6 trikov, ktoré ti pomôžu zvýšiť produktivitu počas dňa

Mária Ambrozová / 6. marca 2019 / Lifehacking

  • Pôj­deme pekne po po­riadku, za­čneme rá­nom a do­sta­neme sa až k ve­čeru
  • Deň v práci pre teba ne­musí byť ma­lým vä­ze­ním pl­ným drob­ností, ktoré ťa vy­ru­šujú
  • Pár osved­če­ných tri­kov ti po­môže do­stať zo seba po­čas ôs­mich ho­dín to naj­lep­šie
zdroj: Unsplash
  • Pôj­deme pekne po po­riadku, za­čneme rá­nom a do­sta­neme sa až k ve­čeru
  • Deň v práci pre teba ne­musí byť ma­lým vä­ze­ním pl­ným drob­ností, ktoré ťa vy­ru­šujú
  • Pár osved­če­ných tri­kov ti po­môže do­stať zo seba po­čas ôs­mich ho­dín to naj­lep­šie

Prísť od­dýc­hnutý

Ur­čite vieš, aké dô­le­žité je vstať ráno z po­stele do­sta­točne od­dýc­hnutý a po­riadne pri­pra­vený na na­sle­du­júci pra­covný deň. Tim Cook, hlava bi­li­ó­no­vej spo­loč­nosti Apple, je známy tým, že vstáva pred 4:00 ho­di­nou a ná­sledne sa ide zni­čiť do po­sil­ňovne. Je ťažké pred­sta­viť si, že si denne do­praje slad­kých 8 ho­dín spánku tak, ako to od­po­rú­čajú od­bor­níci. Po­riadny od­dych je však po­vo­le­nou príp­ra­vou na každý pra­covný deň. Do­sta­tok spánku sa po­stará o to, že sa v práci do­ká­žeš omnoho lep­šie sú­stre­diť, a to aj na­priek tomu, že v prie­mere sa vieme úplne kon­cen­tro­vať len 2 ho­diny aj 53 mi­nút.

via GIPHY

O niečo skôr

Najmä sú­časný trend ot­vo­re­ných kan­ce­lá­rií môže spô­so­biť, že tvoja sú­stre­de­nosť po­čas dňa bude ko­lí­sať ako na hoj­dačke. Aby si pre­d­i­šiel tým naj­väč­ším ško­dám, oplatí sa pri­vs­tať si a byť v práci me­dzi pr­vými. Skôr, než sa do­valí kopa ko­le­gov stih­neš vy­rie­šiť tú naj­dô­le­ži­tej­šiu agendu (ktorú si skrátka ne­smieš ne­chá­vať na po­slednú chvíľu) a ok­rem toho, od­dýc­hnuté telo aj my­seľ za­včas ráno, sa ti od­vďa­čia sku­toč­ným pra­cov­ným na­sa­de­ním. Takže zaj­tra bu­dík na piatu?

via GIPHY

Žiadny mo­bil

Skú­sil si už nie­kedy po­čas svojho pra­cov­ného dňa ne­chať mo­bil v taške? Ak pre tvoje den­no­denné fun­go­va­nie nie je smr­teľne dô­le­žitý, skús naň za­bud­núť, prí­padne ho len jed­no­du­cho ob­rá­tiť ob­ra­zov­kou dole tak, aby ťa každá no­ti­fi­ká­cia ne­vy­ru­šo­vala. Sle­do­va­nie toho ma­lého otrav­ného disp­leja ti za­be­rie denne množ­stvo času a do­káže vy­tr­hnúť aj z tej naj­hl­b­šej kon­cen­trá­cie.

via GIPHY

Žiadne maily hneď po pre­bu­dení

Nie je vtipné, že knihu s náz­vom „Ni­kdy ráno ne­kon­tro­luj svoje emaily“ si mô­žeš do­konca ob­jed­nať na Ama­zone? Stojí za ňou jedna z naj­väč­ších ikon „time ma­na­ge­mentu“, in­špi­rá­cia sa­mot­nej Oprah Win­fre­y­o­vej, Ju­lie Mor­gens­ter­nová. Ak chceš byť viac pro­ak­tívny než re­ak­tívny, kon­tro­lo­vať správy pri­chá­dza­júce po­čas toho ako sladko spíš miesto toho, aby si sa ráno ve­no­val sebe a svo­jej ro­dine, je ne­lo­gické. Urob tak až po tom, ako prí­deš do práce, uro­bíš si šálku sil­nej kávy a po­sa­díš sa za po­čí­tač. Až vtedy sa mô­žeš plne sú­stre­diť na rie­še­nie prí­pad­ných krí­zo­vých si­tu­ácii.

via GIPHY

Vy­pni sa

Ak si ešte ne­ob­ja­vil to čaro dať na uši slú­chadlá, keď sa okolo teba vy­tvára malé tor­nádo roz­ho­vo­rov, mal by si to vy­skú­šať. Prav­dou je, že každý z nás po­zná ko­legu, ktorý sa z času na čas len tak bez­cieľne pre­chá­dza po­me­dzi stoly os­tat­ných, len aby mo­hol nad­via­zať kon­ver­zá­ciu o ni­čom a s cie­ľom od­dých­nuť si od práce „za­mest­náva“ aj ďal­ších. Práve vtedy je dobré mať po­ruke slú­chadlá, kto­rými sa od všet­kého a všet­kých vy­pneš. Správny vý­ber hudby ťa do­káže po­riadne na­kop­núť a ak máš mož­nosť, mô­žeš siah­nuť aj po pod­cas­toch či ce­lých au­di­ok­ni­hách, čo je „win win“ zá­le­ži­tosť, pre­tože ok­rem toho, že všetci budú tvoj pries­tor re­špek­to­vať, sa na­vyše priu­číš aj nie­čomu no­vému.

via GIPHY

Mí­tingy až po­po­ludní

Tento bod, sa­moz­rejme ako aj všetky pre­došlé, je len od­po­rú­ča­ním, ktoré si mu­síš správne pris­pô­so­biť sám pre seba. Ak po­tre­bu­ješ zo stret­nu­tia „vy­tries­kať“ čo naj­viac in­for­má­cií a vieš, že to bude kre­a­tívna zá­le­ži­tosť, ur­čite ne­od­mietni ranný ter­mín, kedy si stále čulý a plný ná­pa­dov. Ak však vieš, že kli­ent po­tre­buje pre­brať len zá­klady či po­chvá­liť sa no­vin­kami, ktoré by ťa mohli zau­jí­mať, po­kojne stret­nu­tie pre­suň na čas po obede, kedy sa už tvoja krivka po­zor­nosti ani ná­ho­dou ne­z­dvihne do vý­šin po­dob­ných ránu.

via GIPHY

Zdroj: li­fe­hack.org, www.inc.com, www.cnbc.com

Pridať komentár (0)