5 oča­ká­va­ných zmien v e-com­merce pre rok 2016

Rudolf Nečas / 6. januára 2016 / Tools a produktivita

Od mobil­ných peňa­že­niek po nové úve­rové plat­formy a kupo­va­nia tla­čid­lami na jeden dotyk, v roku 2015 svet digi­tál­neho obchodu napre­do­val v oblasti ino­vá­cií a zvý­še­nia popu­la­rity. Ale ako to bude v roku 2016? Pozri si päť pred­po­vedí zalo­že­ných na nových tech­no­ló­giách a tren­doch v odvetví a zisti, ako sa bude elek­tro­nické obcho­do­va­nie meniť v tomto roku.

Úve­rové star­tupy sa stanú ban­kami pre gene­rá­ciu z pre­lomu tisíc­ročí

Kým rok 2014 bol o peer-to-peer úve­roch, 2015 sme videli vzo­stup alter­na­tív­nych úve­ro­vých plat­fo­riem, ktoré nasle­dujú viac tra­dičný model. Naprí­klad úve­rové apli­ká­cie ako Ear­nestAffirm s cie­ľom vytvo­riť nástroje pre úvery a pôžičky zame­rané na mladú gene­rá­ciu. Otázka, na ktorú budú títo posky­to­va­te­lia finanč­ných slu­žieb musieť odpo­ve­dať je, ako si zís­kať gene­rá­ciu, ktorá sa vyhýba úveru? Štú­dia na začiatku minu­lého roka zis­tila, že viac ako polo­vica detí z pre­lomu tisíc­ro­čia nemá ani kre­ditnú kartu.

453488516.0.0

Affirm sa snaží nalá­kať mla­dých spot­re­bi­te­ľov s malými úvermi, ktoré je možno spla­tiť v sta­no­ve­nom časo­vom rámci. Myš­lienka je, že ak majú spot­re­bi­te­lia svoje mesačné platby vysvet­lené a budú vedieť ako dlho im bude trvať spla­te­nie dlhu, je viac prav­de­po­dobné, že si vezmú pôžičku.

Vše­obec­nej­šie pove­dané, nové úve­rové spo­loč­nosti sú zame­rané na to, aby sa časom zme­nili na väč­šie banky, na ktoré sa spot­re­bi­te­lia môžu obrá­tiť na celý život. „Je to účel banky, pomôcť ľuďom rea­li­zo­vať svoje nádeje a sny, aby boli schopní ísť do školy, mohli si kúpiť dom, možno auto, a poži­čali si peniaze v čase potreby,“ pove­dal na začiatku minu­lého roka Louis Beryl, spo­lu­za­kla­da­teľ a gene­rálny ria­di­teľ Ear­nest. „Chceme expan­do­vať aby sme mohli slú­žiť celý život.“

V roku 2016 budeme prav­de­po­dobne vidieť star­tupy pra­co­vať na integ­ro­vaní svo­jej ponuky hlb­šie do živo­tov mla­dých so služ­bami, ktoré im pomôžu kupo­vať autá a domy.

LIFE_firstcar052814bw_13144024_8col

Mobilné peňa­ženky vám dajú viac dôvo­dov na ich pou­ži­tie v obcho­doch

Tento rok Apple Pay a Pay­Pal tla­čili svoje e-com­merce tech­no­ló­gie do kamen­ných obcho­dov pre­svied­ča­ním obchod­ní­kov, že mobil je nový spô­sob, ako zapla­tiť. Men­šie star­tupy sa zame­rali na zmenu spô­sobu, akým naku­pu­jeme.

Apple vydláž­dil cestu pre pri­ja­tie platby NFC vo význam­ných znač­kách, ako naprí­klad McDo­nald, ale ešte treba uro­biť veľa práce. Firmy zaobe­ra­júce sa plat­bami cez mobil potre­bujú pre­sved­čiť spot­re­bi­te­ľov, aby pou­ží­vali tieto apli­ká­cie namiesto pla­tob­ných kariet.

Olimpicshop

Vďaka mar­co­vej akvi­zí­cii Pay­diant sa Pay­Pal stal mož­nos­ťou ako zapla­tiť aj v Sub­way. Pay­diant tiež vytvo­ril apli­ká­ciu mobil­nej peňa­ženky pre zdru­že­nie malo­ob­chod­ní­kov MCX Cur­rentC. Apli­ká­cia bola navr­hnutá ako pla­tobná metóda a záro­veň ver­nostná karta.

Okrem toho, ako pla­tíme za veci, sa nie­ktoré star­tupy sna­žia pre­kle­núť prie­pasť medzi online a off­line naku­po­va­ním. Oak Labs pred­sta­vil doty­kové zrkadlo pre skú­šobné kabínky, ktoré reál­nemu naku­po­va­niu pri­dáva on-line pocit. Dá sa oča­ká­vať, že via­cero star­tu­pov pôjde v tomto trende a budú stie­rať hra­nice medzi digi­tál­nymi a kla­sic­kými trans­ak­ci­ami.

Oak-LABS-6

Auto­ma­tické naku­po­va­nie bude všade

Tla­čidlo Ama­zon Dash sa mohlo zdať ako vtip, keď bolo pred­sta­vené pred tak­mer dvoma rokmi, ale prav­dou je, že Ama­zon nie je jediný kto sa snaží integ­ro­vať nákupné roz­hra­nie do domác­nosti. Ak si už zabu­dol o čo sa jedná, Dash je tla­čidlo, ktoré umiest­niš nie­kde doma. Klik­nu­tím na tla­čidlo sa auto­ma­ticky objed­najú často pou­ží­vané domáce pro­dukty. Mas­ter­Card sa tiež snaží zabu­do­vať pla­tobnú fun­kci­ona­litu do všet­kého mož­ného od kľú­če­niek po šperky.

Kon­ku­ren­cia v P2P pla­tob­nom pries­tore naras­tie

Zatiaľ čo sa Venmo, ako dlho vlád­nuci kráľ peer-to-peer pla­tob­ných apli­ká­cií roz­ši­ruje do viac tra­dič­ného e-pla­tob­ného modelu, Apple dúfa, že Venmu „ukradne“ domi­nan­ciu v P2P plat­bách. Apple je údajne v roko­vaní s ban­kami a vytvára súpera pre Venmo, čím sa pri­dáva ku Google, Squ­are, a Face­bo­oku – spo­loč­nos­tiam, ktoré majú zálusk na kus tohto trhu.

apple-watch-0161

Z Face­bo­oku sa stane WeChat Západu

Face­book pokra­čuje v budo­vaní svo­jej plat­formy Mes­sen­ger a tá bude časom prav­de­po­dobne obsa­ho­vať viac nákup­ných prí­le­ži­tostí. V posled­nej dobe, sa sociálna sieť spo­jila s Ube­rom pre mož­nosť zavo­lať si odvoz priamo z appky. Mes­sen­ger už pomáha spot­re­bi­te­ľom spo­jiť sa s vybra­nými pod­nikmi, ako akási plat­forma zákaz­níc­kych slu­žieb, kde sa ľudia môžu skon­tak­to­vať s obchod­níkmi ohľa­dom dostup­nosti pro­duktu, dopravy a vrá­te­nia tovaru. Ak sa prog­ram osvedčí, Face­book M – osobný asis­tent s ume­lou zabu­do­vaný do Mes­sen­gera, by mohol ecom­merce ambí­cie spo­loč­nosti posu­núť na ďal­šiu úro­veň.

Toto všetko zna­mená, že digi­tálne finančné pro­dukty dospie­vajú a chys­tajú sa na star­šie inšti­tú­cie zaú­to­čiť agre­sív­nej­šie. A zatiaľ čo väč­šina náku­pov bude pokra­čo­vať v „off­line režime“ v kamen­ných obcho­doch, spo­loč­nosti ako Apple, Pay­Pal a Google budú ponú­kať viac odme­ňo­va­cích prog­ra­mov, aby nalá­kali zákaz­ní­kov k pou­ží­va­niu svo­jich digi­tál­nych peňa­že­niek.

apple-pay-parking-tickets-ny

zdroj: venturebeat.com

Pridať komentár (0)