5 zna­kov, že prá­cu len pred­stie­raš

Lukáš Timko / 2. januára 2016 / Lifehacking

Pod­ľa ria­di­te­ľa Y Com­bi­na­to­ra Sama Alt­ma­na, väč­ši­na star­tu­pov z akce­le­rá­to­rov sa uka­zu­je byť oby­čaj­ný­mi ale­bo dokon­ca zlý­mi star­tup­mi – pre­to­že namies­to toho, aby robi­li sku­toč­nú prá­cu, ju len pred­stie­ra­jú.

Alt­man pova­žu­je za sku­toč­nú prá­cu takú čin­nosť, kto­rá pria­mo vedie k ras­tu spo­loč­nos­ti. Budo­va­nie pro­duk­tu, jeho pre­daj a nají­ma­nie ľudí, kto­rí spĺňa­jú vyso­ké kri­té­ria, toto pomá­ha ras­tu; no kaž­do­den­né stre­tá­va­nie sa s práv­nik­mi sa za prá­cu nepo­va­žu­je. Toto je dôvod pre­čo sa Y Com­bi­na­tor sústre­ďu­je na sle­do­va­nie a pod­po­ru ras­tu star­tu­pov z týžd­ňa na týž­deň.

Tie naj­lep­šie star­tu­py, kto­ré finan­cu­je­me robia pres­ne to, čo robi­li počas YC (akce­le­rá­tor Y Com­bi­na­to­ra). Znie to jed­no­du­cho a oči­vid­ne, ale v sku­toč­nos­ti to robí iba zopár star­tu­pov.“ hovo­rí Alt­man. Čo namies­to toho robia? Pred­stie­ra­jú prá­cu, čo je pre nich jed­no­duch­šie a zábav­nej­šie. Napr. zhá­ňa­jú ďal­šie penia­ze a robia iba to, čo im v koneč­nom dôsled­ku vôbec nepo­má­ha rásť.

Alt­man varu­je: „Pred­stie­ra­nie prá­ce sa nerá­ta a vždy pove­die ku kon­cu váš­ho star­tu­pu, nech sa ako­koľ­vek sna­ží­te pred­stie­rať.“

Toto je 5 vecí, kto­ré bude­te počuť od star­tu­pis­tov, kto­rí pred­stie­ra­jú prá­cu – veci, kto­ré Alt­man počul od star­tu­pov z Y Com­bi­na­to­ra, kto­ré nako­niec skon­či­li ako skla­ma­nie:

  1. Ten­to mesiac sa sústre­dí­me na PR. Budem pred­ná­šať na 6 kon­fe­ren­ciách a napí­šem 2 veľ­mi moti­vač­né prá­ce“
  2. Čis­tí­me naše tech­nic­ké odde­le­nie“
  3. Pra­cu­je­me na dlho­do­bej stra­té­gii. Tomu by ste nero­zu­me­li“
  4. Budu­jem orga­ni­zá­ciu“
  5. Sme iní: rast nie je našim hlav­ným cie­ľom“

Zdá sa vám to pove­do­mé?

Ak je pred­stie­ra­nie prá­ce ľah­šie a zábav­nej­šie ako sku­toč­ná prá­ca, potom naša myseľ musí prejsť nie­koľ­ký­mi zvrat­mi a pre­krú­te­ním sku­toč­nos­ti, aby toto vede­la dob­re odô­vod­niť. „Áno, dáva to zmy­sel, ale my sme výnim­ka“, ale­bo „Je to iba dočas­né“, ale­bo „Ja viem naj­lep­šie, čo je pre moju spo­loč­nosť naj­dô­le­ži­tej­šie“. Alt­man má v tom­to prav­du, všet­ky tie­to na prvý pohľad roz­um­né vysvet­le­nia sú len prvou zastáv­kou na ces­te k oby­čaj­nos­ti ale­bo záni­ku.

Zdroj: tech.co

Pridať komentár (0)