8 biz­nis pou­čení na vlast­nej koži za rok 2015

Ela Dekánková / 16. januára 2016 / Business

Nedávno uply­nulý rok sa nie­sol v zna­mení osob­nej revo­lú­cie: Odvá­žila som sa vysko­čiť z istoty far­ma­ce­utic­kej kor­po­rá­cie do hmly slo­body: Pub­lic Rela­ti­ons, redak­cií médií a copy­wri­tingu. Neľu­tu­jem to, no dajú sa pri tom pekne dolá­mať kosti a spô­so­biť pomliaž­de­niny. Majte oči a uši otvo­rené, čítajte ďalej a môžete si to ušet­riť.

Pra­covné skú­se­nosti nieže pri­chá­dzali, priam sa kotú­ľali z jar­ných sva­hov roka 2015 a potom zas ute­kali do jesen­ných kop­cov ako na Spar­tan Race. Často­krát zabŕdli v bačo­rine alebo si veselo posko­čili o kilo­me­ter z ničoho nič. Roz­hodne som sa nenu­dila doma.

DENVER APRIL 24: Lizelle Van Vuuren, right, and 9 members are in the monthly meeting of Women Who Startup at Galvanize. Denver, Colorado. April 24. 2014. WWS is a community designed to help educate, inspire, and connect local female entrepreneurs. (Photo by Hyoung Chang/The Denver Post)

Tento rok tiež zaklin­co­vala veta môjho zvy­čajne kon­zer­va­tív­neho otca, ktorý pri via­noč­nom stole vyhlá­sil, že múd­rosť je nepre­nosná. A vôbec neplatí slo­ven­ské pore­kadlo, že múdry sa poučí z chýb iných. 

A tak si aj vy vyskú­šajte nasle­du­júce zis­te­nia na vlast­nej koži a nieže sa pou­číte z mojich krás­nych naivít:

 1. Start-up vôbec nemusí zna­me­nať, že budeš spo­lu­pra­co­vať so superk­re­a­tív­nym a moti­vo­va­ným tímom, ktorý ťa bude ťahať ďalej. #Star­tUpVsS­kolka
 2. Skôr než začneš vzru­šene vzdy­chať slo­víčko start-up, zisti si roz­diel medzi fre­e­lan­ce­rom, start-upom a malým pod­ni­ka­ním. Rýchly rast start-upu ťa môže vycu­cať ako malé Fru­iko, zvraš­tiť a odho­diť do koša na auto­bu­so­vej zastávke. #NebudF­ru­iko
 3. Mladý nezna­mená výkonný. Pra­co­vať s mla­dými ľuďmi je super, ale po škole väč­ši­nou vedia veľké hli­nené a chýba im miera zdra­vej seba­ref­le­xie, aby si to pat­rične uve­do­mo­vali. #30SaB­lizi
 4. Z lifes­ty­lo­vej novi­nár­činy nevy­ži­ješ. Môžeš ju robiť po veče­roch za teplú polievku. Asi preto vyzerá „10 rád pre lepši par­tner­ský život“ tak, že to nebaví ani plexi blon­dínku v žuvač­kovo-tyr­ky­so­vých tep­lá­koch. #Citaj­teK­nihy
  writing

 5. Fak­túry sa sku­točne nepla­tia a tele­fóny sa sku­točne ned­ví­hajú. A nemusí ísť vôbec o Váho­stav, ale naprí­klad o pod­ni­ka­teľa, ktorý sídli tuto za rohom. Vyškerí na teba sprostý úsmev cez popol­ní­kové oku­liare a povie, že jed­no­du­cho neza­platí. #Objed­nav­ky­Pi­somne
 6. Ešte stále exis­tujú v digi­tál­nej dobe ľudia, ktorí neod­po­ve­dajú na tele­fóny a pre­ja­vujú tak svoju dôle­ži­tosť. Ešte stále sa podá­vajú ruky nad­ra­de­ným ges­tom zhora a ľudia nechá­vajú na seba čakať pre kan­ce­lá­riou. #Efek­ti­vi­taK­deSi
 7. Ukon­če­nie spo­lu­práce sa naz­na­čuje odo­bra­tím prí­stu­pov do sys­tému a zbož­ným pria­ním vykas­tro­va­ného kli­enta, že sa dovtí­piš, že si spo­lu­prácu už neželá. #Sna­dZa­pla­tia­Fak­turu
 8. A na záver: Ove­rený pra­covný vzťah, pri kto­rom ti nevy­ne­chá srdce alebo sa nesta­číš diviť „áno, aj ‘toto’ môže pod­ni­kať“, je nadov­šetko. #LuvY­ourC­lients
  CL3VER-Tech-eu-11
Pridať komentár (0)