6 apli­ká­cií, kto­ré nakop­nú vašu pro­duk­ti­vi­tu

Tomáš Štolc / 6. marca 2015 / Lifehacking

Je mno­ho rôz­nych spô­so­bov ako zvý­šiť svo­ju pro­duk­ti­vi­tu, či už v prá­ci ale­bo v ško­le. Nie­kto si vytvo­rí kva­lit­ný time-mana­ge­ment, iný zas rád pra­cu­je vždy inak. Ďal­šou mož­nos­ťou je stiah­nuť si nie­kto­rú z nasle­du­jú­cich apli­ká­cií a posu­núť tak efek­ti­vi­tu prá­ce na vyš­ší level.

1. Con­tac­tu­al­ly

Táto apli­ká­cia slú­ži na udr­žia­va­nie kon­tak­tu s vaši­mi kole­ga­mi či člen­mi pra­cov­ných tímov. Jej zmy­sel je veľ­mi jed­no­du­chý – zara­dí­te váš kon­takt do nie­kto­ré­ho zo zozna­mov a zvo­lí­te ako čas­to chce­te byť s daným člo­ve­kom kon­tak­to­va­ný. Apli­ká­cia vám násled­ne bude zane­chá­vať ozná­me­nia o spo­loč­nej kon­ver­zá­cií v sku­pi­ne. Tak­tiež ponú­ka rôz­ne šab­ló­ny s pek­nou gra­fi­kou na tvor­bu gra­tu­lá­cií k naro­de­ni­nám ale­bo výro­čiam. Jej hlav­nou pred­nos­ťou je to, že vás udr­ží v kon­tak­te s kole­ga­mi aj po skon­če­ní mee­tin­gu či stret­nu­tia.

2. Ever­no­te

Zná­ma apli­ká­cia ponú­ka jed­no­du­ché a gra­fic­ky pek­ne spra­co­va­né pro­stre­die. S Ever­no­te-om neza­bud­ne­te na žiad­nu dôle­ži­tú infor­má­ciu. Zazna­me­ná­vať poznám­ky do tej­to apli­ká­cie je sku­toč­ne jed­no­du­ché. Ponú­ka nie­koľ­ko mož­nos­tí, ako môže­te vaše nápa­dy a myš­lien­ky ucho­vá­vať – od kla­sic­kej napí­sa­nej poznám­ky, cez audio nahráv­ku až po zachy­te­nie sním­ky foto­apa­rá­tom na vašom smart­fó­ne. Ever­no­te však poslú­ži aj ako pri­po­mien­ko­vač ale­bo tzv. to-do-list. Veľ­kou pred­nos­ťou tej­to apli­ká­cie je mož­nosť zdie­ľa­nia vašich pozná­mok s kole­ga­mi rôz­ny­mi spô­sob­mi.

3. Ref­resh

Ref­resh je apli­ká­cia, kto­rá pred­sta­vu­je aké­ho­si „malé­ho špi­ó­na“. Zhro­maž­ďu­je totiž infor­má­cie o ľuďoch na jed­nom mies­te, kto­ré čer­pá z G-mai­lu, sociál­nych sie­tí ako Face­bo­ok či Lin­ke­dIn. Jej posols­tvom je poskyt­núť vám všet­ky infor­má­cie o vašich obchod­ných, či iných par­tne­roch, aby ste na stret­nu­tie s nimi priš­li vždy doko­na­le pri­pra­ve­ní. Môže­te tak o par­tne­ro­vi zis­tiť, že oba­ja ste nav­šte­vo­va­li rov­na­kú ško­lu ale­bo že máte 11 spo­loč­ných pria­te­ľov na Face­bo­oku.

4. Sun­ri­se

Sun­ri­se pred­sta­vu­je záchra­nu pre všet­kých, kto­rí nema­jú dob­ré skú­se­nos­ti s pre­d­in­šta­lo­va­ný­mi apli­ká­cia­mi kalen­dá­ra vo svo­jich smart­fó­noch. Ponú­ka roz­hra­nie, kto­ré je veľ­mi ľah­ko ovlá­da­teľ­né a ply­nu­lo spá­ja všet­ky hlav­né fun­kcie kalen­dá­ra.

Najb­liž­šie stret­nu­tia sa zobra­zu­jú pod­ľa chro­no­ló­gie ich blí­žia­ce­ho sa dátu­mu na úvod­nej strán­ke apli­ká­cie, tak­že už neza­bud­ne­te na žiad­ny dôle­ži­tý mee­ting. Jed­no­du­chým rolo­va­ním sme­rom dole sa zobra­zia ďal­šie infor­má­cie o kon­tak­toch, s kto­rý­mi máte stret­nu­tie naplá­no­va­né. S apli­ká­ci­ou Sun­ri­se už nebu­de­te mať dôvod pou­ží­vať pre­d­in­šta­lo­va­ný kalen­dár vo vašom smart­fó­ne.

5. Asa­na

Apli­ká­cia s náz­vom Asa­na nie je len náh­ra­dou za emai­lo­vú kon­ver­zá­ciu s vaši­mi kole­ga­mi. Ponú­ka svo­je vlast­né roz­hra­nie na komu­ni­ká­ciu a zdie­ľa­nie myš­lie­nok či súbo­rov s vaši­mi spo­lu­pra­cov­ník­mi. Po pri­hlá­se­ní do apli­ká­cie si vytvo­rí­te zoznam svo­jich kon­tak­tov. Tie násled­ne môže­te trie­diť na pra­cov­né tímy a sku­pi­ny. Komu­ni­ká­cia sa dá usku­toč­ňo­vať v celej sku­pi­ne, no aj sepa­rát­ne medzi jej člen­mi navzá­jom. Vytvá­rať môže­te aj rôz­ne uda­los­ti. Pre lep­šie pri­blí­že­nie fun­kci­ona­li­ty apli­ká­cie si pozri­te pri­lo­že­né video.

6. IFTT

If This Then That“ – v skrat­ke IFTTT je apli­ká­cia, s kto­rou sa sta­ne­te prog­ra­má­to­rom bez nut­nos­ti poznať nie­kto­rý z prog­ra­mo­va­cích jazy­kov. Pomo­cou tej­to apli­ká­cie doká­že­te vytvá­rať vzťa­hy medzi uda­los­ťa­mi či situ­ácia­mi, kto­ré nasta­li ale­bo nasta­nú v budúc­nos­ti. Ide naprí­klad o fun­kciu, kto­rá umož­ňu­je, že po pri­ja­tí emai­lu od vašej ban­ky sa ten­to email ďalej auto­ma­tic­ky odoš­le vo for­me poznám­ky do Ever­no­te-u. IFTT vás však doká­že včas upo­zor­niť aj na záp­chu, či iné zdra­že­nie na ces­te a vy tak bude­te vedieť, že na najb­liž­šie stret­nu­tie sa máte vybrať o nie­čo skôr, aby ste tam priš­li včas. Je dostup­ná na všet­kých ope­rač­ných sys­té­mov smart­fó­nov a tab­le­tov, ale pri­stu­po­vať k nej môže­te aj pro­stred­níc­tvom webo­vé­ho pre­hlia­da­ča.

zdroj: inc.com

Pridať komentár (0)