5 tri­kov, ktoré sa naučíš za 5 minút

Richard Čermák: Websupport / 27. decembra 2015 / Business

Uži­točné triky, uti­litky, appky, šikovný soft­ware a iné zlep­šo­váky šet­ria váš čas a nie­kedy môžu dokonca zachrá­niť aj vlastnú povesť. Vir­tu­álna rea­lita je skvelá v tom, že sa často­krát môžete vrá­tiť jed­ným klik­nu­tím do minu­losti a napra­viť zlý krok. Tento blog­post síce nie je pre zdat­ných ITč­ká­rov, no budeme radi, ak si pre­čí­tate, ako vám môžu jed­no­du­ché “hacky” pomôcť v kaž­do­den­nej rea­lite.

1. Ako vrá­tiť odo­slaný e-mail

Pred­po­kla­dajme, že väč­šina z vás pou­žíva Gmail (no dobre, tak Out­look). Prav­de­po­dobne sa aj vám už stala taká neprí­jem­nosť, že ste poslali e-mail omy­lom inému adre­sá­tovi, ako ste pôvodne chceli, alebo ste poslali omy­lom roz­pí­saný text. Týpci z Google však mys­lia na všetko. Takto jed­no­du­cho si nasta­víte časové one­sko­re­nie odo­sla­nia e-mailu. Obdobné nasta­ve­nia však majú aj ostatné e-mai­lové kli­enty, stačí len pogo­og­liť.

V nasta­ve­niach Gmailu klik­nite na záložku Labs a povoľte Zru­šiť odo­sla­nie. Nasta­ve­nia uložte v spod­nej časti stránky. Hotovo. Ak sa vám teda v budúc­nosti podarí odo­slať nech­cenú poštu, stačí do nie­koľ­kých sekúnd klik­núť na tla­čidlo Späť.

2. Ako si vytvo­riť nový e-mai­lový alias

Ak sa často regis­tru­jete s jed­ným e-mai­lom do rôz­nych slu­žieb, trial ver­zií prog­ra­mov a podobne, určite sa vám stalo, že vám vypr­šala plat­nosť a pod tým istým e-mai­lom si už nemô­žete pre­dĺžiť plat­nosť služby. Rie­še­nie je však jed­no­du­ché. Pri opä­tov­nom obno­vo­vaní služby, alebo trial ver­zie prog­ramu zadajte nový e-mail v tvare vase­mail+hocico@gmail.com. Gmail vám auto­ma­ticky vytvorí nový alias, ktorý vám príde do pôvod­nej schránky. Veríme však, že veľa slu­žieb má tento “goog­lácky” hack ošet­rený, preto neza­ru­ču­jeme, že bude fun­go­vať všade. Z našich skú­se­ností však fun­guje vo väč­šine prí­pa­dov.

3. Ako dostať text z obrázku

I keď len raz za uhor­ský rok, občas sa skrátka stane, že sa vám páči nejaký nápis, citá­cia, alebo dlhý kus textu v obrázku, či fotke. Namiesto toho, aby ste ho začali sebev­ra­žedne pre­pi­so­vať, vyskú­šajte šikovné roz­ší­re­nie do Chrome Pro­ject Naptha. Po nain­šta­lo­vaní otvorte samos­tatný obrá­zok na novej karte pre­hlia­dača a klik­nite pra­vým tla­čid­lom na kúsok textu v obrázku. Voilà. Kopí­ruje, pre­kladá a upra­vuje text priamo v obrázku.

4. Ako zobra­ziť skryté heslo 

Tento hack je síce známy všet­kým prog­ra­má­to­rom, no zísť sa môže aj ostat­ným. Ak pou­ží­vate nejaký soft­ware na zapa­mä­ta­nie hesiel do vašich účtov a stalo sa vám, že ste ho zabudli, máme rie­še­nie, ako sa k heslu dostať. Klik­nite pra­vým tla­čid­lom myši na políčko, kde zadá­vate heslo a vyberte mož­nosť “Pre­skú­mať prvok”.

V .html kóde náj­dite reťa­zec “input id=”Passwd” name=”Passwd” type=”password” placeholder=”Password” class=””. 2 krát klik­nite na type=”password” a namiesto pas­sword napíšte text. Následne už stačí stla­čiť ENTER a je to.

5. Ako pre­pí­sať text napí­saný s CAPS LOC­Kom

Tento typ oce­nia pou­ží­va­te­lia Mic­ro­soft Office. Väč­šine z vás sa už určite stalo, že ste napí­sali OHROMNE DLHÝ TEX­TOVÝ REŤA­ZEC, PRI­ČOM STE ZABUDI VYPNÚŤ “CAPS LOCK”. Ušet­rite čas a namiesto pre­pi­so­va­nia označte celý text a stlačte SHIFT + F3. Ak stla­číte túto kom­bi­ná­ciu druhý krát, ostanú veľké pís­mená len na začiatku vety.

Veríme, že sa vám tieto triky v budúc­nosti zídu a ak sa náho­dou stane, že svojmu šéfovi pošlete omy­lom e-mail s “chrum­ka­vým” tex­tí­kom, ktorý ste chceli poslať pria­teľke, viete, ako vrá­tiť čas a zaže­hnať poten­ci­onálnu pohromu.

Ak poznáte ďal­šie uži­točné “hacky”, podeľte sa s nami v komen­tá­roch.

Man using tablet computer at station

zdroj:blog.websupport.sk

Pridať komentár (0)