5 kníh, ktoré ťa v živote posunú o level vyš­šie

Kristína Šuvadová / 5. mája 2016 / Tools a produktivita

Žur­na­lista Oskar Nowik vybral 5 moti­vač­ných kníh, ktoré mu od zákla­dov zme­nili život. 

Dovoľte mi pred­sta­viť vám týchto 5 zau­jí­ma­vých kníh, ktoré naozaj stoja za pre­čí­ta­nie. Zme­nia vám pohľad na život. Teda aspoň mne určite zme­nili.”

  1. Miluj sám seba tak, ako by na tom zále­žal celý tvoj život

Číta­nie tejto knihy som dlho odkla­dal. No keď som sa k tomu konečne dostal, naozaj to stálo za to.” Denno denne zra­ňu­jeme sami seba tým, že si nepre­uka­zu­jeme lásku. Ľud­ské stvo­re­nia su divné a často ničia sami seba. Ľutu­jeme minu­losť, zabú­dame na prí­tom­nosť a bojíme sa budúc­nosti. Ale takto by to byť nemalo.

Kamal Ravi­kant, ktorý túto knihu napí­sal, zdô­raz­ňuje najmä to, že nič v živote nie je zadarmo a nemáme oča­ká­vať len samé zázraky. No keď zme­níme svoje mys­le­nie a postoj k tomu, čo to zázraky pre nás vlastne sú, možné bude všetko.kniha1

  1. Život je úprim­nosť

Po dočí­taní prvej knihy som neodo­lal a musel som si zohnať podobnú. Tak ako ani pri prvej knihe, ani pri tejto som neos­tal skla­maný.”

V tejto knihe Kamal opi­suje jeho zážitky a myš­lienky o živote počas toho, ako žil v kláš­tore. Po jeho obrov­skej strate si pri­šiel uve­do­miť hlboké životné pravdy.

Som si istý, že k tejto knihe sa ešte určite vrá­tim. Aj keď popis knihy neznie až tak zau­jí­mavo, v sku­toč­nosti je to medi­cína na dušu.” kniha2

  1. Schop­nosť začať niečo hlúpe

Táto kniha hovorí o tom, že roz­ho­do­va­nie v tvo­jom živote nie je o tom, čo od teba oča­káva dav, ale o tom, čo chceš ty. Väč­šina ľudí ťa od toho bude odrá­dzať a je len na tebe aby si z toho, čo je pokla­dané za hlúpe spra­vil to, čo bude pokla­dané za múdre. A táto kniha ti v tom pomôže.

Je to o tých šia­le­ných ľuďoch, ktorí majú “gule” na to, aby sa posta­vili a začali krá­čať proti prúdu. Lebo oni vedia, že postupne sa k nim pridá viac a viac ľudí. Treba len veriť.”kniha3

  1. Nepatrný okraj

V tejto knihe Jeff Olson opi­suje silu jed­no­du­chých roz­hod­nutí, ktoré sú pre teba nako­niec tie naj­viac dôle­žité. Hovorí o tom, že jed­ného dňa sa tieto malé roz­hod­nu­tia spoja a môže vznik­núť okam­žitý úspech.

Píše sa tu pre­važne o tom, že nie­kedy si povieš: “dnes toto vyne­chám” alebo “dnes uro­bím výnimku.” A máš pravdu, nie­kedy si treba dať pauzu no väč­ši­nou sa z výnimky stane pra­vidlo a za chvíľu sa nebu­deš vedieť doko­pať k ničomu.

kniha4

  1. Ves­míru si totálne ukrad­nutý

Toto je krátke, no veľmi prí­nosné číta­nie. “Čítal som túto knihu nie­koľko krát za sebou a stále sa k nej rád vra­ciam.”

Autor knihy Johnny Tru­ant hovorí o tom, ako môže byť život pomi­nu­teľný. “Dnes tu si, no zaj­tra tu už byť nemu­síš. Preto sprav všetko o čom uva­žu­ješ hneď teraz. Pre­staň sa báť a začni hneď.”kniha5

Zdroj: Oskar Nowik, medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: markpack.org.uk

Pridať komentár (0)