6 kníh na leto, kto­ré ťa pri­nú­tia poze­rať sa na oko­li­tý svet inak

Petra Lančaričová / 3. júla 2016 / Business

Ak si náho­dou ešte neve­del, čo budeš čítať na plá­ži ten­to rok, tu sú neja­ké tipy.

Leto je časom dovo­le­niek a oddy­chu a k tomu vždy pros­te pat­ria kni­hy. Tu je nie­koľ­ko kníh, nad kto­rý­mi sa opla­tí pose­dieť a poroz­mýš­lať:

Vik­tor E. Frankl: Hľa­da­nie zmys­lu živo­ta

SAMSUNG

foto: pinterest.com

Pri tej­to kni­he si uve­do­míš, že ako­koľ­vek veľ­ká je pre­káž­ka pred tebou, nemáš žiad­ne prob­lé­my. Dodá ti seba­ve­do­mie a navy­še je dostup­ná aj v tvo­jej rod­nej reči.

Jonat­han Haidt: Morál­ka ľud­skej mys­le

haidt-marginalia-080513_0

foto: medium.com

Psy­cho­lóg Haidt sa v tej­to kni­he sna­ží vysvet­liť, pre­čo má kaž­dý člo­vek iný pohľad na morál­ku, slo­bo­du a iné názo­ry, kto­ré for­mu­jú kaž­dé­ho osob­nosť. Dostup­né v češ­ti­ne.

Milan Kun­de­ra: Unbe­a­rab­le light­ness of being

23d7cfaf086d459f36b11be55e310794

foto: youth.sg

Táto kni­ha ponú­ka hlbo­ké aj zábav­né názo­ry na filo­zo­fiu a ľudí v obdo­bí 20. sto­ro­čia. Autor sati­ric­ky opi­su­je Thaj­sko a USA, bohu­žiaľ však iba v anglič­ti­ne.

Cha­de-Meng Tan: Hľa­daj vo svo­jom vnút­ri


Táto kni­ha obsa­hu­je veľa múd­ros­tí pre ľudí v stre­se ale­bo s veľ­kou dáv­kou hne­vu v sebe. Okrem fak­tic­kých vysvet­le­ní, ako sa uvoľ­niť od nega­tív­nych emó­cií, pri­ná­ša aj cvi­če­nia kto­ré sa dajú prak­ti­zo­vať po ces­te do prá­ce ale­bo hoci­ja­kej inej akti­vi­te. Zau­jí­ma­vos­ťou je, že autor pôvod­ne túto kni­hu napí­sal pre zamest­nan­cov Goog­le, kto­rí sú čas­to pod stre­som a roz­mýš­ľa­jú naj­mä tech­nic­ky.

Chris Had­field: Astro­nau­tov sprie­vod­ca živo­tom na Zemi

Books_AnAstronautsGuideToLifeOnEarth_US@2x

foto: medium.com

Plu­kov­ník v tej­to kni­he roz­prá­va všet­ky mož­né situ­ácie, kto­ré zažil počas svoj­ho výcvi­ku v NASA, ale aj vo ves­mí­re. Zábav­ným spô­so­bom opi­su­je svoj zmy­sel živo­ta a pod­ľa neho aj základ­né pra­vid­lá: Nepred­sta­vuj­te si úspech, dbaj­te na to, čo si mys­lia ostat­ní a uží­vaj­te si malič­kos­ti.

Ben Horo­witz: The hard thing about hard things

stiahnuť

foto: medium.com

Autor v tej­to kni­he vykres­ľu­je dru­hú strán­ku vede­nie star­tu­pu. Pomo­cou rapo­vých tex­tov (kto­ré obdi­vu­je a milu­je) opi­su­je aké je to dať výpo­veď kama­rá­to­vi, udr­žať si prí­stup šéfa, kedy a ako inves­to­vať ale naj­mä svo­je osob­né skú­se­nos­ti zo všet­kých tých­to situ­ácií. Komic­ká kni­ha, kto­rá urči­te sto­jí za pre­čí­ta­nie, avšak len v anglič­ti­ne.

zdroj: medium.com zdroj titul­nej foto: obsoletereader.blogspot.com/pinterest.com

Pridať komentár (0)