5 kur­zov, po kto­rých sa posu­nú tvo­je kuchár­ske schop­nos­ti na novú úro­veň

Linda Cebrová / 20. apríla 2017 / Lifehacking

zdroj: unsplash.com

Je tu ďal­šia vár­ka onli­ne kur­zov, kto­rých cena je momen­tál­ne zní­že­ná na mini­mum. Ten­to­krát sa vďa­ka nim naučíš kuchár­ske­mu remes­lu z pohod­lia domo­va.

Uvar si doma čín­sku kuchy­ňu ako pro­fík

foto:udemy.com

Zoznám sa s jed­no­du­chý­mi pra­vid­la­mi čín­skej kuchy­ne a postup­ne ich začni pou­ží­vať aj v pra­xi. Vďa­ka kur­zu sa naučíš o rôz­nych štý­loch čín­skej kuchy­ne, pre­to­že to nie je len o krá­ja­ní a hode­ní do woku. Objav ako čínu pri­pra­vu­jú lokál­ci, bez toho, aby si potre­bo­val množ­stvo špe­ciál­nych ingre­dien­cií.

Zľa­va z 25 € na 15 €

Nauč sa, ako pri­pra­viť vege­ta­rián­ske a vegán­ske recep­ty s doko­na­lou chu­ťou

foto:udemy.com

Vo vegán­skej onli­ne ško­le vare­nia zis­tíš, ako pri­pra­viť chut­né a zdra­vé jed­lá. 60 až 90-minú­to­vé videa zahŕňa­jú ukáž­ky príp­ra­vy 8 až 12-tich recep­tov, vegán­sku tech­ni­ku vare­nia a infor­má­cie, ako si život vegá­na napl­no užiť. Všet­ko zvlád­ne z pohod­lia tvo­jej kuchy­ne.

Zľa­va z 50 € na 15 €

Staň sa sus­hi maj­strom za dve hodi­ny

foto:udemy.com

Využi step by step video, vďa­ka kto­ré­mu sa naučíš vo vlast­nej kuchy­ni pri­pra­viť sus­hi ako z reštau­rá­cie. Kur­zom ťa pre­ve­die Kei­ko Yama­mo­to – skú­se­ná sus­hi maj­ster­ka, kto­rá má na svo­jom kon­te množ­stvo oce­ne­ní a nato­či­la kuchár­sku show vo Veľ­kej Bri­tá­nia. Kurz trvá dve hodi­ny, po kto­rých sa z úpl­né­ho začia­toč­ní­ka, môžeš stať maj­strom a pri­pra­vo­vať super sus­hi pre pria­te­ľov a rodi­nu.

Zľa­va z 120 € na 30 €

Pri­prav si doko­na­lé piz­za ces­to ako z Talian­ska

foto:udemy.com

Vytvo­riť domá­ce piz­za ces­to môže byť naozaj frus­tru­jú­cim zážit­kom. Z bez­plat­ných onli­ne videí sa väč­ši­nou prí­liš veľa nenau­číš, keď­že sú skôr infor­mač­né. Ten­to kurz je zosta­ve­ný tak, aby ti posky­tol pod­rob­ný postup pre výro­bu doko­na­lé­ho domá­ce­ho piz­za ces­ta, po kto­rom budeš opo­vr­ho­vať mra­ze­nou piz­zou. Okrem toho zis­tíš, ako pri­pra­viť raj­či­no­vý základ na piz­zu ako z Talian­ska, ale aj to ako si piz­za ces­to pred­pe­kať.

Zľa­va z 45 € na 15 €

Pri­prav si telo na leto vďa­ka jedál­nič­ku fit­ness mode­lov

foto:udemy.com

Mas­ter Plan­ning Mas­te­ry pat­rí medzi najob­ľú­be­nej­šie a naj­kom­plex­nej­šie kur­zy zame­ra­né na plá­no­va­nie jedál­nič­ka. Do kur­zu sa zapo­ji­lo viac ako 2 400 ľudí zo 154 kra­jín sve­ta, aby stra­ti­li tuk a zís­ka­li sva­ly. Ak chceš tipy od fit­ness mode­la a tre­ńe­ra, kto­ré­mu sa poda­ri­lo zís­kať prvé mies­to na súťa­ži Nati­onal and World Fit­ness Tit­les 2017, poď do toho. Pred­sa len, leto sa blí­ži a stra­va je viac ako 80 % úspe­chu.

Zľa­va z 200 € na 15 €

Pridať komentár (0)