6 kníh na leto, ktoré ťa pri­nú­tia poze­rať sa na oko­litý svet inak

Petra Lančaričová / 3. júla 2016 / Business

Ak si náho­dou ešte neve­del, čo budeš čítať na pláži tento rok, tu sú nejaké tipy.

Leto je časom dovo­le­niek a oddy­chu a k tomu vždy proste pat­ria knihy. Tu je nie­koľko kníh, nad kto­rými sa oplatí pose­dieť a poroz­mýš­lať:

Vik­tor E. Frankl: Hľa­da­nie zmyslu života

SAMSUNG

foto: pinterest.com

Pri tejto knihe si uve­do­míš, že ako­koľ­vek veľká je pre­kážka pred tebou, nemáš žiadne prob­lémy. Dodá ti seba­ve­do­mie a navyše je dostupná aj v tvo­jej rod­nej reči.

Jonat­han Haidt: Morálka ľud­skej mysle

haidt-marginalia-080513_0

foto: medium.com

Psy­cho­lóg Haidt sa v tejto knihe snaží vysvet­liť, prečo má každý člo­vek iný pohľad na morálku, slo­bodu a iné názory, ktoré for­mujú kaž­dého osob­nosť. Dostupné v češ­tine.

Milan Kun­dera: Unbe­a­rable light­ness of being

23d7cfaf086d459f36b11be55e310794

foto: youth.sg

Táto kniha ponúka hlboké aj zábavné názory na filo­zo­fiu a ľudí v období 20. sto­ro­čia. Autor sati­ricky opi­suje Thaj­sko a USA, bohu­žiaľ však iba v anglič­tine.

Chade-Meng Tan: Hľa­daj vo svo­jom vnútri


Táto kniha obsa­huje veľa múd­rostí pre ľudí v strese alebo s veľ­kou dáv­kou hnevu v sebe. Okrem fak­tic­kých vysvet­lení, ako sa uvoľ­niť od nega­tív­nych emó­cií, pri­náša aj cvi­če­nia ktoré sa dajú prak­ti­zo­vať po ceste do práce alebo hoci­ja­kej inej akti­vite. Zau­jí­ma­vos­ťou je, že autor pôvodne túto knihu napí­sal pre zamest­nan­cov Google, ktorí sú často pod stre­som a roz­mýš­ľajú najmä tech­nicky.

Chris Had­field: Astro­nau­tov sprie­vodca živo­tom na Zemi

Books_AnAstronautsGuideToLifeOnEarth_US@2x

foto: medium.com

Plu­kov­ník v tejto knihe roz­práva všetky možné situ­ácie, ktoré zažil počas svojho výcviku v NASA, ale aj vo ves­míre. Zábav­ným spô­so­bom opi­suje svoj zmy­sel života a podľa neho aj základné pra­vidlá: Nepred­sta­vujte si úspech, dbajte na to, čo si mys­lia ostatní a uží­vajte si malič­kosti.

Ben Horo­witz: The hard thing about hard things

stiahnuť

foto: medium.com

Autor v tejto knihe vykres­ľuje druhú stránku vede­nie star­tupu. Pomo­cou rapo­vých tex­tov (ktoré obdi­vuje a miluje) opi­suje aké je to dať výpo­veď kama­rá­tovi, udr­žať si prí­stup šéfa, kedy a ako inves­to­vať ale najmä svoje osobné skú­se­nosti zo všet­kých týchto situ­ácií. Komická kniha, ktorá určite stojí za pre­čí­ta­nie, avšak len v anglič­tine.

zdroj: medium.com zdroj titul­nej foto: obsoletereader.blogspot.com/pinterest.com

Pridať komentár (0)