6 tipov, ako si z home offi­ce spra­viť kre­a­tív­ne a pro­duk­tív­ne mies­to

Dominika Kováčová / 24. apríla 2016 / Tech a inovácie

Zaria­diť si kan­ce­lá­riu doma je čas­to nároč­né na pries­tor. Pra­cu­ješ na plný úvä­zok z domu a máš k dis­po­zí­cii len malý tma­vý sties­ne­ný kútik? Tak prá­ve tebe pomô­žu tie­to tipy od dizaj­né­rov, kto­ré ti umož­nia vniesť do tvoj­ho pra­cov­né­ho pries­to­ru viac ener­gie, kre­a­ti­vi­ty a zvý­šiť tak tvo­ju pro­duk­ti­vi­tu. Pri­veď har­mó­niu do pries­to­ru, v kto­rom trá­viš viac ako tre­ti­nu svoj­ho dňa. 

Pries­tor pri okne

Pri zaria­ďo­va­ní inte­ri­é­ru sa skús vyhnúť umiest­ne­niu pra­cov­né­ho sto­la opro­ti ste­ne ale­bo rohu miest­nos­ti. Namies­to toho pre­suň pra­co­vis­ko blíz­ko okien, je to naji­de­ál­nej­šie umiest­ne­nie, pre­to­že môžeš napl­no využí­vať den­né svet­lo, kto­ré pri­dá pries­to­ru na inten­zi­te.

Q4D99NWK6T (1)

foto: stocksnap.io

Zor­ga­ni­zuj si doku­men­ty

Zaria­de­nie úspeš­nej kan­ce­lá­rie doma je závis­lé od dob­rých orga­ni­zač­ných schop­nos­tí. Roz­um­ná rada znie: „Kaž­dý potreb­ný doku­ment, či šanón maj po ruke a ľah­ko prí­stup­ný.“ Nej­de zrov­na o atrak­tív­ny kus dopl­n­ku, ale dostup­nosť potreb­ných mate­riá­lov ti umož­ní zostať sústre­de­ným počas prá­ce.

Ak máš rád všet­ko uspo­ria­da­né, inves­tuj do zakla­da­čov. Dnes už náj­deš v kaž­dom dob­rom inter­ne­to­vom obcho­de krás­ne kús­ky pod­ľa tvo­jej chu­ti. Indus­triál­ny, pro­ven­sál­sky, vidiec­ky, moder­ný… Mož­nos­tí sú tisí­ce. Ako milov­níč­ka fareb­ných šanó­nov môžem potvr­diť, že šká­la je širo­ká a ponu­ka neko­neč­ná.

Jed­no­du­chosť

Čím viac vecí na sto­le, tým nepre­hľa­da­nej­šia kan­ce­lá­ria. Toto tvr­de­nie sa vzťa­hu­je nie­len na uspo­ria­da­nie tvoj­ho kan­ce­lár­ske­ho pries­to­ru, ale aj počí­ta­ča. Trieď a maž súbo­ry, vyhoď zby­toč­nos­ti, kto­ré už nepot­re­bu­ješ. Daj si zále­žať, aby bola tvo­ja pra­cov­ná plo­cha tak jas­ná, ako je to len mož­né.

Udr­žia­vaj mini­ma­lis­tic­ký a upra­ta­ný stôl. To sa týka aj zby­toč­ných káb­lov, inves­tuj do bez­drô­to­vej tech­ni­ky, ale­bo zais­ti káb­le, aby sa nepo­mo­ta­li ako špa­ge­ty, kto­ré si mal prá­ve na obed. Na inter­ne­te náj­deš mno­ho tipov, ako úspeš­né bojo­vať s klb­kom káb­lov, aby sa ti nesta­lo, že skôr ako zis­tíš, kto­rý je nabí­jač­ka, vypne sa ti note­bo­ok…

WLJ67MHJ69

foto: stocksnap.io

Svet­lo

Vyber si izbu vo svo­jom dome ale­bo v byte, kto­rá posky­tu­je dosta­tok pri­ro­dze­né­ho svet­la. Vytvo­ríš tak základ pre dob­re osvet­le­nú kan­ce­lá­riu.

Osvet­le­nie posil­níš vyvá­že­ným bie­lym svet­lom na pra­cov­nom sto­le ale­bo sto­ja­cou lam­pou v jeho oko­lí. Neza­bud­ni, že oči sa ľah­ko una­via, umiest­ni svie­tid­lo tak, aby nebo­lo vid­no zdroj svet­la a teda aby neo­sle­po­va­lo. Vo vše­obec­nos­ti pla­tí, že čím chlad­nej­šie je svet­lo, tým viac pôso­bí na bde­losť.

VXFA58HGJ1

foto: stocksnap.io

Inves­tuj do kva­lit­nej sto­lič­ky

Ak trá­viš väč­ši­nu dňa sediac pri sto­le, mal by si si vybrať sto­lič­ku múd­ro. Nepretr­ži­te natia­hnu­té sva­ly postup­ne strá­ca­jú tonus a postup­ne začnú uvoľ­ňo­vať pries­tor k defor­má­cii chrb­ti­ce. Nasta­vi­teľ­né pod­pier­ky rúk, opier­ka hla­vy a ana­to­mic­ky tva­ro­va­ná opier­ka sú nevy­hnut­nos­ťou. Prí­pad­ne môžeš dopl­niť do pries­to­ru stôl, pri kto­rom budeš pra­co­vať po sto­jač­ky.

Dopl­n­ky

Na záver dodaj vlast­ný kúsok, kto­rý dodá pries­to­ru pozi­tív­nu ener­giu. Môže to byt naozaj čokoľ­vek, foto­gra­fia, pla­gát, svieč­ka ale­bo rast­lin­ka. Pri­da­nie takých­to malič­kos­tí bude mať vplyv na tvo­ju nála­du, rov­na­ko ako aj moti­vá­ciu. Zapoj svo­ju fan­tá­ziu a pri­pni si na násten­ku svo­je cie­le a sny, to čo milu­ješ, pre koho to robíš. Osviež svo­ju pra­cov­ňu dopl­n­ka­mi, bude to mať na teba povzbu­dzu­jú­ci a inšpi­ra­tív­ny vplyv.

60RZGXHD06

foto: stocksnap.io

zdroj: ivankatrump.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: houzz.co.uk

Pridať komentár (0)