5 dôvo­dov prečo môj IoT star­tup skra­cho­val

Karol Stračár / 29. jún 2015 / Tools a produktivita

Po pia­tich mesia­coch plných práce na hard­véri pre IoT a minutí tisí­cov dolá­rov, som si s mojimi dvoma kole­gami uve­do­mil, že náš pro­dukt sa nebude pre­dá­vať. Písal sa decem­ber 2014.

V tomto článku sa ti budem sna­žiť pri­blí­žiť ako par­tia zasne­ných ide­a­lis­tov uro­bila kopu chýb, pri kto­rých si uve­do­míš, že svet star­tu­pov nie je len o plnení snov a zaro­bení peňazí, ale vie byť často aj pekne drsný.

Júl 2014

Začali sme navrho­vať smart swit­che s pri­po­je­ním na inter­net, ktoré sa učia zo sprá­va­nia pou­ží­va­teľa a auto­ma­ti­zujú elek­trické spot­re­biče v domác­nosti. Našou víziou bolo zostro­jiť swit­che, ktoré sa naučia zvy­kom pou­ží­va­teľa a „sper­so­na­li­zujú“ jeho domov. Našu spo­loč­nosť sme nazvali Lumos.

Zís­kali sme nejaké pre-seed inves­tí­cie od angel inves­tora a bežali sme do inku­bá­tora IIT Gand­hi­na­gar, kde sa sága s menom Lumos mohla začať.

Pra­co­vali sme ako blázni a náš prvý pro­to­typ, ktorý auto­ma­ti­zo­val svetlá bol hotový po 45 dňoch.

Novem­ber 2014

Do nášho tímu pri­bu­dol pro­duk­tový dizaj­nér na dola­de­nie dizajnu a do decem­bra sme mali roko­va­nia s ďal­šími inves­tormi. Boli sme na ceste mať hotový pro­dukt v hori­zonte menej ako jed­ného roka a všetci sme boli spo­kojní.

Decem­ber 2014

Prišla rea­lita. Zis­tili sme, že sme tra­gicky pod­ce­nili prácu, ktorá je potrebná pre takýto pro­jekt. Navyše sme pre­ce­nili dopyt po našom pro­dukte a zis­tili, že cena tiež nie je nasta­vená správne. A vtedy sa to začalo.

Január 2015 – apríl 2015

Naša firma sa rúti do pekiel. Robíme stále väč­šie chyby. Opúš­ťame IoT sek­tor. Strá­came jed­ného spo­lu­za­kla­da­teľa.

Teraz si pekne zhr­ňme chyby, ktoré sme na našej ceste uro­bili a ty sa môžeš pou­čiť.

Chyba č. 1: Neboli sme ani experti, ani zákaz­níci nášho pro­duktu 

Jed­no­du­cho sme pod­ľahli Dun­ning – Kru­ge­rovmu efektu. Pri ňom neskú­sený jed­not­li­vec trpí pred­sta­vou nad­ra­de­nosti a chybne si pri­vlast­ňuje vlast­nosti, ktoré sú na inej (niž­šej) úrovni ako tie sku­točné. Keby sme boli pou­ží­va­te­lia smart swit­chov vedeli by sme, že náš pro­dukt má mini­málnu pri­danú hod­notu na trhu. Keby sme na dru­hej strane boli experti v tomto sek­tore, tak by sme vedeli nasta­viť cenu a vychy­tali všetky ťaž­kosti pri ich kon­štru­ovaní.

Pou­če­nie: Rob na nie­čom, v čom si expert alebo skú­sený zákaz­ník, ak nie si, mal by si sa ním stať!

Chyba č. 2: Nevy­ko­nali sme na začiatku dosta­točnú due dili­gence našej idey

Nero­zu­meli sme trhu a nevní­mali kon­ku­ren­ciu. Rov­nako sme správne neod­hadli nášho zákaz­níka, navyše, či vôbec tento zákaz­ník hľa­dal nami ponú­kanú hod­notu. Naj­hor­šie na tom celom bolo, že sme ani tú hod­notu neboli schopní dodať. 

Pou­če­nie: Pri pohľade na trh, pro­dukt a kon­ku­ren­ciu si urob zoznam prob­lé­mov, ktoré ti môžu zlo­miť väz. Zoraď ich podľa mož­nosti ich výskytu a nebez­pe­čen­stva pre tvoju spo­loč­nosť. Kým nepres­kú­maš tie naj­vyš­šie posta­vené, buduj firmu čo naj­me­nej.

Chyba č. 3: V roz­ho­do­vaní nás ovplyv­nilo množ­stvo minu­tých peňazí

Nemysli si, že sme nemali pochyb­nosti o našom pro­dukte. Mali a bolo ich dosť. Ale milo­vali sme náš výtvor a neboli sme pri­pra­vený hľa­dať odpo­vede na dôle­žité otázky. Neve­deli sme nájsť tú správnu cestu kon­štruk­tív­nej kri­tiky bez súčas­nej demo­ra­li­zá­cie nášho tímu.

Pou­če­nie: Je nevy­hnutné, aby si bol oddaný svo­jej vízii, ale musíš byť pri­pra­vený akcep­to­vať sku­toč­nosť, že nie­kedy budeš musieť začať od nuly.

Chyba č. 4: Sna­žili sme robiť všetko pre všet­kých

Naším cie­ľom bolo vytvo­riť swit­che na auto­ma­ti­zá­ciu sve­tiel, kli­ma­ti­zá­cie a ohrie­va­čov vody. Skú­šali sme aj tele­ví­ziu, chlad­ničku, spo­rák a dokonca aj auto. Pro­dukt mal za úlohu ušet­riť peniaze a záro­veň poskyt­núť istú dávku luxusu.

Pou­če­nie: Keď začí­naš, tvoje mož­nosti sú obme­dzené. Preto je vždy lep­šie sna­žiť sa vyrie­šiť len jeden prob­lém namiesto nie­koľ­kých.

Chyba č. 5: Pod­ce­nili sme har­dware

Vybu­do­vať úspešný star­tup je ťažké. Vybu­do­vať úspešný har­dwa­re­ový star­tup je 10krát ťaž­šie. Zostro­je­nie pro­to­typu je tá naj­ľah­šia časť. Sku­točná výzva pri­chá­dza pri dizajne, výrobe, dis­tri­bú­cii a mar­ke­tingu. Zídu sa aj pria­te­lia v Číne. 

Cash flow manaž­ment je takisto náročný, nakoľko musíš zosú­la­diť platby dodá­va­te­ľom s príj­mami od zákaz­ní­kov.

Pou­če­nie: Mal by si dobre vedieť, do čoho sa chys­táš a podľa toho sa zaria­diť. Zabez­peč si tím skú­se­ných odbor­ní­kov, alebo skús akce­le­rá­tor špe­cia­li­zu­júci sa na har­dware.

zdroj: The Next Web

Pridať komentár (0)