5 skvelých bratislavských cukrární, kde si dáš dezerty špičkovej kvality

Linda Cebrová / 2. decembra 2018 / Food biznis

  • V Bra­ti­slave za po­sledné ob­do­bie stihlo vy­rásť ne­spo­čet kva­lit­ných ka­viarní či cuk­rární
  • Ktoré sú však tie, kto­rým ne­odo­láš ani pri naj­strikt­nej­šej di­éte
  • My sme vy­brali 5 pre­vá­dzok, z kto­rých ne­odíde žia­den fa­nú­šik cuk­ro­vi­niek skla­maný
zdroj: Pán Cakes/ Mondieu
  • V Bra­ti­slave za po­sledné ob­do­bie stihlo vy­rásť ne­spo­čet kva­lit­ných ka­viarní či cuk­rární
  • Ktoré sú však tie, kto­rým ne­odo­láš ani pri naj­strikt­nej­šej di­éte
  • My sme vy­brali 5 pre­vá­dzok, z kto­rých ne­odíde žia­den fa­nú­šik cuk­ro­vi­niek skla­maný

Wag­ner

Už tak­mer 70 ro­kov sa ro­dinná cuk­rá­reň Wag­ner drží na špičke svojho re­mesla. Vďaka za­cho­va­niu kla­sic­kej vý­roby im dnes zá­kusky zá­vi­dia mnohí cuk­rári, ktorí už ne­ve­dia pro­du­ko­vať sta­rými me­tó­dami.

Cuk­rá­reň od za­čiatku ťaží z pô­vod­ných po­stu­pov, ktoré sa Wag­ner starší na­učil ešte od svojho maj­stra. No jej úspech na mo­der­nom trhu je za­lo­žený aj na tom, že sa ne­bojí skú­šať nové veci.

„Tra­dičné“ tu však ne­zna­mená, že v po­nuke náj­deš iba kré­meše a li­ké­rové špice. V po­nuke Wag­ner sú aj pa­leo zá­kusky a zá­kusky vhodné pre dia­be­ti­kov či ce­lia­ti­kov vy­rá­bané s bre­zo­vým si­ru­pom na­miesto cukru.

„Sme zvyk­nutí na to, že naše pro­dukty ko­pí­rujú iné cuk­rárne. Je to pre nás sig­nál, že mu­síme na­pre­do­vať ďa­lej. Stalo sa, že nám kon­ku­ren­cia pre­brala kli­enta, väč­šina sa k nám však vrá­tila späť. Čo nás však hnevá, je, keď cuk­rárne pre­dá­vajú cu­dzie zá­kusky a tvr­dia, že sú od nás. Sú to ne­do­ká­za­teľné si­tu­ácie a pod­vá­dzajú sa tým zá­kaz­níci, ktorí v dob­rej viere, že si kú­pia náš zá­ku­sok, za­ží­vajú skla­ma­nie,“ po­ve­dal v roz­ho­vore pre Star­ti­tup, ma­ji­teľ cuk­rárne Wag­ner.

Pán ca­kes

Pa­la­cinky boli ne­od­mys­li­teľ­nou sú­čas­ťou det­stva asi kaž­dého z nás. Nie je teda prek­va­pe­ním, že pa­la­cin­kárne u nás za­ží­vajú taký menší boom.

Jed­ným z bra­ti­slav­ských ob­ľú­ben­cov je aj Pán Ca­kes. Už viac ako rok ho náj­deš na Su­chom mýte pri Ho­džo­vom ná­mestí. Do­mácku at­mo­sféru spo­jili s mo­der­ným prí­stu­pom ku tra­dič­nej po­chúťke.

Ok­rem kla­sík s dže­mom alebo nu­tel­lou náj­deš u Pána Ca­kesa aj me­nej tra­dičné, no o to zau­jí­ma­vej­šie ná­plne. Me­dzi nimi „snic­kers“ s nu­gá­tom, ka­ra­me­lom, mlieč­nou čo­ko­lá­dou a orieš­kami či gaš­ta­nové pyré so šľa­hač­kou.

V Pán Ca­kes na­šli veľmi peknú rov­no­váhu me­dzi expe­ri­men­to­va­ním a za­cho­va­ním kla­sic­kej pod­staty pa­la­ci­niek, aké po­známe od sta­rých mám. Má­lo­koho teda prek­vapí ich po­pu­la­rita.

Mon­dieu


Es­te­tické a ku­li­nár­ske gur­mán­stvo ako stvo­rené pre všet­kých pô­žit­ká­rov. Ak pri práci ba­žíš po kráse kom­bi­no­va­nej s pô­žit­kom, ne­bude na škodu za­sta­viť sa práve tu. Vy­vá­žené chute a pre­važne zdravý je­dál­ni­ček. Ok­rem po­vin­nej kávy aj slané/sladké pa­la­cinky, pšeno, mix sy­rov či do­máce ná­tierky. Ne­vý­ho­dou sú oproti os­tat­ným pod­ni­kom vyš­šie ceny.

Pod­nik má dve po­scho­dia, raz ste dole a raz hore. Každé po­núka inú di­men­ziu zá­žitku. Dole je to o rých­losti a hore zas o prí­jem­nom re­laxe. A sa­moz­rejme, ne­chýba ani te­rasa!

Náš tip: Ko­láče, ktoré roz­hodne stoja za všetky vý­čitky. A ma­ka­rónky – jedny z naj­lep­ších v Bra­ti­slave.

Zep­pe­lin cafe

Ka­via­reň a ob­chod so su­ve­nírmi v cen­tre na Sed­lár­skej – to je Zep­pe­lin. Ich ko­lá­čiky chu­tia ako od ba­bičky. Nie je to len čerstvými se­zón­nymi su­ro­vi­nami, ale aj lás­kou a za­nie­te­ním. Ka­via­reň je roz­de­lená na dve časti. V oboch si mô­žeš po­se­dieť pri vo­ňa­vej káve, ochut­nať do­máce ko­láče či sviežu ma­kovú tortu alebo che­e­se­cake.

Ok­rem tra­dič­ného tva­ro­ho­vého s ovo­cím, ne­za­vá­hajte pri čo­ko­lá­do­vom alebo li­met­ko­vom. Po­nuka je pes­trá a rôz­no­rodá, denne sa mení, na­koľko na každý deň v Zep­pe­line pečú nové, čerstvé dob­roty.

V predu sa sú­stre­ďuje aj pre­daj su­ve­ní­rov, aj preto sem denne za­blúdi množ­stvo tu­ris­tov, ktorí zväčša ne­odo­lajú ani vy­sta­ve­ným ko­lá­čom. O tom, že Zep­pe­lin sa ne­sie v zna­meni kva­lity, do­ko­na­lej chuti, prí­jem­nej at­mo­sféry a mi­lého per­so­nálu sved­čia aj stovky 5-hviez­dič­ko­vých hod­no­tení od miest­nych aj cu­dzin­cov.

La Do­nu­te­ria

Malá ne­ná­padná pre­vádzka na Ša­fá­ri­ko­vom ná­mestí v Bra­ti­slave ti uča­ruje na prvý po­hľad. Útulný in­te­riér, kva­litné do­nuty a sladké fa­rebné gla­zúry. Reč je o La Do­nu­te­rii – pr­vej slo­ven­skej pre­vádzke – v kto­rej sa do­nuty pečú aj pre­dá­vajú.

Do­nuty tu pri­pra­vujú priamo na po­schodí pre­vádzky a s ich vý­ro­bou sa za­čína už o štvr­tej ráno. Cesto je ručne ro­bené a poc­tivé, cuk­rári ne­pou­ží­vajú žiadne náh­rady či umelé prí­sady. Gla­zúry tak­tiež po­zos­tá­vajú z tých naj­kva­lit­nej­ších in­gre­dien­cií, ktoré sa dajú na trhu zo­hnať. Nič sa tu to­tiž ne­smie ro­biť na úkor kva­lity.

V La Do­nu­te­rii náj­deš nie­koľko dru­hov do­nu­tov, me­dzi kto­rými je aj týž­denný špe­ciál – jedna alebo dve prí­chute, ktoré sa každý týž­deň me­nia. Z po­nuky si vy­be­rie tak­mer každý, náj­deš v nej na­prí­klad do­nut ka­ra­me­lový, nu­tel­lový, ko­ko­sový či slo­ven­ský sliv­kovo-ma­kový do­nut. Ok­rem toho si tu mô­žeš po­chut­nať aj na skve­lej káve alebo ho­rú­cej čo­ko­láde.

Pridať komentár (0)