5 zna­kov, že prácu len pred­stie­raš

Lukáš Timko / 2. januára 2016 / Tools a produktivita

Podľa ria­di­teľa Y Com­bi­na­tora Sama Alt­mana, väč­šina star­tu­pov z akce­le­rá­to­rov sa uka­zuje byť oby­čaj­nými alebo dokonca zlými star­tupmi – pre­tože namiesto toho, aby robili sku­točnú prácu, ju len pred­stie­rajú.

Alt­man pova­žuje za sku­točnú prácu takú čin­nosť, ktorá priamo vedie k rastu spo­loč­nosti. Budo­va­nie pro­duktu, jeho pre­daj a nají­ma­nie ľudí, ktorí spĺňajú vysoké kri­té­ria, toto pomáha rastu; no kaž­do­denné stre­tá­va­nie sa s práv­nikmi sa za prácu nepo­va­žuje. Toto je dôvod prečo sa Y Com­bi­na­tor sústre­ďuje na sle­do­va­nie a pod­poru rastu star­tu­pov z týždňa na týž­deň.

Tie naj­lep­šie star­tupy, ktoré finan­cu­jeme robia presne to, čo robili počas YC (akce­le­rá­tor Y Com­bi­na­tora). Znie to jed­no­du­cho a oči­vidne, ale v sku­toč­nosti to robí iba zopár star­tu­pov.“ hovorí Alt­man. Čo namiesto toho robia? Pred­stie­rajú prácu, čo je pre nich jed­no­duch­šie a zábav­nej­šie. Napr. zhá­ňajú ďal­šie peniaze a robia iba to, čo im v koneč­nom dôsledku vôbec nepo­máha rásť.

Alt­man varuje: „Pred­stie­ra­nie práce sa neráta a vždy pove­die ku koncu vášho star­tupu, nech sa ako­koľ­vek sna­žíte pred­stie­rať.“

Toto je 5 vecí, ktoré budete počuť od star­tu­pis­tov, ktorí pred­stie­rajú prácu – veci, ktoré Alt­man počul od star­tu­pov z Y Com­bi­na­tora, ktoré nako­niec skon­čili ako skla­ma­nie:

  1. Tento mesiac sa sústre­díme na PR. Budem pred­ná­šať na 6 kon­fe­ren­ciách a napí­šem 2 veľmi moti­vačné práce“
  2. Čis­tíme naše tech­nické odde­le­nie“
  3. Pra­cu­jeme na dlho­do­bej stra­té­gii. Tomu by ste nero­zu­meli“
  4. Budu­jem orga­ni­zá­ciu“
  5. Sme iní: rast nie je našim hlav­ným cie­ľom“

Zdá sa vám to pove­domé?

Ak je pred­stie­ra­nie práce ľah­šie a zábav­nej­šie ako sku­točná práca, potom naša myseľ musí prejsť nie­koľ­kými zvratmi a pre­krú­te­ním sku­toč­nosti, aby toto vedela dobre odô­vod­niť. „Áno, dáva to zmy­sel, ale my sme výnimka“, alebo „Je to iba dočasné“, alebo „Ja viem naj­lep­šie, čo je pre moju spo­loč­nosť naj­dô­le­ži­tej­šie“. Alt­man má v tomto pravdu, všetky tieto na prvý pohľad roz­umné vysvet­le­nia sú len prvou zastáv­kou na ceste k oby­čaj­nosti alebo zániku.

Zdroj: tech.co

Pridať komentár (0)