43 pal­cový 4K moni­tor od DELL-u je ako spl­nený sen

Michal Ondro / 22. mája 2016 / Tech a inovácie

1 palec je 2,54 cm, čo zna­mená, že nový moni­tor od spo­loč­nosti DELL sa môže pochvá­liť mon­štru­óz­nou uhlop­rieč­kou 109 cm. Doká­žeš si pred­sta­viť, že by si na takomto moni­tore mohol pra­co­vať, hrať počí­ta­čové hry alebo poze­rať filmy? My určite áno. Takáto vecička však niečo aj stojí.

Nákup moni­toru patrí v dneš­nej dobe medzi cel­kom nudné akti­vity. Tí, čo majú ešte stolné počí­tače, sa viac zame­ria­vajú na vyba­ve­nie počí­tača a opti­ma­li­zá­ciu jeho výkonu. Ostatní upred­nost­ňujú skôr note­bo­oky alebo tab­lety. Samoz­rejme, že aj kva­litný moni­tor je potrebný, no nikdy to nebude také zau­jí­mavé ako upg­rade pro­ce­soru alebo gra­fic­kej karty. Nasle­du­júca novinka si nájde svo­jich záu­jem­cov hneď v nie­koľ­kých oblas­tiach.

Oce­nia ho nie­len pra­cov­níci, ktorí inak musia očami pre­bie­hať z jed­ného moni­toru na druhý, ale aj hráči hľa­da­júci ten naj­lepší záži­tok pri hraní počí­ta­čo­vých hier. Inves­tí­cia to však nie je malá, ale k tomu sa ešte dosta­neme.

c4c58e95

Nový moni­tor ame­ric­kej spo­loč­nosti Dell je však výnim­kou, ktorá si tvoju pozor­nosť jed­no­značne zaslúži. Stačí sa pozrieť na tie dych­be­rúce čísla. Vyše met­rová uhlop­riečka moni­toru s roz­lí­še­ním 4K bez­po­chyby vzbu­dzuje obdiv. Moni­tor tak­tiež posky­tuje mož­nosť roz­de­le­nia na štyri odde­lené obra­zovky, každú s roz­lí­še­ním 1080p. No nevys­kú­šal by si si ho?

Moni­tor, ktorý dostal len ťažko zapa­mä­ta­teľný názov Dell P4317Q, dokáže, ako som už spo­mí­nal, vyob­ra­ziť obsah šty­roch odde­le­ných zdro­jov naraz a v HD. Moni­tor má štyri USB 3.0 vstupy, dva HDMI, jeden Disp­la­y­Port, jeden Mini­Disp­la­y­Port a jeden VGA port. Počas práce na moni­tore môžeš kedy­koľ­vek jednu zo šty­roch obra­zo­viek pri­blí­žiť razom ju budeš mať v roz­lí­šení 4K. Možno sa nájde spo­loč­nosť, ktorá rada zain­ves­tuje do pohod­lia a zvý­še­nia pro­duk­ti­vity svo­jich zamest­nan­cov, a zakúpi tieto moni­tory. Niet pochýb o tom, že by tak svo­jim ľuďom uľah­čila prácu.

P4317Q_lfp_00000f90_gy_FillLG.0

Spo­loč­nosť tak­tiež tvrdí, že tento moni­tor ti ušetrí až 30% elek­tric­kej ener­gie v porov­naní so spot­re­bou ostat­ných moni­to­rov, čo je, pri jeho gigan­tic­kých roz­me­roch, cel­kom fas­ci­nu­júce. Ak ťa tento moni­tor sku­točne zau­jal a mal by si oň reálny záu­jem, musíš sa pri­pra­viť na to, že minieš nemalú sumu peňazí. Dell P4317Q, ktorý sa začne prvým zákaz­ní­kom roz­vá­žať 23. mája, stojí pri­bližne 1200 eur, no za kva­litu sa predsa platí, no nie? 

Kaž­do­pádne ide o pokrok vo svete počí­ta­čo­vých moni­to­rov a už teraz sme zve­daví na prvé dojmy šťast­liv­cov, ktorí si ho mohli zakú­piť.

Zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: theverge.com

Pridať komentár (0)