43 pal­co­vý 4K moni­tor od DELL-u je ako spl­ne­ný sen

Michal Ondro / 22. mája 2016 / Tech a inovácie

1 palec je 2,54 cm, čo zna­me­ná, že nový moni­tor od spo­loč­nos­ti DELL sa môže pochvá­liť mon­štru­óz­nou uhlop­rieč­kou 109 cm. Doká­žeš si pred­sta­viť, že by si na takom­to moni­to­re mohol pra­co­vať, hrať počí­ta­čo­vé hry ale­bo poze­rať fil­my? My urči­te áno. Taká­to vecič­ka však nie­čo aj sto­jí.

Nákup moni­to­ru pat­rí v dneš­nej dobe medzi cel­kom nud­né akti­vi­ty. Tí, čo majú ešte stol­né počí­ta­če, sa viac zame­ria­va­jú na vyba­ve­nie počí­ta­ča a opti­ma­li­zá­ciu jeho výko­nu. Ostat­ní upred­nost­ňu­jú skôr note­bo­oky ale­bo tab­le­ty. Samoz­rej­me, že aj kva­lit­ný moni­tor je potreb­ný, no nikdy to nebu­de také zau­jí­ma­vé ako upg­ra­de pro­ce­so­ru ale­bo gra­fic­kej kar­ty. Nasle­du­jú­ca novin­ka si náj­de svo­jich záu­jem­cov hneď v nie­koľ­kých oblas­tiach.

Oce­nia ho nie­len pra­cov­ní­ci, kto­rí inak musia oča­mi pre­bie­hať z jed­né­ho moni­to­ru na dru­hý, ale aj hrá­či hľa­da­jú­ci ten naj­lep­ší záži­tok pri hra­ní počí­ta­čo­vých hier. Inves­tí­cia to však nie je malá, ale k tomu sa ešte dosta­ne­me.

c4c58e95

Nový moni­tor ame­ric­kej spo­loč­nos­ti Dell je však výnim­kou, kto­rá si tvo­ju pozor­nosť jed­no­znač­ne zaslú­ži. Sta­čí sa pozrieť na tie dych­be­rú­ce čís­la. Vyše met­ro­vá uhlop­rieč­ka moni­to­ru s roz­lí­še­ním 4K bez­po­chy­by vzbu­dzu­je obdiv. Moni­tor tak­tiež posky­tu­je mož­nosť roz­de­le­nia na šty­ri odde­le­né obra­zov­ky, kaž­dú s roz­lí­še­ním 1080p. No nevys­kú­šal by si si ho?

Moni­tor, kto­rý dostal len ťaž­ko zapa­mä­ta­teľ­ný názov Dell P4317Q, doká­že, ako som už spo­mí­nal, vyob­ra­ziť obsah šty­roch odde­le­ných zdro­jov naraz a v HD. Moni­tor má šty­ri USB 3.0 vstu­py, dva HDMI, jeden Disp­la­y­Port, jeden Mini­Disp­la­y­Port a jeden VGA port. Počas prá­ce na moni­to­re môžeš kedy­koľ­vek jed­nu zo šty­roch obra­zo­viek pri­blí­žiť razom ju budeš mať v roz­lí­še­ní 4K. Mož­no sa náj­de spo­loč­nosť, kto­rá rada zain­ves­tu­je do pohod­lia a zvý­še­nia pro­duk­ti­vi­ty svo­jich zamest­nan­cov, a zakú­pi tie­to moni­to­ry. Niet pochýb o tom, že by tak svo­jim ľuďom uľah­či­la prá­cu.

P4317Q_lfp_00000f90_gy_FillLG.0

Spo­loč­nosť tak­tiež tvr­dí, že ten­to moni­tor ti ušet­rí až 30% elek­tric­kej ener­gie v porov­na­ní so spot­re­bou ostat­ných moni­to­rov, čo je, pri jeho gigan­tic­kých roz­me­roch, cel­kom fas­ci­nu­jú­ce. Ak ťa ten­to moni­tor sku­toč­ne zau­jal a mal by si oň reál­ny záu­jem, musíš sa pri­pra­viť na to, že minieš nema­lú sumu peňa­zí. Dell P4317Q, kto­rý sa začne prvým zákaz­ní­kom roz­vá­žať 23. mája, sto­jí pri­bliž­ne 1200 eur, no za kva­li­tu sa pred­sa pla­tí, no nie? 

Kaž­do­pád­ne ide o pokrok vo sve­te počí­ta­čo­vých moni­to­rov a už teraz sme zve­da­ví na prvé doj­my šťast­liv­cov, kto­rí si ho moh­li zakú­piť.

Zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: theverge.com

Pridať komentár (0)