5 tri­kov, kto­ré sa naučíš za 5 minút

Richard Čermák: Websupport / 27. decembra 2015 / Business

Uži­toč­né tri­ky, uti­lit­ky, app­ky, šikov­ný soft­wa­re a iné zlep­šo­vá­ky šet­ria váš čas a nie­ke­dy môžu dokon­ca zachrá­niť aj vlast­nú povesť. Vir­tu­ál­na rea­li­ta je skve­lá v tom, že sa často­krát môže­te vrá­tiť jed­ným klik­nu­tím do minu­los­ti a napra­viť zlý krok. Ten­to blog­post síce nie je pre zdat­ných ITč­ká­rov, no bude­me radi, ak si pre­čí­ta­te, ako vám môžu jed­no­du­ché “hac­ky” pomôcť v kaž­do­den­nej rea­li­te.

1. Ako vrá­tiť odo­sla­ný e-mail

Pred­po­kla­daj­me, že väč­ši­na z vás pou­ží­va Gmail (no dob­re, tak Out­lo­ok). Prav­de­po­dob­ne sa aj vám už sta­la taká neprí­jem­nosť, že ste posla­li e-mail omy­lom iné­mu adre­sá­to­vi, ako ste pôvod­ne chce­li, ale­bo ste posla­li omy­lom roz­pí­sa­ný text. Týp­ci z Goog­le však mys­lia na všet­ko. Tak­to jed­no­du­cho si nasta­ví­te časo­vé one­sko­re­nie odo­sla­nia e-mai­lu. Obdob­né nasta­ve­nia však majú aj ostat­né e-mai­lo­vé kli­en­ty, sta­čí len pogo­og­liť.

V nasta­ve­niach Gmai­lu klik­ni­te na zálož­ku Labs a povoľ­te Zru­šiť odo­sla­nie. Nasta­ve­nia ulož­te v spod­nej čas­ti strán­ky. Hoto­vo. Ak sa vám teda v budúc­nos­ti poda­rí odo­slať nech­ce­nú poštu, sta­čí do nie­koľ­kých sekúnd klik­núť na tla­čid­lo Späť.

2. Ako si vytvo­riť nový e-mai­lo­vý alias

Ak sa čas­to regis­tru­je­te s jed­ným e-mai­lom do rôz­nych slu­žieb, trial ver­zií prog­ra­mov a podob­ne, urči­te sa vám sta­lo, že vám vypr­ša­la plat­nosť a pod tým istým e-mai­lom si už nemô­že­te pre­dĺžiť plat­nosť služ­by. Rie­še­nie je však jed­no­du­ché. Pri opä­tov­nom obno­vo­va­ní služ­by, ale­bo trial ver­zie prog­ra­mu zadaj­te nový e-mail v tva­re vase­mail+hoci­co@gmail.com. Gmail vám auto­ma­tic­ky vytvo­rí nový alias, kto­rý vám prí­de do pôvod­nej schrán­ky. Verí­me však, že veľa slu­žieb má ten­to “goog­lác­ky” hack ošet­re­ný, pre­to neza­ru­ču­je­me, že bude fun­go­vať vša­de. Z našich skú­se­nos­tí však fun­gu­je vo väč­ši­ne prí­pa­dov.

3. Ako dostať text z obráz­ku

I keď len raz za uhor­ský rok, občas sa skrát­ka sta­ne, že sa vám páči neja­ký nápis, citá­cia, ale­bo dlhý kus tex­tu v obráz­ku, či fot­ke. Namies­to toho, aby ste ho zača­li sebev­ra­žed­ne pre­pi­so­vať, vyskú­šaj­te šikov­né roz­ší­re­nie do Chro­me Pro­ject Napt­ha. Po nain­šta­lo­va­ní otvor­te samos­tat­ný obrá­zok na novej kar­te pre­hlia­da­ča a klik­ni­te pra­vým tla­čid­lom na kúsok tex­tu v obráz­ku. Voilà. Kopí­ru­je, pre­kla­dá a upra­vu­je text pria­mo v obráz­ku.

4. Ako zobra­ziť skry­té hes­lo 

Ten­to hack je síce zná­my všet­kým prog­ra­má­to­rom, no zísť sa môže aj ostat­ným. Ak pou­ží­va­te neja­ký soft­wa­re na zapa­mä­ta­nie hesiel do vašich účtov a sta­lo sa vám, že ste ho zabud­li, máme rie­še­nie, ako sa k hes­lu dostať. Klik­ni­te pra­vým tla­čid­lom myši na políč­ko, kde zadá­va­te hes­lo a vyber­te mož­nosť “Pre­skú­mať prvok”.

V .html kóde náj­di­te reťa­zec “input id=”Passwd” name=”Passwd” type=”password” placeholder=”Password” class=””. 2 krát klik­ni­te na type=”password” a namies­to pas­sword napíš­te text. Násled­ne už sta­čí stla­čiť ENTER a je to.

5. Ako pre­pí­sať text napí­sa­ný s CAPS LOC­Kom

Ten­to typ oce­nia pou­ží­va­te­lia Mic­ro­soft Offi­ce. Väč­ši­ne z vás sa už urči­te sta­lo, že ste napí­sa­li OHROM­NE DLHÝ TEX­TO­VÝ REŤA­ZEC, PRI­ČOM STE ZABU­DI VYPNÚŤ “CAPS LOCK”. Ušet­ri­te čas a namies­to pre­pi­so­va­nia označ­te celý text a stlač­te SHIFT + F3. Ak stla­čí­te túto kom­bi­ná­ciu dru­hý krát, osta­nú veľ­ké pís­me­ná len na začiat­ku vety.

Verí­me, že sa vám tie­to tri­ky v budúc­nos­ti zídu a ak sa náho­dou sta­ne, že svoj­mu šéfo­vi pošle­te omy­lom e-mail s “chrum­ka­vým” tex­tí­kom, kto­rý ste chce­li poslať pria­teľ­ke, vie­te, ako vrá­tiť čas a zaže­hnať poten­ci­onál­nu pohro­mu.

Ak pozná­te ďal­šie uži­toč­né “hac­ky”, podeľ­te sa s nami v komen­tá­roch.

Man using tablet computer at station

zdroj:blog.websupport.sk

Pridať komentár (0)