6 tipov, ako byť v práci šťast­nejší

Eva Jantošíková - Websupport / 3. august 2015 / Tools a produktivita

Ok. Netvr­díme, že máme tie “naj­co­olo­vej­šie” kancle podľa vzoru Google, Twit­teru, či Adobe. Počas nie­koľ­kých rokov sa nám však poda­rilo vytvo­riť v Mlyn­skej doline prí­jemné pro­stre­die, plné inšpi­rá­cie a pohod­lia.

Podľa pries­ku­mov strávi väč­šina z nás v práci neuve­ri­teľ­ných 11 rokov života. Pre nie­koho, kto nená­vidí svoju prácu, to môže byť cel­kom frus­tru­júce zis­te­nie. Nemu­síte však byť ria­di­teľ firmy ani šéf tímu, aby ste si vedeli sprí­jem­niť pra­covné pro­stre­die. Začnite sami u seba, vo vlast­nom tíme a pokúste sa o zmenu.

1. Hýbte sa

11777510_724564821022120_1865571028_o

Kan­ce­lár­ska práca je super. Napriek tomu, že sa vonku roz­tápa asfalt alebo zúri sne­hová kala­mita, vy sedíte za počí­ta­čom, pijete kávu či čaj, počú­vate hudbu, niečo píšete, cha­tuje s kole­gom alebo ste súčas­ťou firem­ného skype hovoru.

Napriek tomu trá­pite svoje telo viac, ako kedy­koľ­vek v minu­losti. Najmä chr­bát. My sme sa roz­hodli (v spo­lu­prá­cií s Vla­dom Zla­to­šom) vylep­šiť kan­ce­lár­ske pries­tory špor­to­vými pomôc­kami ako brádla, hrazdy, pre­liezky či gym­nas­tické kruhy. Všetko máme namon­to­vané priamo v kan­ce­lá­rii, takže sa stačí počas cesty na WC (alebo možno skôr po ceste nas­päť z WC) zopár­krát zave­siť, zodvi­hnúť, pre­hnúť a pona­ťa­ho­vať troška telo.

2. Zaveďte firemnú kniž­nicu

image01

Ak máte prácu, ktorá vám posky­tuje pries­tor na samo­vzde­lá­va­nie, máte obrov­ské šťas­tie. Aj my to šťas­tie máme a mnohí z nás si objed­ná­vajú na účet firmy knihu podľa svojho vlast­ného výberu. Kole­go­via väč­ši­nou sia­hajú po IT kni­hách, ktoré si naštu­dujú, naučia sa niečo nové nakódiť/adminovať a následne spra­via o tom krátku prednášku/workshop pre ostat­ných.

Pra­vi­delne k nám cho­dia tiež rôzne maga­zíny zo zahra­ni­čia, ktoré sú nesku­toč­nou inšpi­rá­ciou a zdro­jom kva­lit­ných infor­má­cií o pod­ni­kaní, mar­ke­tingu a eko­no­mike. Naprí­klad Har­vard Busi­ness Review, Wired, Busi­ness Insi­der, či naprí­klad aj Startitup.sk.

3. Zmeňte fádnu kan­ce­lá­riu na galé­riu

Obrazy Lukas

Pred 2 rokmi sme spus­tili náš interný pro­jekt „Inšpi­ra­tívne steny”, ktorý beží v 2 mesač­ných inter­va­loch až dodnes. Oslo­vu­jeme nádej­ných slo­ven­ských gra­fi­kov, malia­rov, ilus­trá­to­rov a ponú­kame im naše steny na vlastnú pre­zen­tá­ciu. Svoje diela u nás vysta­vo­vala naprí­klad Dominka Žáková, Filip Sabol, Lukáš Kubala, alebo Alica Gurí­nová. Hlav­nou ideou tohto pro­jektu je neus­tále meniť ste­re­otypné miesto kan­ce­lá­rií na živší a fareb­nejší pries­tor.

4. Odre­a­gujte sa hrou

image00

Ak pra­cu­jete na kre­a­tív­nych a nároč­ných úlo­hách, isto oce­níte akú­koľ­vek spo­lo­čen­skú hru. My sme zaviedli len pred pár mesiacmi firemný Xbox. Hrá­vame FIFA, NHL a občas Mor­tal Kom­bat. Nie­kedy stačí len 5 minút a výhra vo FIFE proti Mišovi Tru­ba­novi vám hneď zlepší náladu. ;)

5. Pri­veďte si domá­ceho milá­čika do práce

image03

Myš­lienka „pet-friendly” firiem sa medzi psič­kármi stretla s obrov­skou pozi­tív­nou reak­ciou. Ani my nie sme výnim­kou. Kole­go­via, ktorí berú do práce svo­jich štvor­no­hých milá­či­kov, sú vidi­teľne menej vystre­so­vaní a ich prí­tom­nosť na pra­co­visku uvoľ­ňuje vše­obecne pra­covnú amto­sféru. Kat­nik Oskar, Luci­ina Nika, Feriho Felina, či Kat­nin potkan Art­hur. Aj títo domáci milá­či­ko­via sú súčas­ťou našej firem­nej kul­túry.

6. Mini­ma­li­zujte počet mee­tin­gov

image02

Na záver máme pre vás bonus, ktorý síce priamo nesú­visí s pries­to­rom, no je úzko spätý s pra­cov­ným pro­stre­dím. Hovorí sa, že veľa mee­tin­gov škodí. Strá­cate pri­veľa pro­duk­tív­neho času, preto ich v čo naj­väč­šej miere zre­du­kujte. My sme via­ceré mee­tingy z minu­losti úplne ose­kali a stre­tá­vame sa v pra­vi­del­ných inter­va­loch len pri väč­ších pro­jek­toch alebo indi­vi­du­álne podľa potreby. Nie­ktorí si zásadne plá­nujú stret­nu­tia iba na jeden deň v týždni, aby sa počas celého týždňa vedeli lep­šie sústre­diť na prácu. Iní sa stre­tá­vajú na bal­kóne alebo pri káve, kde raz-dva porie­šia, čo potre­bujú.

Exis­tuje len málo hor­ších vecí, ako odchá­dzať ráno z domu do práce napl­nený poci­tom frus­trá­cie a stresu. Našťas­tie exis­tuje veľké množ­stvo jed­no­du­chých rie­šení (okrem výpo­vede), ako si sprí­jem­niť 8-hodi­nový pobyt medzi 4 ste­nami. Pre­zra­dili sme, čo pre to robíme my, aby sme sa cítili v práci lep­šie. A čo vy? Máte nejaké dobré tipy, ako byť v práci šťast­nejší?

zdroj:websupport.com

Pridať komentár (0)