5 vecí, kto­ré by mal spĺňať správ­ny biz­nis účet

Nikola Brehová / 27. septembra 2016 / Lifehacking

Pod­ni­ka­nie si žia­da celé­ho člo­ve­ka. Pri roz­ví­ja­ní biz­ni­su je mno­ho akti­vít, kto­rým sa musí pod­ni­ka­teľ veno­vať urgen­tne. Nad­vä­zo­va­nie obchod­ných kon­tak­tov, pries­kum trhu a príp­ra­va ponúk pre kli­en­tov sú pre úspech pro­jek­tu kľú­čo­vé. Pre­to by mal byť biz­nis účet pomoc­ní­kom, kto­rý pra­cu­je spo­ľah­li­vo a neob­me­dzu­je ťa pri prá­ci. Pod­ľa čoho ho spoz­náš?

1. Neob­me­dze­né plat­by

Ak sa nech­ceš zaťa­žo­vať ráta­ním pla­tob­ných ope­rá­cií na účte a ich cenou, je pre teba ide­ál­ny balík slu­žieb, kto­rý posky­tu­je neob­me­dze­né plat­by. Nové VÚB Biz­nis účty  neob­me­dzujú pri­jí­ma­nie pla­tieb, odo­sie­la­nie elek­tro­nic­kých SEPA pla­tieb cez Inter­net a Mobil ban­king, ani plat­by kar­tou u obchod­ní­kov doma aj v zahra­ničí. A to všet­ko v rám­ci základ­nej ceny za vede­nie účtu.

platba_na_telefon_laptop
foto: vub.sk

2. Fix­ná cena

Aby ťa neprek­va­pi­li výda­je na kon­ci mesia­ca, hľa­daj účet s fix­ným poplat­kom za všet­ky ope­rá­cie, kto­ré potre­bu­ješ. Chcel by si dostá­vať SMS sprá­vy o sta­ve účtu, mať pois­te­nie pre prí­pad, že budeš PN ale­bo spo­ria­ci účet s fakt dob­rou úro­ko­vou sadz­bou? Vyber si ten správ­ny VÚB Biz­nis účet. S nový­mi pod­ni­ka­teľ­skými účta­mi využí­vaš zdar­ma služ­by Inter­net ban­kingu, Mobil ban­kingu, push a e-mai­lové noti­fi­ká­cie o pohy­boch na účte či Fle­xip­re­vod k spo­ria­cemu účtu.

4_small-biznis_vub
foto: vub.sk

3. Elek­tro­nic­ké výpi­sy v cene účtu

O sta­ve pod­ni­ka­teľ­ského účtu tre­ba mať pre­hľad. V dneš­nej digi­tál­nej dobe je ide­ál­ny mesač­ný elek­tro­nický výpis, kto­rý si vieš stiah­nuť v Inter­net ban­kingu ale­bo si nasta­viť jeho zasie­la­nie na e-mail. Pri VÚB Biz­nis účtoch sú mesač­né elek­tro­nické výpi­sy ku všet­kým typom balí­kov a pre všet­ky typy účtov zahr­nu­té v cene účtu. Elek­tro­nic­ký výpis tak auto­ma­tic­ky zís­kaš nie­len k bež­né­mu, ale aj k spo­ria­ce­mu a fon­do­vé­mu účtu.

4. Väč­ší biz­nis – vyš­ší level

Rôz­ne dru­hy a fázy pod­ni­ka­nia so sebou pri­ná­ša­jú roz­diel­ne náro­ky na ope­rá­cie na účte. Ich objem aj počet sa mení čas­to už počas jed­ného mesia­ca. Keď zis­tíš, že potre­bu­ješ viac, ako ponú­ka bež­ný pod­ni­ka­teľ­ský účet, je potreb­né hľa­dať balík, kto­rý ti vyho­vu­je. VÚB Biz­nis účty ponú­ka­jú alter­na­tí­vu pre kaž­dé štá­dium a typ pod­ni­ka­nia. Pokiaľ si svoj biz­nis len čerstvo roz­be­hol ale­bo si malý živ­nost­ník bez zamest­nan­cov, VÚB Biz­nis účet Štan­dard je pre teba to pra­vé. VÚB Biz­nis účet Aktiv zas uspo­ko­jí aktív­nych pod­ni­ka­te­ľov so skú­se­nos­ťa­mi, kto­rí sa nech­cú obme­dzo­vať v trans­ak­ciách a hľa­da­jú prí­le­ži­tos­ti pre ďal­ší roz­voj. Pre úspeš­né obchod­né spo­loč­nos­ti a dlho­roč­ných pod­ni­ka­te­ľov s kom­plex­ný­mi potre­ba­mi, kto­rí využí­va­jú aj POS ter­mi­nál, fon­do­vé účty ale­bo ope­rá­cie na poboč­ke, je ide­ál­ny VÚB Biz­nis účet Pre­mium.

2_small-biznis_vub
foto: vub.sk

5. Jed­no­du­ché zria­de­nie

Nie je nič hor­šie, ako zdĺha­vé vyba­vo­vač­ky spre­vá­dza­né neko­neč­ným papie­ro­va­ním. O nový VÚB Biz­nis účet môžeš požia­dať na kto­rej­koľ­vek poboč­ke VÚB ban­ky a sta­čí ti len doklad totož­nosti a doklad osved­ču­júci opráv­ne­nie na výkon pod­ni­ka­teľ­skej čin­nosti, kto­rý nie je star­ší ako 3 mesia­ce. Stret­nu­tie na kon­krét­nej poboč­ke si ľah­ko dohod­neš cez kon­takt­ný for­mu­lár na webo­vej strán­ke ale­bo cez služ­bu Kon­takt. Navy­še ak si otvo­ríš VÚB Biz­nis účet Štan­dard ale­bo Aktiv, prvé tri mesia­ce za vede­nie účtu nepla­tíš.

Viac infor­má­cií náj­de­te tu.

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: vub.sk


Pridať komentár (0)