6 apli­ká­cií, ktoré nakopnú vašu pro­duk­ti­vitu

Tomáš Štolc / 6. marca 2015 / Tools a produktivita

Je mnoho rôz­nych spô­so­bov ako zvý­šiť svoju pro­duk­ti­vitu, či už v práci alebo v škole. Nie­kto si vytvorí kva­litný time-mana­ge­ment, iný zas rád pra­cuje vždy inak. Ďal­šou mož­nos­ťou je stiah­nuť si nie­ktorú z nasle­du­jú­cich apli­ká­cií a posu­núť tak efek­ti­vitu práce na vyšší level.

1. Con­tac­tu­ally

Táto apli­ká­cia slúži na udr­žia­va­nie kon­taktu s vašimi kole­gami či členmi pra­cov­ných tímov. Jej zmy­sel je veľmi jed­no­du­chý – zara­díte váš kon­takt do nie­kto­rého zo zozna­mov a zvo­líte ako často chcete byť s daným člo­ve­kom kon­tak­to­vaný. Apli­ká­cia vám následne bude zane­chá­vať ozná­me­nia o spo­loč­nej kon­ver­zá­cií v sku­pine. Tak­tiež ponúka rôzne šab­lóny s pek­nou gra­fi­kou na tvorbu gra­tu­lá­cií k naro­de­ni­nám alebo výro­čiam. Jej hlav­nou pred­nos­ťou je to, že vás udrží v kon­takte s kole­gami aj po skon­čení mee­tingu či stret­nu­tia.

2. Ever­note

Známa apli­ká­cia ponúka jed­no­du­ché a gra­ficky pekne spra­co­vané pro­stre­die. S Ever­note-om neza­bud­nete na žiadnu dôle­žitú infor­má­ciu. Zazna­me­ná­vať poznámky do tejto apli­ká­cie je sku­točne jed­no­du­ché. Ponúka nie­koľko mož­ností, ako môžete vaše nápady a myš­lienky ucho­vá­vať – od kla­sic­kej napí­sa­nej poznámky, cez audio nahrávku až po zachy­te­nie snímky foto­apa­rá­tom na vašom smart­fóne. Ever­note však poslúži aj ako pri­po­mien­ko­vač alebo tzv. to-do-list. Veľ­kou pred­nos­ťou tejto apli­ká­cie je mož­nosť zdie­ľa­nia vašich pozná­mok s kole­gami rôz­nymi spô­sobmi.

3. Ref­resh

Ref­resh je apli­ká­cia, ktorá pred­sta­vuje aké­hosi „malého špi­óna“. Zhro­maž­ďuje totiž infor­má­cie o ľuďoch na jed­nom mieste, ktoré čerpá z G-mailu, sociál­nych sietí ako Face­book či Lin­ke­dIn. Jej posols­tvom je poskyt­núť vám všetky infor­má­cie o vašich obchod­ných, či iných par­tne­roch, aby ste na stret­nu­tie s nimi prišli vždy doko­nale pri­pra­vení. Môžete tak o par­tne­rovi zis­tiť, že obaja ste nav­šte­vo­vali rov­nakú školu alebo že máte 11 spo­loč­ných pria­te­ľov na Face­bo­oku.

4. Sun­rise

Sun­rise pred­sta­vuje záchranu pre všet­kých, ktorí nemajú dobré skú­se­nosti s pre­d­in­šta­lo­va­nými apli­ká­ciami kalen­dára vo svo­jich smart­fó­noch. Ponúka roz­hra­nie, ktoré je veľmi ľahko ovlá­da­teľné a ply­nulo spája všetky hlavné fun­kcie kalen­dára.

Najb­liž­šie stret­nu­tia sa zobra­zujú podľa chro­no­ló­gie ich blí­žia­ceho sa dátumu na úvod­nej stránke apli­ká­cie, takže už neza­bud­nete na žiadny dôle­žitý mee­ting. Jed­no­du­chým rolo­va­ním sme­rom dole sa zobra­zia ďal­šie infor­má­cie o kon­tak­toch, s kto­rými máte stret­nu­tie naplá­no­vané. S apli­ká­ciou Sun­rise už nebu­dete mať dôvod pou­ží­vať pre­d­in­šta­lo­vaný kalen­dár vo vašom smart­fóne.

5. Asana

Apli­ká­cia s náz­vom Asana nie je len náh­ra­dou za emai­lovú kon­ver­zá­ciu s vašimi kole­gami. Ponúka svoje vlastné roz­hra­nie na komu­ni­ká­ciu a zdie­ľa­nie myš­lie­nok či súbo­rov s vašimi spo­lu­pra­cov­níkmi. Po pri­hlá­sení do apli­ká­cie si vytvo­ríte zoznam svo­jich kon­tak­tov. Tie následne môžete trie­diť na pra­covné tímy a sku­piny. Komu­ni­ká­cia sa dá usku­toč­ňo­vať v celej sku­pine, no aj sepa­rátne medzi jej členmi navzá­jom. Vytvá­rať môžete aj rôzne uda­losti. Pre lep­šie pri­blí­že­nie fun­kci­ona­lity apli­ká­cie si pozrite pri­lo­žené video.

6. IFTT

If This Then That“ – v skratke IFTTT je apli­ká­cia, s kto­rou sa sta­nete prog­ra­má­to­rom bez nut­nosti poznať nie­ktorý z prog­ra­mo­va­cích jazy­kov. Pomo­cou tejto apli­ká­cie doká­žete vytvá­rať vzťahy medzi uda­los­ťami či situ­áciami, ktoré nastali alebo nastanú v budúc­nosti. Ide naprí­klad o fun­kciu, ktorá umož­ňuje, že po pri­jatí emailu od vašej banky sa tento email ďalej auto­ma­ticky odošle vo forme poznámky do Ever­note-u. IFTT vás však dokáže včas upo­zor­niť aj na záp­chu, či iné zdra­že­nie na ceste a vy tak budete vedieť, že na najb­liž­šie stret­nu­tie sa máte vybrať o niečo skôr, aby ste tam prišli včas. Je dostupná na všet­kých ope­rač­ných sys­té­mov smart­fó­nov a tab­le­tov, ale pri­stu­po­vať k nej môžete aj pro­stred­níc­tvom webo­vého pre­hlia­dača.

zdroj: inc.com

Pridať komentár (0)