6 kro­kov ako zrých­liť WordP­ress

Matej Vetrák / 5. mája 2015 / Tools a produktivita

Pre­sko­čím zdĺhavý úvod o tom, ako vám chcem ušet­riť čas a všetky tie nudné mud­ro­vačky. Prej­dem rovno k veci. Pre­tože viem, že to chcete mať nasta­vené za pár minút.

Vše­vedko Google zis­til, že pre zrých­le­nie WordP­ressu mám vyskú­šať cas­ho­va­nie. Lenže ako si vybrať ten nej­lepší plu­gin a ako ho nasta­viť? Zis­til som za vás, že naj­lepší je W3 Total Cache. Má mož­nosť “debu­go­va­nia”, pod­po­ruje mobilné zaria­de­nia, cachuje stránky, články, kate­gó­rie, výsledky vyhľa­da­vá­nia, CSS, javasc­rip­tové súbory a má množ­stvo ďal­ších uži­toč­ných nasta­vení. Tak poďme na to.

Krok 0 – Nutné pred­na­sta­ve­nia

Ak chcete, aby boli nasle­du­júce kroky čo naj­viac efek­tívne, mali by ste bežať na PHP 5.6 (ak nebe­žíte, urobte tak ihneď) a mali by ste si vytvo­riť data­bázu MariaDB 5.5.

Krok1 – Nasta­ve­nie Page Cashe

Čo bude opti­mál­nej­šie? Ukla­dať na disk, alebo do Mem­ca­ched? Otes­to­val som obi­dva spô­soby, no odpo­rú­čam jed­no­značne Mem­ca­ched, nech to ide rovno z RAM-ky.

Pred naca­cho­va­ním:

image07

Po cacho­vaní:

image05

Poznámka: Ak máte svoj WordP­ress na vir­tu­ál­nom, alebo dedi­ko­va­nom ser­very, odpo­rú­čam naopak – Disk Enhan­ced Mode. Nevá­hajte si však otes­to­vať obi­dve mož­nosti.

Krok 2 – Nasta­ve­nie Page Cache (Detaily)

Toto nasta­ve­nie sa týka front page, cas­ho­va­nia fee­dov, kate­gó­rií atď. Odpo­rú­čam zapnúť. Nastavte ešte zaká­za­nie cas­ho­va­nia pre pri­hlá­se­ných pou­ží­va­te­ľov. Predsa len, keď už robíte aké­koľ­vek zmeny na webe, nech sa pre­ja­via hneď a neča­káte celý deň.

Krok 3 – Nasta­ve­nie Minify

Odpo­rú­čam zapnúť. Nastavte mode na “auto”. Mini­fiery nastavte na “default” (otes­to­val som všetky mož­nosti, no default dokáže ušet­riť aj 40 baj­tov). Aj HTML odpo­rú­čam zapnúť. Inline CSS, JS mini­fi­ka­cia a odstra­ňo­va­nie bie­leho miesta, úplna paráda. Javasc­ript mini­fi­ko­va­nie nastavte na asynch­rónne a odstráňte komen­táre a medzery. Pri CSS zopa­kujte pre­došlý postup nasta­ve­nia.

Krok 4 – Nasta­ve­nie Minify (Plu­giny)

Super plu­gin je WP Smush. Šetrí miesto, zrých­ľuje načí­ta­va­nie a to rovno pri nahrá­vaní súbo­rov. Plu­gin odstra­ňuje nepot­rebné meta­dáta z fotiek ako geo loká­cia, typ foťáku a podobne.

Krok 5- nasta­ve­nie Data­base and Object Cache

Odpo­rú­čam ich rovno debu­go­vať. W3 Total Cache toto pod­po­ruje a pre­zradí vám, aké query sa vyko­ná­vajú, či sú nacas­ho­vané a pod. Rov­nako však odpo­rú­čam potes­to­vať si nastav­nie priamo na vašej apli­ká­cii, prí­padne zopa­kujte rov­naké nasta­ve­nia, ako pri pred­chá­dza­jú­cich prí­pa­doch.

Pozrite sa, ako také debu­go­va­nie vyzerá:

Nena­ca­chové que­ries:

image01

Naca­cho­vané que­ries:

image04

A ešte object cache:

image03
image06

Krok 6 – nasta­ve­nie Bro­wser Cache

Skvelá vec. Vďaka tejto mož­nosti môžete pri­ká­zať pre­hlia­da­čom, že si majú sta­tické súbory ukla­dať, aby už viac tieto súbory pri načí­ta­vaní nevy­ža­do­vali a neza­ťa­žo­vali tak vašu stránku. Čím menej requ­es­tov na stránku, tým sa webka vášmu náv­štev­ní­kovi rýchejše načíta.

– zapnite Last Modi­fied Hea­der, aby pre­hlia­dač vedel, že vo vašom CSS nebola žiadna zmena.
– zapnite Expi­res hea­der. Ten zabez­pečí to, že pre­hlia­dač si uchová súbory dlhú dobu. Nie je potrebné, aby sa stále vypy­to­val ser­vera, či je na webke niečo nové.
– zapnite Cache Con­trol Hea­der a etag a nako­niec aj http gzip com­pre­siu, aby vaše tex­tové súbory zabe­rali čo naj­me­nej miesta.

Toto sú z mojho pohľadu naj­dô­le­ži­tej­šie nasta­ve­nia, ktoré zohrá­vajú až 85% z cel­ko­vej rých­losti a zaberú vám len pár minút. W3 Total Cache však skrýva omnoho viac drob­ných nasta­vení, ktoré by boli na ďalší samos­taný blog­post.

Poznámka: Celý pro­ces tes­to­va­nia som zre­a­li­zo­val s obsa­hom z wptest.io na WordP­ress Hos­tingu. Na mera­nie rých­losti som naj­čas­tej­šie využí­val službu http://gtmetrix.com/.

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE!

zdroj: websupport.sk/blog

Pridať komentár (0)