5 tajomstiev úspešných, ktoré ťa posunú o krok bližšie k vysnívanému cieľu

Mária Ambrozová / 9. marca 2019 / Lifehacking

  • Roz­mýš­ľal si nie­kedy nad tým, čo ťa môže po­su­núť o krô­čik bliž­šie k svojmu vy­sní­va­nému cieľu?
  • Ru­tiny tých naj­sil­nej­ších sú pri­ro­dzene nie­čím, čo ťa môže in­špi­ro­vať
  • Dnes si pre­čí­taš viac o zvyk­los­tiach a Billa Ga­tesa, Che­ryl Sand­berg aj Marka Zuc­ker­berga
zdroj: Unsplash
  • Roz­mýš­ľal si nie­kedy nad tým, čo ťa môže po­su­núť o krô­čik bliž­šie k svojmu vy­sní­va­nému cieľu?
  • Ru­tiny tých naj­sil­nej­ších sú pri­ro­dzene nie­čím, čo ťa môže in­špi­ro­vať
  • Dnes si pre­čí­taš viac o zvyk­los­tiach a Billa Ga­tesa, Che­ryl Sand­berg aj Marka Zuc­ker­berga

Se­ba­roz­voj

Je­den z na­jús­peš­nej­ších mo­ti­vač­ných au­to­rov, Ro­bin Sharma pre­číta jednu knihu denne, Bill Ga­tes je známy svo­jim re­a­ding lis­tom, War­ren Buf­fett číta 80 % času z ce­lého dňa. Tieto vý­znamné osob­nosti ne­dajú do­pus­tiť na ne­us­tále vzde­lá­va­nie, ktoré po­va­žujú za je­den z dô­le­ži­tých kľú­čov k svojmu ob­rov­skému úspe­chu vo vl­nách biz­nisu. Ak ne­vieš, ktorú knihu dnes ve­čer zo­brať so se­bou do po­stele alebo do elek­tričky, in­špi­ruj sa nie­kto­rým z na­šich od­po­rú­čaní, ktoré náj­deš na­prí­klad v článku 10 kníh, ktoré si ob­ľú­bili slávni ria­di­te­lia spo­loč­ností, ur­čite tam náj­deš to pravé.

Dnes, vo svete tech­no­ló­gií však v rámci se­ba­roz­voja ne­mu­síš len do rúk au­to­ma­ticky chy­tať knihu. Svoju pro­duk­ti­vitu na­kop­neš aj vďaka pod­cas­tom, au­di­ok­ni­hám a dobrý TED talk na You­Tube tiež nie je zlý ná­pad na ceste do práce.

zdroj: Unsp­lash

Všetko si za­pi­suj

Sir Ri­chard Bran­son aj COO sa­mot­ného Fa­ce­bo­oku, Che­ryl Sand­ber­gová ne­dajú do­pus­tiť na zá­pis­ník, ktorý no­sia ne­us­tále so se­bou a všetko, čo im na­padne tam skončí. Ni­kdy to­tižto ne­vieš, kedy do­sta­neš sve­to­borný ná­pad a ne­stane sa s teba nový Jeff Be­zos. Väč­šinu vecí, ktoré si ne­za­pí­šeš to­tižto veľmi rýchlo za­bud­neš, a to skrátka ne­mô­žeš do­pus­tiť. A ak si typ, ktorý hŕbu pa­pie­rov často stráca, vy­uži svoj mo­bil a nie­ktorú zo ši­kov­ných ap­li­ká­cií či oby­čajný po­znám­kový blok, ktoré bu­deš mať stále pri sebe. Old school či mo­derna, pod­stata je jasná. Za­pi­so­va­nie myš­lie­nok zna­mená, že ich ni­kdy ne­stra­tíš a zá­ro­veň bys­tríš svoju my­seľ.

zdroj: Unsp­lash

Znova a znova

CEO Mic­ro­softu Sa­tya Na­della každé ráno behá, War­ren Buf­fett má na ra­ňajky Mc­Do­nald´s podľa noč­ného vý­voja na burze, Tim Cook vstáva o 3:45 a hneď sa uteká zni­čiť do po­sil­ňovne. Ho­vorí sa to­tižto, že ráno robí deň. Ke­dysi si si na Star­ti­tupe mo­hol pre­čí­tať pár múd­rostí o tom, čo po pre­bu­dení roz­hodne ne­ro­biť (čí­taj TU), pre­tože aj to je rov­nako dô­le­žité. Ráno máš vy­užiť čas na to, aby si mys­lel trošku ego­is­ticky a upo­ko­jil svoju my­seľ pred­tým, než vy­beh­neš za au­to­bu­som, do cha­osu mesta a strá­viš celý deň v open of­fice.

zdroj: Unsp­lash

Jasne sta­no­vené

Ciele. Sú­časný ria­di­teľ Ul­ti­mate Figh­ting Cham­pi­ons­hip (UFC) pri­znal, že vždy ve­del, že jed­ného dňa bude pod­ni­kať v tejto ob­lasti. Tak isto aj ty už dnes mô­žeš presne ve­dieť, kde sa vi­díš o 10 ro­kov. Presný, veľmi kon­krétny cieľ, ktorý je sta­no­vený v pres­nom ča­so­vom ro­z­hraní – na­prí­klad na­hra­diť Marka Zuc­ke­berga na jeho po­ste už do za­čiatku bu­dú­ceho de­sať­ro­čia, ťa do­káže na­štar­to­vať vždy, keď máš po­cit, že sa vo svo­jom pod­ni­kaní strá­caš. A ako sa ho­vorí, work hard & dream big. Ta­kýto prí­stup ti po­môže sú­stre­diť sa na to po­trebné a ne­pod­statné drob­nosti ťa viac ne­budú tak ovplyv­ňo­vať.

zdroj: Unsp­lash

Úplne vy­pnúť

Aby si sa na svoj biz­nis či sta­no­vené ciele do­ká­zal po­zrieť s do­sta­toč­ným nad­hľa­dom, mu­síš si na to nájsť do­sta­točne veľa času. Ne­je­den ná­dejný pod­ni­ka­teľ preto celý rok vo svo­jej práci šetrí dní do­vo­lenky na to, aby sa jed­ného dňa na celý me­siac zba­lil a utie­kol od všet­kého, čo ho rozp­ty­ľuje. Nie na deň, nie na dva, ale na po­riadne dlhý čas, ktorý bude ve­dieť ve­no­vať tomu, čo je preňho naj­dô­le­ži­tej­šie. Veľ­kým plu­som je, že keď sa vy­ma­níš s ru­tiny svo­jej sú­čas­nej práce, za­čneš byť pá­nom svojho času presne tak, ako každý lí­der a na­učíš sa tak pra­co­vať s kaž­dou dra­ho­cen­nou mi­nú­tou dňa.

Zdroj: li­fe­hack.org

Pridať komentár (0)