8 biz­nis pou­če­ní na vlast­nej koži za rok 2015

Ela Dekánková / 16. januára 2016 / Business

Nedáv­no uply­nu­lý rok sa nie­sol v zna­me­ní osob­nej revo­lú­cie: Odvá­ži­la som sa vysko­čiť z isto­ty far­ma­ce­utic­kej kor­po­rá­cie do hmly slo­bo­dy: Pub­lic Rela­ti­ons, redak­cií médií a copy­wri­tin­gu. Neľu­tu­jem to, no dajú sa pri tom pek­ne dolá­mať kos­ti a spô­so­biť pomliaž­de­ni­ny. Maj­te oči a uši otvo­re­né, čítaj­te ďalej a môže­te si to ušet­riť.

Pra­cov­né skú­se­nos­ti nie­že pri­chá­dza­li, priam sa kotú­ľa­li z jar­ných sva­hov roka 2015 a potom zas ute­ka­li do jesen­ných kop­cov ako na Spar­tan Race. Často­krát zabŕd­li v bačo­ri­ne ale­bo si vese­lo posko­či­li o kilo­me­ter z ničo­ho nič. Roz­hod­ne som sa nenu­di­la doma.

DENVER APRIL 24: Lizelle Van Vuuren, right, and 9 members are in the monthly meeting of Women Who Startup at Galvanize. Denver, Colorado. April 24. 2014. WWS is a community designed to help educate, inspire, and connect local female entrepreneurs. (Photo by Hyoung Chang/The Denver Post)

Ten­to rok tiež zaklin­co­va­la veta môj­ho zvy­čaj­ne kon­zer­va­tív­ne­ho otca, kto­rý pri via­noč­nom sto­le vyhlá­sil, že múd­rosť je nepre­nos­ná. A vôbec nepla­tí slo­ven­ské pore­kad­lo, že múd­ry sa pou­čí z chýb iných. 

A tak si aj vy vyskú­šaj­te nasle­du­jú­ce zis­te­nia na vlast­nej koži a nie­že sa pou­čí­te z mojich krás­nych naivít:

 1. Start-up vôbec nemu­sí zna­me­nať, že budeš spo­lu­pra­co­vať so superk­re­a­tív­nym a moti­vo­va­ným tímom, kto­rý ťa bude ťahať ďalej. #Star­tUpVsS­kol­ka
 2. Skôr než začneš vzru­še­ne vzdy­chať slo­víč­ko start-up, zis­ti si roz­diel medzi fre­e­lan­ce­rom, start-upom a malým pod­ni­ka­ním. Rých­ly rast start-upu ťa môže vycu­cať ako malé Fru­iko, zvraš­tiť a odho­diť do koša na auto­bu­so­vej zastáv­ke. #NebudF­ru­iko
 3. Mla­dý nezna­me­ná výkon­ný. Pra­co­vať s mla­dý­mi ľuď­mi je super, ale po ško­le väč­ši­nou vedia veľ­ké hli­ne­né a chý­ba im mie­ra zdra­vej seba­ref­le­xie, aby si to pat­rič­ne uve­do­mo­va­li. #30SaB­li­zi
 4. Z lifes­ty­lo­vej novi­nár­či­ny nevy­ži­ješ. Môžeš ju robiť po veče­roch za tep­lú poliev­ku. Asi pre­to vyze­rá „10 rád pre lep­ši par­tner­ský život“ tak, že to neba­ví ani ple­xi blon­dín­ku v žuvač­ko­vo-tyr­ky­so­vých tep­lá­koch. #Citaj­teK­ni­hy
  writing

 5. Fak­tú­ry sa sku­toč­ne nepla­tia a tele­fó­ny sa sku­toč­ne ned­ví­ha­jú. A nemu­sí ísť vôbec o Váho­stav, ale naprí­klad o pod­ni­ka­te­ľa, kto­rý síd­li tuto za rohom. Vyške­rí na teba spros­tý úsmev cez popol­ní­ko­vé oku­lia­re a povie, že jed­no­du­cho neza­pla­tí. #Objed­nav­ky­Pi­som­ne
 6. Ešte stá­le exis­tu­jú v digi­tál­nej dobe ľudia, kto­rí neod­po­ve­da­jú na tele­fó­ny a pre­ja­vu­jú tak svo­ju dôle­ži­tosť. Ešte stá­le sa podá­va­jú ruky nad­ra­de­ným ges­tom zho­ra a ľudia nechá­va­jú na seba čakať pre kan­ce­lá­ri­ou. #Efek­ti­vi­taK­de­Si
 7. Ukon­če­nie spo­lu­prá­ce sa naz­na­ču­je odo­bra­tím prí­stu­pov do sys­té­mu a zbož­ným pria­ním vykas­tro­va­né­ho kli­en­ta, že sa dovtí­piš, že si spo­lu­prá­cu už neže­lá. #Sna­dZa­pla­tia­Fak­tu­ru
 8. A na záver: Ove­re­ný pra­cov­ný vzťah, pri kto­rom ti nevy­ne­chá srd­ce ale­bo sa nesta­číš diviť „áno, aj ‘toto’ môže pod­ni­kať“, je nadov­šet­ko. #LuvY­ourC­lients
  CL3VER-Tech-eu-11
Pridať komentár (0)