5 vecí, ktoré by mal spĺňať správny biz­nis účet

Nikola Brehová / 27. septembra 2016 / Tools a produktivita

Pod­ni­ka­nie si žiada celého člo­veka. Pri roz­ví­janí biz­nisu je mnoho akti­vít, kto­rým sa musí pod­ni­ka­teľ veno­vať urgen­tne. Nad­vä­zo­va­nie obchod­ných kon­tak­tov, pries­kum trhu a príp­rava ponúk pre kli­en­tov sú pre úspech pro­jektu kľú­čové. Preto by mal byť biz­nis účet pomoc­ní­kom, ktorý pra­cuje spo­ľah­livo a neob­me­dzuje ťa pri práci. Podľa čoho ho spoz­náš?

1. Neob­me­dzené platby 

Ak sa nech­ceš zaťa­žo­vať ráta­ním pla­tob­ných ope­rá­cií na účte a ich cenou, je pre teba ide­álny balík slu­žieb, ktorý posky­tuje neob­me­dzené platby. Nové VÚB Biz­nis účty  neob­me­dzujú pri­jí­ma­nie pla­tieb, odo­sie­la­nie elek­tro­nic­kých SEPA pla­tieb cez Inter­net a Mobil ban­king, ani platby kar­tou u obchod­ní­kov doma aj v zahra­ničí. A to všetko v rámci základ­nej ceny za vede­nie účtu.

platba_na_telefon_laptop
foto: vub.sk

2. Fixná cena

Aby ťa neprek­va­pili výdaje na konci mesiaca, hľa­daj účet s fix­ným poplat­kom za všetky ope­rá­cie, ktoré potre­bu­ješ. Chcel by si dostá­vať SMS správy o stave účtu, mať pois­te­nie pre prí­pad, že budeš PN alebo spo­riaci účet s fakt dob­rou úro­ko­vou sadz­bou? Vyber si ten správny VÚB Biz­nis účet. S novými pod­ni­ka­teľ­skými účtami využí­vaš zdarma služby Inter­net ban­kingu, Mobil ban­kingu, push a e-mai­lové noti­fi­ká­cie o pohy­boch na účte či Fle­xip­re­vod k spo­ria­cemu účtu.

4_small-biznis_vub
foto: vub.sk

3. Elek­tro­nické výpisy v cene účtu

O stave pod­ni­ka­teľ­ského účtu treba mať pre­hľad. V dneš­nej digi­tál­nej dobe je ide­álny mesačný elek­tro­nický výpis, ktorý si vieš stiah­nuť v Inter­net ban­kingu alebo si nasta­viť jeho zasie­la­nie na e-mail. Pri VÚB Biz­nis účtoch sú mesačné elek­tro­nické výpisy ku všet­kým typom balí­kov a pre všetky typy účtov zahr­nuté v cene účtu. Elek­tro­nický výpis tak auto­ma­ticky zís­kaš nie­len k bež­nému, ale aj k spo­ria­cemu a fon­do­vému účtu.

4. Väčší biz­nis – vyšší level

Rôzne druhy a fázy pod­ni­ka­nia so sebou pri­ná­šajú roz­dielne nároky na ope­rá­cie na účte. Ich objem aj počet sa mení často už počas jed­ného mesiaca. Keď zis­tíš, že potre­bu­ješ viac, ako ponúka bežný pod­ni­ka­teľ­ský účet, je potrebné hľa­dať balík, ktorý ti vyho­vuje. VÚB Biz­nis účty ponú­kajú alter­na­tívu pre každé štá­dium a typ pod­ni­ka­nia. Pokiaľ si svoj biz­nis len čerstvo roz­be­hol alebo si malý živ­nost­ník bez zamest­nan­cov, VÚB Biz­nis účet Štan­dard je pre teba to pravé. VÚB Biz­nis účet Aktiv zas uspo­kojí aktív­nych pod­ni­ka­te­ľov so skú­se­nos­ťami, ktorí sa nechcú obme­dzo­vať v trans­ak­ciách a hľa­dajú prí­le­ži­tosti pre ďalší roz­voj. Pre úspešné obchodné spo­loč­nosti a dlho­roč­ných pod­ni­ka­te­ľov s kom­plex­nými potre­bami, ktorí využí­vajú aj POS ter­mi­nál, fon­dové účty alebo ope­rá­cie na pobočke, je ide­álny VÚB Biz­nis účet Pre­mium.

2_small-biznis_vub
foto: vub.sk

5. Jed­no­du­ché zria­de­nie

Nie je nič hor­šie, ako zdĺhavé vyba­vo­vačky spre­vá­dzané neko­neč­ným papie­ro­va­ním. O nový VÚB Biz­nis účet môžeš požia­dať na kto­rej­koľ­vek pobočke VÚB banky a stačí ti len doklad totož­nosti a doklad osved­ču­júci opráv­ne­nie na výkon pod­ni­ka­teľ­skej čin­nosti, ktorý nie je starší ako 3 mesiace. Stret­nu­tie na kon­krét­nej pobočke si ľahko dohod­neš cez kon­taktný for­mu­lár na webo­vej stránke alebo cez službu Kon­takt. Navyše ak si otvo­ríš VÚB Biz­nis účet Štan­dard alebo Aktiv, prvé tri mesiace za vede­nie účtu nepla­tíš.

Viac infor­má­cií náj­dete tu.

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: vub.sk


Pridať komentár (0)