naj­me­nej bolest­ná ces­ta, ako sa naučiť prog­ra­mo­vať.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt online course student hipster

foto: williams.edu.au

1.Complete Web Deve­lo­per Cour­se 2.0

Čo musíš vedieť na tvor­bu web­strá­nok. Ten­to kurz, kto­rý ťa pohl­tí, je skve­lým na začiat­kom. Naučíš sa zákla­dy HTM­L5, CSS3 a Pyt­ho­nu a sku­toč­ne vybu­du­ješ 25 jed­no­du­chých webov a apli­ká­cii od nuly.

Dĺž­ka: 30,5 hodi­ny

Cena: $19 do 11.októbra

2. Cloud Com­pu­ting od nuly

Cloud Com­pu­ting j vša­de — robí hos­ting našej hud­be, fot­kám a dátam. Ale ako vlast­ne fun­gu­je?

V tom­to kur­ze sa naučíš, ako zdie­ľať zdro­je po sie­ti, ako pou­ží­vať cloud tech­no­ló­gie ako Goog­le Com­pu­ter Engi­ne, Ama­zon AWS či Red Hat.

Dĺž­ka: 2 hodi­ny

Cena: $14 do 11.októbra

3. Staň sa etic­kým hac­ke­rom

Chceš byť pla­te­ný za hac­ko­va­nie? Ten­to súhrn 9 kur­zov ťa naučí, ako sa stať etic­kým hac­ke­rom — odbor­ní­kom, kto­rý prí­de zachrá­niť fir­mu, keď je hack­nu­tá a potre­bu­je zís­kať prí­stup k svo­jej sie­ti (áno, pres­ne ako v seriá­li Mr. Robot). Balí­ček obsa­hu­je modu­ly ako Linux Secu­ri­ty a Har­de­ning: prak­tic­ká bez­peč­nost­ná prí­ruč­ka a “Etic­ký hac­king pre začia­toč­ní­kov”.

Dĺž­ka: 16 hodín

Cena: $49 do 11. októb­ra

4. Com­ple­te Machi­ne Lear­ning balík

Si bežec na dlh­šiu trať? Chceš sa dostať do hĺb­ky a kom­plex­ne? Ten­to balí­ček ti umož­ní prí­stup k 10 rôz­nym kur­zom, vrá­ta­ne “An intro­duc­ti­on to deep lear­ning & com­pu­ter visi­on” a “An intro­duc­ti­on to machi­ne lear­ning & NLP in Pyt­hon”, kto­rý je vyučo­va­ný exper­ta­mi zo Sili­con Val­ley.

Stro­jo­vé uče­nie sa stá­va pod­stat­né už aj v odvet­viach ako medi­cí­na, mate­ma­ti­ka, soft­vé­ro­vý vývoj či pri auto­nóm­nych vozid­lách. Ten­to balí­ček ti dá skil­ly, kto­ré budú tvo­jim veľ­kým aktí­vom.

Dĺž­ka: 63.5 hodi­ny

Cena: $39,99 do 8.októbra

zdroj: sciencealert.com zdroj titul­nej foto­gra­fie:mbain­sight.com

Pridať komentár (0)