6 tipov, ako si z home office spra­viť kre­a­tívne a pro­duk­tívne miesto

Dominika Kováčová / 24. apríla 2016 / Tech a inovácie

Zaria­diť si kan­ce­lá­riu doma je často náročné na pries­tor. Pra­cu­ješ na plný úvä­zok z domu a máš k dis­po­zí­cii len malý tmavý sties­nený kútik? Tak práve tebe pomôžu tieto tipy od dizaj­né­rov, ktoré ti umož­nia vniesť do tvojho pra­cov­ného pries­toru viac ener­gie, kre­a­ti­vity a zvý­šiť tak tvoju pro­duk­ti­vitu. Pri­veď har­mó­niu do pries­toru, v kto­rom trá­viš viac ako tre­tinu svojho dňa. 

Pries­tor pri okne

Pri zaria­ďo­vaní inte­ri­éru sa skús vyhnúť umiest­ne­niu pra­cov­ného stola oproti stene alebo rohu miest­nosti. Namiesto toho pre­suň pra­co­visko blízko okien, je to naji­de­ál­nej­šie umiest­ne­nie, pre­tože môžeš naplno využí­vať denné svetlo, ktoré pridá pries­toru na inten­zite.

Q4D99NWK6T (1)

foto: stocksnap.io

Zor­ga­ni­zuj si doku­menty

Zaria­de­nie úspeš­nej kan­ce­lá­rie doma je závislé od dob­rých orga­ni­zač­ných schop­ností. Roz­umná rada znie: „Každý potrebný doku­ment, či šanón maj po ruke a ľahko prí­stupný.“ Nejde zrovna o atrak­tívny kus dopl­nku, ale dostup­nosť potreb­ných mate­riá­lov ti umožní zostať sústre­de­ným počas práce.

Ak máš rád všetko uspo­ria­dané, inves­tuj do zakla­da­čov. Dnes už náj­deš v kaž­dom dob­rom inter­ne­to­vom obchode krásne kúsky podľa tvo­jej chuti. Indus­triálny, pro­ven­sál­sky, vidiecky, moderný… Mož­ností sú tisíce. Ako milov­níčka fareb­ných šanó­nov môžem potvr­diť, že škála je široká a ponuka neko­nečná.

Jed­no­du­chosť

Čím viac vecí na stole, tým nepre­hľa­da­nej­šia kan­ce­lá­ria. Toto tvr­de­nie sa vzťa­huje nie­len na uspo­ria­da­nie tvojho kan­ce­lár­skeho pries­toru, ale aj počí­tača. Trieď a maž súbory, vyhoď zby­toč­nosti, ktoré už nepot­re­bu­ješ. Daj si zále­žať, aby bola tvoja pra­covná plo­cha tak jasná, ako je to len možné.

Udr­žia­vaj mini­ma­lis­tický a upra­taný stôl. To sa týka aj zby­toč­ných káb­lov, inves­tuj do bez­drô­to­vej tech­niky, alebo zaisti káble, aby sa nepo­mo­tali ako špa­gety, ktoré si mal práve na obed. Na inter­nete náj­deš mnoho tipov, ako úspešné bojo­vať s klb­kom káb­lov, aby sa ti nestalo, že skôr ako zis­tíš, ktorý je nabí­jačka, vypne sa ti note­book…

WLJ67MHJ69

foto: stocksnap.io

Svetlo

Vyber si izbu vo svo­jom dome alebo v byte, ktorá posky­tuje dosta­tok pri­ro­dze­ného svetla. Vytvo­ríš tak základ pre dobre osvet­lenú kan­ce­lá­riu.

Osvet­le­nie posil­níš vyvá­že­ným bie­lym svet­lom na pra­cov­nom stole alebo sto­ja­cou lam­pou v jeho okolí. Neza­budni, že oči sa ľahko una­via, umiestni svie­tidlo tak, aby nebolo vidno zdroj svetla a teda aby neo­sle­po­valo. Vo vše­obec­nosti platí, že čím chlad­nej­šie je svetlo, tým viac pôsobí na bde­losť.

VXFA58HGJ1

foto: stocksnap.io

Inves­tuj do kva­lit­nej sto­ličky

Ak trá­viš väč­šinu dňa sediac pri stole, mal by si si vybrať sto­ličku múdro. Nepretr­žite natia­hnuté svaly postupne strá­cajú tonus a postupne začnú uvoľ­ňo­vať pries­tor k defor­má­cii chrb­tice. Nasta­vi­teľné pod­pierky rúk, opierka hlavy a ana­to­micky tva­ro­vaná opierka sú nevy­hnut­nos­ťou. Prí­padne môžeš dopl­niť do pries­toru stôl, pri kto­rom budeš pra­co­vať po sto­jačky.

Dopl­nky

Na záver dodaj vlastný kúsok, ktorý dodá pries­toru pozi­tívnu ener­giu. Môže to byt naozaj čokoľ­vek, foto­gra­fia, pla­gát, sviečka alebo rast­linka. Pri­da­nie takýchto malič­kostí bude mať vplyv na tvoju náladu, rov­nako ako aj moti­vá­ciu. Zapoj svoju fan­tá­ziu a pri­pni si na nástenku svoje ciele a sny, to čo milu­ješ, pre koho to robíš. Osviež svoju pra­covňu dopl­n­kami, bude to mať na teba povzbu­dzu­júci a inšpi­ra­tívny vplyv.

60RZGXHD06

foto: stocksnap.io

zdroj: ivankatrump.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: houzz.co.uk

Pridať komentár (0)